منطقة: دولي
اللغة: العربية
تغيير

BUHALTERINĖS APSKAITOS KURSAI KAUNE

​​Informacija ir registracija į kontaktinius kursus telefonu Kaune: +37067868888,
Buhalterinės apskaitos mokymo kursu trukmė - 50 val., (67 ak., val.)
Kursai grupėse su egzaminu- 600€. 
Baigusių kursus kokybės įvertinimo anketa.

Šis kursas savo turiniu orientuotas į praktinį žinių perteikimą, kuris apima žinių, mokėjimų, įgūdžių ir praktinių gebėjimų visumą, buhalterinės apskaitos srities studijose. Jis skirtas mokyti kursantus operuoti dalyko žiniomis ir metodais sprendžiant praktinio ir teorinio pobūdžio užduotis, bei ugdyti savarankiško mokymosi profesinius gebėjimus. Kursai vyksta grupėje ne daugiau kaip  iki 10 kursantų, tam kad dėstytojas turėtų galimybę skirti pakankamai dėmesio, kiekvienam mokiniui. Kursai vyksta dažniausiai vakarais nuo 18:00 val., 2-3 kartus per savaite, kaip susitariama su grupėje dalyvaujančiais asmenimis. Modeliuojama reali įmonės veikla. Išmoksite tvarkyti buhalteriją: nuo pagrindų iki metinės finansinės atskaitomybės. Buhalterinės apskaitos kursus veda - Lektoriai, dėstytojai, profesionalūs praktikai, turintys: Aukštąjį išsilavinimą, ilgalaikį patyrimą ir didelę praktinę patirtį. Dalomoji medžiaga pateikiama kursų eigoje. Mokymai taip pat teikiami įmonėms - įmonėse, arba jūsų darbo vietose. Mūsų specialistai apmokys Jūsų įmonės darbuotojus grupėse ir individualiai jums patogiu laiku. Visiems baigusiems mokymo kursus išduodamas baigimo pažymėjimas - sertifikatas. Kadangi kursantų skaičius ribotas, kviečiame registruotis iš anksto (nemokamai), nes prasidedant kursams grupė sudaroma iš anksčiausiai užsiregistravusių kursantų.

Tikslas ir uždaviniai – Programa skirta įgyti buhalterio-apskaitininko kompetencijas. Siekiama suteikti buhalterinės apskaitos, mokesčių, teisės pagrindų, ekonomikos teorines žinias ir išugdyti profesinius praktinius įgūdžius, būtinus buhalterio-apskaitininko darbui įvairių nuosavybės formų įmonėse bei organizacijose.
Mokymo metodai – Paskaita, praktinis užsiėmimas, konkrečių pavyzdžių analizė, diskusija, savarankiškas darbas. ​>Registracija vyksta 24 val. Registruotis internetu galima dabar<.
Rezultatai - Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo žinos: Apskaitos informacijos vaidmenį įmonių ūkinėje veikloje. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos procedūras. Ilgalaikio turto ir atsargų apskaitos būdus. Norminius aktus, reglamentuojančius ūkio subjekto veiklą, buhalterinę apskaitą ir mokesčius; ūkinių operacijų ir įvykių pagrindimą apskaitos dokumentais; finansų kontrolę. Baigęs mokymo kursą pagal mokymo programą, asmuo gebės: Identifikuoti ir registruoti įmonių ūkinius procesus apskaitoje, tvarkyti ūkio subjekto turto apskaitą, darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaitą, atsargų analitinę ir suminę apskaitą. Vadovautis norminiais aktais, reglamentuojančiais įmonės ar organizacijos ūkinę veiklą, buhalterinę ir mokesčių apskaitą. Vertinti finansinės informacijos patikimumą, kontroliuoti ūkinių operacijų ir įvykių pagrindimą apskaitos dokumentais, lyginti faktinius rezultatus su planiniais, užtikrinti finansų kontrolę, rengti finansinę ir mokestinę atskaitomybę. ​>Registracija vyksta 24 val. Registruotis internetu galima dabar<.
Studijų baigimas – Baigusiems studijų programą, atsiskaitoma atsiskaitomuoju praktiniu darbu: testu, pokalbiu, atliekant ištisinį uždavinį pagal programą. Sėkmingai įvykdžiusiems studijų programą išduodamas kompetencijos  pažymėjimas (baigimo Sertifikatas).

Programa įregistruota: Švietimo ir Mokslo Ministerijos
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ IR RENGINIŲ REGISTRE
Programos kodas - 220010582

Buhalterinės apskaitos kursų programa:

9620924.jpg?97

 

 

1.      Bendrieji apskaitos principai.
2.      Apskaitinė lygybė ir ūkinių operacijų poveikis lygybei:
2.1.            Turto sąvoka apskaitoje:
 2.1.1.      Ilgalaikis turtas;
 2.1.2.      Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija;
 2.1.3.      Trumpalaikis turtas;
2.1.4.    Atsargų apskaita.
 2.2.            Nuosavybės esmė apskaitoje:
 2.2.1.      Savininkų nuosavybė;
 2.2.2.      Skolintojų nuosavybė.
 2.3.            Apskaitinė lygybė ir ūkinių operacijų įtaka lygybei:
 2.3.1.      Ūkinis įvykis;
 2.3.2.      Ūkinė operacija;
 2.3.3.      Jų įtaka apskaitinei lygybei.
 3.      Sąskaitos. Jų panaudojimas ūkinėms operacijoms registruoti:
3.1.            Sąskaitų rūšys;
 3.2.            Sąskaitų debetas, kreditas, likutis;
 3.3.            Pavyzdinis sąskaitų planas;
3.4.            Dvejybinis įrašas apskaitoje.
 4.      Apskaitos ciklas
 4.1.            Ūkinės operacijos ir pirminiai apskaitos dokumentai.
 4.2.            Ūkinių operacijų registras:
 4.2.1.      Bendrasis žurnalas ir kiti žurnalai.
 4.3.            Ūkinių operacijų perkėlimas į sąskaitas.
 4.4.            Ataskaitinio laikotarpio pabaigos operacijos:
 4.4.1.      Kaupimo ir palyginimo principų esmė apskaitoje;
 4.4.2.      Ataskaitinis laikotarpis;
 4.4.3.      Sąskaitų koregavimai.
 4.5.            Darbinės atskaitomybės lentelės sudarymas;
 4.6.            Sąskaitos uždarantieji įrašai.
 4.7.            Finansinės atskaitomybės rengimas:
 4.7.1.      Pelno (nuostolių) ataskaita;
 4.7.2.      Balansas.
5.      Darbo santykiai:
 5.1.            Darbo sutartis;
 5.2.            Darbuotojų priėmimo/atleidimo iš darbo tvarka;
 5.3.            Darbuotojų apskaita;
 5.4.            Darbo užmokesčio apskaita;
 5.5.            Atostoginiai ir kompensacijos;
 5.6.            Ataskaitos VSDF valdybai.
 6.      LR mokesčių sistema.
7.      Praktinis darbas arba Ištisinis uždavinys:
7.1.            Ūkinių operacijų atvaizdavimas užpildant pirminius apskaitos dokumentus;
 7.2.            Ūkinių operacijų fiksavimas žurnaluose;
 7.3.            Duomenų iš žurnalų perkėlimas į sąskaitas;
7.4.            Analitinių kortelių pildymas;
7.5.            Darbinės atskaitomybės lentelės sudarymas;
 7.6.            Finansinės atskaitomybės rengimas.
>Registruotis dabar<

الحدث أو تم تأجيله. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول الظروف والمبالغ المستردة، يرجى الرجوع إلى الظروف المتعلقة بالفعالية

موقع الفعالية