Regionas: Tarptautinis
Kalba: lietuvių
Keisti

BNI® Baltic Convention'19

Pirmo reizi vēsturē notiks lielākais BNI® pasākums Baltijas valstīs - BNI® Baltijas Konference!

Biedriem no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas būs iespēja ne tikai mācīties no vieslektoriem, bet arī pirmo reizi organizēt plašas individuālās tikšanās.

 

PASĀKUMU PROGRAMMA:

• PASĀKUMA SVINĪGĀ ATKLĀŠANA

• YASH VASANT PREZENTĀCIJA

• BNI® BIEDRU PANĀKUMU STĀSTI

• BLITZ 1-2-1 SESIJA

• LĪDERU BALVAS

 

VAIRĀK PAR PASĀKUMA PROGRAMMU

 

BLITZ 1-2-1 SESIJA

Saskaņā ar BNI® Lietuvas 2018. gada statistiku viena 1-2-1 sesija rada 0,9 rekomendācijas, un viena ieteikuma vidējā vērtība ir 1783 EUR. Pasākuma laikā katram dalībniekam būs 16 efektīvas individuālas sesijas, kuru efektivitāti nodrošinās jauna, bet jau pārbaudīta sistēma. Tātad, saskaņā ar statistiku, mēs varam pieņemt, ka vidēji viens dalībnieks pēc pasākuma paņems sev līdzi 25 000 eiro!

 

16 X 0.9 X 1783 EUR = VIDĒJI 25.000 EUR VIENAM DALĪBNIEKAM!

 

Pārbaudot BLITZ 1-2-1 metodi, dalībnieki aptaujās vērtēja metodes lietderīgumu pašiem un viņu biznesam. Statistika liecināja, ka dalībnieki novērtēja sesiju ar 4,35 punktiem no 5 un pat 77% dalībnieku vienojās par iespējamu ieteikumu un sesijas laikā apmainījās ar abpusēji noderīgiem kontaktiem! Turklāt pat 86% teica, ka vēlētos otro reizi apmeklēt BLITZ 1-2-1 sesiju.

 

GALVENAIS VIESIS

Ar Losandželosas Neirozinātnes un Ekonomikas grādu, un veiksmīgi uzsākot un vadot 8 dažādus uzņēmumus, Yash Vasant ir atzīts par vienu no jaunākajiem un vadošajiem Indijas runātājiem. Turklāt Yash Vasant ir BNI® dibinātājs Ahmedabadā un nesen tika atzīts par pasaules jaunāko BNI® Izpilddirektoru. Esot novertēts ar vairāk nekā 20 starptautiskajām balvām, viņš cenšas panākt izmaiņas savā valstī, ietekmējot pašus ietekmētājus.

 

Yash ir ticis aicināts uzstāties tādās valstīs kā Malaizija, Polija un Japāna, lai nodrošinātu, ka dalībnieki un līderi ne tikai iegūst atšķirīgu perspektīvu par BNI®, bet vienlaikus attīsta savu biznesu un pavada lieliski savu laiku to darot!

 

Vairāk par Yash Vasant: http://yashvasant.com

 

***       ***       ***       ***       ***       ***       ***       ***       ***       ***       ***       ***       ***       ***       ***       ***       ***       *** 

 

For the first time in the history, the biggest BNI® event in Baltic States - BNI® Baltic Convention! 

Members from Lithuania, Latvia and Estonia will have a chance not only to learn from guest speakers, but also for the first time to organize a massive individual meeting.

 

EVENT PROGRAM:

• EVENT OPENING

• YASH VASANT PRESENTATION

• BNI® MEMBERS SUCCESS STORIES

• BLITZ 1-2-1 SESSION

• LEADERS' AWARDS

 

MORE ABOUT THE EVENT PROGRAM

 

BLITZ 1-2-1 SESSION

According to 2018 BNI® Lithuania statistics, one 1-2-1 generates 0.9 of recommendation, and one recommendation average value is EUR 1783. During the event, each participant will have as many as 16 effective individual meetings, the efficiency of which will be ensured by a new but already tested system. So according to the statistics, we can guess that on average one member after the event will bring with himself EUR 25,000!

 

16 X 0.9 X EUR 1783 = AVERAGE EUR 25,000 FOR ONE PARTICIPANT!

 

Having tested the BLITZ 1-2-1 method, the participants evaluated it’s usefulness for themselves and their business by 4.35 points out of 5 and even 77% of participants agreed on a potential referral and exchanged useful contacts during the session! Moreover, even 86% said they would like to attend the BLITZ 1-2-1 session for the second time.

 

KEY NOTE SPEAKER

With a degree in Neuroscience and Economics from Los Angeles, and having successfully started and handled 8 different businesses, Yash Vasant is today recognized as one of the youngest and leading speakers of India. Moreover, Yash Vasant is the founder of BNI® in Ahmedabad and was recently recognized as the World’s youngest Executive Director of BNI®. With over 20 International Awards under his belt, he aspires to bring about a change in his great country by influencing the influencers.

Yash has been invited around the world in countries like Malaysia, Poland and Japan to ensure members and leaders not only get a different perspective on BNI®, but at the same time boost their business and have a great time while doing it! 

More about Yash Vasant: http://yashvasant.com

Renginio vieta