Regionas: EN
Kalba: Lietuvių
Keisti

NAUDOJIMOSI PAYSERA TICKETS SISTEMA SUTARTIS ORGANIZATORIAMS

Atnaujinta paslaugų teikimo sąlygų versija įsigalioja 2020-04-06.

1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Bilietas – Paysera Tickets sistemos sugeneruotas dokumentas, kuris suteikia teisę  patekti į Organizatoriaus organizuojamą konkretų Renginį, kuriame nurodytas Renginio pavadinimas, Renginio vieta ir data, QR kodas, kita Organizatoriaus pateikta informacija.
1.2. Interneto svetainė tickets.paysera.com – Paysera LT nuosavybės teise priklausanti elektroninė svetainė, kuri yra sudedamoji Paysera Tickets dalis.
1.3. Organizatorius – juridinis ar fizinis asmuo, turintis elektroninių pinigų sąskaitą Paysera sistemoje, sukūręs Renginį Paysera Tickets sistemoje ir parduodantis ar platinantis į jį Bilietus.
1.4. Paysera LT – „Paysera LT“, UAB (juridinio asmens kodas 300060819, buv. Pilaitės pr. 16, Vilnius), kuri sukūrė, palaiko ir plėtoja Paysera Tickets sistemą ir kuriai priklauso visos šios sistemos intelektinės nuosavybės teisės, teisės į Paysera prekės ženklą.
1.5. Paysera sistema – Paysera LT valdoma elektroninių atsiskaitymų platforma, kurioje klientai gali atsidaryti elektroninių pinigų sąskaitas, laikyti sąskaitoje lėšas, jas pervesti, gauti atsiskaitymus, rinkti įmokas už parduodamas prekes / paslaugas. Naudojimosi šia sistema sąlygos yra pateikiamos www.paysera.lt.
1.6. Paysera Tickets – Paysera LT autorinėmis teisėmis priklausanti elektroninė Bilietų pardavimo sistema, pasiekiama adresu tickets.paysera.com.
1.7. Paysera Tickets mobilioji programėlė – programėlė, įdiegiama mobiliajame įrenginyje, skirta patikrinti Bilieto tikrumą ir galiojimą.
1.8. Pirkėjas – juridinis ar fizinis asmuo, perkantis/nusipirkęs Bilietą per Paysera Tickets sistemą į Organizatoriaus organizuojamą Renginį.
1.9. Renginys – Organizatoriaus organizuojamas koncertas, išvyka, sporto ar bet koks kitas viešas renginys, į kurį patekti yra reikalingas Bilietas.
1.10. Sutartis – Naudojimosi Paysera Tickets sistema sutartis.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Ši Sutartis sudaroma tarp Organizatoriaus ir Paysera LT.
2.2. Sutarties objektas: Paysera LT suteikia Organizatoriui galimybę naudotis Paysera Tickets sistema, pasiekiama adresu tickets.paysera.com, kurioje jis gali sukurti savo Renginio aprašymą, sugeneruoti Bilietus į Renginį, juos parduoti, rinkti informaciją apie parduotus Bilietus, atlikti kitus sistemoje leidžiamus veiksmus.
2.3. Bilietų pardavimui yra taikomos Įmokų surinkimo internetu įkainiai ir sąlygos, pateikiami adresu www.paysera.lt.
2.4. Paysera LT, teikdama Sutartyje nurodytas paslaugas, suteikia tik naudojimosi Paysera Tickets sistema teisę. Bilietus Pirkėjams platina ir parduoda tiesiogiai Organizatorius.
2.5. Papildomos Sutartyje nenurodytos paslaugos teikiamos pagal atskirą raštišką Šalių susitarimą, kuriame nustatoma tokių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka bei sąlygos.

3. Naudojimasis Paysera Tickets sistema

3.1. Organizatorius, norėdamas naudotis Paysera Tickets sistema, prieš tai turi būti užsiregistravęs Paysera sistemoje, atlikęs reikiamas identifikacijos procedūras ir atsidaręs elektroninių pinigų sąskaitą.
3.2. Organizatorius, norėdamas parduoti Bilietus (t. y. rinkti lėšas už jų pardavimą), turi būti susikūręs atitinkamą įmokų rinkimo projektą Paysera sistemoje pagal www.paysera.lt pateiktas sąlygas.
3.3. Lėšos už parduotus Bilietus renkamos Organizatoriaus elektroninių pinigų sąskaitoje Paysera sistemoje pagal www.paysera.lt pateikiamas taisykles ir sąlygas.
3.4. Organizatorius prie Paysera Tickets sistemos jungiasi naudodamasis Paysera sistemos paskyra.
3.5. Organizatorius Paysera Tickets sistemoje kuria Renginį pateikdamas informaciją apie jį, t. y. pavadinimą, vietą, laiką, trumpą aprašymą, kitą reikalingą informaciją, pasirinkdamas norimus Bilietų nustatymus, apie Pirkėją reikiamus surinkti duomenis, kt.
3.6. Paysera Tickets sistema suteikia galimybę nustatyti duomenis, kuriuos turi pateikti Pirkėjas pirkdamas Bilietą.
3.7. Sukurtas Renginys yra nedelsiant publikuojamas interneto svetainėje tickets.paysera.com. Prie kiekvieno Organizatoriaus sukurto renginio yra pateikiama informacija apie Organizatorių, jo kontaktiniai duomenys.
3.8. Paysera Tickets sistemoje Organizatorius gali matyti parduotų bilietų skaičių, sekti savo Renginių statistiką, atlikti kitus sistemoje numatytus veiksmus.
3.9. Organizatorius, norėdamas patikrinti Pirkėjo pateikiamo Bilieto tikrumą ir galiojimą turi parsisiųsti ir naudoti Paysera Tickets mobiliąją programėlę.
3.10. Lėšas už bilietą Organizatorius gali grąžinti Pirkėjui prisijungęs prie savo sąskaitos Paysera sistemoje.

4. Paysera LT teisės ir įsipareigojimai

4.1. Paysera LT įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka suteikti Organizatoriui teisę naudotis Paysera Tickets sistema Renginio aprašymo kūrimui, Bilietų generavimui, jų platinimui ar / ir pardavimui, informacijos apie Renginius, parduotus Bilietus saugojimui.
4.2. Paysera LT pateikia Organizatoriui instrukcijas, kaip tikrinti Bilietus su Paysera Tickets mobiliąja programėle.
4.3. Paysera LT nėra atsakinga už Organizatoriaus pateiktos vaizdinės, tekstinės, grafinės ir skaitmeninės informacijos apie Renginį atitikimą galiojantiems teisės aktams.
4.4. Paysera LT taip pat neatsako prieš Pirkėjus dėl Organizatoriaus prašomų duomenų apie Pirkėją, Renginio kokybės, įvykimo, lėšų grąžinimo.
4.5. Paysera LT Pirkėjų asmens duomenis renka Organizatoriaus nurodytoje apimtyje ir saugo Privatumo politikoje nurodytais terminais. Paysera LT užtikrina Paysera Tickets sistemoje saugomų asmens duomenų saugumą.
4.6. Paysera LT neatsako už Pirkėjo pateiktų duomenų tikrumą.
4.7. Paysera LT nėra atsakinga už Renginio įvykdymą, atšaukimą, taip pat už asmenų informavimą apie Renginį, išskyrus informacijos pateikimą apie Renginį tickets.paysera.com svetainėje.
4.8. Jei Renginys atšaukiamas ar nukeliama jo data, Paysera LT jokiais atvejais ir jokiomis aplinkybėmis neatsako už žalos dėl Renginio atšaukimą arba atidėjimą Pirkėjams ir/ar kitiems tretiesiems asmenims atlyginimą, ir (ar) už žalą dėl pasikeitusių sąlygų.
4.9. Paysera LT Pirkėjams sąskaitų faktūrų neišrašinėja, už tai yra atsakingas Organizatorius. Pagal atskirą susitarimą Paysera LT Organizatoriui gali aktyvuoti automatinę sąskaitų faktūrų išrašymo funkciją, kuri sąskaitas faktūras išrašo Organizatoriaus vardu.
4.10. Esant įtarimų, kad Renginys gali neįvykti ar būti nukeltas, Paysera LT turi teisę vienašališkai sustabdyti Bilietų į Renginį platinimą ir apie tai informuoti Organizatorių Sutartyje nurodytais Organizatoriaus rekvizitais. Jeigu praėjus 48 valandoms po Paysera LT pranešimo išsiuntimo Organizatorius nepateikia pagrįstų įrodymų, kad Renginys įvyks ar nebus nukeltas, Paysera LT turi teisę nutraukti Sutartį apie tai informuodamas Organizatoriaus pateiktais rekvizitais. Tokiu atveju laikoma, kad Sutartis yra nutraukta nuo Paysera LT sprendimo sustabdyti Bilietų į Renginį platinimą priėmimo dienos.
4.11. Paysera LT neatsako už Paysera Tickets mobiliosios programėlės neveikimą ir / ar netinkamą veikimą dėl to, kad nėra interneto ryšio.

5. Organizatoriaus teisės ir įsipareigojimai

5.1. Organizatorius įsipareigoja užtikrinti visos interneto tinklapyje tickets.paysera.com pateikiamos grafinės, tekstinės ir skaitmeninės informacijos apie Renginius teisingumą, išsamumą bei atitikimą galiojantiems teisės aktams.
5.2. Organizatorius įsipareigoja, siekiant apsaugoti Pirkėjų interesus, Paysera LT pateikus prašymą, pristatyti sutarčių patvirtintas kopijas arba kitus dokumentus su ūkio subjektais, valdančiais renginio vietą, taip pat sutartis su atlikėjais bei kitus dokumentus ir/ar patvirtinimus, užtikrinančius sklandų renginio vykimą. Bet kokia Organizatoriaus pateikta informacija, vykdant šį įsipareigojimą, bus laikoma konfidencialia. Tuo atveju, jei Organizatorius šių dokumentų per nustatytą terminą nepateikia, Paysera LT turi teisę nedelsiant sustabdyti Bilietų pardavimą / platinimą į konkretų renginį iki Organizatorius pateiks tokius dokumentus, o jų nepateikus – apskritai sustabdyti Bilietų platinimą / pardavimą į Renginį.
5.3. Organizatorius yra pats pilnai atsakingas už Bilietų kontrolės vykdymą bei į renginį patekusių Pirkėjų skaičių.
5.4. Organizatorius privalo nedelsiant informuoti Pirkėjus apie Renginio modifikacijas: pasikeitusią datą, laiką ir pan., bei Renginio atšaukimą, taip pat atitinkamai pakeisti šią informaciją Paysera Tickets sistemoje.
5.5. Organizatorius prisiima visą atsakomybę už Renginio įvykdymą ir atšaukimą, taip pat už lėšų grąžinimą Pirkėjams atšaukus Renginį. Organizatorius atsako prieš Pirkėjus bei kitus trečiuosius asmenis (kompetentingas institucijas, kt.), dėl nevykdomo ar netinkamai vykdomo Bilietų grąžinimo.
5.6. Organizatorius prisiima visą atsakomybę už Pirkėjo patirtus nuostolius, jei pakeičiama Renginio vieta ir (arba) Renginio laikas, o Bilietų platinimas / pardavimas jau yra pradėtas ir dėl to turi būti stabdomas.
5.7. Organizatorius įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims prisijungimo duomenų prie Paysera Tickets sistemos.
5.8. Organizatorius yra atsakingas už teisingos ir išsamios informacijos apie Renginį pateikimą Paysera Tickets sistemoje.
5.9. Jei Organizatorius apie Pirkėją renka asmens duomenis, kaip tai nustatyta Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Organizatorius turi būti įregistravęs asmens duomenų tvarkymo tikslus Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje.
5.10. Organizatorius Pirkėjo gyvenamosios vietos adresą, gimimo datą gali rinkti tik ypatingais atvejais, kai tai būtina Bilieto pardavimui ir / ar Renginio organizavimui. Organizatoriui draudžiama per Paysera Tickets sistemą rinkti Pirkėjo asmens kodą, ypatingus Pirkėjo asmens duomenis. Visais atvejais renkamų duomenų apimtis turi būti teisėta ir proporcinga siekiamam tikslui ir teikiamoms paslaugoms, įregistruota Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje.
5.11. Organizatorius turi tinkamai įgyvendinti Pirkėjo teises į jo asmens duomenų tvarkymą, kaip tai numatyta Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Organizatorius turi būti pasitvirtinęs Privatumo politiką ir turėti Asmens duomenų tvarkymo taisykles, asmens duomenis tvarkyti teisėtais pagrindais.
5.12. Organizatoriui draudžiama organizuoti, platinti bei parduoti Bilietus į Renginius, kurie pažeidžia teisės aktų reikalavimus, yra pornografinio ar erotinio turinio, skirti skatinti alkoholio ar tabako vartojimą, lošimus, taip pat draudžiama neteisėtai rinkti ir tvarkyti asmens duomenis, naudoti Paysera Tickets sistemą neteisėtai veiklai, sukčiavimui, kitoms nusikalstamoms veikoms vykdyti.

6. Atsakomybė

6.1. Jei nevykdomi Šalių šia Sutartimi prisiimti įsipareigojimai arba jie įvykdyti netinkamai, tai kaltoji Šaltis privalo atlyginti kitai Šaliai padarytą žalą (nuostolius).
6.2. Organizatorius besąlygiškai įsipareigoja atlyginti Paysera LT bet kokias kompetentingų institucijų paskirtas baudas, jei šios baudos buvo paskirtos Paysera LT dėl Organizatoriaus kaltės.
6.3. Šalys susitaria, kad pretenzijas, gautas iš Pirkėjų, kurios yra susijusios su atitinkamu Renginiu, į kurį Bilietai buvo platinami / parduodami per Paysera Tickets sistemą, nagrinėja Organizatorius. Paysera LT gavusi tokias pretenzijas privalo jas persiųsti Organizatoriui informuodamas apie tai Pirkėją.
6.4. Jei yra priimtas oficialus naudotojų teisių gynimo įstaigos sprendimas, kad naudotojo pretenzija yra pagrįsta ir žalą naudotojui turi atlyginti Paysera LT, tokiu atveju Paysera LT pati vykdo tokį naudotojų teisių gynimo įstaigos sprendimą, tačiau tokiu atveju Organizatorius privalo atlyginti Paysera LT patirtus nuostolius dėl įvykdyto naudotojų teisių gynimo įstaigos sprendimo, jei sprendimas priimtas nesant Paysera LT kaltės.
6.5. Organizatoriui pažeidus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį Paysera LT turi teisę nedelsiant vienašališkai nutraukti šią Sutartį, sustabdyti ir / ar nutraukti Organizatoriaus teises naudotis Paysera Tickets sistema, sustabdyti Bilietų pardavimą / platinimą, grąžinti Pirkėjams lėšas už Bilietus, imtis kitų teisėtų veiksmų, kurie skirti apsaugoti Paysera LT, Pirkėjų bei trečiųjų asmenų interesus.

7. Sutarties galiojimas

7.1. Sutartis Organizatoriaus yra patvirtinama jungiantis prie Paysera Tickets renginių kūrimo savitarnos.
7.2. Sutartis įsigalioja jos patvirtinimo dieną ir galioja iki Šalių tarpusavio įsipareigojimų visiško įvykdymo dienos.
7.3. Sutartis negali būti nutraukta vienašališku kitos šalies pareiškimu, nesant kitos Šalies kaltės, nesuėjus nurodytam Sutarties galiojimo terminui (išskyrus atvejus dėl Renginio atšaukimo).
7.4. Paysera LT turi teisę bet kuriuo metu keisti šią Sutartį, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Paysera Tickets interneto svetainėje tickets.paysera.com. Organizatoriams, kurianties Renginį, rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia šios Sutarties versija.

8. Kitos nuostatos

8.1. Ginčai dėl šios Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme. Teismingumas nustatomas pagal Paysera LT registruotos buveinės vietą.
8.2. Ši Sutartis yra sudaryta, jai bus taikoma ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
8.3. Sutarties skyrių ir straipsnių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui ir jie negali būti naudojami aiškinant Sutarties nuostatas.
8.4. Šalys neturi teisės perleisti savo teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį  trečiosioms šalims be kitos Šalies išankstinio raštiško sutikimo.
8.5. Jei kuri nors šios Sutarties nuostata pripažįstama negaliojančia, likusios Sutarties nuostatos nenustoja galioti.
8.6. Visi pranešimai ir informacija bus laikoma tinkamai pateikta kitai Šaliai, kai įteikiama asmeniškai patvirtinant gavimą, nusiųsta registruotu paštu, faksu arba elektroniniu paštu. Jeigu Šalis pakeičia savo adresą, fakso numerį, elektroninio pašto adresą, tai ji privalo nedelsiant apie tai raštu informuoti kitą Šalį, priešingu atveju tokia Šalis neturi teisės remtis pranešimo ar informacijos negavimo faktu, jeigu pranešimai ir informacija buvo išsiųsti paskutiniais pateiktais Šaliai kontaktiniais duomenimis.