Регион: България
Език: български
Промяна

Декларация за поверителност

Система Paysera Tickets

1. Дружество с ограничена отговорност “Paysera LT”, фирмен код: 300060819, адрес: гр. Вилнюс, ул. Pilaitės pr. 16 (наричано по-долу "Paysera"), неговите клонове и представителства, фирми от групата Paysera, в зависимост от държавата на пребиваване на Клиента, както и други юридически лица, които "Paysera LT" UAB наема за предоставяне на услуги и които са упълномощени да действат от името на "Paysera LT” UAB. Данните за контакт с Paysera са публикувни на адрес: www.paysera.com. Контактите на длъжностното лице, отговарящо за защита на данните и упълномощено от Paysera, са: dpo@paysera.com.
2. Paysera управлява системата за издаване на билети "Paysera Tickets", достъпна на адрес: tickets.paysera.com (наричана по-долу "Система Paysera Tickets"), която представлява платформа за издаване на билети за събития, осигуряваща възможност за създаване на събития и публикуване на информация за събития, разпространение на билети, купуване на билети и регистриране на събития.
3. Услугите, предоставяни от системата Paysera Tickets, включват създаване на събития и регистрация на събития, продажба на билети, купуване на билети, прочитане (използване) на публикувана информация, предоставяне и получаване на информация и/или данни от всякакъв вид и всички други услуги, които Paysera предлага или може да осигури в бъдеще чрез системата Paysera Tickets (наричани по-долу "Услуги").

Цел на декларацията за поверителност

4. Настоящата Декларация за поверителност (наричана по-долу "Декларация за поверителност") е документ, който определя основните правила за събиране, управление и съхранение на лични данни и всяка друга важна информация, обхват, цели и други важни аспекти, свързани с личните данни на лицата, които използват системата Paysera Tickets.
5. Декларацията за поверителност се прилага спрямо всички физически и юридически лица, които използват системата Paysera Tickets.
6. Декларацията за поверителност е предназначена за защита на данните на потребителите на системата Paysera Tickets от незаконна употреба.
7. Paysera спазва правото на лична неприкосновеност и полага всички разумно възможни усилия да гарантира сигурността и поверителността на личните данни и всяка друга информация, обработена в системата Paysera Tickets. За да защити тази информация от нерегламентиран достъп, употреба, копиране или разкриване, Paysera използва разнообразни аадминистративни, технически и физически инструменти за осигуряването на сигурност на информацията.
8. Всички лични данни, събирани от Paysera, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни и други правни актове на Република Литва.

Съответствие с Декларацията за поверителност

9. С посещаването на уеб сайта (tickets.paysera.com) и/или с използването на информацията и/или Услугите, съдържащи се в него, лицето приема и потвърждава, че е запознат/-а с Декларацията за поверителност, разбира я и се съгласява с нея. Ако лицето не е съгласно с Декларацията за поверителност и условията, посочени в нея, той/тя няма право да използва системата Paysera Tickets и Услугите, предоставяни чрез системата.
10. Като се съгласява с Декларацията за поверителност, лицето дава на Paysera правото да обработва неговите/нейните лични данни, съгласно процедурата, описана в Декларацията за поверителност.
11. Paysera отбелязва, че системата Paysera Tickets съдържа връзки към уебсайтове на трети лица, компании или организации (които са организатори на събития) и личната информация, предоставена при закупуване на билет или регистриране на конкретно събитие, се прехвърля на организатора на събитието. Paysera не носи отговорност за съдържанието на уеб сайтове, методите за обработка на лични данни и гарантирането на личната неприкосновеност на уеб сайтовете на организаторите на събития (или други трети лица), дори ако лицето има достъп до уеб сайтове на трети лица чрез връзки, предоставени на настоящия уеб сайт; Преди да предостави информация за себе си, лицето трябва да се информира за правилата, условията за поверителност и други документи на съответния уеб сайт и неговия администратор, свързани с обработката на лични данни.

Лични данни, събирани в системата Paysera Tickets

12. Декларацията за поверителност се прилага за всяка информация, която може да бъде събрана от лица при използване на услугите и която се счита за лични данни, т.е. информация, която може да е пряко свързана с лицето или използвана за идентифициране на лицето. Разпоредбите на настоящата Декларация за поверителност не се прилагат по отношение на информация, която не се счита за лични данни.
13. Някои данни на настоящия уеб сайт, които Paysera получава директно от лицето, могат да се считат за лични данни; Paysera обработва подобни данни в съответствие с изискванията на законодателството и други правни актове на Република Литва и разпоредбите на настоящата Декларация за поверителност.
14. Обхватът на данните, събрани в системата Paysera Tickers, зависи от услугата, която лицето има намерение да използва.
15. Посетител на уеб сайт: Уеб сайтът на системата Paysera Tickets може да бъде посещаван и информацията на него да бъде преглеждана/прочетена, без посетителят да предоставя на Paysera каквато и да е информация за себе си.
16. Организатор на събитие: Paysera събира и обработва лични данни на организаторите на събития, но като се има предвид, че на първо място организаторите на събития ползват платежни услуги на Paysera, то събирането и обработката на лични данни се извършва в съответствие с Генералното споразумение за платежни услуги и Допълнението "Декларация за поверителност".

Купувач на билет

17. При закупуването на билет/и за събитие чрез платформата Paysera Tickets, Paysera изисква задължително предоставянето на личен имейл адрес, на който закупените електронни билети да бъдат изпратени.
18. Paysera задължително изисква и обработва следните данни на лицето, използващо системата Paysera Tickets за закупуване на билети: email адрес.
19. При закупуването на билет за събитие, подаденият от купувача имейл адрес винаги се предоставя на организатора на събитието, за което се отнася билетът. Чрез потвърждаване на поръчката на билета, лицето потвърждава и своето съгласие да се прехвърли към организатора на събитието личната информация (лични данни), която попълва в процеса на покупка за организатора на събитието.
20. Системата Paysera Tickets предоставя възможност на организатора на събитието да създаде регистрационна форма за конкретното събитие, която да бъде попълвана от купувачите на билети (участниците в събитието) за конкретно събитие.
21. Освен задължително изисквания имейл адрес, организаторите на събитието могат по техен избор да събират чрез системата Paysera Tickets следните допълнителни данни за лицата, регистрирали се за дадено събитие: име, фамилия, телефонен номер, дата на раждане и адрес. Датата на раждане и адресът се събират само в изключителни случаи, когато подобни данни са необходими за участие в конкретното събитие.
22. Препоръчително е организаторите на събития да изискват от купувачите само необходими за конкретното събитие данни, както и да ги събират единствено и само за целите на събитието и услугите, предоставени по време на събитието, и в никакъв случай да не изискват от посетителите техните лични идентификационни номера (ЕГН) и/или други чувствителни данни.
23. В случай, че организаторът на събитието желае да използва събраните от него данни за маркетингови цели, същият е необходимо да информира за това лицата преди събирането на данните и да получи тяхното съгласие. За целта, в системата на Paysera Tickets е налична функционалност за уведомяване и предоставяне на съгласие.
24. Ако лицето се съгласи да предостави изисканата от организатора на събитието информация, с потвърждаването на своята поръчка на билета за събитието лицето потвърждава и съгласието си да бъде предоставена на организатора на събитието личната информация (личните данни), която попълва.
25. Предоставената от купувачите по време на регистрацията за конкретно събитие личната информация (лични данни) също е защитена от Paysera, съгласно разпоредбите на настоящата Декларация за поверителност.
26. Лицето е отговорно за предоставянето на личните си данни, тяхната точност и пълнота.
27. Paysera не носи отговорност за начините, по които организаторите на събития осигуряват спазването на Декларацията за поверителност. Препоръчително е преди да предоставят свои данни, купувачите да се запознаят с правилата за обработка на личните данни на съответния организатор.

Цел на събирането на лични данни

28. Всички данни, които дадено лице предоставя в процеса на закупуването на билет през системата Paysera Tickets, се обработват за следната цел: за закупуването на билет чрез системата Paysera Tickets. Paysera изисква лицата да предоставят лични данни изключително и само за настоящата цел

Ползване на лични данни за целите на вътрешна администрация

29. Paysera има право да използва събрани лични данни за целите на вътрешната администрация:
29.1. за да подобри работата и функционалността на системата Paysera Tickets, за да разбере по-добре нуждите на потребителите, да подобри услугите и т.н.
29.2. също така, ако дадено лице доброволно предостави на Paysera личните си данни за конкретна цел, Paysera може да използва личните данни за тази конкретна цел, например ако лице се свърже с Paysera по електронна поща, за да подаде заявка за услугите, предоставени в системата Paysera Tickets, Paysera запазва и използва предоставените от лицето данни, за да изпрати отговора на въпросите на лицето, да разреши проблема и да отговори на посочения имейл адрес или други указани данни за контакт.
30. Paysera не използва никакви лични данни, събрани при използване на услугите в системата Paysera Tickets, за целите на директния маркетинг.
31. Paysera ще информира потребителите на системата Paysera Tickets, ако в някои случаи възниква необходимост от използването на лични данни за други цели, различни от конкретно посочените в настоящата Декларация за поверителност. Подобно уведомление при всички случаи се извършва преди събирането на лични данни.

Условия за съхраняване на лични данни

32. Paysera съхранява събраните лични данни до 5 (пет) години от датата на събитието на билета, закупен чрез системата Paysera Tickets или предоставянето на лични данни, ако личните данни не са предоставени за целите на конкретно събитие.

Доброволен характер, точност и пълнота на предоставяне на данните

33. Цялата информация, която дадено лице предоставя на Paysera, се предоставя в съответствие с принципите на доброволност, точност и пълнота на информацията. При закупуване на билет в системата Paysera Tickets и/или предоставяне на лични данни лицето се съгласява, че неговите лични данни ще бъдат обработвани съгласно процедурата и за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност, и ще бъдат препратени на организатора на събитието.
34. Paysera не проверява предоставената лична информация. Счита се, че предоставената от лицето информация е пълна и точна и лицето, което предоставя информацията, носи отговорност за точността и пълнотата на посочените данни.

Разкриване на данни

35. Цялата посочена информация, която съдържа лични данни, няма да бъде предоставяна на трети лица без съгласието на лицето, освен в случаите, определени в настоящата Декларация за поверителност, когато това се изисква от действащото законодателство или е необходимо за целите на предоставяне на услуги.
36. Paysera може да разкрива лични данни или информация, предоставени от лицето, когато такова разкриване се изисква от действащото законодателство или компетентните институции. Paysera също може да разкрива лични данни или информация, само ако това не е забранено от законодателството и само когато това може да бъде обективно обосновано в конкретния случай. Paysera се задължава да не разкрива лични данни на трети лица, освен в следните случаи:
36.1. когато лицето дава съгласието си за разкриване на лични данни;
36.2. при предоставянето на услуги - на конкретен организатор, който организира събитието, за което лицето е закупило билет, като лицето е информирано за това (както е предвидено в настоящата Декларация за поверителност, а също и в споразумения с организаторите на събития);
36.3. към правоприлагащите институции, съгласно реда, предвиден в законодателството на Република Литва;
36.4. ако е необходимо да се предотвратяват или разследват криминални дейности;
36.5. в други случаи, предвидени в законодателството.
37. При необходимост Paysera си запазва правото да назначава други лица по свое усмотрение за изпълнение на определени функции от името на Paysera. За да могат тези лица да изпълняват възложените функции, те може да получат достъп до определена лична информация. В такива случаи Paysera ще гарантира, че въпросните лица ще използват информацията само в границите, необходими за изпълнение на възложените им функции и няма да могат да ползват информацията за други цели.

Информация за личните данни, съхранявани от Paysera, коригиране на неточности, отказ от обработка на данни и други права

38. Лицето има право да изиска информация за личните си данни, събрани и съхранявани от Paysera чрез системата Paysera Tickets, техния метод за обработка и да поиска да му бъдат предоставени тези данни. Веднъж на една календарна година подобни данни могат да бъдат предоставени безплатно, но в други случаи предоставянето на данни може да бъде таксувано в размер, който не надвишава разходите за предоставяне на данни.
39. Субектът на лични данни има право да поиска от Paysera да коригира безплатно всички неточности в своите лични данни. Субектът на лични данни също има право да откаже обработването на личните му данни и разкриването им на трети лица, освен когато е необходимо да се предоставят услуги на уеб сайта.
40. В случай че личните данни са били обработени със съгласието на лицето, субектът на лични данни има право да поиска прекратяването на обработването на данните (да изтрие данните), когато лицето оттегли своето съгласие, когато личните данни вече не са необходими за целта, за която са били събрани, личните данни са били обработени незаконно, или ако личните данни трябва да бъдат заличени по силата на законово задължение. На Paysera трябва да бъде изпратено писмено искане за отказ от обработка на данни лично, по електронна поща или чрез друго електронно средство за комуникация. Ако отказът е правно обоснован, Paysera, след като разгледа искането, ще прекрати обработката на данните, освен в случаите, предвидени от закона. Трябва да се има предвид, че правото за незабавно заличаване на личните данни може да бъде ограничено или невъзможно, поради законово задължение на Paysera да съхранява личните данни на клиентите.
41. Субектът на лични данни има право да поиска ограничаване на обработката на данни, когато субектът на лични данни оспорва точността на тези данни, за период, през който администраторът на данните може да провери точността им; когато обработването на данни е незаконно и субектът на лични данни не е съгласен неговите лични данни да бъдат изтрити и вместо това изисква да се ограничи тяхното използване; когато администраторът на данни вече не се нуждае от тях за целите на обработката на данни, но от страна на субекта на лични данни е изискано заявяването, изпълнението или защитата на законовите изисквания. Администраторът на данни информира субекта на лични данни, обработката на чиито данни е ограничена, преди да премахне ограничението за обработка на данните.
42. Субектът на лични данни има право да отправи жалба относно обработката на неговите данни до надзорна институция, ако клиентът приеме, че данните му се обработват в нарушение на неговите права и законни интереси спрямо действащото законодателство; да се обърне към администратора на личните данни и/или длъжностното лице по защита на данните относно изпълнението на правата си; други права, предвидени в нормативните актове.
43. Искането за достъп до лични данни, съхранявани от Paysera, коригирането им или отказ от тяхното обработване, трябва да бъде изпратено на електронен адрес: tickets@paysera.com. В исканетео лицето ясно посочва своите име, фамилия и имейл адрес.
44. За коригиране или заличаване на данни, които са препратени на организатора на събитието, лицето се свързва директно с организатора на събитието.

Бисквитки (Cookies) и посещаемост

45. В системата Paysera Tickets, Paysera може да използва "бисквитки" ("cookies"). "Бисквитките" са малки файлове, изпратени до уеб браузъра и съхранявани на личен хард диск. "Бисквитките" се прехвърлят на компютър, когато за първи път посетите конкретния уеб сайт. В последствие, "бисквитките" се използват за идентификация и улесняване на достъпа до уеб сайтове. Лицето изразява съгласие за използването на "бисквитки". Ако лицето не е съгласно "бисквитки" да бъдат съхранявани в неговия компютър или друго негово устройство, то може да промени настройките на своя браузър и да изключи всички "бисквитки" или да ги включи / изключи поединично за всеки отделен уеб сайт. В някои случаи обаче, това може да забави работата с Интернет, да ограничи функционалността или да блокира достъпа до уеб сайтове.
46. Пълна информация за "бисквитките", използвани в уеб сайта, тяхната цел, валидност и използвани данни, са представени в таблицата по-долу.

Бисквитка Наименование Цел на обработката на данни Валидност Използвани данни
Бисквитка на Paysera Tickets gat_UA Гарантира, че Мениджърът на маркери (Google Tag Manager) функционира До приключването на сесията Данните се записват чрез Мениджъра на маркери (Google Tag Manager)
Бисквитка на Paysera Tickets sessionID Гарантира, че кошницата с билети функционира До приключването на сесията Записва се ID на сесията
Бисквитка на Paysera Tickets _ga Гарантира, че Мениджърът на маркери (Google Tag Manager) функционира 2 години Данните се записват чрез Мениджъра на маркери (Google Tag Manager)
Бисквитка на Paysera Tickets _gid Гарантира, че Мениджърът на маркери (Google Tag Manager) функционира До приключването на сесията Данните се записват чрез Мениджъра на маркери (Google Tag Manager)
Бисквитка на Paysera Tickets affiliate Цели да идентифицира партньора, който е насочил купувача на билети към уеб сайта 1 година Записва се ID на партньора

47. По подобие на много собственици на уеб сайтове, Paysera следи посещенията в сайта Paysera Tickets и събира информация за това колко хора са посетили уеб сайта, какво е наименованието на домейна на сървъра на доставчика на Интернет услуги на посетителите и т.н. С посещението на уеб сайта, тази информация се събира автоматично. Събраната информация помага на администратора на уебсайта да разбере как посетителите ползват уеб сайта и позволява да се подобрят услугите.

Заключителни разпоредби

48. Paysera си запазва правото да променя разпоредбите на Декларацията за поверителност по всяко едно време. Подобни изменения влизат в сила от момента на публикуването им на следната интернет страницата на компанията – tickets.paysera.com. Препоръчително е всички лица, които посещават уеб сайта и използват услуги, да бъдат запознати и да с апрочели последната налична версия на Декларацията за поверителност, която е приложима към момента на посещението на уеб сайта и използването на услуги.
49. Разпоредбите на настоящата Декларация за поверителност са подчинени на законодателството на Република Литва. Всички спорове относно разпоредбите на настоящата Декларация за поверителност се решават чрез преговори, а в случай на невъзможност за постигане на споразумение - в съдилищата на Република Литва.Валидна от: 15.05.2018 г.