Rejon: Litwa
Język: polski
Zmień

UMOWA KORZYSTANIA Z SYSTEMU PAYSERA TICKETS DLA ORGANIZATORÓW

1. Podstawowe pojęcia Umowy

1.1. Bilet – wygenerowany przez system Paysera Tickets dokument zapewniający dostęp do wydarzenia organizowanego przez Organizatora, który zawiera nazwę Wydarzenia, miejsce i datę Wydarzenia, kod QR i inne informacje podane przez Organizatora.
1.2. Witryna internetowa tickets.paysera.com – strona elektroniczna należna do Paysera LT zgodnie z prawem własności, która jest częścią systemu Paysera Tickets.
1.3. Organizator – osoba prawna lub fizyczna mająca konto pieniądza elektronicznego w systemie Paysera, która utworzyła Wydarzenie w systemie Paysera Tickets i sprzedaje lub dystrybuuje Bilety na te Wydarzenie.
1.4. Paysera LT – „Paysera LT“, UAB (NIP: 300060819, adres: Pilaitės pr. 16, Wilno), która utworzyła, utrzymuje i rozwija system Paysera Tickets i do której należą prawa własności intelektualnej danego systemu i prawa do znaku towarowego Paysera.
1.5. System Paysera – zarządzana przez Paysera LT platforma płatności elektronicznych, na której klienci mogą otwierać konta pieniądza elektronicznego, trzymać środki na koncie, przelewać środki, otrzymywać płatności i pobierać opłaty za sprzedawane towary / usługi. Warunki korzystania z danego systemu są dostępne pod adresem www.paysera.pl.
1.6. Paysera Tickets – elektroniczny system sprzedaży Biletów należny do Paysera LT zgodnie z prawem autorskim i dostępny pod adresem tickets.paysera.com.
1.7. Aplikacja mobilna Paysera Tickets – aplikacja instalowana na urządzeniu mobilnym i przeznaczona do sprawdzania autentyczności i ważności biletu.
1.8. Kupujący – osoba prawna lub fizyczna, która kupuje / kupiła Bilet poprzez system Paysera Tickets na Wydarzenie organizowane przez Organizatora.
1.9. Wydarzenie – organizowany przez Organizatora koncert, wycieczka, wydarzenie sportowe lub dowolne inne publiczne wydarzenie, do którego można uzyskać dostęp tylko z Biletem.
1.10. Umowa – Umowa korzystania z systemu Paysera Tickets.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejsza umowa jest zawierana pomiędzy Organizatorem a Paysera.
2.2. Przedmiot umowy: Paysera LT daje Organizatorowi możliwość korzystać z systemu Paysera Tickets dostępnego pod adresem tickets.paysera.com, w którym Organizator może dodać opis swojego wydarzenia, wygenerować Bilety na Wydarzenie, sprzedawać Bilety, pobierać informacje o sprzedażnych Biletach i wykonywać inne dostępne w systemie działania.
2.3. Sprzedaż Biletów podlega opłatom i warunkom pobierania opłat poprzez internet dostępnym pod adresem www.paysera.pl.
2.4. Świadcząc podane w Umowie usługi Paysera LT daje tylko prawo do korzystania z systemu Paysera Tickets. Bilety są dystrybuowane i sprzedawane dla Kupujących bezpośrednio przez Organizatora.
2.5. Dodatkowe usługi, które nie są zawarte w Umowie, są świadczone według odrębnej pisemnej umowy pomiędzy Stronami, w której jest określona procedura świadczenia, opłaty, a także warunki świadczenia takich usług.

3. System Paysera Tickets

3.1. Aby korzystać z systemu Paysera Tickets, Organizator powinien wcześniej zarejestrować się w systemie Paysera, wykonać niezbędne procedury identyfikacyjne, a także otworzyć konto pieniądza elektronicznego.
3.2. Aby sprzedawać Bilety (tzn. pobierać środki za sprzedaż biletów), Organizator powinien utworzyć odpowiedni projekt pobierania opłat w systemie Paysera zgodnie z warunkami dostępnymi pod adresem www.paysera.pl.
3.3. Środki za sprzedane Bilety są księgowane na konto pieniądza elektronicznego Organizatora w systemie Paysera zgodnie z zasadami i warunkami dostępnymi pod adresem www.paysera.pl.
3.4. Organizator loguje się do systemu Paysera Tickets poprzez swoje konto w systemie Paysera.
3.5. W systemie Paysera Tickets Organizator tworzy Wydarzenie podając odpowiednie informacje o Wydarzeniu, tzn. nazwę, miejsce, czas, krótki opis i inne niezbędne informacje, a także wybiera ustawienia Biletów, dane zbierane od Kupującego, itd.
3.6. System Paysera Tickets daje możliwość wybrać jakie dane Kupujący powinien podać kupując Bilet.
3.7. Utworzone Wydarzenie jest niezwłocznie publikowane na stronie internetowej tickets.paysera.com. Obok każdego Wydarzenia utworzonego przez Organizatora są podawane informacje o Organizatorze i jego dane kontaktowe.
3.8. W systemie Paysera Tickets Organizator może zobaczyć liczbę sprzedanych Biletów, śledzić statystki Wydarzenia i wykonać inne działania przewidziane w systemie.
3.9. Aby sprawdzić autentyczność i ważność Biletu Kupującego, Organizator pobiera i korzysta z aplikacji mobilnej Paysera Tickets.
3.10. Środki za Bilet Organizator może zwrócić Kupującemu ze swojego konta w systemie Paysera.

4. Prawa i obowiązki Paysera LT

4.1. Paysera LT zobowiązuje się udzielić Organizatorowi prawa do korzystania z systemu Paysera Tickets do utworzenia opisu Wydarzenia, generowania Biletów, dystrybuowania lub / i sprzedaży Biletów, a także przechowywania informacji o Wydarzeniach i sprzedanych Biletach zgodnie z warunkami i procedurą określoną w niniejszej Umowie.
4.2. Paysera LT dostarczy Organizatorowi instrukcji sprawdzania Biletów za pomocą aplikacji mobilnej Paysera Tickets.
4.3. Paysera LT nie ponosi odpowiedzialności za zgodność podanych przez Organizatora informacji wizualnych, tekstowych, graficznych oraz cyfrowych z obowiązującymi przepisami.
4.4. Paysera LT także nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupujących za zbierane przez Organizatora dane o Kupującym, jakość wydarzenia, wykonanie Wydarzenia lub zwrot środków.
4.5. Paysera LT zbiera dane osobowe od Kupujących w objętości określonej przez Organizatora i chroni je w terminach podanych w Polityce prywatności. Paysera LT zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych chronionych w systemie Paysera Tickets.
4.6. Paysera LT nie ponosi odpowiedzialności za autentyczność danych pochodzących od Kupującego.
4.7. Paysera nie odpowiada za wykonanie lub odwołanie Wydarzenia, a także za powiadomienie o Wydarzeniu, za wyjątkiem opublikowania informacji o Wydarzeniu na witrynie tickets.paysera.com.
4.8. Jeżeli Wydarzenie jest odwołane lub data Wydarzenia jest odroczona, Paysera LT w żadnym przypadku i w żadnych okolicznościach nie ponosi odpowiedzialności za kompensację szkody dla Kupujących i/lub innych osób trzecich z powodu odwołania lub odroczenia Wydarzenia i/lub z powodu zmienionych warunków.
4.9. Paysera LT nie wystawia Kupującym faktur; dana odpowiedzialność pada na Organizatora. Według odrębnej Umowy Paysera LT może aktywować Organizatorowi automatyczne wystawianie faktur od imienia Organizatora.
4.10. Jeśli istnieje podejrzenie, że Wydarzenie może nie być wykonane lub być odroczone, Paysera LT ma prawo jednostronnie zawiesić sprzedaż Biletów na Wydarzenie i powiadomić o tym Organizatora korzystając z danych kontaktowych podanych w Umowie. Jeśli po 48 godzinach po wysłaniu powiadomienia przez Paysera LT Organizator nie dostarcza uzasadnionych dowodów, że Wydarzenie będzie wykonane lub nie będzie odroczone, Paysera LT ma prawo wypowiedzieć Umowę powiadamiając Organizatora korzystając z danych kontaktowych podanych w Umowie. W takim przypadku uważa się, że Umowa została rozwiązana od dnia podjęcia przez Paysera LT decyzji o zawiedzeniu sprzedaży Biletów na Wydarzenie.
4.11. Paysera LT nie ponosi odpowiedzialności za bezczynność i / lub nieodpowiednie działanie aplikacji mobilnej Paysera Tickets z powodu braku połączenia z Internetem.

5. Prawa i obowiązki Organizatora

5.1. Organizator zobowiązuje się zapewnić autentyczność, dokładność, a także zgodność wszystkich podanych przez Organizatora na witrynie internetowej tickets.paysera.com informacji tekstowych, graficznych oraz cyfrowych z obowiązującymi przepisami.
5.2. W celu ochrony interesów Kupujących, na żądanie Paysera Organizator zobowiązuje się dostarczyć potwierdzone kopie umów lub inne dokumenty zawarte z podmiotami gospodarczymi zarządzającymi miejscem Wydarzenia, a także umowy z wykonawcami i inne dokumenty i/lub potwierdzenia zapewniające sprawne wykonanie Wydarzenia. Dowolne informacje podane przez Organizatora wypełniając dany obowiązek będą uważane za poufne. W przypadku, jeżeli Organizator nie dostarczy wymienionych dokumentów w określonym terminie, Paysera TL ma prawo niezwłocznie zawiesić sprzedaż / dystrybucję Biletów na konkretne Wydarzenie aż Organizator dostarczy takie dokumenty, a jeżeli Organizator takich dokumentów nie dostarczy – w ogóle zatrzymać dystrybucję / sprzedaż Biletów na Wydarzenie.
5.3. Organizator jest w pełni odpowiedzialny za kontrolę Biletów i liczbę Kupujących, którzy wzięli udział w Wydarzeniu.
5.4. Organizator powinien niezwłocznie powiadomić Kupujących o zmianach w Wydarzeniu: zmianie w dacie, czasie, itp., a także odwołaniu Wydarzenia i odpowiednio zmienić informacje w systemie Paysera Tickets.
5.5. Organizator bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie i odwołanie Wydarzenia, a także za zwrot środków dla Kupujących w razie odwołania Wydarzenia. Organizator jest odpowiedzialny wobec Kupujących, a także innych osób trzecich (właściwych instytucji, itp.) za niewykonanie lub nieodpowiednie wykonanie zwrotu Biletów.
5.6. Organizator bierze na siebie pełną odpowiedzialność za poniesione przez Kupującego straty z powodu zmiany miejsca i / lub czasu Wydarzenia, gdy dystrybucja / sprzedaż Biletów już jest rozpoczęta i z tego powodu musi być zawieszona.
5.7. Organizator zobowiązuje się nie ujawniać danych logowania do systemu Paysera Tickets dla osób trzecich.
5.8. Organizator ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych i dokładnych informacji o Wydarzeniu w systemie Paysera Tickets.
5.9. Jeśli Organizator zbiera dane osobowe o Kupujących jak to przewidziano w Ustawie o prawnej ochronie danych osobowych, Organizator powinien mieć zarejestrowane cele przetwarzania danych osobowych w Państwowej inspekcji ochrony danych.
5.10. Organizator może zbierać dane o adresie zamieszkania i dacie urodzenia Kupującego tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy to jest niezbędne dla sprzedaży Biletu i / lub organizacji Wydarzenia. Organizatorowi jest zabronione zbieranie wrażliwych danych osobowych, takich jak PESEL, od Kupujących poprzez system Paysera Tickets. We wszystkich przypadkach objętość zbieranych danych osobowych ma być legalna i proporcjonalna do wyznaczonego celu i świadczonych usług, a także zarejestrowana w Państwowej inspekcji ochrony danych.
5.11. Organizator powinien należycie realizować prawa Kupującego do przetwarzania jego danych osobowych, jak to jest przewidziane w Ustawie o prawnej ochronie danych osobowych; ponadto, Organizator powinien potwierdzić zgodność z Polityką prywatności i posiadać Zasady przetwarzania danych osobowych, a także przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z prawem.
5.12. Organizatorowi jest zabronione organizować, dystrybuować, a także sprzedawać Bilety na Wydarzenia, które naruszają wymagania prawne, zawierają treść pornograficzną lub erotyczną, są przeznaczone do zachęcania do używania alkoholu lub tytoniu, gier hazardowych, a także nielegalnie zbierać i przetwarzać dane osobowe, używać systemu Paysera Tickets do nielegalnych działań, oszustwa i innych działań przestępczych.

6. Odpowiedzialność

6.1. Jeżeli podjęte przez Strony zobowiązania nie są wykonywane lub są wykonywane nienależycie, Strona winna powinna zapłacić odszkodowania za szkody (straty) wyrządzone dla drugiej Strony.
6.2. Organizator bezwarunkowo zobowiązuje się kompensować dla Paysera dowolne grzywny nałożone przez instytucje właściwe, jeśli te grzywny zostały nałożone na Paysera LT z winy Organizatora.
6.3. Strony uzgadniają, że otrzymane od Kupujących skargi powiązane z odpowiednim Wydarzeniem, Bilety na które były dystrybuowane / sprzedawane poprzez system Paysera, są rozpatrywane przez Organizatora. Otrzymane przez Paysera LT skargi zostaną przesłane Organizatorowi, powiadamiając o tym Kupującego.
6.4. Jeżeli organ ochrony konsumenta przyjął oficjalną decyzję, która głosi, że skarga użytkownika jest uzasadniona i odszkodowania dla użytkownika powinna zapłacić Paysera LT, Paysera LT wykonuje decyzję organu ochrony praw konsumenta, ale w takim przypadku Organizator powinien kompensować poniesione przez Paysera LT straty z powodu wykonanej decyzji organu ochrony praw konsumenta, jeżeli decyzja została przyjęta bez winy Paysera LT.
6.5. Jeżeli Organizator naruszy swoje zobowiązania według niniejszej Umowy, Paysera LT ma prawo niezwłocznie wypowiedzieć niniejszą Umowę, zawiesić i/lub wypowiedzieć prawa Organizatora do korzystania z systemu Paysera Tickets, zawiesić sprzedaż / dystrybucję Biletów, wrócić Kupującym środki za Bilety, a także podjąć inne działania prawne w celu ochrony interesów Paysera LT, Kupujących, a także osób trzecich.

7. Ważność Umowy

7.1. Umowa jest potwierdzana przez Organizatora podczas logowania się do samoobsługowego systemu tworzenia wydarzeń Paysera Tickets.
7.2. Umowa wchodzi w życie od chwili jej potwierdzenia i jest ważna do całkowitego wykonania wzajemnych zobowiązań między stronami.
7.3. Umowa nie może być wypowiedziana przez jednostronne oświadczenie drugiej strony w razie braku winy drugiej Strony przed upływem wygaśnięcia Umowy (za wyjątkiem gdy Wydarzenie jest odwołane).
7.4. Paysera zastrzega za sobą prawo w dowolnym czasie zmieniać niniejszą Umowę i takie zmiany wejdą w życie od momentu ich opublikowania na stronie internetowej Paysera Tickets tickets.paysera.com. Paysera LT rekomenduje Organizatorom zawsze zapoznać się z najnowszą wersją niniejszej Umowy.

8. Pozostałe postanowienia

8.1. Wszelkie spory z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane drogą negocjacji, a w przypadku niepowodzenia – w sądach Republiki Litewskiej. Jurysdykcja jest ustalana według zarejestrowanej siedziby Paysera LT.
8.2. Niniejsza Umowa jest zawarta, podlega i ma być interpretowana zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.
8.3. Nazwy rozdziałów i artykułów Umowy są przeznaczone tylko dla wygody Stron i nie mogą być używane do interpretacji przepisów Umowy.
8.4. Strony nie mają prawa przekazywać praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy dla osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
8.5. Jeżeli dowolne postanowienie Umowy jest przyznane za nieważne, pozostałe postanowienia Umowy nie przestają obowiązywać.
8.6. Wszystkie powiadomienia i informacje będą uważane za złożone dla drugiej Strony w sposób należyty, jeżeli będą one dostarczone osobiście potwierdzając fakt ich otrzymania, wysłane listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną. Jeżeli zmienia się adres, numer faksu lub adres e-mail Strony, Strona powinna niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym drugą Stronę; w przeciwnym przypadku ta Strona nie ma prawo opierać się na nieotrzymanie powiadomienia lub informacji, jeżeli powiadomienie lub informacja została wysłana na ostatnio podane dane kontaktowe Strony.