Region: International
Language: English
Change

[FEMDOM2]

Antifa.faith [FEMDOM2]

Antrasis mūsų FULL FEMDOM EXPERIENCE renginys Lietuvoje - darome antrąjį, nes pirmasis buvo įspūdingas, pilnas psichologinių transformacijų, su akivaizdžiu baimių, išankstinių nusistatymų bei socialinių normų laužymu. Tai buvo stipru, ir bus dar stipriau!

𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐀
𝟐𝟐:𝟎𝟎 Durys
𝟐𝟑:𝟎𝟎 Paskaita "BDSM žaidimų taisyklės, saugumas ir ribos". Pristato Deimantė
𝟎𝟎:𝟎𝟎 Paskaita "Psichologinės paleidimo technikos Femdom kontekste". Pristato Pervert Messiah
𝟎𝟏:𝟎𝟎 Paskaita - workšopas "G taškas: klitoris, skvirtingas, multi - orgazmas". Veda Gentlehands.eu
𝟎𝟐:𝟎𝟎 Išskirtinis šou-performansas skirtas tik Mistress
 

FEMDOM ŽAIDIMO TAISYKLĖS BUS IŠDĖSTOMOS 23:00, NEVĖLUOKITE!
 

ŽAIDIMO DALYVIAI (IR KAIP TAIP VYKS)

Moterys - valdovės (Mistress)
Jūs neprivalote turėti patirties, nes galios žaidimai yra skirti savęs pažinimui, transformacijai, savo ir kito žmogaus ribų pajutimui bei žaidimams arti šių ribų.
Atėjusi į renginį galėsite išsirinkti vieną (ar kelis) iš prirakintų Slave ir daryti su juo (jais) ką norite: dominuokite, išgyvenkite savo senas traumas, žeminkite, liepkite daryti dalykus - kas tik šauna į galvą. Svarbiausia šio žaidimo taisyklė yra saugos žodis STOP, kuris pabaigia žaidimo sesiją. Jį privalo vartoti ne tik Slave, bet ir Mistress, kai FEMDOM žaidimas viršija asmenines ribas.  
 

Vyrai - vergai (Slave)
Atėję į renginį būsite prirakinti prie laiptų turėklų. Jus išsirinks Mistress, pažais ir "gražins" atgal, kai jai pabos. Jūsų "pareiga" šiame žaidime yra visapusiškai paklusti Mistress valiai ir jai tarnauti. Žaidimo ribas nusistatome patys: jei yra per stipru, nepatinka ar nenorite - ištariate žodį STOP, tada žaidimas su Mistress baigiasi ir jūs galite grįžti į savo "prirakinimo" vietą laukti kitos valdovės.


Pora
Jūs galite ateiti ir viso renginio metu būti tik dviese - dalyvauti paskaitose, matyti kaip yra žaidžiami FEMDOM galios žaidimai ir įsikvėpti pamėginti savo žaidimo versiją.  
 

---

ZONA 0 (ERDVĖ, KUR NĖRA FEMDOM)
Turėsime Zona 0 - dedikuotą vietą, kur galite atsipūsti nuo FEMDOM žaidimų ir tiesiog pabūti savimi, pabendrauti su kitais. 

---


TAISYKLĖS
• N-21 su griežtu Face Control ir dresscode: BDSM
• Pagarba sau ir kitiems - vakarėliuose mes veikiame (arba neveikiame) tik tai ką norime;
• Jokios prievartos (ypač psichologinės) - visi turime jaustis saugūs;
• Klausti prieš liečiant ar stebint kitus (ypač Darkroom'e);
• Absoliučiai jokio foto/video (telefonai bus supakuoti);
• Renginys vyks Liejyklos g. 3, Vilnius (Ieškokite TIPSY baro ir klauskite kaip patekti į @SlaptasBunkeris)
 

------------ENGLISH------------

This is our second FULL FEMDOM EXPERIENCE event in Lithuania - we are doing the second one because the first one was impressive, full of psychological transformations. It was strong, and our FEMDOM2 will be even stronger!

PROGRAM 
22:00 Doors 
23:00 Lecture "BDSM Game Rules, Safety, and Limits". Presented by Deimantė 
00:00 Lecture "Psychological Release Techniques in the Femdom Context". Presented by Pervert Messiah 
01:00 Lecture - workshop "G-Spot: Clitoris, Squirting, Multi-Orgasm". Led by Gentlehands.eu 
02:00 Exclusive show-performance dedicated only to Mistress

FEMDOM GAME RULES WILL BE ANNOUCED OUT AT 23:00, DO NOT BE LATE!
 

GAME PARTICIPANTS (AND HOW IT WILL WORK)

Women - Dominants (Mistress)
You do not have to have experience because domination are for self-discovery, transformation, feeling your own and others' limits, and playing close to these limits. 
You can choose one (or several) of the chained Slaves and do with them whatever you want: dominate, relive your old traumas, humiliate, order to do things - whatever comes to mind. The most important rule of this game is the safety word STOP, which ends the game session. It must be used not only by the Slave but also by the Mistress when FEMDOM game exceeds personal limits. 
Ticket: 5 EUR

Men - Slaves
At the event, you will be chained to the stairs railing. Mistress will choose you, play with you, and "return" you when she is done. Your "duty" in this game is to fully obey Mistress's will and serve her. 
We set the limits of the game ourselves: if it's too strong, you don't like it or don't want it - say the word STOP, then the game with the Mistress ends, and you can return to your "locking" place to wait for the next Dominant. 
Ticket: 50 EUR

Couple
You can come and be just the two of you throughout the event - participate in lectures, see how FEMDOM power games are played and get inspired to try your own version of the game. 
Couple ticket: 50 EUR

---

ZONE 0 (PLACE WITHOUT FEMDOM)
We will have Zone 0 - a place without FEMDOM, where you can be yourself, talk to others and relax.

---
 

RULES
• N-21 with strict face control and dress code: BDSM
• Respect for oneself and others - at parties, we do (or do not) only what we want;
• No violence (especially psychological) - we all need to feel safe;
• Ask before touching or watching others (especially in the Darkroom);
• Absolutely no photo/video (phones will be packed);
• The event will take place at Liejyklos g. 3, Vilnius (Look for TIPSY bar and ask how to get to @SecretBunker)

The event organiser takes responsibility for the quality of the event. The organiser will make a decision regarding the refund if the event does not take place or is postponed. For more detailed information on circumstances and refunds, please refer to the Event-Related Circumstances

Event location