Регион: EN
Език: български
Промяна

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА PAYSERA TICKETS ЗА ОРГАНИЗАТОРИ

1. Основни дефиниции

1.1. Билет – документ, генериран от системата Paysera Tickets, който дава право да се присъства на конкретно събитие, организирано от организатора, и на който са посочени името, мястото и датата на събитието, QR кодът и друга информация на организатора.
1.2. Адрес на уеб сайт tickets.paysera.com – електронен уеб сайт, който принадлежи на Paysera LT, съгласно правото на собственост, и който е съставна част от Paysera Tickets.
1.3. Организатор – юридическо или физическо лице, което има сметка за електронни пари в системата Paysera, създало e събитие в системата Paysera Tickets и продава или разпространява билети за събитието.
1.4. Paysera LT – "Paysera LT" UAB (юридическо лице, фирмен код 300060819, със седалище: Pilaitės pr. 16, гр. Вилнюс), което е създало, поддържа и развива системата Paysera Tickets и което притежава всички интелектуални права върху настоящата система и правата върху запазената марка на Paysera.
1.5. Система Paysera – платформа за електронни плащания, управлявана от Paysera LT, на която клиентите могат да открият сметки за електронни пари, да съхраняват средства по сметката, да прехвърлят парични средства, да получават преводи и да събират плащания за продадени стоки/услуги. Условията за използване на системата са посочени на адрес: www.paysera.bg.
1.6. Paysera Tickets– електронни системи за издаване на билети, които принадлежат на Paysera LT по силата на авторски права, достъпни на адрес: tickets.paysera.com.
1.7. Мобилно приложение Paysera Tickets – приложение, инсталирано на мобилно устройство и използвано за проверка на автентичността и валидността на билета.
1.8. Купувач – юридическо или физическо лице, което купува / е купило билет чрез системата Paysera Tickets за събитието, организирано от организатора.
1.9. Събитие – концерт, пътешествие, спортно или всяко друго публично събитие, организирано от организатора, което може да бъде посетено само с билет.
1.10. Споразумение – споразумение за използването на системата Paysera Tickets.

2. Общи разпоредби

2.1. Настоящото споразумение се сключва между Организатора и Paysera LT.
2.2. Предмет на Споразумението: Paysera LT предоставя на Организатора възможността да използва системата Paysera Tickets, която е достъпна на следния интернет адрес: tickets.paysera.com, където той / тя може да създаде описание на Събитието, да продава и генерира билети за Събитието, да събира информация за продадените билети и да изпълнява други действия, които са достъпни в системата.
2.3. За продажбата на билети, Организаторът се таксува спрямо ценовите условията за получаване на плащания чрез интернет, подробно описани на следната страница: www.paysera.com.
2.4. При предоставяне на услугите, посочени в Споразумението, Paysera LT предоставя на организатора правото единствено да използва системата Paysera Tickets. Билетите се разпространяват и продават на Купувачите директно от Организатора.
2.5. Допълнителни услуги, които не са посочени в Споразумението, се предоставят въз основа на отделно писмено споразумение между страните, където се определят процедурата и условията за предоставяне на такива услуги.

3. Ползване на системата Paysera Tickets

3.1. За да използва системата Paysera Tickets,oрганизаторът е необходимо да бъде регистриран в системата Paysera, да е изпълнил нужната процедура по идентификация и да е открил сметка за електронни пари.
3.2. За да продава билети (т.е. да получава плащания от тяхната продажба), от Организатора се изисква да създаде съответния проект за получаване на плащания в системата Paysera, съгласно условията, посочени на www.paysera.com.
3.3. Средствата от продадени билети постъпват по сметката за електронни пари на oрганизатора в системата Paysera, съгласно правилата и условията, указани на www.paysera.com.
3.4. Организаторът достъпва платформата Paysera Tickets, използвайки своя акаунт в системата на Paysera.
3.5. Организаторът създава Събитие в системата Paysera Tickets, като предоставя информация за събитието, т.е. наименование, място, време, кратко описание и друга необходима информация, избирайки предпочитаните настройки за билетите, данни, които да бъдат изискани от Купувачите и т.н.
3.6. Системата Paysera Tickets дава възможност за създаване на регистрационна форма, която Купувачът трябва да попълни със свои данни при закупуването на билет.
3.7. Създаденото събитие незабавно се публикува на уеб сайта: tickets.paysera.com. Информация за организатора и неговите данни за контакт се предоставят в страницата на всяко събитие, създадено от организатора.
3.8. В системата Paysera Tickets Организаторът може да намери информация относно броя на продадените билети, да преглежда статистиката на Събитието и да изпълнява други действия, които са достъпни в системата.
3.9. За да се провери автентичността и валидността на предоставения от Купувача билет, Организаторът е необходимо да изтегли и използва безплатното мобилно приложение на Paysera Tickets.
3.10. Заплатените средства от страна на Купувача може да бъдат възстановени от Организатора от неговия акаунт в системата на Paysera.

4. Права и задължения на Paysera LT

4.1. Paysera LT се задължава да предостави при условията и по реда, предвидени в настоящото споразумение, правото на Организатора да използва системата Paysera Tickets, за да създаде описание на Събитието, да генерира билети, да разпространява и/или продава билети и да съхранява информация за Събития и продадени билети.
4.2. Paysera LT предоставя на Организатора указания как да проверява билетите с мобилното приложение Paysera Tickets.
4.3. Paysera LT не носи отговорност за съответствието на визуалната, графична и цифрова информация за събитието, предоставена от Организатора, спрямо валидното законодателство.
4.4. Paysera LT също така не носи отговорност спрямо Купувачите за данните на Купувача, поискани от Организатора, качеството на събитието, провеждането на събитието и връщането на пари.
4.5. Paysera LT събира лични данни на Купувачи в обхвата, който е посочен от Организатора, и ги съхранява за периода, посочен в Декларацията за поверителност. Paysera LT гарантира сигурността на личните данни, съхранявани в системата Paysera Tickets.
4.6. Paysera LT не носи отговорност за автентичността на данните, предоставени от Купувача.
4.7. Paysera LT не носи отговорност за изпълнението или отмяната на Събитието, както и за информирането на лица относно събитието, с изключение на предоставянето на информация за събитието на уеб сайта: tickets.paysera.com.
4.8. Ако Събитието бъде отменено или бъде променена неговата дата, Paysera LT в никакъв случай и при никакви обстоятелства не носи отговорност за обезщетение за вреди на Купувачите и/или други трети лица по повод анулиране или забавяне на Събитието, и/или за вреди, възникнали поради променени условия.
4.9. Paysera LT не издава фактури на Купувачите. Фактурите се издават от Организатора. По силата на отделно споразумение Paysera LT може да активира за Организатора функцията за автоматично издаване на фактури от името на Организатора.
4.10. В случай на съмнение, че Събитието може да не се проведе или да бъде забавено, Paysera LT има право едностранно да преустанови разпространението на билети за Събитието и да информира Организатора за това чрез данните за контакт на Организатора, посочени в Споразумението. Ако в рамките на 48 часа след изпращането на съобщението от Paysera, Организаторът не предостави никакво разумно доказателство, че Събитието ще се проведе или няма да бъде отложено, Paysera LT има право да прекрати Споразумението, като информира за това Организатора, ползвайки данните за контакт, посочени от Организатора. В този случай се счита, че Споразумението е прекратено от момента, в който Paysera LT е взела решение да прекрати разпространението на билети за Събитието.
4.11. Paysera LT не носи отговорност за нефункционирането и/или некоректното функциониране на мобилното приложение Paysera Tickets, дължащо се на липса на връзка с Интернет.

5. Права и задължения на организатора

5.1. Организаторът се задължава да гарантира точността, пълнотата и съответствието спрямо валидното законодателство на цялата графична, текстова и цифрова информация за събитията, предоставена на уебсайта tickets.paysera.com.
5.2. С цел защита на интересите на купувачите, по искане на Paysera LT купувачът се задължава да предостави заверени копия от споразумения или други документи, сключени с търговски предприятия, управляващи мястото на събитието, споразумения с изпълнители и други документи и/или потвърждения, които ще осигурят гладкото протичане на събитието. Всяка информация, предоставена от организатора при изпълнение на настоящото задължение, се счита за поверителна. Ако организаторът не представи такива документи в определения срок, Paysera LT има право незабавно да прекрати продажбата/разпространението на билети за конкретно събитие, докато организаторът не представи нужните документи; ако организаторът изобщо не предостави подобни документи - разпространението/продажбата на билети за събитието се прекратява изцяло.
5.3. Организаторът е изцяло отговорен за изпълнението на контрола на билетите и броя на купувачите, които посещават събитието.
5.4. Организаторът незабавно информира купувачите за промените в събитието: дата, час и др., анулирането на събитието, както и се задължава да промени тази информация в системата Paysera Tickets.
5.5. Организаторът поема пълната отговорност за изпълнението и отмяната на събитието, както и за връщането на парите на Купувачите, ако събитието бъде отменено. Организаторът носи отговорност спрямо купувачите и трети лица (компетентни институции и др.) за неизпълнение или неправилно изпълнение на възстановяване стойността на билети.
5.6. Организаторът поема пълна отговорност за вредите, причинени на Купувача, ако мястото и/или времето на събитието са променени, но разпространението/продажбата на билети вече е започнало и поради тази причина ще бъде преустановено.
5.7. Организаторът се задължава да не разкрива данни за влизане в системата Paysera Tickets на трети лица.
5.8. Организаторът носи отговорност за предоставянето на точна и пълна информация за събитието в системата Paysera Tickets.
5.9. Ако организаторът събира лични данни от купувачи, съгласно предвиденото в Закона за защита на личнитете данни, организаторът трябва да има регистрация за обработка на лични данни в регистъра на Комисията за защита на личните данни.
5.10. Организаторът може да събира данни за домашния адрес и/или датата на раждане на купувача само в изключителни случаи, когато е необходимо да продаде билета и/или да организира събитието. Организаторът няма право да събира лични идентификационни кодове и други чувствителни данни на Купувачите чрез системата Paysera Tickets. Във всички случаи обхватът на събраните данни трябва да бъде законосъобразен и пропорционален на преследваните цели и предоставяни услуги, както и трябва да бъде регистриран в регистъра на Комисията за защита на личните данни.
5.11. Организаторът коректно спазва правата на купувача при обработката на личните му данни, както е предвидено в Закона за защита на личните данни, потвърдил е съгласието си с декларацията за поверителност, има правила за обработка на лични данни и обработва лични данни в съответствие със законовите норми.
5.12. Организаторът няма право да организира, разпространява и продава билети за събития, които нарушават изискванията на законодателството, включват порнографско или еротично съдържание, предназначени са за насърчаване на употребата на алкохол, тютюн или хазард, както и няма право да извършва незаконно събиране и обработване на лични данни и/или да използва системата Paysera Tickets за извършване на незаконна дейност, измами и други криминални действия.

6. Отговорност

6.1. Ако задълженията, поети от страните по настоящото Споразумение, не се изпълнят или се изпълнят по неподходящ начин, виновната страна възстановява щетите, причинени на другата страна.
6.2. Организаторът безусловно се задължава да възстанови на Paysera всички глоби, наложени от компетентните институции, ако такива глоби са наложени на Paysera LT поради вина на организатора.
6.3. Страните се съгласяват, че оплакванията от Купувачите, свързани със съответното събитие, билети, които са разпространени/продадени чрез системата Paysera Tickets, се проверяват от организатора. След като получи подобни жалби, Paysera LT ги препраща на организатора, като информира за това купувача.
6.4. Ако от органа за защита на правата на потребителите е взето официално решение, който потвърждава, че жалбата на купувача е разумна и Paysera LT трябва да възмезди купувача за причинени вреди, Paysera LT изпълнява решението на органа за защита на правата на потребителите, но в този случай организаторът се задължава да възстанови вредите, понесени от Paysera LT, поради изпълненото на решението на органа за защита на правата на потребителите, освен ако решението не е взето поради вина на Paysera LT.
6.5. Ако организаторът наруши своята отговорност съгласно настоящото Споразумение, Paysera LT има право незабавно да прекрати Споразумението, да преустанови и/или прекрати правото на организатора да използва системата Paysera Tickets, да спре продажбата/разпространението на билети, да възстановяви парите за билетите на купувачите и едностранно да предприеме други правни действия, които имат за цел да защитят интересите на Paysera LT, купувачите и трети лица.

7. Валидност на Споразумението

7.1. Настоящото Споразумение се потвърждава от влизането в системата за самообслужване Paysera Tickets за създаване на събития.
7.2. Споразумението влиза в сила в деня на потвърждението му и е валидно до деня на пълното изпълнение на взаимните задължения на страните.
7.3. До изтичане на указания срок на валидност на Споразумението, то не може да бъде прекратено едностранно от някоя от страните, ако другата страна няма вина (освен в случаите, когато събитието е отменено).
7.4. Paysera си запазва правото да изменя разпоредбите на настоящото Споразумение по всяко време. Такива изменения влизат в сила от момента на публикуването им на уебсайта на Paysera Tickets: tickets.paysera.com. Организаторите, които създават събитие, е препоръчително винаги да се информират за най-новата версия на Споразумението.

8. Други разпоредби

8.1. Споровете, възникнали в резултат на неизпълнение или некоректно изпълнение на настоящото Споразумение, се уреждат чрез договаряне, а в случай на неуспех на преговорите - в съда на Република Литва по предвидения от закона ред. Юрисдикцията се определя от мястото на регистрираното седалище на Paysera LT.
8.2. Настоящото Споразумение се сключва, подчинява и тълкува съгласно законодателството на Република Литва.
8.3. Наименованията на секциите и членовете на Споразумението са предназначени единствено за удобство на страните и не се вземат предвид при обосноваване на разпоредбите на споразумението.
8.4. Страните нямат право да прехвърлят своите права и задължения, съгласно настоящото Споразумение, на трети страни без писмено съгласие от другата страна.
8.5. Ако някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение бъде обявена за невалидна, останалите разпоредби на Споразумението остават в сила.
8.6. Всички уведомления и информация се считат за надлежно предоставени на другата страна, ако се предадат лично с потвърждаване на получаванеето, изпратени са чрез препоръчана поща, факс или електронна поща. Ако някоя от страните промени своя адрес, номер на факс или електронния си адрес, тя незабавно уведомява писмено другата страна за това; в противен случай тази страна не може да да използва за аргумент неполучаването на уведомление или информация, ако такова уведомление или информация е изпратено до последните данни за контакт, предоставени на другата страна.