Регион: България
Език: български
Промяна

Условия за ползване на Paysera Tickets

Валидност от: 30.03.23 г.

Основни дефиниции

1.1. Билет/Сезонни билети – документ, генериран от платформата Paysera Tickets, който дава право да се присъства на конкретно събитие или няколко събития, организирани от организатора, и на който са посочени името, мястото и датата на събитието, QR кодът и друга информация на организатора.
1.2. Уебсайт tickets.paysera.com – електронен уебсайт, който принадлежи на "Paysera LT" UAB, съгласно правото на собственост, и който е неразделна част от Paysera Tickets.
1.3. Организатор – юридическо или физическо лице, което е създало събитие в платформата Paysera Tickets и продава или разпространява билети за събитието; данните за организатора са посочени до информацията за събитието.
1.4. Paysera – "Paysera LT" UAB (фирмен код 300060819, със седалище: гр. Вилнюс, ул. Pilaitės № 16) - дружество, което е създало, поддържа и развива платформата Paysera Tickets и което притежава всички интелектуални права върху настоящата платформа.
1.5. Paysera Tickets – електронна платформа за продажба и разпространение на билети за събития, която принадлежи на Paysera по силата на авторски права и е достъпна на адрес tickets.paysera.com.
1.6. Купувач – юридическо или физическо лице, което купува/е закупило билет чрез платформата Paysera Tickets за събитието, организирано от организатора. Юридическо или физическо лице, което продава/е продало сезонни билети, закупени чрез платформата Paysera Tickets, съгласно процедурата, предвидена в Правилата.
1.7. Събитие – концерт, пътешествие, спортно или всяко друго публично събитие, организирано от организатора, което може да бъде посетено само с билет.
1.8. Правила – правила за използването на платформата Paysera Tickets.
1.9. Посетител на уебсайт – всяко лице, което посещава или използва уебсайта tickets.paysera.com, независимо от статуса на регистрация.

Общи разпоредби

2.1. Настоящите Правила влизат в сила в момента, в който дадено лице започне да разглежда платформата Paysera Tickets. Когато използва платформата Paysera Tickets, лицето заявява, че е прочело настоящите Правила, съгласява се с тях и се ангажира да ги спазва.
2.2. Правилата се считат за необходимо условие за използване на платформата Paysera Tickets и се прилагат както за купувачите, така и за организаторите. Лицата, които не са съгласни с Условията за ползване на Paysera Tickets, не могат да използват тази платформа, а когато я използват, се задължават да спазват тези Правила.
2.3. Настоящите Правила определят условията за използване на платформата Paysera Tickets при получаване на информация за събития, разпространение и продажба на билети за събитията, закупуване на билети за събития, предоставяне на информация на организаторите и други условия за използване на платформата.
2.4. Paysera си запазва правото да променя разпоредбите на настоящите Правила по всяко време. Тези промени влизат в сила от момента на публикуването им на уебсайта tickets.paysera.com. Лицата, които посещават уебсайта и използват Paysera Tickets, е препоръчително винаги да се запознават и прочитат най-новата версия на настоящите Правила.
.

Използване на платформата Paysera Tickets

3.1. Платформата Paysera Tickets е платформа за билети за събития, която дава възможност на организаторите да предоставят информация за събития и да разпространяват билети за тях, а на купувачите - да получават информация за събитията, техните организатори и да закупуват билети от организатора.
3.2. Paysera не предоставя никакви услуги по разпространение/продажба на билети на купувачите, а само предоставя платформа за обмен на информация за събития между организатора и купувача, както и за закупуване/продажба на билетиs.
3.3. Paysera не носи отговорност и няма право да установява правила и условия на услугите, правото за използване на които се предоставя чрез билетите, разпространявани от организатора. Paysera също така не носи отговорност за съдържанието, предоставено в описанието на събитието, включително пълнотата и понятността на правилата и условията за предоставяне на услуги, посочени в описанието. Организаторът носи пълна отговорност за съдържанието на описанието на събитието, неговата пълнота, точност и легитимност.
3.4. Paysera не предоставя възможност за препродажба на закупения билет, освен при изключението, предвидено в чл. 3.5 от Правилата за сезонни билети. Ако описанието на събитието не предвижда друго и такава препродажба на билет нарушава ограниченията, установени от законодателството и/или организатора, организаторът има право да обяви билета за невалиден и да не възстанови сумата на закупения билет.
3.5. Paysera позволява на купувача, който е закупил сезонни билети, да продаде в платформата Paysera Tickets част от билетите, съставляващи сезонните билети. Купувачът може да използва това право за препродажба в платформата Paysera Tickets; продажбата на тези билети на други платформи/места е забранена.
3.6. Данните за организатора на събитието се посочват до всяко конкретно събитие.
3.7. На лица под 14 (четиринадесет) години е забранено да използват платформата Paysera Tickets и да купуват или продават билети. С регистрацията си в платформата Paysera Tickets или покупката или продажбата на билет, купувачът потвърждава факта, че е навършил 14 (четиринадесет) години, има право да сключва съответните сделки, както и че носи пълната отговорност за коректността на тези данни/потвърждение.
3.8. Билети могат да бъдат закупени от всички лица, които имат право и могат да сключват подобни сделки, т.е. лица, чиято правоспособност в тази област не е ограничена, които имат техническите възможности да заплатят билета и да го получат в електронен формат и които отговарят на изискванията на настоящите Правила.
3.9. За да закупи билет за събитието, купувачът може, но не е длъжен, да се регистрира в платформата Paysera Tickets, както е предвидено в раздел 5 от Правилата. Купувачът, който не е регистриран в платформата Paysera Tickets, трябва само да избере събитието, да избере опцията за закупуване на билет, да въведе броя на билетите, които желае да закупи, да предостави валиден имейл адрес и друга информация за купувача, поискана от организатора, и да предостави потвържденията, поискани от платформата.
3.10. Купувачът може да плати за билета, като използва електронни методи за плащане, интегрирани в платформата Paysera Tickets.
3.11. Купувачът заплащаbБилета в рамките на 15 минути от подаване на поръчката, освен ако няма изрично разрешение от организатора за плащане на билета с проформа фактура. Ако закъснее с плащането на билета, купувачът поема риска билетът да не бъде закупен и предоставен. За възстановяване на суми за забавено плащане купувачът трябва да се свърже директно с организатора.
3.12. Билетите се издават на купувача само след заплащане на пълната цена на билетите. Информация за цените на билетите се предоставя на уебсайта tickets.paysera.com и по време на покупката на билета. Ако купувачът желае да получи фактура за закупените билети, той следва да се свърже директно с организатора.
3.13. След като купувачът надлежно заплати билета, генерираният електронен билет се изпраща на имейл адреса, посочен от купувача, а за купувач, който е регистриран в платформата Paysera Tickets, билетът се качва и в профила му в платформата Paysera Tickets . Купувачът носи отговорност за предоставянето на точен и валиден имейл адрес. Ако купувачът предостави некоректен или невалиден имейл адрес, той поема отговорността за невъзможността билетите да бъдат предоставени на купувача или за изпращането им на друго лице. В този случай за получаване на билета или връщане на пари за билета купувачът се свързва директно с организатора.

Права и задължения на организатора

4.1. За да може да използва платформата Paysera Tickets, организаторът трябва да приеме настоящите Правила, Политика за поверителност и Споразумение за обработка на лични данни, и ако организаторът възнамерява да продава билети за платени събития, също така трябва да подпише Генералното споразумение за платежни услуги на Paysera и сключи споразумение с Paysera относно съответния проект за получаване на плащания.
4.2. Организаторът потвърждава, че разпространява и продава билетите директно на купувачите, като сключва сделки за покупко-продажби с купувачите.
4.3. Средствата от продадените билети се получават по сметката за електронни пари на организатора в платформата Paysera, съгласно условията, указани на www.paysera.com.
4.4. Организаторът е отговорен за издаването на фактури към купувачите. На организатора е предоставена функция за автоматично фактуриране в платформата Paysera. Paysera предоставя на организатора инструкции за използване на тази функция.
4.5. Организаторът носи пълната отговорност за провеждането и анулирането на събитието и се задължава незабавно да информира купувачите за всички промени в събитието: дата, час, отмяна на събитието и др., и да актуализира съответната информация в платформата Paysera Tickets.
4.6. Организаторът носи пълна отговорност за всякакви загуби, понесени от купувача поради промяна на мястото, часа или други условия на събитието, когато купувачът вече е закупил билет за събитието.
4.7. Организаторът носи отговорност към купувачите и други трети лица (компетентни органи и др.) за неизпълнение или неправилно изпълнение на възстановяване на суми за билети на купувачите. Организаторът може да възстанови сумата за билета на купувача, като влезе в своя акаунт в Paysera или в платформата Paysera Tickets.
4.8. Организаторът влиза в платформата Paysera Tickets, като използва своя акаунт в Paysera, Facebook, Google и други платформи, одобрени от Paysera.
4.9. Когато създава събитие в платформата Paysera Tickets, организаторът предоставя информация за него, т.е. посочва име, място, час, описание, друга необходима информация, избира нужните настройки на билета и данните, които трябва да бъдат събрани за купувача.
4.10. Организаторът може да преглежда броя на продадените или разпространени билети в платформата Paysera Tickets, да проследява статистика за своите събития и да извършва други действия, предвидени в платформата.
4.11. Организаторът трябва да изтегли и използва мобилно приложение за сканиране „Paysera Tickets“ съгласно инструкциите, посочени на уебсайта, за да провери автентичността и валидността на билета. Paysera предоставя инструкции на организатора относно това как билетите трябва да бъдат проверявани със специално мобилно приложение.
4.12. Организаторът се задължава да гарантира точността, пълнотата и съответствието спрямо валидното законодателство на цялата графична, текстова и цифрова информация за събитията, предоставена на уебсайта tickets.paysera.com. Организаторът се задължава да не популяризира или насърчава омраза, насилие или тормоз срещу индивиди или групи от лица, и да не използва материали с авторски права или запазена марка без съответното разрешение.
4.13. Организаторът се задължава да не разкрива на трети лица данните, използвани за влизане в платформата Paysera Tickets.
4.14. Организаторът няма право да организира, разпространява и продава билети за събития, които нарушават изискванията на законодателството, включват порнографско или еротично съдържание, предназначени са за насърчаване на употребата на алкохол, тютюн или хазард. Организаторът няма право да използва платформата Paysera Tickets в нарушение на чл. 10.3. от Правилата, както и за извършване на незаконни дейности, измама и други криминални действия.
4.15. Организаторът безусловно се ангажира да възстанови на Paysera всички глоби, наложени от компетентните органи, ако тези санкции са наложени на Paysera по вина на организатора.
4.16. Организаторът проверява оплакванията на купувачите, свързани със съответно събитие, билетите за което са били разпространявани/продавани чрез платформата Paysera Tickets. След като получи такива жалби/оплаквания, Paysera ги препраща на организатора, като уведомява за това купувача.
4.17. Ако институция, защитаваща права на потребителите, вземе официално решение, което потвърждава, че искът на потребителя е основателен и щетите за потребителя трябва да бъдат компенсирани от Paysera, Paysera ще изпълни подобно решение на институцията, защитаваща правата на потребителите, но организаторът се задължава да възстанови на Paysera загубите, понесени във връзка с изпълнението на решението на институцията, защитаваща правата на потребителите, освен ако решението не е взето по вина на Paysera.
4.18. Ако организаторът наруши своите задължения съгласно настоящите Правила, Paysera има право без отделно предупреждение незабавно и едностранно да прекрати споразуменията, подписани с организатора, да преустанови и/или прекрати правото на организатора да използва платформата Paysera Tickets, да спре продажбата/разпространението на билети, да изпрати писмо към организатора, изискващо да възстановяви парите за билетите на купувачите, и да предприеме други правни действия, които имат за цел да защитят интересите на Paysera, купувачите и трети лица.
4.19. Организаторът се съгласява и потвърждава, че Paysera има право по свое усмотрение да публикува публичните събития на организатора на своя уебсайт, в своите профили в социалните мрежи и платформи за имейл маркетинг, без да уведоми организатора и да получи съгласието му. Това правило не важи за частни събития, достъпни само с линк. Поверителността на събитието изрично се отбелязва от организатора при създаването на събитието.
4.20. Организаторът се съгласява и потвърждава, че Paysera има право да използва свободно място на билета по свое усмотрение за своята реклама или реклама на трети лица, и да използва това пространство за други цели. Организаторът потвърждава, че няма претенции и няма да предявява претенции в бъдеще по отношение на съдържанието, текста, графичната информация и др., публикувани в свободната площ на билета. Paysera гарантира, че съдържанието на рекламата няма да нарушава общия ред, законовите изисквания и нормите за добро поведение.
4.21. Организаторът се ангажира схемите с планове за места за сядане, създадени с помощта на уебсайта, да могат да се разглеждат, използват, възпроизвеждат, адаптират и публикуват от Paysera и други организатори на уебсайта или във всяка друга съществуваща или бъдеща медия.

Права и отговорности на купувача

5.1. Купувачът се задължава:
5.1.1. да заплати на организатора закупения билет по подходящ начин и своевременно;
5.1.2. да предостави точни, подробни и коректни данни;
5.1.3. да не нарушава и да спазва настоящите Правила, други публично достъпни условия и разпоредби на Paysera и организатора, правните указания на Paysera и изискванията на действащото законодателство;
5.1.4. да заплати билетите в рамките на 15 минути от подаването на поръчката, освен при изключение, предвидено в чл. 3.11 от Правилата.
5.1.5. преди да закупи билети, да прецени всички организационни обстоятелства на събитието, билетите, които купува, включително датата, часа, мястото и другите условия на събитието, да прочете цялата информация, свързана със закупуването на билети и изпълнението на събитието, данните за организатора на събитието и др. За допълнителна информация купувачът се свързва директно с организатора.
5.2. Купувачът няма право:
5.2.1. да фалшифицира и копира билети, да използва или придобива билети незаконно извън платформата Paysera Tickets;
5.2.2. да продава билети, генерирани от платформата Paysera Tickets, извън платформата Paysera Tickets;
5.2.3. да използва устройства, програми или софтуер, които могат да нарушат работата на платформата Paysera Tickets;
5.2.4. да извършва други действия, които биха създали нерационално или прекомерно натоварване на платформата Paysera Tickets.
5.3. Всички незаконни действия на купувача се докладват на правоприлагащите и други компетентни органи.
5.4. При използване на платформата Paysera Tickets купувачът поема пълната отговорност за точността, изчерпателността и съответствието на предоставените данни с реалните и поема всички последствия от неспазване на тези изисквания.
5.5. Преди да посети събитието, се препоръчва купувачът да провери дали времето, мястото и другите условия на събитието са останали непроменени.
5.6. Купувачите използват уебсайта на свой собствен риск. Paysera не гарантира и не носи отговорност за каквито и да било неизправности или проблеми, на които купувачът се е натъкнал при използването на уебсайта.

Регистрация

6.1. Купувачът, който желае да продаде сезонен билет/билети в платформата Paysera Tickets на друго лице, трябва да бъде регистриран потребител на платформата Paysera Tickets.
6.2. Регистрацията се извършва чрез вход на купувача във Facebook, Google и други платформи, одобрени от Paysera, както и чрез данните, получени от тези платформи, необходими за регистрация. Регистрирайки се в платформата Paysera Tickets, лицето се съгласява, че неговите лични данни се прехвърлят към Paysera с цел регистрация в платформата Paysera Tickets.
6.3. Купувачът носи пълната отговорност, че личните му данни, предоставени и съхранени във формуляра за регистрация и в платформата Paysera Tickets, са точни, верни и пълни. В случай на промяна в данните, купувачът трябва незабавно да ги актуализира. Paysera и/или организаторът по никакъв начин не носят отговорност за загуби, понесени от купувача и/или трети лица, поради факта, че купувачът е посочил неверни и непълни лични данни или не е променил или актуализирал данните след тяхната промяна.

Обстоятелства, свързани със събитието

7.1. Организаторът носи отговорност за качеството на събитието, неговото провеждане и предоставянето на точна информация за събитието и промени в неговите условия. По отношение на всички обстоятелства, свързани със събитието или билетите, купувачът трябва да се свърже директно с организатора.
7.2. Условията за събитието се определят от организатора. Поради тази причина условията за предоставяне на услуги за събития може да се различават за конкретни лица. Paysera не носи отговорност и няма право да определя условия за предоставяне на услуги, които са достъпни с билети.
7.3. Ако организаторът отмени събитието или по друг начин предостави информация, че събитието няма да се състои, или датата, мястото или други важни реквизити на събитието са променени и поради това валидността на билетите бъде прекратена, купувачите трябва да се свържат директно с организатора за връщане на парични суми и/или обезщетение за причинени вреди.
7.4. По въпроси, свързани с неполучаване на билети, замяна на билети или загуба на билети, купувачът се свързва директно с организатораа.
7.5. При получаване на жалби, свързани със събитието, Paysera ги препраща директно към организатора.

Обработка на лични данни

8.1. Paysera обработва личните данни, съгласно процедурата и при условията, установени в Декларацията за поверителност.
8.2. Личните данни на купувачите, за обработката на които организаторът използва Paysera, се обработват съгласно Споразумението за обработка на лични данни, сключено между организатора и Paysera. Това Споразумение регламентира процеса на обработка на личните данни на купувача, взаимните задължения и отговорността на организатора и Paysera и има за цел да осигури подходяща защита и сигурност на личните данни на купувача, съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни.
8.3. С потвърждаването на поръчката на билета за събитието, купувачът потвърждава и съгласието си да прехвърли личната информация (лични данни), която попълва, на организатора на събитието.
8.4. Организаторът и Paysera сключват Споразумение за обработка на лични данни, което е приложение към Условията за използване на Paysera Tickets. Ако организаторът не е съгласен със Споразумението за обработка на лични данни, той не може да използва услугите на Paysera Tickets.

Отговорност на Paysera

9.1. Paysera отбелязва и организаторът се съгласява, че Paysera не носи отговорност и няма право да определя условията и реда за услугите, достъпни с билети, разпространявани от организаторите, и не носи отговорност за валидността на билетите, тяхната отмяна, актуализации и др. Paysera не определя цени на събития или условия за предоставяне на услуги за събития, не разпределя места и не определя други критерии за предоставяне на услуги, не носи отговорност за качеството на услугите на събитието, тяхното съдържание, провеждане и съответствието със законовите изисквания и не предоставя гаранции за такива услуги. Услугите за събития се предоставят на купувачите съгласно вътрешните правила на организаторите. Информация за условията и реда за предоставяне на услуги, достъпни със закупени билети, се предоставя в описанието на събитието или чрез контакт със съответния организатор.
9.2. Paysera не носи отговорност за неизправност на платформата Paysera Tickets, която не е възникнала поради вина на Paysera, и не възмездява щети, причинени от такава неизправност.
9.3. Paysera не възмездява щети, свързани със закупени билети или събития.

Изисквания за безопасно поведение

10.1. Преди да поръча билети, купувачът трябва да се запознае обстойно с правилата и условията на услугите, предоставяни от организатора, цената на билетите и/или други критерии за услугите, предоставяни от закупен билет.
10.2. Когато поръчва билети на уебсайта, купувачът трябва да се увери, че търси билети и/или прави поръчки, като използва само един прозорец на браузъра. Ако купувачът търси билети, използвайки няколко прозореца на браузъра, той може да загуби билетите си или сесията за вход в уебсайта може да изтече. Поради тази причина процедурата за поръчка/придобиване на билети може да бъде нарушена.
10.3. Посетителите на уебсайта нямат право:
10.3.1. да използват каквито и да е устройства, програми или софтуер без писменото съгласие на Дружеството, за да копират съдържанието на уебсайта или за други неразрешени действия;
10.3.2. да използват устройства, програми или софтуер за обработка или качване на поръчки за билети на уебсайтовете на Paysera LT или Paysera Tickets;
10.3.3. да използват устройства, програми или софтуер, които могат да нарушат правилното функциониране на уебсайта;
10.3.4. да използват уебсайта на Paysera Tickets за незаконна дейност, включително, но не само, използване на програмния код за проследяване на действията и поведението на посетителите на уебсайта, използване на компютърните ресурси на посетителите на уебсайта за осигуряване на функционалност извън сайта, разпространение на злонамерен софтуер, използване на скрити или криптирани носители;
10.3.5. да изпълняват действия, които водят до неоправдано натоварване или претоварване на уебсайта;
10.3.6. да влизат, презареждат или опресняват страници на уебсайта или да отправят други заявки към сървъри повече от веднъж в интервал от три секунди.
10.4. Посетителите на уебсайта използват уебсайта на свой собствен риск. Посетителите на уебсайта носят отговорност за сигурността на своята парола и/или ключова дума. Paysera не гарантира, че посетителите на уебсайта няма да изпитват смущения или проблеми при използването на уебсайта.
10.5. Посетителите на уебсайта, използващи услугите на Paysera Tickets, трябва да действат разумно, етично и с благоразумие, да предоставят на Paysera само коректна информация, да изясняват всички обстоятелства, свързани с тях в конкретен случай, както и да са запознати с цялата необходима информация.
10.6. В случай, че установят нарушения, посочени в чл. 10.3, или други нарушения на уебсайта, посетителят на уебсайта следва да уведоми Paysera за подобни нарушения на ймейл адрес security@paysera.com.

Други условия

11.1. Paysera не гарантира непрекъсната работа на платформата Paysera Tickets, тъй като функционирането на платформата Paysera Tickets може да бъде повлияно (нарушено) от много фактори извън контрола на Paysera. Paysera ще положи всички усилия, за да осигури възможно най-плавно функциониране на платформата Paysera Tickets, но Paysera не носи отговорност за последствия, произтичащи от смущения в работата на платформата, ако такива смущения не възникнат по вина на Paysera.
11.2. Платформата Paysera Ticket може да не работи поради причини под контрола на Paysera и Paysera няма да предоставя никаква компенсация за неизправности, ако в продължение на най-малко 3 (три) месеца платформата Paysera Tickets е била достъпна през повече от 99% (деветдесет и девет процента) от времето.
11.3. Всички авторски права върху дизайна и съдържанието на билетите принадлежат на Paysera и/или организаторите. Paysera не носи отговорност за съдържанието и изискванията по отношение на билетите, разпространявани в платформата Paysera Tickets. Всички авторски права върху дизайна и съдържанието на билетите принадлежат на Paysera, с изключение на предоставената от организатора графична информация за събитията.
11.4. За всички спорове, директно отнасящи се до Paysera, се полагат усилия да бъдат разрешени чрез преговори с Paysera. В такива случаи купувачът или организаторът трябва да се свържат с отдел "Обсужване на клиенти", чиито данни за контакт са посочени на уебсайта.
11.5. Споровете между купувача и организатора се уреждат между помежду им. Paysera не участва в уреждането на спорове между купувача и организатора на събитието и не носи никаква отговорност по отношение на уреждането на такива спорове или последиците от тях за купувача и организатора.
11.6. Спорове относно неправилно изпълнение или неизпълнение на споразумението се разглеждат извън съда в съответствие с процедурата, установена от Закона за защита на потребителите на Република Литва, от Държавния орган за защита на правата на потребителите, адрес: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, имейл tarnyba@vvtat.lt, тел. (8 5) 262 67 51, факс (8 5) 279 1466, уебсайт www.vvtat.lt. Заявления могат да бъдат подавани по електронен път чрез онлайн платформа за разрешаване на спорове.
11.7. Ако страните не успеят да уредят спора по взаимно съгласие или чрез други извънсъдебни методи, спорът ще бъде решен съгласно действащото законодателство на Република Литва в компетентния съд на Република Литва според местоположението на седалището на Paysera LT.

Условия за ползване (Остаряла версия, валидна до: 30.03.23 г.)