Регион: България
Език: български
Промяна

Условия за ползване на Paysera Tickets

Валидност от: 12.07.20 г.

1. Основни дефиниции

1.1. Билет/Сезонни билети – документ, генериран от системата Paysera Tickets, който дава право да се присъства на конкретно събитие или няколко събития, организирани от организатора, и на който са посочени името, мястото и датата на събитието, QR кодът и друга информация на организатора.
1.2. Уебсайтtickets.paysera.com – електронен уебсайт, който принадлежи на "Paysera LT" UAB, съгласно правото на собственост, и който е неразделна част от системата Paysera Tickets.
1.3. Организатор – юридическо или физическо лице, което е създало събитие в системата Paysera Tickets и продава или разпространява билети за събитието; данните за организатора са посочени до информацията за събитието
1.4. Paysera – "Paysera LT" UAB (фирмен код 300060819, със седалище: гр. Вилнюс, ул. Pilaitės № 16) - дружество, което е създало, поддържа и развива системата Paysera Tickets и което притежава всички интелектуални права върху настоящата система.
1.5. PayseraTickets – електронна система за продажба и разпространение на билети, която принадлежи на Paysera по силата на авторски права и е достъпна на адрес tickets.paysera.com.
1.6. Купувач – юридическо или физическо лице, което купува/е закупило билет чрез системата Paysera Tickets за събитието, организирано от организатора. Юридическо или физическо лице, което продава/е продало билет, закупен чрез системата Paysera Tickets, съгласно процедурата, предвидена в Правилата.
1.7. Събитие – концерт, пътешествие, спортно или всяко друго публично събитие, организирано от организатора, което може да бъде посетено само с билет.
1.8. Правила – правила за използването на системата Paysera Tickets.
1.9. Посетител на уебсайт – всяко лице, което посещава или използва tickets.paysera.com уебсайта, независимо от статуса на регистрация.

2. Общи разпоредби

2.1. Настоящите Правила влизат в сила от момента, в който лицето започне да разглежда системата Paysera Tickets. При използване на системата Paysera Tickets лицето заявява, че е прочело настоящите Правила, съгласява се с тях и се ангажира да ги спазва.
2.2. Правилата се считат за необходимо условие за използване на системата Paysera Tickets и се прилагат както за купувачите, така и за организаторите. Лицата, които не са съгласни с Условията за ползване на Paysera Tickets, не могат да използват тази система, а когато я използват, се задължават да спазват тези Правила.
2.3. Настоящите Правила определят условията на използване на системата Paysera Tickets при получаване на информация относно събития, закупуване на билети за събития, предоставяне на информация на организаторите и други условия за използване на системата.
2.4. Paysera си запазва правото да изменя разпоредбите на настоящите Правила по всяко време. Подобни изменения влизат в сила от момента, в който бъдат публикувани на уебсайта tickets.paysera.com. Лицата, които посещават уебсайта и използват Paysera Tickets, е препоръчително винаги да се запознават и прочитат най-новата версия на настоящите Правила.

3. Използване на системата Paysera Tickets

3.1. Системата Paysera Tickets е система за издаване на билети, която дава възможност на организаторите да предоставят информация за събития и да разпространяват билети за тях, а на купувачите - да получават информация за събитиятата, техните организатори и да купуват билети от организатора.
3.2. Paysera не предоставя никакви услуги по разпространение/продажба на билети на купувачите, а само предоставя платформа за обмен на информация за събития между организатора и купувача и за закупуване/продажба на билети.
3.3. Paysera не носи отговорност и няма право да определя условия за услуги, чието право на използване се предоставя чрез билетите, разпространявани от организатора. Paysera също така не носи отговорност за съдържанието, предоставено в описанието на събитието, включително пълнотата и понятността на условията за предоставяне на услуги, посочени в описанието. Организаторът носи пълната отговорност за съдържанието на описанието на събитието, неговата пълнота, точност и легитимност.
3.4. Paysera не предоставя възможност за препродажба на закупения билет, освен при изключението, предвидено в чл. 3.5 от Правилата за сезонни билети. Ако описанието на събитието не предвижда друго и подобна препродажба на билет нарушава ограниченията, установени от законодателството и/или организатора, организаторът има право да обяви билета за невалиден и да не възстанови сумата на закупения билет.
3.5. Paysera позволява на купувача, закупил сезонни билети, да продаде в системата Paysera Tickets част от билетите, съставляващи сезонните билети. Купувачът може да използва това право за препродажба в системата Paysera Tickets, като продажбата на тези билети на други платформи/места е забранена.
3.6. Данни за организатора на събитието се посочват до всяко конкретно събитие.
3.7. На лица под 16 (шестнадесет) годишна възраст е забранено да използват системата Paysera Tickets и да купуват или продават билети. Чрез регистрация в системата на Paysera Tickets или закупуване/продажба на билет, Купувачът потвърждава факта, че е навършил 16 (шестнадесет) години и има право да сключва съответните сделки, както и че носи пълната отговорност за коректността на тези данни/потвърждение.
3.8. Билети могат да бъдат закупени от всички лица, които имат право и могат да сключват подобни сделки, т.е. лица, чиято правоспособност в тази област не е ограничена, които имат техническата възможност да заплатят билета и да го получат в електронен формат и които отговарят на изискванията на настоящите правила.
3.9. За да закупи билет за събитието, купувачът може, но не е длъжен, да се регистрира в системата Paysera Tickets, както е предвидено в раздел 5 на Правилата. Купувачът, който не е регистриран в системата Paysera Tickets, трябва само да избере събитието, да избере опцията за закупуване на билета, да въведе броя на билетите, които желае да закупи, да предостави валиден имейл адрес и друга информация за купувача, поискана от организатора, и да даде потвържденията, изисквани от системата, както и съгласието си неговите данни да бъдат предоставени на организатора.
3.10. Купувачът може да плати за билета, като използва електронни начини на плащане, интегрирани в системата Paysera Tickets.
3.11. Купувачът заплаща билета в рамките на 1,5 часа след подаване на поръчката. Ако закъснее с плащането на билета, купувачът поема риска билетът да не бъде закупен и предоставен. За възстановяване на суми, заплатени със закъснение, купувачът трябва да се свърже директно с организатора.
3.12. Билетите се издават на купувача само след като заплати пълната цена за билетите. Информация за цените на билетите е посочена на уебсайта tickets.paysera.com и по време на покупката на билета. Ако купувачът желае да получи фактура за закупените билети, трябва да се свърже директно с организатора.
3.13. След като купувачът надлежно заплати билета, генерираният електронен билет се изпраща на имейл адреса, посочен от купувача, а за купувач, който е регистриран в системата Paysera Tickets, билетът се качва и в неговия профил в системата. Купувачът е отговорен за предоставянето на точен и валиден имейл адрес. Ако купувачът предостави некоректен или невалиден имейл адрес, той поема отговорността за невъзможността билетите да бъдат предоставени на купувача или за изпращането им на друго лице. В този случай за получаване на билета или връщане на пари за билета купувачът се свързва директно с организатора.

4. Права и задължения на организатора

4.1. За да може да използва системата Paysera Tickets, организаторът трябва да е приел настоящите Правила и да е сключил споразумение с Paysera относно съответния проект за получаване на плащания.
4.2. Организаторът потвърждава, че разпространява и продава билетите директно на купувачите, като сключва сделки за покупко-продажби с купувачите.
4.3. Средствата от продадените билети се получават по сметката за електронни пари на организатора в системата Paysera, съгласно условията, указани на www.paysera.com.
4.4. Организаторът е отговорен за издаването на фактури към купувачите. На организатора е предоставена функция за автоматично фактуриране в системата Paysera. Paysera предоставя на организатора инструкции за използване на тази функция.
4.5. Организаторът носи пълната отговорност за изпълнението и анулирането на събитието и се задължава незабавно да информира купувачите за всички промени в събитието: дата, час, отмяна на събитието и др., и да актуализира съответната информация в системата Paysera Tickets.
4.6. Организаторът носи пълна отговорност за всякакви загуби, претърпени от Купувача поради промяна на мястото, часа или други условия на събитието, когато купувачът вече е закупил билет за събитието.
4.7. Организаторът носи отговорност към купувачите и други трети лица (компетентни органи и др.) за неизпълнение или неправилно изпълнение на възстановяване на суми за билети на купувачите. Организаторът може да възстанови сумата за билета на купувача, като влезе в своя акаунт в системата Paysera.
4.8. Организаторът влиза в системата на Paysera Tickets, като използва своя акаунт в системата Paysera.
4.9. Когато създава събитие в системата Paysera Tickets, организаторът предоставя информация за него, т.е. посочва име, място, час, описание, друга необходима информация, избира нужните настройки на билета и данните, които трябва да бъдат събрани за купувача.
4.10. Организаторът може да преглежда броя на продадените или разпространени билети в системата Paysera Tickets, да проследява статистика за своите събития и да извършва други действия, предвидени в системата.
4.11. Организаторът трябва да изтегли и използва специално мобилно приложение, за да провери автентичността и валидността на билета. Paysera предоставя инструкции на организатора относно това как билетите трябва да бъдат проверявани със специално мобилно приложение.
4.12. Организаторът се задължава да гарантира точността, пълнотата и съответствието спрямо валидното законодателство на цялата графична, текстова и цифрова информация за събитията, предоставена на уебсайта tickets.paysera.com. Организаторът се задължава да не популяризира или насърчава омраза, насилие или тормоз срещу индивиди или групи от лица, и да не използва материали с авторски права или запазена марка без съответното разрешение.
4.13. Организаторът се задължава да не разкрива на трети лица данните, използвани за влизане в системата на Paysera Tickets.
4.14. Организаторът няма право да организира, разпространява и продава билети за събития, които нарушават изискванията на законодателството, включват порнографско или еротично съдържание, предназначени са за насърчаване на употребата на алкохол, тютюн или хазард. Организаторът няма право да използва системата Paysera Tickets в нарушение на чл. 10.3. от Правилата, както и за извършване на незаконна дейност, измама и други криминални действия.
4.15. Организаторът безусловно се ангажира да възстанови на Paysera всички глоби, наложени от компетентните органи, ако тези санкции са наложени на Paysera по вина на организатора.
4.16. Страните се съгласяват, че организаторът проверява оплакванията на купувачите, свързани със съответно събитие, билетите за което са били разпространявани/продавани чрез системата Paysera Tickets. След като получи такива жалби/оплаквания, Paysera ги препраща на организатора, като уведомява за това купувача.
4.17. Ако институция, защитаваща права на потребителите, вземе официално решение, което потвърждава, че искът на потребителя е основателен и щетите за потребителя трябва да бъдат компенсирани от Paysera, Paysera ще изпълни подобно решение на институцията, защитаваща правата на потребителите, но организаторът се задължава да възстанови на Paysera загубите, понесени във връзка с изпълнението на решението на институцията, защитаваща правата на потребителите, освен ако решението не е взето по вина на Paysera.
4.18. Ако организаторът наруши своите задължения съгласно настоящото Споразумение, Paysera има право незабавно и едностранно да прекрати Споразумението без отделно предупреждение, да преустанови и/или прекрати правото на организатора да използва системата Paysera Tickets, да спре продажбата/разпространението на билети, да изпрати писмо към организатора, изискващо да възстановяви парите за билетите на купувачите, и да предприеме други правни действия, които имат за цел да защитят интересите на Paysera, купувачите и трети лица.
4.19. Организаторът се съгласява и потвърждава, че Paysera има право по свое усмотрение да публикува публичните събития на организатора в своите профили в социалните мрежи, без да уведоми организатора и да получи съгласието му. Събитията се публикуват във Facebook профила Paysera Tickets-Renginių Bilietai чрез подаване на информация за тях в новините в профила и създаване на други събития с информация за събитието.
4.20. Организаторът се съгласява и потвърждава, че Paysera има право да използва свободно място на билета по свое усмотрение за своята реклама или реклама на трети лица, и да използва това пространство за други цели. Организаторът потвърждава, че няма претенции и няма да изразява претенции в бъдеще по отношение на съдържанието, текста, графичната информация и др., публикувани в свободната площ на билета. Paysera гарантира, че съдържанието на рекламата няма да нарушава общия ред, законовите изисквания и нормите за добро поведение.

5. Права и задължения на купувача

5.1. Купувачът се задължава:
5.1.1. коректно и своевременно да заплати закупения билет на организатора;
5.1.2. да предостави точни, подробни и коректни данни;
5.1.3. да не нарушава и да спазва настоящите Правила, други публично достъпни условия и разпоредби на Paysera и организатора, правните указания на Paysera и изискванията на действащото законодателство;
5.1.4. да заплати билетите в рамките на 1,5 часа от подаването на поръчката;
5.1.5. преди да закупи билети, да прецени всички организационни обстоятелства на събитието, билетите, които купува, включително датата, часа, мястото и другите условия на събитието, да прочете цялата информация, свързана със закупуването на билети и изпълнението на събитието, данните за организатора на събитието и др. За допълнителна информация купувачът се свързва директно с организатора.
5.2. Купувачът няма право:
5.2.1. да фалшифицира и копира билети, да използва или придобива билети незаконно извън платформата Paysera Tickets;
5.2.2. да продава билети, генерирани от системата Paysera Tickets, извън системата Paysera Tickets;
5.2.3. да използва устройства, програми или софтуер, които могат да нарушат работата на системата Paysera Tickets;
5.2.4. да извършва други действия, които биха създали нерационално или прекомерно натоварване на системата Paysera Tickets.
5.3. Всички незаконни действия на купувача се докладват на правоприлагащите и други компетентни органи.
5.4. При използване на системата Paysera Tickets купувачът поема пълната отговорност за точността, изчерпателността и съответствието на предоставените данни с реалните и поема всички последствия от неспазване на настоящите изисквания.
5.5. Преди да посети събитието, се препоръчва купувачът да провери дали времето, мястото и другите условия на събитието са останали непроменени.
5.6. Купувачите използват уебсайта на свой собствен риск. Paysera не гарантира и не носи отговорност за каквито и да било неизправности или проблеми, на които купувачът се е натъкнал при използването на уебсайта.

6. Регистрация

6.1. Купувачът, който желае да продаде сезонен билет/билети в системата Paysera Tickets на друго лице, трябва да бъде регистриран потребител на системата Paysera Tickets.
6.2. Регистрацията се извършва чрез вход на купувача във Facebook, Google и други платформи, както и чрез данните, получени от тези платформи, необходими за регистрация. Регистрирайки се в системата на Paysera Tickets, лицето се съгласява, че неговите лични данни се прехвърлят към Paysera с цел регистрация в системата Paysera Tickets.
6.3. Купувачът носи пълната отговорност, че личните му данни, предоставени и съхранени във формуляра за регистрация и в системата Paysera Tickets, са точни, верни и пълни. В случай на промяна в данните, купувачът трябва незабавно да ги актуализира. Paysera и/или организаторът по никакъв начин не носят отговорност за загуби, понесени от купувача и/или трети лица, поради факта, че купувачът е посочил неверни и непълни лични данни или не е променил или актуализирал данните след тяхната промяна.

7. Обстоятелства, свързани със събитието

7.1. Организаторът носи отговорност за качеството на събитието, неговото провеждане и предоставянето на точна информация за събитието и промени в неговите условия. По отношение на всички обстоятелства, свързани със събитието или билетите, купувачът трябва да се свърже директно с организатора.
7.2. Условията за събитието се определят от организатора. Поради тази причина условията за предоставяне на услуги за събития може да се различават за конкретни лица. Paysera не носи отговорност и няма право да определя условия за предоставяне на услуги, които са достъпни с билети.
7.3. Ако организаторът отмени събитието или по друг начин предостави информация, че събитието няма да се състои, или датата, мястото или други важни реквизити на събитието са променени и поради това валидността на билетите бъде прекратена, купувачите трябва да се свържат директно с организатора за връщане на парични суми и/или обезщетение за причинени вреди.
7.4. По въпроси, свързани с неполучаване на билети, замяна на билети или загуба на билети, купувачът се свързва директно с организатора.
7.5. При получаване на жалби, свързани със събитието, Paysera ги препраща директно към организатора.

8. Обработка на лични данни

8.1. Paysera обработва личните данни на купувачите, съгласно процедурата и при условията, установени в Декларацията за поверителност.
8.2. Личните данни на купувачите, за обработката на които организаторът използва Paysera, се обработват съгласно Споразумението за обработка на лични данни, сключено между организатора и Paysera. Това Споразумение регламентира процеса на обработка на личните данни на купувача, взаимните задължения и отговорността на организатора и Paysera и има за цел да осигури подходяща защита и сигурност на личните данни на купувача, съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни.
8.3. Организаторът и Paysera сключват Споразумение за обработка на лични данни, което е приложение към Условията за използване на Paysera Tickets, приложими за организаторите. Ако организаторът не е съгласен с настоящото Споразумение, той не може да използва услугите на Paysera Tickets.

9. Отговорност на Paysera

9.1. Paysera отбелязва и организаторът се съгласява, че Paysera не носи отговорност и няма право да определя условията и реда за услугите, достъпни с билети, разпространявани от организаторите, и не носи отговорност за валидността на билетите, тяхната отмяна, актуализации и др. Paysera не определя цени на събития или условия за предоставяне на услуги за събития, не разпределя места и не определя други критерии за предоставяне на услуги, не носи отговорност за качеството на услугите на събитието, тяхното съдържание, настъпване и съответствието със законовите изисквания и не предоставя гаранции за такива услуги. Услугите за събития се предоставят на купувачите съгласно вътрешните правила на организаторите. Информация за условията и реда за предоставяне на услуги, достъпни със закупени билети, се предоставя в описанието на събитието или чрез контакт със съответния организатор.
9.2. Paysera не носи отговорност за неизправност на системата Paysera Tickets, която не е възникнала поради вина на Paysera, и не възмездява щети, причинени от такава неизправност.
9.3. Paysera не възмездява щети, свързани със закупени билети или събития.

10. Изисквания за безопасно поведение

10.1. Преди да получат/поръчат услугите, потребителите трябва да вземат предвид условията за предоставяне на услугата, цената на билетите или услугите, да са наясно с ограниченията, определени за билетите, позволяващи да се използват услугите на доставчика на услугата, и/или други критерии за предоставяне на услуги. В случай на възникнали въпроси, потребителите трябва да се свържат с Paysera Tickets за допълнителна информация.
10.2. Когато поръчват билети на уебсайта, потребителите трябва да се уверят, че търсят билети и/или правят поръчки, като използват само един прозорец на браузъра. Ако лицата търсят билети, използвайки няколко прозореца на браузъра, те може да загубят билетите си или сесията за вход в уебсайта може да изтече. Поради тази причина процедурата за поръчка/придобиване на билети може да бъде нарушена.
10.3. Посетителите на уебсайта нямат право:
10.3.1. да използват каквито и да е устройства, програми или софтуер без писменото съгласие на Дружеството, за да копират съдържанието на уебсайта или за други неоторизирани действия;
10.3.2. да използват устройства, програми или софтуер за обработка или качване на поръчки за билети на уебсайтовете на Paysera LT или Paysera Tickets;
10.3.3. да използват устройства, програми или софтуер, които могат да нарушат правилното функциониране на уебсайта;
10.3.4. да използват уебсайта на Paysera Tickets за незаконна дейност, включително, но не само, използване на програмния код за проследяване на действията и поведението на посетителите на уебсайта, използване на компютърните ресурси на посетителите на уебсайта за осигуряване на функционалност извън сайта, разпространение на злонамерен софтуер, използване на скрити или криптирани носители;
10.3.5. да изпълняват действия, които водят до неразумно натоварване или претоварване на уебсайта;
10.3.6. да влизат, презареждат или опресняват страници на уебсайта или да отправят други заявки към сървъри повече от веднъж в интервал от три секунди.
10.4. Потребителите използват уебсайта на свой риск. Потребителите сами са отговорни за сигурността на своята парола и/или ключова дума (ако е приложимо). Дружеството не гарантира и не носи отговорност за смущения или проблеми, възникнали при използването на уебсайта.
10.5. Във всички случаи потребителят, който получава/заявява/поръчва услуги, трябва да действа разумно, етично и с благоразумие, и да предоставя на Дружеството само коректна информация, да изяснява всички обстоятелства, свързани с него в конкретен случай, както и да е наясно с цялата необходима информация.
10.6. В случай, че установи нарушения, посочени в чл. 10.3, или други нарушения на уебсайта, посетителят на уебсайта следва да уведоми Paysera за подобни нарушения на ймейл адрес security@paysera.com.

11. Други условия

11.1. При наличие на пречки от технически характер или при други обстоятелства функционирнето на системата Paysera Tickets и възможността за закупуване на билети могат да бъдат преустановени или прекратени.
11.2. Всички авторски права върху дизайна и съдържанието на билетите принадлежат на Paysera и/или организаторите. Paysera не носи отговорност за съдържанието и изискванията на билетите, разпространявани в системата Paysera Tickets.
11.3. За всички спорове, директно отнасящи се до Paysera, се полагат усилия да бъдат разрешени чрез преговори с Paysera. В такива случаи купувачът трябва да се свърже с отдел "Обсужване на клиенти", чиито данни за контакт/a> са посочени на уебсайта.
11.4. Споровете между купувача и организатора се уреждат между страните. Paysera не участва в уреждането на спорове между купувача и организатора на събитието и не носи никаква отговорност по отношение на уреждането на такъв спор или последиците от него за страните.
11.5. Ако страните не успеят да уредят спор чрез преговори и при условие, че купувачът е физическо лице, купувачът има право да се обърне към Държавния орган за защита на правата на потребителите на Република Литва или най-близкия
Европейски потребителски център.
11.6. Ако страните не успеят да уредят спора по взаимно съгласие или чрез други извънсъдебни методи, спорът ще бъде решен съгласно действащото законодателство на Република Литва в компетентния съд на Република Литва, според местоположението на седалището на Paysera LT.