Regionas: EN
Kalba: Lietuvių
Keisti

Paysera Tickets naudojimo taisyklės pirkėjams

1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Bilietas – Paysera Tickets sistemos sugeneruotas dokumentas, kuris suteikia teisę  patekti į Organizatoriaus organizuojamą konkretų Renginį, kuriame nurodytas Renginio pavadinimas, Renginio vieta ir data, QR kodas, kita Organizatoriaus pateikta informacija.
1.2. Interneto svetainė tickets.paysera.com – Paysera LT nuosavybės teise priklausanti elektroninė svetainė, kuri yra sudedamoji Paysera Tickets dalis.
1.3. Organizatorius – juridinis ar fizinis asmuo, sukūręs renginį Paysera Tickets sistemoje ir parduodantis ar platinantis į jį Bilietus; Organizatoriaus duomenys pateikiami prie Renginio informacijos.
1.4. Paysera LT – „Paysera LT“, UAB (juridinio asmens kodas 300060819, buv. Pilaitės pr. 16, Vilnius), kuri sukūrė, palaiko ir plėtoja Paysera Tickets sistemą ir kuriai priklauso visos šios sistemos intelektinės nuosavybės teisės.
1.5. Paysera Tickets – Paysera LT autorinėmis teisėmis priklausanti elektroninė Bilietų pardavimo sistema, pasiekiama adresu tickets.paysera.com.
1.6. Pirkėjas – juridinis ar fizinis asmuo, perkantis / nusipirkęs Bilietą per Paysera Tickets sistemą į Organizatoriaus organizuojamą Renginį.
1.7. Renginys – Organizatoriaus organizuojamas koncertas, išvyka, sporto ar bet koks kitas viešas renginys, į kurį patekti yra reikalingas Bilietas.
1.8. Taisyklės – Naudojimosi Paysera Tickets sistema taisyklės.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės įsigalioja asmeniui naršant Paysera Tickets sistemoje. Asmuo, naudodamasis Paysera Tickets sistema pripažįsta, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
2.2. Šios Taisyklės nustato naudojimosi Paysera Tickets sistema sąlygas gaunant informaciją apie Renginius, perkant Bilietus į jas, pateikiant informaciją Organizatoriams, kitas naudojimosi sistema sąlygas.
2.3. Paysera LT pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje tickets.paysera.com. Asmenims rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia šių Taisyklių versija.

3. Naudojimasis Paysera Tickets sistema

3.1. Paysera Tickets sistema yra Bilietų pardavimo ir platinimo sistema, suteikianti galimybę Pirkėjams gauti informaciją apie Renginius, jų Organizatorius bei įsigyti Bilietą iš Organizatoriaus.
3.2. Paysera LT pati neteikia Pirkėjams Bilietų platinimo / pardavimo paslaugų, neteikia informacijos apie Renginį, tik suteikia plaformą informacijos tarp Organizatoriaus ir Pirkėjo keitimuisi bei Pirkėjui įsigyti Bilietą. Bilietus Pirkėjams platina / parduoda, informaciją tiesiogiai teikia Organizatorius.
3.3. Renginio Organizatoriaus duomenys pateikiami prie kiekvieno konkretaus Renginio.
3.4. Bilietus įsigyti gali visi asmenys, turintys teisę ir galimybes sudaryti tokius sandorius, t. y. asmenys, kurių veiksnumas šioje srityje neapribotas, turintys technines galimybes atsiskaityti už bilietą ir gauti elektroninį bilietą, bei besilaikantys šių Taisyklių reikalavimų.
3.5. Pirkėjas, norėdamas įsigyti Bilietą į Renginį, neturi registruotis Paysera Tickets sistemoje. Pirkėjas tiesiog išsirenka Renginį, pasirenka pirkimo funkciją, suveda norimą bilietų skaičių, pateikia savo galiojantį elektroninio pašto adresą, kitą Organizatoriaus prašomą informaciją apie Pirkėją, duoda sistemos prašomus patvirtinimus ir sutikimus bei leidimą perduoti jo duomenis Organizatoriui.
3.6. Už Bilietą Pirkėjas gali sumokėti naudodamasis Paysera Tickets sistemoje integruotais elektroniniais mokėjimo būdais.
3.7. Už Bilietą turi būti apmokėta per 1,5 val. Nuo užsakymo pateikimo. Pavėlavės apmokėti Bilietą, Pirkėjas prisiima riziką, kad Bilietas nebus nusipirktas ir pateiktas. Dėl pinigų grąžinimo Pirkėjas turės kreiptis į Organizatorių;
3.8. Bilietai Pirkėjui išduodami tik sumokėjus pilną Bilietų kainą. Informacija apie Bilietų kainas yra pateikiama interneto svetainėje tickets.paysera.com bei Bilieto pirkimo metu. Pirkėjui tinkamai atsiskaičius už Bilietą, sugeneruotas elektroninis Bilietas yra išsiunčiamas Pirkėjo elektroninio pašto adresu. Pirkėjas yra atsakingas už tikslaus ir galiojančio elektroninio pašto adreso pateikimą. Pirkėjui pateikus netikslų ar negaliojantį elektroninio pašto adresą jis prisiima atsakomybę, kad Bilietai jam gali būti neišsiųsti. Tokiu atveju dėl Bilieto gavimo ar lėšų už Bilietą atgavimą Pirkėjas turi kreiptis tiesiogiai į Organizatorių.
3.9. Norėdamas patekti į Renginį Pirkėjas pateikia Organizatoriui atspausdintą Bilietą arba parodo jį mobilaus įrenginio ekrane.
3.10. Pirkėjas, norėdamas gauti sąskaitą už Bilietus, turi kreiptis tiesiogiai į Organizatorių.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas privalo:
4.1.1. tinkamai ir laiku atsiskaityti su Organizatoriumi už įsigijamą Bilietą;
4.1.2. teikti tikslius, išsamius ir teisingus duomenis
4.1.3. nepažeisti ir laikytis šių Taisyklių, kitų Paysera LT bei Organizatorių viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Paysera LT nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;
4.1.4. Apmokėti bilietus per 1,5 val. nuo užsakymo pateikimo;
4.1.5. prieš įsigijant Bilietus įvertinti visas Renginio, į kurį yra įsigyjami Bilietai, vykdymo aplinkybes, įskaitant datą, laiką, vietą ir kitas Renginio sąlygas, taip pat susipažinti su visa jiems aktualia Bilietų įsigijimo ir Renginio vykdymo informacija, pasidomėti Renginio Organizatoriaus duomenimis, kt. Dėl papildomos informacijos Pirkėjas turi kreiptis į Organizatorių.
4.2. Pirkėjui draudžiama:
4.2.1. klastoti Bilietus, juos kopijuoti, taip pat panaudoti Bilietus ar juos įgyti neteisėtu būdu;
4.2.2. pardavinėti Bilietus, sugerentuotus Paysera Tickets sistemos, nesuderinus su Paysera LT bei Organizatoriumi;
4.2.3. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam Paysera Tickets sistemos veikimui;
4.2.4. atlikti bet kokius veiksmus kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą Paysera Tickets sistemai.
4.3. Apie neteisėtą Pirkėjo veiklą bus informuojamos teisėsaugos institucijos.
4.4. Pirkėjas, naudodamasis Paysera Tickets sistema, prisiima visą atsakomybę už teikiamų duomenų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiima visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą.
4.5. Prieš vykstant į Renginį rekomenduojama pasidomėti, ar nepasikeitė Renginio laikas, vieta, kitos sąlygos.
4.6. Pirkėjai naudojasi interneto svetaine savo rizika. Paysera LT negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad Pirkėjams naudojantis interneto svetaine nekils jokių trukdžių ar problemų.

5. Su Renginiu susijusios aplinkybės

5.1. Už Renginio paslaugų kokybę, jo įvykimą, tikslų informacijos apie Renginį, jo sąlygų pasikeitimą pateikimą atsako Organizatorius. Dėl bet kokių su Renginiu bei Bilietais susijusių aplinkybių Pirkėjas turi kreiptis tiesiogiai į Organizatorių.
5.2. Renginio sąlygas nustato Organizatorius. Dėl šios priežasties Renginio paslaugų teikimo sąlygos tam tikriems asmenims gali skirtis. Paysera LT nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bilietai, teikimo sąlygų.
5.3. Jei Organizatorius atšaukė Renginį ar kitaip informavo apie tai, kad Renginys neįvyks ar pasikeitė jo įvykimo data, vieta ar kiti svarbūs kriterijai ir dėl to yra stabdomas Bilietų galiojimas, Pirkėjai dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į Organizatorių.
5.4. Pirkėjas dėl negautų Bilietų, Bilietų pakeitimo, Bilietų praradimo turi kreiptis tiesiogiai į Organizatorių.
5.5. Paysera LT gavusi pretenzijas, susijusias su Renginiu, persiunčia jas tiesiogiai Organizatoriui.

6. Paysera LT atsakomybė

6.1. Paysera LT pabrėžia, kad ji nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Organizatorių platinami Bilietai, teikimo sąlygų, nėra atsakinga už Bilietų galiojimą, jų sustabdymą, atnaujinimą ir pan. Paysera LT nenustato Renginių kainų, Renginio paslaugos teikimo sąlygų, neskirsto vietų, nenustato kitų paslaugų teikimo kriterijų, nėra atsakinga už Renginio paslaugų kokybę, jų turinį, įvykimą, atitikimą teisės aktų reikalavimams bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų. Renginio paslaugos Pirkėjams teikiamos pagal Organizatorių vidines taisykles. Informacija apie paslaugų, kuriomis asmenys gali naudotis įsigiję Bilietus, teikimo sąlygas pateikiama kreipiantis į atitinkamą Organizatorių.
6.2. Paysera LT neatsako už Paysera Tickets sistemos sutrikimus, atsiradusius ne dėl Paysera LT kaltės, neatlygina dėl šių sutrikimų atsiradusios žalos.
6.3. Paysera LT neatlygina žalos, susijusios su įsigytais Bilietais ar Renginiais.

7. Kitos sąlygos

7.1. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybėms Paysera Tickets sistemos veikimas, galimybės įsigyti Bilietus gali būti sustabdytos ar nutrauktos.
7.2. Visos Bilietų dizaino ir turinio autorinės teisės priklauso Paysera LT ir / ar Organizatoriams.
7.3. Visi kilę su Paysera LT susiję ginčai pirmiausia turi būti sprendžiami taikiomis derybomis su Paysera LT. Tokiu atveju Pirkėjas turi kreiptis į Paysera LT klientų aptarnavimo centrą puslapyje nurodytais kontaktais.
7.4. Nepavykus ginčo išspręsti derybų keliu, jei Pirkėjas yra fizinis asmuo, jis turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba į jam artimesnį Europos vartotojų centrą.
7.5. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai ar kitais neteisminiais ginčų sprendimo būdais, ginčas sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme pagal Paysera LT buveinės vietą.