Valsts: Amerikas Savienotās Valstis
Valoda: Latviešu
Mainīt

Paysera Tickets sistēmas lietošanas noteikumi pircējiem

1. Pamata termini

1.1. Biļete – Paysera Ticket sistēmas izveidots dokuments, kas piešķir tiesības apmeklēt konkrēto Organizatora rīkoto Pasākumu un kurā ir norādīts Pasākuma nosaukums, vieta un datums, QR kods un cita informācija par Organizētāju.
1.2. Mājaslapas adrese tickets.paysera.com – elektroniskā mājaslapa, kas saskaņā ar īpašuma tiesībām pieder Paysera LT, un kas ir Paysera Tickets sistēmas sastāvdaļa.
1.3. Organizators – juridiska vai fiziska persona, kura Paysera Tickets sistēmā ir izveidojusi Pasākumu un pārdod vai izplata Biļetes uz Pasākumu; informācija par Organizatoru tiek sniegta blakus informācijai par Pasākumu.
1.4. Paysera LT – UAB "Paysera LT" (uzņēmuma kods 300060819, adrese Pilaitės pr. 16, Viļņa, Lietuva), kas ir izveidojusi, atbalsta un attīsta Paysera Tickets sistēmu un kurai pieder visas intelektuālā īpašuma tiesības uz šo sistēmu.
1.5. Paysera Tickets – elektroniskā Biļešu tirdzniecības sistēma, kas saskaņā ar autortiesībām pieder Paysera LT un ir pieejama adresē tickets.paysera.com.
1.6. Pircējs – juridiska vai fiziska persona, kura, izmantojot Paysera Tickets sistēmu, pērk / ir nopirkusi biļeti uz Organizatora rīkoto Pasākumu.
1.7. Pasākums – koncerts, ceļojums, sporta vai jebkurš cits publisks Organizatora rīkots pasākums, kuru var apmeklēt tikai ar Biļeti.
1.8. Noteikumi – Paysera Tickets sistēmas lietošanas noteikumi.

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Šie noteikumi stājas spēkā ar brīdī, kad persona apmeklē Paysera Tickets sistēmu. Lietojot Paysera Tickets sistēma, persona apstiprina, ka ir iepazinusies ar šiem Noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.
2.2. Šie noteikumi nosaka Paysera Tickets sistēmas lietošanas nosacījumus, saņemot informāciju par Pasākumiem, iegādājoties Biļetes uz Pasākumiem, sniedzot informāciju Organizatoriem un citus sistēmas lietošanas nosacījumus.
2.3. Paysera patur tiesības jebkurā laikā mainīt šo Noteikumu nosacījumus. Šādi grozījumi stājas spēkā no brīža, kad tie tiek publicēti mājaslapā tickets.paysera.com. Personai ieteicams vienmēr iepazīties ar šo Noteikumu jaunāko versiju.

3. Paysera Tickets sistēmas lietošana

3.1. Paysera Tickets sistēma ir Biļešu pārdošanas un izplatīšanas sistēma, kas Pircējiem dod iespēju saņemt informāciju par Pasākumiem un to Organizatoriem un iegādāties Biļeti no Organizatora.
3.2. Paysera LT pati par sevi nesniedz Pircējiem nekādus Biļešu pakalpojumus vai informāciju par Pasākumiem, bet tikai nodrošina platformu informācijas apmaiņai starp Organizatoru un Pircēju biļetes iegādei. Biļetes izplata / pārdod un informāciju sniedz Pircējiem pa tiešo Organizators.
3.3. Pasākuma Organizatora dati tiek norādīti blakus katram konkrētajam Pasākumam.
3.4. Biļetes var iegādāties jebkura persona, kurai ir tiesības un iespējas slēgt šādu darījumu, proti, persona, kurai nav ierobežota darbība šajā jomā, kurai ir tehniskās iespējas samaksāt par Biļeti un saņemt elektronisku Biļeti un kura atbilst šo Noteikumu prasībām.
3.5. Lai iegādātos Biļeti uz Pasākumu, Pircējam nav jāreģistrējas Paysera tickets sistēmā. Pircējam vienkārši jāizvēlas Pasākums, jāizvēlas Biļešu apmaksas veids, jānorāda vēlamais Biļešu skaits, jāiesniedz sava derīga e-pasta adrese un cita Organizatora pieprasītā informācija par Pircēju, jāsniedz sistēmas pieprasītie apstiprinājumi un jāpiekrīt savu datu nodošanai Organizatoram.
3.6. Pircējs var samaksāt par Biļeti, izmantojot Paysera Tickets sistēmā integrētos elektroniskos apmaksas veidus.
3.7. Pircējam jāveic Biļetes apmaksa 1,5 stundas laikā pēc pasūtījuma iesniegšanas. Ja Biļetes apmaksa tiek veikta par vēlu, Pircējs uzņemas risku, ka Biļete netiks pārdota un piegādāta. Par naudas atgriešanu Pircējam jāsazinās pa tiešo ar Organizatoru .
3.8. Biļetes Pircējam tiek piegādātas tikai pēc tam, kad viņš / viņa ir apmaksājis pilnu Biļetes cenu. Informācija par Biļešu cenām tiek sniegta mājaslapā tickets.paysera.com un Biļetes iegādes laikā. Pēc tam, kad Pircējs ir veicis Biļetes apmaksu, izveidotā elektroniskā biļete tiek nosūtīta uz Pircēja e-pasta adresi. Pircējs ir atbildīgs par precīzas un derīgas e-pasta adreses iesniegšanu. Ja Pircējs sniedz nepatiesu vai nederīgu e-pasta adrese, viņš / viņa uzņemas atbildību par neizdevušos Biļetes piegādi Pircējam. Šādā gadījumā, lai saņemtu Biļeti vai saņemtu atpakaļ naudu par Biļeti, Pircējam jāsazinās pa tiešo ar Organizatoru.
3.9. Lai apmeklētu Pasākumu, Pircējam jāsniedz Organizatoram izdrukāta Biļete vai jāparāda tā uz mobilās ierīces ekrāna.
3.10. Lai saņemtu rēķinu par Biļetēm, Pircējam jāsazinās pa tiešo ar Organizatoru.

4. Pircēja tiesības un pienākumi

4.1. Pircējam ir pienākums:
4.1.1. pienācīgi un savlaicīgi samaksāt Organizatoram par iegādāto Biļeti;
4.1.2. sniegt precīzu, detalizētu un pareizu informāciju;
4.1.3. nepārkāpt un ievērot šos Noteikumus, citus publiski pieejamos Paysera LT un Organizatoru noteikumus, Paysera LT juridiskās norādes un spēkā esošo tiesību aktu prasības;
4.1.4. samaksāt par Biļetēm 1,5 stundas laikā no pasūtījuma iesniegšanas;
4.1.5. pirms Biļešu iegādes, novērtēt visus Pasākuma apstākļus, ieskaitot datumu, laiku, vietu un citus nosacījumus, iepazīties ar visu būtisko informāciju, kas saistīta ar Biļešu iegādi un Pasākuma norisi, noskaidrot informāciju par Pasākuma Organizatoru utt. Lai saņemtu papildinformāciju, Pircējam jāsazinās tieši ar Organizatoru.
4.2. Pircējam ir aizliegts:
4.2.1. viltot un kopēt Biļetes, nelikumīgi izmantot vai iegadāties Biļetes;
4.2.2. pārdot Paysera Tickets sistēmā izveidotās Biļetes, nesaskaņojot to ar Paysera LT un Organizatoru;
4.3. izmantojot jebkādas ierīces, programmas vai programmatūru, kas var traucēt pienācīgu Paysera Tickets sistēmas darbību;
4.4. veikt jebkādas citas darbības, kas varētu radīt neracionālu vai pārmērīgu Paysera Tickets sistēmas ielādi.
4.5. Par visām nelikumīgajām Pircēja darbībām tiek ziņots tiesībsargājošām iestādēm.
4.6. Lietojot Paysera Biļetes sistēmu, Pircējs uzņemas pilnu atbildību par iesniegto datu precizitāti, saprotamību un atbilstību patiesībai, kā arī visām sekām, neievērojot šo noteikumus.
4.7. Pirms došanās uz Pasākumu Pircējam ir ieteicams noskaidrot, vai Pasākuma laiks, vieta un citi Pasākuma apstākļi nav mainījušies.
4.8. Pircējs izmanto mājaslapas adresi uz savu paša risku. Paysera LT negarantē un nenes atbildību, ja Pircējs, izmantojot mājaslapas adresi, saskaras ar jebkādiem traucējumiem vai problēmām.

5. Ar Pasākumu saistīti apstākļi

5.1. Organizators nes atbildību par Pasākuma pakalpojumu kvalitāti, precīzas informācijas par Pasākumu un tā noteikumu un nosacījumu izmaiņu nodrošināšanu. Par jebkuriem apstākļiem, kas saistīti ar Pasākumu vai Biļetēm, Pircējam jāsazinās pa tiešo ar Organizatoru.
5.2. Pasākuma noteikumus un nosacījumus nosaka Organizators. Šī iemesla dēļ Pasākuma pakalpojumu sniegšanas nosacījumi konkrētām personām var atšķirties. Paysera LT nenes atbildību un tai nav tiesības noteikt pakalpojumu, kuriem var piekļūt, izmantojot Biļetes, sniegšanas noteikumus un nosacījumus.
5.3. Ja Organizators atceļ Pasākumu vai kā citādi informē, ka Pasākums nenotiks vai tiek mainīts Pasākuma datums, vieta vai cita svarīga informācija par Pasākumu, un tādējādi Biļetes derīgums tiek apturēts, par naudas atmaksu un / vai kompensācijas par zaudējumiem saņemšanu Pircējiem jāsazinās pa tiešo ar Organizatoru.
5.4. Par nespēju saņemt Biļetes, Biļešu maiņu vai Biļešu nozaudēšanu Pircējam jāsazinās pa tiešo ar Organizatoru.
5.5. Saņemot sūdzības, kas saistītas ar Pasākumu, Paysera LT tās nosūta tieši Organizatoram.

6. UAB Paysera LT atbildība

6.1. Paysera LT norāda, ka tā nenes atbildību un tai nav tiesības noteikt pakalpojumu, kuriem var piekļūt, izmantojot Organizatora izplatītās Biļetes, sniegšanas noteikumus un nosacījumus kā arī nenes atbildību par Biļešu derīgumu, to apturēšanu, atjauninājumiem, u.c. Paysera LT nenosaka Pasākumu cenas vai Pasākumu pakalpojumu sniegšanas nosacījumus, nepiešķir sēdvietas un nenosaka nekādus citus pakalpojumu sniegšanas kritērijus, nenes atbildību par Pasākumu pakalpojumu kvalitāti, to saturu, atbilstību juridiskajām prasībām un nesniedz garantijas par šādiem pakalpojumiem. Pasākumu pakalpojumi tiek sniegti pircējiem saskaņā ar Organizatoru iekšējiem noteikumiem. Informāciju par pakalpojumu, kuriem var piekļūt, izmantojot iegādātās Biļetes, sniegšanas noteikumiem un nosacījumiem tiek sniegta, sazinoties ar attiecīgo Organizatoru.
6.2. Paysera LT nenes atbildību par Paysera Tickets sistēmas darbības traucējumiem, kas radušies no Paysera LT neatkarīgu apstākļu dēļ, un neatlīdzina šādu traucējumu dēļ radušos zaudējumus.
6.3. Paysera LT neatlīdzina zaudējumus, kas saistīti ar iegādātajām Biļetēm vai Pasākumiem.

7. Citi noteikumi

7.1. Tehnisku iemeslu dēļ vai citu apstākļu gadījumā Paysera Tickets sistēmas darbība un iespēja iegādāties Biļetes var tikt apturēta vai pārtraukta.
7.2. Visas Biļešu dizaina un satura autortiesības pieder Paysera LT un/vai Organizatoriem.
7.3. Jebkuri strīdi starp Pircēju un Paysera LT vispirms tiek risināti sarunu ceļā, sazinoties ar Klientu atbalstu, izmantojot vietnē pieejamo kontaktinformāciju.
7.4. Ja puses nespēj izšķirt strīdu pārrunu ceļā un ja Pircējs ir fiziska persona, Pircējam ir tiesības vērsties Lietuvas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai tuvākajā Eiropas Patērētāju centrā.
7.5. Ja strīdu neizdodas izšķirt sarunu ceļā vai izmantojot citas strīdu izšķiršanas ārpus tiesas metodes, strīds tiek izšķirts saskaņā ar Lietuvas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem Lietuvas Republikas kompetentā tiesā atbilstoši Paysera LT galvenā biroja atrašanās vietai.