Регион: Съединени щати
Език: Български
Промяна

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА PAYSERA TICKETS ЗА КУПУВАЧИ

1. Основни дефиниции

1.1. Билет – документ, генериран от системата Paysera Tickets, който дава право да се присъства на конкретно събитие, организирано от организатора, и на който са посочени името, мястото и датата на събитието, QR кодът и друга информация на организатора.
1.2. Адрес на уеб сайт tickets.paysera.com – електронен уеб сайт, който принадлежи на Paysera LT, съгласно правото на собственост, и който е съставна част от Paysera Tickets.
1.3. Организатор – юридическо или физическо лице, което е създало събитие в системата Paysera Tickets и продава или разпространява билети за събитието. Данните на организатора се предоставят до информация за събитието.
1.4. Paysera LT – "Paysera LT" UAB (фирмен код 300060819, със седалище: гр. Вилнюс, ул. Pilaitės 16) е дружество, което е създало, поддържа и развива системата Paysera Tickets и което притежава всички интелектуални права върху настоящата система.
1.5. Paysera Tickets – електронна система за издаване на билети, която принадлежи на Paysera LT по силата на авторски права, достъпна на адрес tickets.paysera.com.
1.6. Купувач – юридическо или физическо лице, което купува / е купило билет чрез системата Paysera Tickets за събитието, организирано от организатора.
1.7. Събитие – концерт, пътешествие, спортно или всяко друго публично събитие, организирано от организатора, което може да бъде посетено само с билет.
1.8. Правила – Правила за ползването на системата Paysera Tickets.

2. Общи разпоредби

2.1. Настоящите Правила влизат в сила от момента, в който лицето посети системата Paysera Tickets. При използване на системата Paysera Tickets лицето заявява, че е запознато и се съгласява с настоящите Правила и се ангажира да ги спазва.
2.2. Настоящите Правила определят условията на използване на системата Paysera Tickets при получаване на информация относно събития, закупуване на билети за събития, предоставяне на информация на организаторите и други условия за използване на системата.
2.3. Paysera си запазва правото да изменя разпоредбите на настоящите правила по всяко време. Подобни изменения влизат в сила от момента, в който бъдат публикувани на уебсайта tickets.paysera.com. Всички лица, които посещават уеб сайта и използват услуги, е препоръчително винаги да се запознават с най-новата версия на настоящите Правила.

3. Ползване на системата Paysera Tickets

3.1. Paysera Tickets е система за продажба и разпространение на билети, даваща възможност на купувачите да получават информация за събития, техните организатори и да закупят билет от организатора.
3.2. Самата Paysera LT не предоставя услуги за билети или информация за събитието на купувачите, а предоставя само платформа за обмен на информация между организатора и купувача и за закупуване на билети от купувача. Билетите се разпространяват/продават на купувачите и информацията се предоставя директно от организатора.
3.3. Данни за организатора на събитието се предоставят до всяко конкретно събитие.
3.4. Билетите могат да бъдат закупени от всички лица, които имат право и възможност да изпълняват подобни транзакции, т.е. лица, чиято дейност не е ограничена в тази област, които имат технически възможности да платят билета и да получат електронен билет и които отговарят на изискванията от настоящите Правила.
3.5. За да закупи билет за събитието, купувачът не трябва да се регистрира в системата Paysera Tickets. Купувачът трябва само да избере събитието, да избере опцията за закупуване на билета, да въведе броя на билетите, които желае да закупи, да предостави валиден имейл адрес и друга информация за купувача, поискана от организатора, и да даде потвържденията, изисквани от системата, и съгласието си неговите данни да бъдат предадени на организатора.
3.6. Купувачът може да плати за билета, като използва електронни начини на плащане, интегрирани в системата Paysera Tickets.
3.7. Купувачът заплаща билета в рамките на 1,5 часа след подаване на поръчката. Ако закъснее с плащането на билета, купувачът поема риска билетът да не бъде закупен и предоставен. За възстановяване на суми купувачът трябва да се свърже директно с организатора.
3.8. Билетите се издават на Купувача само след като заплати пълната цена за билетите. Информация за цените на билетите е посочена на уеб сайта tickets.paysera.com и по време на покупката на билета. След като купувачът надлежно плати за билета, генерираният електронен билет се изпраща на имейл адреса на купувача. Купувачът е отговорен за предоставянето на коректен и валиден имейл адрес. Ако купувачът предостави некоректен или невалиден имейл адрес, той поема отговорността за невъзможността билетите да бъдат предоставени на купувача. В този случай за получаване на билета или връщане на пари за билета купувачът се свързва директно с организатора.
3.9. За да присъства на събитието, Купувачът предоставя на организатора разпечатания билет или го показва на екрана на мобилното устройство.
3.10. За да получи фактура за билети, купувачът трябва да се свърже директно с организатора.

4. Права и отговорности на купувача

4.1. Купувачът се задължава:
4.1.1. коректно и своевременно да заплати закупения билет на организатора;
4.1.2. да предостави точни, подробни и коректни данни;
4.1.3. да не нарушава и да спазва настоящите Правила, други публично достъпни условия и разпоредби на Paysera LT и организатора, правните указания на Paysera LT и изискванията на действащото законодателство;
4.1.4. да плати билетите в рамките на 1,5 часа от подаването на поръчката;
4.1.5. преди да закупи билети, да прецени всички обстоятелства на събитието, билетите, които купува, включително датата, часа, мястото и другите условия на събитието, да научи цялата информация, свързана със закупуването на билети и изпълнението на събитието, данните за организатора на събитието и др. За допълнителна информация купувачът се свързва директно с организатора.
4.2. Купувачът няма право да:
4.2.1. фалшифицира и копира билети, да използва или придобива билети незаконно;
4.2.2. продава билети, генерирани от системата Paysera Tickets, без да се координира с Paysera LT и организатора;
4.2.3. използва устройства, програми или софтуер, които могат да нарушат работата на системата Paysera Tickets;
4.2.4. извършва други действия, които биха създали нерационално или прекомерно натоварване на системата Paysera Tickets.
4.3. Всички незаконни действия на купувача се докладват на правоприлагащите институции.
4.4. При използване на системата Paysera Tickets купувачът поема пълната отговорност за точността, изчерпателността и съответствието на предоставените данни с реалните и поема всички последствия за неспазване на настоящите изисквания.
4.5. Преди да посети събитието, се препоръчва купувачът да провери дали времето, мястото и другите условия на събитието са останали непроменени.
4.6. Купувачът използва адреса на уеб сайта на свой собствен риск. Paysera LT не гарантира и не носи отговорност, ако купувачът се изправи пред някакви неизправности или проблеми при използването на адреса на уебсайта.

5. Обстоятелства, свързани със събитието

5.1. Организаторът носи отговорност за качеството на услугите на събитието и предоставянето на точна информация за събитието и промени в неговите условия. По отношение на всички обстоятелства, свързани със събитието или билетите, купувачът трябва да се свърже директно с организатора.
5.2. Условията за събитието се определят от организатора. Поради тази причина условията за предоставяне на услуги за събития може да се различават за конкретни лица. Paysera LT не носи отговорност и няма право да определя условия за предоставяне на услуги, които са достъпни с билети.
5.3. Ако организаторът отмени събитието или по друг начин предостави информация, че събитието няма да се състои или датата, мястото или други важни реквизити на събитието са променени и поради това валидността на билетите бъде прекратена, купувачите трябва да се свържат директно с организатора за връщане на пари и/или обезщетение за причинени вреди.
5.4. Относно невъзможност за получаване на билети, замяна на билети или загуба на билети, Купувачът се свързва директно с организатора.
5.5. При получаване на оплаквания, свързани със събитието, Paysera LT ги препраща директно до организатора.

6. Отговорност на UAB Paysera LT

6.1. Paysera LT отбелязва, че не носи отговорност и няма право да определя условията и реда за услугите, достъпни с билети, разпространявани от организаторите, и не носи отговорност за валидността на билетите, тяхната отмяна, актуализации и др. Paysera LT не определя цени на събития или условия за предоставяне на услуги за събития, не разпределя места и не определя други критерии за предоставяне на услуги, не носи отговорност за качеството на услугите на събитието, тяхното съдържание, настъпване и съответствието със законовите изисквания и не предоставя гаранции за такива услуги. Услугите за събития се предоставят на купувачите съгласно вътрешните правила на организаторите. Информация за условията и реда за предоставяне на услуги, достъпни със закупени билети, се предоставя, като се свържете със съответния организатор.
6.2. Paysera LT не носи отговорност за нарушения на системата Paysera Tickets, които не са възникнали поради вина на Paysera LT, и не възмездява щетите, причинени от такива нарушения.
6.3. Paysera LT не възмездява вреди, свързани със закупени билети или събития.

7. Други условия

7.1. При наличие на пречки от технически характер или при други обстоятелства функционирнето на системата Paysera Tickets и възможността за закупуване на билети могат да бъдат преустановени или прекратени.
7.2. Всички авторски права върху дизайна и съдържанието на билетите принадлежат на Paysera LT и/или организаторите.
7.3. За всички спорове между купувача и Paysera LT се полагат усилия да бъдат разрешени чрез преговори с Paysera LT чрез връзка с отдел "Обсужване на клиенти", чиито данни за контакт са посочени на уеб сайта.
7.4. Ако страните не успеят да уредят споровете чрез преговори и при условие, че купувачът е физическо лице, купувачът има право да се обърне към Държавния орган за защита на правата на потребителите на Република Литва или най-близкия Европейски потребителски център.
7.5. Ако страните не успеят да уредят споровете по взаимно съгласие или чрез други извънсъдебни методи за разрешаване на спор, споровете ще бъдат решени съгласно действащото законодателство на Република Литва в компетентния съд на Република Литва, според местоположението на седалището на Paysera LT.