Rejon: Bułgaria
Język: Polski
Zmień

ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU PAYSERA TICKETS DLA KUPUJĄCYCH

1. Podstawowe pojęcia Umowy

1.1. Bilet – wygenerowany przez system Paysera Tickets dokument zapewniający dostęp do Wydarzenia organizowanego przez Organizatora, na którym podana jest nazwa Wydarzenia, miejsce i data Wydarzenia, kod QR i inne informacje podane przez Organizatora.
1.2. Witryna internetowa tickets.paysera.com – strona elektroniczna należna do Paysera LT zgodnie z prawem własności, która jest częścią systemu Paysera Tickets.
1.3. Organizator – osoba prawna lub fizyczna, która utworzyła Wydarzenie w systemie Paysera Tickets i sprzedaje lub dystrybuuje Bilety na te Wydarzenie; dane Organizatora są podane obok informacji o Wydarzeniu.
1.4. Paysera LT – „Paysera LT“, UAB (NIP: 300060819, adres: Pilaitės pr. 16, Wilno), która utworzyła, utrzymuje i rozwija system Paysera Tickets i do której należą wszystkie prawa własności intelektualnej danego systemu.
1.5. Paysera Tickets – elektroniczny system sprzedaży Biletów należny do Paysera LT zgodnie z prawem autorskim i dostępny pod adresem tickets.paysera.com.
1.6. Kupujący – osoba prawna lub fizyczna, która kupuje / kupiła Bilet poprzez system Paysera Tickets na Wydarzenie organizowane przez Organizatora.
1.7. Wydarzenie – organizowany przez Organizatora koncert, wycieczka, wydarzenie sportowe lub dowolne inne publiczne wydarzenie, do którego można uzyskać dostęp tylko z Biletem.
1.8. Zasady – Zasady korzystania z systemu Paysera Tickets.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejsze Zasady wchodzą w życie podczas zwiedzania systemu Paysera Tickets przez osobę. Korzystając z systemu Paysera Tickets osoba uznaje, że jest zaznajomiona z niniejszymi Zasadami, zgadza się z nimi i zobowiązuje się ich przestrzegać.
2.2. Niniejsze Zasady określają warunki korzystania z systemu Paysera Tickets podczas otrzymywania informacji o Wydarzeniach, kupowania Biletów na Wydarzenia, dostarczania informacji dla Organizatorów, a także inne warunki korzystania z systemu.
2.3. Paysera LT zastrzega za sobą prawo w dowolnym czasie zmieniać niniejsze Zasady i takie zmiany wejdą w życie od momentu ich opublikowania na stronie internetowej Paysera Tickets tickets.paysera.com. Paysera LT rekomenduje zawsze zapoznać się z najnowszą wersją Zasad.

3. Korzystanie z systemu Paysera Tickets

3.1. System Paysera Tickets to system sprzedaży i dystrybucji Biletów, dający możliwość dla Kupujących otrzymać informacje o Wydarzeniach, Organizatorach Wydarzeń, a także nabyć Bilet od Organizatora.
3.2. Paysera LT nie świadczy Kupującym usług dystrybucji / sprzedaży Biletów, a także nie świadczy informacji o Wydarzeniu, a tylko dostarcza platformę do wymiany informacji pomiędzy Organizatorem a Kupującym, a także kupna Biletu. Bilety są dystrybuowane i sprzedawane dla Kupujących bezpośrednio przez Organizatora.
3.3. Dane Organizatora Wydarzenia są podawane obok każdego konkretnego Wydarzenia.
3.4. Bilet może nabyć dowolna osoba, która ma prawo i możliwość zawarć taką transakcję, tzn., osoba, której możliwości w danej dziedzinie nie są ograniczone, która posiada możliwości techniczne do zapłaty za bilet i otrzymania biletu elektronicznego i która przestrzega niniejszych Zasad.
3.5. Rejestracja w systemie Paysera Tickets nie jest obowiązkowa dla Kupującego aby nabyć Bilet na Wydarzenie. Aby nabyć Bilet, Kupujący wybiera Wydarzenie, wybiera opcję nabycia Biletu, wpisuje liczbę Biletów, podaje ważny adres e-mail i inne informacje o sobie, których wymaga Organizator, dostarcza wymagane przez system potwierdzenia i wyraża zgodę, a także pozwolenie na przekazanie swoich danych dla Organizatora.
3.6. Za Bilet Kupujący może zapłacić elektronicznymi sposobami płatności, zintegrowanymi w systemie Paysera Tickets.
3.7. Za Bilet należy zapłacić w ciągu 1,5 godziny od złożenia zamówienia. W razie opóźnienia płatności za Bilet, Kupujący bierze na siebie ryzyko, że Bilet nie zostanie kupiony i otrzymany. O zwrot pieniędzy Kupujący powinien skontaktować się z Organizatorem.
3.8. Bilety są wydawane dla Kupującego tylko po zapłaceniu całej ceny Biletów. Informacje o cenach Biletów są dostępne na witrynie internetowej tickets.paysera.com, a także podczas nabycia Biletu. Po tym, jak Kupujący w odpowiedni sposób zapłaci za Bilet, wygenerowany Bilet elektroniczny zostanie wysłany na adres e-mail Kupującego. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie dokładnego i ważnego adresu e-mail. Jeżeli Kupujący poda niedokładny lub nieważny adres e-mail, on bierze na siebie odpowiedzialność za nieotrzymanie Biletów. W takim przypadku, o otrzymanie Biletów lub zwrot środków Kupujący powinien skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem.
3.9. Aby dostać się na Wydarzenie, Kupujący podaje Organizatorowi wydrukowany Bilet lub pokazuje go na ekranie swojego urządzenia mobilnego.
3.10. Aby otrzymać fakturę za Bilet, Kupujący powinien zwracać się bezpośrednio do Organizatora.

4. Prawa i obowiązki Kupującego

4.1. Kupujący jest zobowiązany:
4.1.1. w odpowiedni sposób i na czas zapłacić Organizatorowi za Bilet;
4.1.2. podawać dokładne, szczegółowe i prawidłowe dane;
4.1.3. nie naruszać i przestrzegać niniejszych Zasad, innych warunków i przepisów publikowanych przez Paysera LT i Organizatora, prawnie uzasadnionych wskazówek Paysera LT, a także obowiązującego ustawodawstwa;
4.1.4. zapłacić za Bilety w ciągu 1,5 godz. od złożenia zamówienia;
4.1.5. przed nabyciem Biletów ocenić wszystkie okoliczności Wydarzenia, na które nabywa Bilet, w tym datę, czas, miejsce i inne warunki Wydarzenia, a także zapoznać się ze wszystkimi aktualnymi informacjami o kupnie Biletów i wykonaniu Wydarzenia, danymi Organizatora Wydarzenia, itd. O otrzymanie dodatkowych informacji Kupujący powinien skontaktować się z Organizatorem.
4.2. Kupującemu zabroniono:
4.2.1. fałszować, kopiować Bilety, a także używać lub nabywać Bilety w sposób nielegalny;
4.2.2. sprzedawać Bilety wygenerowane przez system Paysera Tickets bez ówczesnego uzgodnienia tego z Paysera LT oraz Organizatorem;
4.2.3. korzystać z dowolnych urządzeń, aplikacji lub oprogramowania, które mogą zakłócić prawidłowe działanie systemu Paysera Tickets;
4.2.4. wykonywać dowolne działania, które powodują nieracjonalne lub nadmierne obciążenie systemu Paysera Tickets.
4.3. Informacja o nielegalnej działalności Kupującego zostanie przekazana organom ścigania.
4.4. Korzystając z systemu Paysera Tickets, Kupujący bierze na siebie pełną odpowiedzialność za poprawność, kompletność i zgodność świadczonych danych z rzeczywistością, a także bierze na siebie skutki wynikające z nieprzestrzegania takich wymagań.
4.5. Przed Wydarzeniem należy upewnić się czy nie zmienił się czas, miejsce i inne warunki Wydarzenia.
4.6. Kupujący korzystają ze strony internetowej na własne ryzyko. Paysera LT nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności jeżeli podczas korzystania ze strony internetowej przez Kupującego zdarzą się zakłócenia lub problemy.

5. Okoliczności powiązane z Wydarzeniem

5.1. Za jakość Wydarzenia, jego wykonanie, a także podanie dokładnych informacji o Wydarzeniu i zmianach w warunkach Wydarzenia odpowiada Organizator. Z powodu dowolnych okoliczności powiązanych z Wydarzeniem i Biletami Kupujący powinien skontaktować się z Organizatorem.
5.2. Warunki Wydarzenia są określane przez Organizatora. Dlatego, warunki świadczenia usług Wydarzenia dla pewnych osób mogą się różnić. Paysera LT nie ponosi odpowiedzialności i nie ma prawa określać warunki świadczenia usług, prawo do korzystania z których zapewnia Bilet.
5.3. Jeżeli Organizator odwołał Wydarzenie lub w inny sposób powiadomił o tym, że Wydarzenie nie odbędzie się lub zmieniło się miejsce, data, czas lub inne ważne okoliczności Wydarzenia i z tego powodu zawiesza się ważność Biletów, o zwrot pieniędzy i / lub odszkodowanie Kupujący powinni zwracać się bezpośrednio do Organizatora.
5.4. W sprawie nieotrzymanych Biletów, zamiany lub straty Biletów Kupujący powinien zwracać się bezpośrednio do Organizatora.
5.5. W razie otrzymania skarg powiązanych z Wydarzeniem, Paysera LT przesyła te skargi dla Organizatora.

6. Odpowiedzialność Paysera LT

6.1. Paysera LT podkreśla, że nie ponosi odpowiedzialności i nie ma prawa określać warunki świadczenia usług, prawo do korzystania z których zapewniają Bilety sprzedawane przez Organizatora, a także nie ponosi odpowiedzialności za ważność Biletów, ich zawieszenie, aktualizację, itd. Paysera LT nie ustala cen Wydarzenia, warunków świadczenia usługi Wydarzenia, nie przydziela miejsc i nie określa innych kryteriów świadczenia usług, nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług Wydarzenia, ich zawartość, wykonanie, zgodność z wymaganiami prawnymi, a także nie zapewnia żadnej gwarancji co do takich usług. Usługi Wydarzenia są świadczone dla Kupujących według wewnętrznych zasad Organizatora. Informacje o warunkach świadczenia usług, z których osoby mogą korzystać po nabyciu Biletów, mogą być otrzymane od odpowiedniego Organizatora.
6.2. Paysera LT nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia systemu spowodowane nie z winy Paysera LT, a także nie rekompensuje szkód spowodowanych przez te zakłócenia.
6.3. Paysera LT nie rekompensuje szkód powiązanych z Biletami lub Wydarzeniami.

7. Pozostałe postanowienia

7.1. Z powodu przeszkód technicznych lub innych okoliczności działanie systemu Paysera Tickets i możliwość nabyć Bilety może być zawieszone lub zatrzymane.
7.2. Wszystkie prawa autorskie do projektu i zawartości Biletów należą do Paysera LT i / lub Organizatora.
7.3. Wszelkie spory między Kupującym a Paysera LT są rozstrzygane drogą negocjacji z Paysera LT, kontaktując się z Centrum obsługi klienta używając danych kontaktowych zawartych na stronie internetowej.
7.4. Jeśli nie uda się rozstrzygnąć sporów drogą negocjacji, pod warunkiem, że Kupujący jest osobą fizyczną, Kupujący ma prawo zwrócić się bezpośrednio do Państwowego Urzędu Ochrony Praw Konsumenta Republiki Litewskiej albo do najbliższego Europejskiego centrum konsumenckiego. 7.5. Jeśli nie uda się rozstrzygnąć sporów drogą negocjacji lub w inny pozasądowy sposób rozstrzygania sporów, spory będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Litewskiej we właściwym sądzie Republiki Litewskiej zgodnie z lokalizacją siedziby głównej Paysera LT.