Valsts: Lietuva
Valoda: Latviešu
Mainīt

Privātuma politika

Derīgs no: 12.07.20

Paysera Tickets sistēma

1. Jūsu personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paysera LT", reģ. Nr. 300060819, adrese: Pilaitės pr. 16, Viļņa (turpmāk – Paysera), tās filiāles un pārstāvniecības, Paysera grupas uzņēmumi atbilstoši personas (klienta) dzīvesvietas valstij, arī citas juridiskas personas, kuras pakalpojumu sniegšanā iesaistījušas "Paysera LT", UAB un kuras ir pilnvarotas rīkoties "Paysera LT", UAB vārdā. Paysera kontaktinformācija ir publicēta vietnē www.paysera.com. Paysera pilnvarotā datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija: dpo@paysera.com.
2. Paysera pārvalda pasākumu biļešu tirdzniecības sistēmu “Paysera Tickets”, kurai var piekļūt adresē tickets.paysera.com (turpmāk – Paysera Tickets sistēma).
3. Pakalpojumi, kurus nodrošina Paysera Tickets sistēma, ietver Organizatoru organizētu pasākumu izveidošanu un reģistrēšanu, kā arī informācijas sniegšanu par pasākumiem, biļešu pārdošanu uz tiem, Pircēju biļešu iegādi un reģistrēšanos Paysera Tickets sistēmā, publicētās informācijas lasīšanu (izmantošanu), jebkāda veida informācijas un/vai datu un visu citu pakalpojumu, ko Paysera sniedz vai nākotnē var sniegt, izmantojot Paysera Tickets sistēmu, (turpmāk – Pakalpojumi), nodrošināšanu un saņemšanu.

Privātuma politikas mērķi

4. Šī Privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) ir dokuments, kurā noteikti galvenie personas datu un citas svarīgas informācijas vākšanas, pārvaldīšanas un saglabāšanas noteikumi, darbības joma, mērķi un citi svarīgi personas datu aspekti personām, kuras izmanto Paysera Tickets sistēmu.
5. Privātuma politika tiek piemērota visām personām (gan fiziskām, gan juridiskām), kuras izmanto Paysera Tickets sistēmu vai apmeklē Paysera Tickets vietni.
6. Paysera respektē tiesības uz personas privātumu un veic visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu un citas Paysera Tickets sistēmā apstrādātās informācijas drošību un konfidencialitāti. Lai pasargātu šo informāciju no nesankcionētas piekļuves, izmantošanas, kopēšanas vai izpaušanas, Paysera izmanto dažādus administratīvos, tehniskos un fiziskās drošības instrumentus.
7. Visi Paysera savāktie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumu par personas datu tiesisko aizsardzību, Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem.

Atbilstība Privātuma politikai

8. Apmeklējot vietni (tickets.paysera.com) un/vai izmantojot tajā esošo informāciju un/vai Pakalpojumus, persona apstiprina, ka ir izlasījusi Privātuma politiku, saprot to un piekrīt tai. Paysera patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt Privātuma politikas noteikumus, Paysera Tickets vietnē publicējot jaunāko Privātuma politikas versiju, kas stājas spēkā brīdī, kad tā tiek publicēta vietnē. Paysera Tickets sistēmas lietotājiem vai vietnes apmeklētājiem ir jāpārliecinās, ka viņi ir izlasījuši jaunāko Privātuma politikas versiju, kas tiek piemērota, apmeklējot vietni. Ja persona nepiekrīt Privātuma politikai un tajā esošajiem nosacījumiem, tai nav tiesību izmantot Paysera Tickets sistēmu un ar sistēmas starpniecību sniegtos Pakalpojumus.
9. Piekrītot Privātuma politikai, persona dod Paysera tiesības apstrādāt savus personas datus saskaņā ar Privātuma politikā noteikto procedūru.
10. Paysera atzīmē, ka Paysera Tickets sistēmā ir saites uz trešo personu, uzņēmumu vai organizāciju (piemēram, pasākumu organizatoru) vietnēm un personiskā informācija, kas tiek sniegta, iegādājoties biļeti vai reģistrējoties uz konkrētu pasākumu, tiek nodota pasākuma organizatoram. Paysera neuzņemas atbildību par vietņu saturu, personas datu apstrādes metodēm un personas privātuma nodrošināšanu pasākumu organizatoru (vai citu trešo personu) vietnēs, pat ja persona piekļūst trešo personu vietnēm, izmantojot saites, kas norādītas šajā vietnē; tādējādi pirms informācijas sniegšanas par sevi personai jāizlasa noteikumi, privātuma nosacījumi, kā arī citi attiecīgās vietnes un tās pārvaldnieka dokumenti, kas saistīti ar personas datu apstrādi.

Paysera Tickets sistēmā apkopotie personas dati

11. Privātuma politika tiek piemērota jebkurai informācijai, kura, izmantojot Pakalpojumus, var tikt apkopota par personām un kas tiek uzskatīta par personas datiem, t.i., informācijai, kas var būt tieši saistīta ar personu vai izmantota personas identificēšanai. Šīs Privātuma politikas noteikumi netiek piemēroti attiecībā uz informāciju, kas netiek uzskatīta par personas datiem.
12. Daži dati šajā vietnē, ko Paysera saņem tieši no personas, var tikt uzskatīti par personas datiem; tādējādi Paysera apstrādā šādus datus, ievērojot Lietuvas Republikas likumu un citu tiesību aktu prasības un šīs Privātuma politikas noteikumus.
13. Paysera Tickets sistēmā savākto datu apjoms ir atkarīgs no pakalpojumiem, kurus Paysera Tickets sistēmas lietotājs vai vietnes apmeklētājs izmanto vai plāno izmantot.
14. Vietnes apmeklētājs: persona var apmeklēt Paysera Tickets sistēmas vietni un izlasīt tajā sniegto informāciju, nesniedzot nekādu informāciju par sevi.
15. Pasākumu organizators: Paysera apkopo un apstrādā pasākumu organizatoru personas datus, taču, ņemot vērā, ka vispirms pasākumu organizatoriem tiek nodrošināti Paysera norēķinu pakalpojumi, personas datu vākšana un apstrāde tiek veikta saskaņā ar Vispārīgo maksājumu veikšanas pakalpojumu līgumu un Privātuma politikas pielikumu.

Biļešu pircējs

16. Ja pircējs, kurš nav reģistrēts Paysera Tickets sistēmā, vēlas iegādāties biļeti uz pasākumu, kas publicēts Paysera Tickets vietnē, Paysera vienmēr pieprasa un apstrādā personīgo e-pasta adresi, uz kuru vēlāk tiks nosūtītas iegādātās elektroniskās biļetes.
17. Kad persona iegādājas biļeti, personas norādītā e-pasta adrese vienmēr tiek pārsūtīta nopirktās biļetes pasākuma organizatoram. Apstiprinot pasākuma biļetes pasūtījumu, persona apstiprina arī savu piekrišanu pārsūtīt personisko informāciju (personas datus) pasākuma organizatoram.
18. Paysera apstrādā šādus Paysera Tickets sistēmā reģistrējušās personas datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, reģistrācijas sistēmas identifikators (piemēram, Facebook ID, Google ID, Paysera ID utt.), valsts un valoda.
19. Paysera Tickets sistēma nodrošina iespēju pasākuma organizatoram konkrētam pasākumam izveidot papildu informācijas laukus par biļešu pircējiem (pasākuma apmeklētājiem). Šos pircēju personas datus apstrādā pasākuma organizators kā personas datu pārzinis, savukārt Paysera šos datus kā datu apstrādātājs apstrādā (saglabā) pēc datu pārziņa (pasākumu organizētāja) pasūtījuma, pamatojoties uz Personas datu apstrādes līgumu.
20. Pasākuma organizators ir pilnībā atbildīgs par savākto pircēju personas datu apstrādes likumību. Pasākuma organizatoram jānodrošina, ka pircēju personas datu apstrāde tiek veikta likumīgiem mērķiem un, ja nepieciešams, likumīgu iemeslu dēļ, lai saņemtu atbilstošu Pircēja piekrišanu attiecībā uz personas datu apstrādi, un ka tiek sniegts pienācīgs paziņojums par personas datu apstrādi vai noslēgtajiem līgumiem par personas datu apstrādi.
21. Pasākuma organizatoriem ieteicams vākt tikai tos datus, kas nepieciešami konkrētajam pasākumam, un apkopot tos tikai pasākuma un tā laikā sniegto pakalpojumu vajadzībām, un nekādā gadījumā nevākt personas kodus un/vai citus sensitīvus datus.
22. Ja pasākuma organizatora mērķis ir savāktos datus izmantot mārketinga mērķiem, pasākuma organizators par to informē personas pirms šādu datu vākšanas un saņem viņu piekrišanu.
23. Ja persona piekrīt sniegt pasākuma organizatora pieprasīto informāciju, apstiprinot biļetes pasūtījumu uz pasākumu, persona apstiprina arī savu piekrišanu pārsūtīt personisko informāciju (personas datus), ko tā sniedz pasākuma organizatoram.
24. Pircēja personas datus, kas tiek sniegti pasākuma organizatoram, reģistrējoties konkrētam pasākumam, Paysera aizsargā arī saskaņā ar šīs Privātuma politikas noteikumiem.
25. Pircējs ir atbildīgs par savu personas datu sniegšanu, to precizitāti un pilnīgumu.
26. Paysera neuzņemas atbildību par pasākumu organizatoru izmantotajām Privātuma politikas ievērošanas nodrošināšanas metodēm; tādējādi personai pirms informācijas sniegšanas par sevi ir ieteicams iepazīties ar attiecīgā pasākuma organizatora personas datu noteikumiem.

Personas datu vākšanas mērķis

27. Visu datu, ko persona sniedz, iegādājoties biļeti Paysera Tickets sistēmā, apstrādes galvenais mērķis ir biļetes iegāde Paysera Tickets sistēmā. Tomēr Paysera var apstrādāt personas datus iekšējās administrēšanas un tiešā mārketinga nolūkos, kas ir norādīti šajā Privātuma politikā.

Personas datu izmantošana iekšējās administrēšanas nolūkos

28. Paysera ir tiesības izmantot savāktos personas datus iekšējās administrēšanas nolūkos:
28.1. lai uzlabotu Paysera Tickets sistēmas darbību un funkcionalitāti un labāk izprastu lietotāju vajadzības, uzlabotu Pakalpojumus utt.;
28.2. ja persona labprātīgi ir sniegusi savus personas datus Paysera noteiktam mērķim, Paysera var izmantot šos personas datus šim konkrētajam mērķim, piemēram, ja persona sazinās ar Paysera pa e-pastu, lai iesniegtu pieprasījumu par Paysera Tickets sistēmā sniegtajiem pakalpojumiem, Paysera saglabā un izmanto personas sniegtos datus, lai atbildētu uz personas jautājumiem, atrisinātu problēmu un atbildētu uz norādīto e-pasta adresi vai citu norādīto kontaktinformāciju.

Personas datu izmantošana tiešā mārketinga nolūkos

29. Paysera ir tiesības izmantot personas datus tiešā mārketinga nolūkos:
29.1. personas dati tiek apstrādāti šim nolūkam, lai klientiem sniegtu piedāvājumus par Paysera Tickets sniegtajiem pakalpojumiem;
29.2. šim nolūkam var tikt apstrādāti šādi personas dati: e-pasta adrese, tālruņa numurs;
29.3. Paysera var veikt arī profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos. Profilēšanu var veikt, izmantojot Piwik, Google, Facebook un citus analītikas rīkus;
29.4. šis dokuments ir kā apstiprinājums personai, ka tā ir informēta, ka viņu iepriekš minētos datus var apstrādāt tiešā mārketinga nolūkos, kā arī to, ka tā jebkurā laikā var nepiekrist un atteikties no personas datu izmantošanas šādiem mērķiem. Atteikuma iespēja ir paredzēta katrā tiešā mārketinga ziņojumā, izmantojot aktīvo saiti, kuru iespējojot tiek atsaukta personas piekrišana personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos;
29.5. datu glabāšanas termiņi: līdz biznesa attiecību ar klientu beigām vai līdz klienta paziņojumam par atteikumu apstrādāt datus šim nolūkam;
29.6. datu sniedzēji: dati tiek saņemti no paša datu subjekta;
29.7. datu saņēmēji: datus šim nolūkam var pārsūtīt, izmantojot meklēšanas un sociālo tīklu sistēmas (šo sistēmu lapās tiek nodrošināta iespēja atteikties no datu apstrādes). Dati netiek sniegti citām personām.
30. Paysera informēs Paysera Tickets sistēmas lietotājus, ja dažos gadījumos radīsies vajadzība izmantot personas datus citiem mērķiem, nekā noteikts šajā Privātuma politikā. Šāds paziņojums visos gadījumos tiek veikts pirms personas datu vākšanas.

Personas datu glabāšanas noteikumi

31. Paysera saglabā apkopotos Paysera Tickets sistēmā reģistrēto lietotāju personas datus 10 (desmit) gadus no biznesa attiecību ar reģistrēto lietotāju beigām.
32. Paysera saglabā apkopotos personas datus par lietotājiem, kuri nav reģistrēti Paysera Tickets sistēmā, 10 (desmit) gadus no biļetes iegādes uz pasākumu vai personas datu sniegšanas, ja personas dati nav sniegti konkrēta pasākuma mērķiem.

Datu sniegšanas brīvprātība, precizitāte un pilnīgums

33. Visa informācija, ko persona sniedz Paysera, tiek sniegta saskaņā ar informācijas brīvprātības, precizitātes un pilnīguma principiem. Iegādājoties biļeti Paysera Tickets sistēmā un/vai sniedzot personas datus, persona piekrīt, ka tās personas dati tiek apstrādāti šajā Privātuma politikā noteiktajā kārtībā un nolūkos un nodoti pasākumu organizatoram, kā norādīts Privātuma politikas 18. punktā.
34. Paysera nepārbauda sniegto personisko informāciju. Tiek uzskatīts, ka personas sniegtā informācija ir pilnīga un precīza, un persona, kas sniedz informāciju, ir atbildīga par sniegtās informācijas pareizību un pilnīgumu.

Datu atklāšana

35. Visa iepriekš minētā informācija, kas ietver personas datus, bez personas piekrišanas netiks pārsūtīta trešajām personām, izņemot gadījumus, kas noteikti šajā Privātuma politikā, kad to prasa piemērojamie tiesību akti vai tas ir nepieciešams Pakalpojumu sniegšanas nolūkos.
36. Paysera var atklāt personas datus vai personas sniegto informāciju, ja šādu izpaušanu pieprasa spēkā esošie tiesību akti vai kompetentās iestādes. Paysera var izpaust arī personas datus vai informāciju tikai tad, ja to neaizliedz tiesību akti, un tikai tad, ja to var objektīvi pamatot konkrētajā gadījumā. Paysera apņemas neizpaust personas datus trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:
36.1. kad persona dod piekrišanu personas datu izpaušanai;
36.2. sniedzot Pakalpojumus – konkrētam pasākuma organizatoram, kurš organizē pasākumu, uz kuru persona ir iegādājusies biļeti, par to informējot personu (kā paredzēts šajā Privātuma politikā un arī līgumos ar pasākumu organizatoriem);
36.3. tiesībaizsardzības iestādēm saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanā noteikto kārtību;
36.4. ja tas ir nepieciešams, lai novērstu vai izmeklētu noziedzīgas darbības;
36.5. citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
37. Nepieciešamības gadījumā Paysera patur tiesības nodarbināt citas personas pēc saviem ieskatiem noteiktu funkciju veikšanai Paysera vārdā. Lai šādas personas varētu izpildīt savas funkcijas, tām var tikt piešķirta piekļuve noteiktai personiskai informācijai. Tomēr šādos gadījumos Paysera nodrošinās, ka minētās personas nevarēs izmantot šādu informāciju citiem mērķiem, bet tikai, lai nodrošinātu piešķirto funkciju izpildi.

Iepazīšanās ar Paysera saglabātajiem personas datiem, neprecizitāšu labošana, atteikšanās no datu apstrādes un citas tiesības

38. Personai ir tiesības pieprasīt uzzināt savus personas datus, kas savākti un saglabāti, izmantojot Paysera Tickets sistēmu, to apstrādes metodi, un lūgt, lai šie dati personai tiktu sniegti. Reizi kalendārajā gadā šādus datus var sniegt bez maksas, bet citos gadījumos par datu sniegšanu var piemērot maksu, kas nepārsniedz datu sniegšanas izmaksas.
39. Personas datu subjektam ir tiesības pieprasīt no Paysera bez maksas novērst visas tā personas datu neprecizitātes. Personas datu subjektam ir arī tiesības atteikties no tā personas datu apstrādes un izpaušanas trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams, lai sniegtu Pakalpojumus vietnē.
40. Personas datu subjektam ir tiesības pārtraukt datu apstrādi (dzēst datus), ja personas dati ir apstrādāti ar personas piekrišanu, kad persona atsauc savu piekrišanu vai kad personas dati vairs nav nepieciešami mērķim, kuram tie tika vākti, vai ja personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai ja personas dati ir jāizdzēš saskaņā ar juridiskām saistībām. Rakstisks pieprasījums par datu apstrādes atteikumu jāiesniedz Paysera personīgi, pa e-pastu vai citiem elektroniskiem saziņas līdzekļiem. Ja atteikums ir juridiski pamatots, Paysera pēc pieprasījuma izskatīšanas pārtrauks datu apstrādi, izņemot likumā noteiktos gadījumus. Jāņem vērā, ka tiesības nekavējoties izdzēst personas datus var būt ierobežotas vai nav īstenojamas Paysera juridiskā pienākuma dēļ saglabāt klienta personas datus.
41. Personas datu subjektam ir tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi: 1) ja personas datu subjekts apstrīd šādu datu precizitāti, uz laiku, kurā datu apstrādātājs var pārbaudīt datu pareizību; 2) ja datu apstrāde ir nelikumīga un personas datu subjekts nepiekrīt tā personas datu dzēšanai un tā vietā pieprasa ierobežot to izmantošanu; 3) ja datu apstrādātājam dati vairs nav vajadzīgi datu apstrādei, bet personas datu subjektam tas ir jādeklarē, jāizpilda vai jāaizsargā juridiskās prasības. Pirms datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas datu apstrādātājs informē personas datu subjektu, kura datu apstrāde bija ierobežota.
42. Personas datu subjektam ir tiesības: 1) vērsties ar sūdzību par tā datu apstrādi uzraudzības iestādē, ja klients pieņem, ka viņa dati tiek apstrādāti, pārkāpjot viņu tiesības un likumīgās intereses saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem; 2) vērsties pie personas datu apstrādātāja un/vai datu aizsardzības inspektora par tā tiesību īstenošanu; 3) citas tiesību aktos noteiktās tiesības.
43. Pieprasījums piekļūt Paysera saglabātajiem personas datiem, labot tos vai atteikties tos apstrādāt jānosūta uz e-pasta adresi tickets@paysera.com. Pieprasījumā personai skaidri jānorāda savs vārds, uzvārds un e-pasta adrese.
44. Lai labotu vai dzēstu pasākuma organizatoram nodotos datus, personai jāsazinās tieši ar pasākuma organizatoru.

Sīkdatnes un apmeklētība

45. Paysera var izmantot sīkdatnes Paysera Tickets sistēmā. Sīkdatnes ir mazi faili, kas tiek nosūtīti personas pārlūkprogrammai un tiek saglabāti personīgajā cietajā diskā. Apmeklējot šo vietni, sīkdatnes pirmo reizi tiek pārsūtītas uz datoru. Vēlāk sīkdatnes tiek izmantotas, lai identificētu datoru un atvieglotu piekļuvi vietnēm un tajās esošajai informācijai. Lielākā daļa pārlūkprogrammu pieņem sīkdatnes, taču persona var mainīt savus interneta pārlūka iestatījumus, lai izslēgtu sīkdatnes un izdzēstu jau esošās. Tomēr tas var ierobežot vietņu funkcionalitāti.
46. Nepieciešamās Paysera izmantotās sīkdatnes vienmēr tiek glabātas personas ierīcē un tiek izmantotas, lai uzlabotu identifikāciju, vietnes funkcionalitāti un lietošanu, kā arī atvieglotu personas piekļuvi vietnei.
47. Citas sīkdatnes, kas nav obligātas, tiek izmantotas, lai uzlabotu personas pieredzi, izmantojot vietni un/vai Paysera Tickets sistēmu, un sniegto pakalpojumu kvalitāti. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai pēc personas piekrišanas saņemšanas.
48. Visa informācija par vietnē izmantotajām sīkdatnēm, to mērķi, derīgumu un izmantotajiem datiem ir sniegta šeit.

Nobeiguma noteikumi

49. Paysera patur tiesības jebkurā laikā grozīt Privātuma politikas noteikumus. Šādi grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tie tiek publicēti Uzņēmuma vietnē – tickets.paysera.com. Tādējādi personām, kuras apmeklē vietni un izmanto Pakalpojumus, ieteicams vienmēr izlasīt jaunāko Privātuma politikas versiju, kas tiek piemērota vietnes apmeklēšanas un Pakalpojumu izmantošanas brīdī.
50. Uz šīs Privātuma politikas noteikumiem attiecas Lietuvas Republikas likumdošana. Visi strīdi par šīs Privātuma politikas noteikumiem tiek risināti sarunu ceļā un, ja neizdodas panākt vienošanos, – Lietuvas Republikas tiesās.

Privātuma politika (Iepriekšējā versija, derīga līdz: 30.03.23)