Регион: Литва
Язык: русский
Изменить

FINANSINĖS APSKAITOS IR MOKESČIŲ ​BUHALTERINIAI KURSAI VILNIUJE

BUHALTERIO - APSKAITININKO PROFESINĖ KOMPETENCIJA


Finansinės apskaitos ir mokesčių kursai pradedantiems ir besitobulinantiems, Vilniuje.
Informacija ir registracija telefonu: +370 678 68 888.
Kursu trukmė - 50 val. 67 akad., val.
Kontaktiniai kursai grupėse su egzaminu - 700€. 
​Kontaktiniai kursai  individualiai su egzaminu - 1300€. 
Nuotoliniai kursai grupėse internetu - 600€.  
​Baigusių kursus kokybės įvertinimo anketa.


Buhalterinės apskaitos kursų komercinio pasiūlymo Vilniuje, peržiūra ir atsisiuntimas internete.

>Registracija vyksta 24 val. Registruotis internetu galima dabar<

dd45d054dfce696b68bc0b43a11d1bfe-xl_6.jpg?1539013029

Šis kursas savo turiniu orientuotas į praktinį žinių perteikimą, kuris apima žinių, mokėjimų, įgūdžių ir praktinių gebėjimų visumą, buhalterinės apskaitos srities studijose. Jis skirtas mokyti kursantus operuoti dalyko žiniomis ir metodais sprendžiant praktinio ir teorinio pobūdžio užduotis, bei ugdyti savarankiško mokymosi profesinius gebėjimus. Kursai vyksta grupėje ne daugiau kaip  iki 10 kursantų, tam kad dėstytojas turėtų galimybę skirti pakankamai dėmesio, kiekvienam mokiniui. Kursai vyksta vakarais nuo 18 val., Vietą pranešame atskirai dalyvaujantiems asmenims arba teirautis telefonu: +37067260349. 2 - 3 kartus per savaite, kaip susitariama su grupėje dalyvaujančiais asmenimis. Modeliuojama reali įmonės veikla. Išmoksite tvarkyti buhalteriją: nuo pagrindų iki metinės finansinės atskaitomybės. Buhalterinės apskaitos kursus veda - Lektoriai, dėstytojai, profesionalūs praktikai, turintys: Aukštąjį išsilavinimą, ilgalaikį patyrimą ir didelę praktinę patirtį. Dalomoji medžiaga pateikiama kursų eigoje. Mokymai taip pat teikiami įmonėms - įmonėse, arba jūsų darbo vietose. Mūsų specialistai apmokys Jūsų įmonės darbuotojus grupėse ir individualiai jums patogiu laiku. Visiems baigusiems mokymo kursus išduodamas baigimo pažymėjimas - sertifikatas. Kadangi kursantų skaičius ribotas, kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai), nes prasidedant kursams grupė sudaroma iš anksčiausiai užsiregistravusių kursantų. Registruotis galite nurodytais kontaktais arba užpildę registracijos formą. >Registracija vyksta 24 val. Registruotis internetu galima dabar<.

Programa įregistruota ir akredituota: Švietimo, Mokslo ir Sporto Ministerijos
​ PROGRAMŲ  REGISTRE (AIKOS)
Programos kodas - 220010582

>Registracija vyksta 24 val. Registruotis internetu galima dabar<

 

Individualūs - buhalteriniai mokymo kursai Vilniuje: +370 678 68 888.

Mokymo kursai vyksta susitarus individualiai. Kursų kaina su egzaminu:1300€.  Išlaikiusiems egzaminą Įgyjama buhalterio-apskaitininko kompetencija Mokome kiekvieną asmenį  (individualiai). Ne daugiau kaip 1 asmuo, tam kad dėstytojas turėtų galimybę skirti visą dėmesį, kiekvienam mokiniui. >Registracija vyksta 24 val. Registruotis internetu galima dabar<

NUOTOLINIAIVisi pageidaujantys gali registruotis į nuotolinius buhalterinius kursus grupėse (4-6 asmenys grupėje jeigu bus pageidaujančių dalyvių).
Kursai, mokymai vyksta bendraujant "online" ryšiu (ne video pamokos) 
>nuotoliniai kursai, mokymai data-registracija internetu< Tel: +37067868888.
Nuotoliniai kursai grupėse asmeniui 500 €. ( su egzaminu įgyjama Buhalterio/ės - apskaitininko/ės kompetencija).
Kursai gali prasidėti anksčiau arba vėliau, priklausomai nuo dalyvaujančiųjų skaičiaus.
Grupės sudaromos iš anksčiau užsiregistravusių dalyvių.

Biudžetinių - įmonių ir organizacijų individualūs buhalteriniai kursai nuotoliniu būdu: Telefonas  +370 678 68 888. Programa įregistruota ir akredituota: LR Švietimo, Mokslo ir Sporto Ministerijos PROGRAMŲ REGISTRE (AIKOS) programos kodas: 220010589

Mokymo kursai vyksta susitarus individualiai. Kursų kaina: 1300 €. Mokome kiekvieną asmenį  (individualiai). Ne daugiau kaip 1 asmuo, tam kad dėstytojas turėtų galimybę skirti visą dėmesį, kiekvienam mokiniui. >Registracija vyksta 24 val. Registruotis internetu galima dabar<

Egzaminas - 100 €. Sertifikato išrašymas užsienio kalba - 30 €. 

Išlaikius egzaminą, rezultatai įrašomi į sertifikatą. Tik Išlaikiusiems egzaminą, įgyjama Buhalterio-apskaitininko kompetencija.

 Buhalteriai tvarko buhalterinę dokumentaciją, rengia ataskaitas, atlieka apskaitos ir analizės operacijas. Daugelis buhalterių specializuojasi mokesčių mokėjimo srityje – skaičiuoja pajamų, socialinio draudimo, pridėtinės vertės ir kt. mokesčius, konsultuoja įmonių vadovus, apie tai kaip vienas ar kitas versle priimtas sprendimas atsilieps mokesčių mokėjimui. Jeigu firma yra didelė, buhalteriai gali pasiskirstyti veiklos sferomis – gali užsiimti tik finansų analize, planavimu ar biudžeto sudarymu, kainodara ar dirbti kitose srityse. Jie seka, ar teisingai mokami mokesčiai, ar išlaidos neprieštarauja įstatymams bei Vyriausybės nutarimams. Dalis buhalterių dirba dėstytojais mokymo bei mokslo įstaigose. Kiti gali būti samdomi laikinam darbui. ​

Apskaitininkai skaičiuoja, klasifikuoja, fiksuoja ir tikrina organizacijos vykdomas ūkines operacijas bei jų skaitines išraiškas. Apskaitininkai priskiriami prie žemesniosios grandies finansų ir buhalterijos darbuotojų. Darbo sudėtingumas bei apimtis ir apskaitininkų kvalifikacijai keliami reikalavimai priklauso nuo įmonės kategorijos. Didelių įmonių apskaitininkai atlieka tam tikro baro buhalterinę apskaitą, darbas yra specializuotas ir atitinka jų darbo sritį. Tai gali būti pirkimų-pardavimų, žaliavų ir atsargų, ilgalaikio turto, nuosavybės, gamybos išlaidų, pelno (nuostolio), griežtos atskaitomybės, darbo užmokesčio apskaita ir kt.Mažesnių įmonių apskaitininkai atlieka beveik visus finansų ir buhalterijos padalinio darbus ir savo žiniomis turi prilygti buhalterio (finansininko) kvalifikacijai. Apskaitininkai fiksuoja įmonės turtą ir skolas, veda pajamų ir išlaidų žiniaraščius, pildo kitus buhalterinius registrus, rengia ataskaitas vadovybei ir vartotojams. Tokiose firmose apskaitininkai turi mokėti įforminti bankų dokumentus, jiems tenka dirbti su įvairia skaičiavimo technika, todėl privalo turėti darbo su ja įgūdžių

Tikslas ir uždaviniai – Programa skirta įgyti buhalterio-apskaitininko kompetencijas. Siekiama suteikti buhalterinės apskaitos, mokesčių, teisės pagrindų, ekonomikos teorines žinias ir išugdyti profesinius praktinius įgūdžius, būtinus buhalterio-apskaitininko darbui įvairių nuosavybės formų įmonėse bei organizacijose.
Mokymo metodai – Paskaita, praktinis užsiėmimas, konkrečių pavyzdžių analizė, diskusija, savarankiškas darbas.
Rezultatai - Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos: Apskaitos informacijos vaidmenį įmonių ūkinėje veikloje. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos procedūras. Ilgalaikio turto ir atsargų apskaitos būdus. Norminius aktus, reglamentuojančius ūkio subjekto veiklą, buhalterinę apskaitą ir mokesčius; ūkinių operacijų ir įvykių pagrindimą apskaitos dokumentais; finansų kontrolę. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės: Identifikuoti ir registruoti įmonių ūkinius procesus apskaitoje, tvarkyti ūkio subjekto turto apskaitą, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitą, atsargų analitinę ir suminę apskaitą. Vadovautis norminiais aktais, reglamentuojančiais įmonės ar organizacijos ūkinę veiklą, buhalterinę ir mokesčių apskaitą. Vertinti finansinės informacijos patikimumą, kontroliuoti ūkinių operacijų ir įvykių pagrindimą apskaitos dokumentais, lyginti faktinius rezultatus su planiniais, užtikrinti finansų kontrolę, rengti finansinę ir mokestinę atskaitomybę.
Studijų baigimas – Baigusiems studijų programą, atsiskaitoma atsiskaitomuoju praktiniu darbu: testu, pokalbiu, atliekant ištisinį uždavinį pagal programą. Sėkmingai įvykdžiusiems studijų programą išduodamas kompetencijos  pažymėjimas (baigimo Sertifikatas). 

Kurso metu dėstomos temos:

9092233.png?94

o Buhalterinės apskaitos principai
o Naujasis pavyzdinis saskaitų planas
o Dvejybinio įrašo principas
o Koreguojantys įrašai
o Atlyginimų apskaita
o Darbo užmokesčio mokestinė bazė (GPM, Sodra)
o Atostoginiai
o Kompensacijų apskaičiavimas
o Ataskaitos Sodrai
o Personalo apskaita
o Darbo sutartis
o Darbuotojų priėmimo/atleidimo iš darbo tvarka
o Įsakymai
o Pridėtinės vertės mokestis (PVM)
o Nekilnojamo turto mokestis
o Ilgalaikio turto apskaita
o Atsargų apskaita
o Pirminiai dokumentai (kasos, banko, pirkimų, pardavimų)
o Deklaracijos
o Balanso sudarymo metodika
o Metinė finansinė atskaitomybė 

>PAVYZDŽIUOSE NAUDOJAMOS PAVYZDINIO SĄSKAITŲ PLANO SĄSKAITOS<
AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Buhalterinės apskaitos kursų programa:
1.      Bendrieji apskaitos principai.
2.      Apskaitinė lygybė ir ūkinių operacijų poveikis lygybei:
2.1.            Turto sąvoka apskaitoje:
 2.1.1.      Ilgalaikis turtas;
 2.1.2.      Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija;
 2.1.3.      Trumpalaikis turtas;
2.1.4.    Atsargų apskaita.
 2.2.            Nuosavybės esmė apskaitoje:
 2.2.1.      Savininkų nuosavybė;
 2.2.2.      Skolintojų nuosavybė.
 2.3.            Apskaitinė lygybė ir ūkinių operacijų įtaka lygybei:
 2.3.1.      Ūkinis įvykis;
 2.3.2.      Ūkinė operacija;
 2.3.3.      Jų įtaka apskaitinei lygybei.
 3.      Sąskaitos. Jų panaudojimas ūkinėms operacijoms registruoti:
3.1.            Sąskaitų rūšys;
 3.2.            Sąskaitų debetas, kreditas, likutis;
 3.3.            Pavyzdinis sąskaitų planas;
3.4.            Dvejybinis įrašas apskaitoje.
 4.      Apskaitos ciklas
 4.1.            Ūkinės operacijos ir pirminiai apskaitos dokumentai.
 4.2.            Ūkinių operacijų registras:
 4.2.1.      Bendrasis žurnalas ir kiti žurnalai.
 4.3.            Ūkinių operacijų perkėlimas į sąskaitas.
 4.4.            Ataskaitinio laikotarpio pabaigos operacijos:
 4.4.1.      Kaupimo ir palyginimo principų esmė apskaitoje;
 4.4.2.      Ataskaitinis laikotarpis;
 4.4.3.      Sąskaitų koregavimai.
 4.5.            Darbinės atskaitomybės lentelės sudarymas;
 4.6.            Sąskaitos uždarantieji įrašai.
 4.7.            Finansinės atskaitomybės rengimas:
 4.7.1.      Pelno (nuostolių) ataskaita;
 4.7.2.      Balansas.
5.      Darbo santykiai:
 5.1.            Darbo sutartis;
 5.2.            Darbuotojų priėmimo/atleidimo iš darbo tvarka;
 5.3.            Darbuotojų apskaita;
 5.4.            Darbo užmokesčio apskaita;
 5.5.            Atostoginiai ir kompensacijos;
 5.6.            Ataskaitos VSDF valdybai.
 6.      LR mokesčių sistema.
7.      Praktinis darbas arba Ištisinis uždavinys:
7.1.            Ūkinių operacijų atvaizdavimas užpildant pirminius apskaitos dokumentus;
 7.2.            Ūkinių operacijų fiksavimas žurnaluose;
 7.3.            Duomenų iš žurnalų perkėlimas į sąskaitas;
7.4.            Analitinių kortelių pildymas;
7.5.            Darbinės atskaitomybės lentelės sudarymas;
 7.6.            Finansinės atskaitomybės rengimas. 
 

 

 

>Registracija vyksta 24 val. Registruotis internetu galima dabar<

Kviečiame dalyvauti !
Pagarbiai,
Neformaliojo Švietimo Mokykla
Mokymo ir paslaugu centras
 
6583293.jpg

>Greitas apmokėjimas internetu<

>Spausti čia ir užpildyti registracijos forma<

REGISTRUOTIS Į KURSUS VILNIUJE INTERNETU

PRIEŠ IŠSIŪSDAMI DUOMENIS, ĮSITIKINKITE, AR NURODĖTE KOMENTARUOSE Į KOKIUS KURSUS, IR KOKIAME MIESTE, PAGEIDAUJATE DALYVAUTI !!!

 

KONTAKTAI IR REKVIZITAI
​Įmonės pavadinimas: AVEVERA UAB, Įmonės kodas: 302634045,
Biuras: Klaipėda, Taikos pr. 38-107, LT-91218
Tel. Mob.: +370 678 68 888 El. paštas: info@vev.lt

Организатор мероприятия берёт на себя ответственность за качество мероприятия. Организатор примет решение о возврате средств, если мероприятие не состоится или будет перенесено. Более подробная информация о мероприятии и возврате средств доступна в разделе Обстоятельства мероприятия

Местоположение Мероприятия