Rejon: Litwa
Język: Polski
Zmień

Warunki korzystania z systemu Paysera Tickets

Obowiązuje od: 12.07.2020

1. Pojęcia podstawowe

1.1. Bilet / Abonament – wygenerowany przez system Paysera Tickets dokument zapewniający dostęp do Wydarzenia organizowanego przez Organizatora lub kilku Wydarzeń organizowanych przez Organizatora, na którym podana jest nazwa Wydarzenia, miejsce i data Wydarzenia, kod QR i inne informacje podane przez Organizatora.
1.2. Nabywca – osoba prawna lub fizyczna, która kupuje/kupiła Bilet poprzez system Paysera Tickets na Wydarzenie organizowane przez Organizatora. Za Nabywcę uważa się również osobę prawną lub fizyczną, która sprzedaje/sprzedała Bilet zakupiony w systemie za pośrednictwem systemu Paysera Tickets zgodnie z procedurą określoną w Warunkach.
1.3. Organizator – osoba prawna lub fizyczna, która utworzyła Wydarzenie w systemie Paysera Tickets i sprzedaje lub dystrybuuje na nie Bilety; dane Organizatora są podane obok informacji o Wydarzeniu.
1.4. Paysera – „Paysera LT“, UAB (NIP: 300060819, adres: Pilaitės pr. 16, Wilno), która utworzyła, utrzymuje i rozwija system Paysera Tickets i do której należą wszystkie prawa własności intelektualnej tego systemu.
1.5. Paysera Tickets – elektroniczny system sprzedaży Biletów należący do Paysera LT zgodnie z prawem autorskim i dostępny pod adresem tickets.paysera.com.
1.6. Warunki – warunki korzystania z systemu Paysera Tickets.
1.7. Witryna internetowa tickets.paysera.com – strona elektroniczna, prawem własności należąca do UAB „Paysera LT”, która jest częścią systemu Paysera Tickets.
1.8. Wydarzenie – koncert, wycieczka, zawody sportowe lub inna impreza organizowana przez organizatora, na którą wymagany jest Bilet.
1.9. Odwiedzający – dowolna osoba odwiedzająca witrynę internetową tickets.paysera.com niezależnie od tego, czy jest zarejestrowana.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejsze Warunki wchodzą w życie, gdy osoba zaczyna przeglądać system Paysera Tickets. Korzystając z systemu Paysera Tickets, osoba potwierdza, że ​​zapoznała się z Warunkami, zgadza się z nimi i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2.2. Warunki są uważane za wymaganie konieczne do korzystania z systemu Paysera Tickets i mają zastosowanie zarówno do Nabywców, jak i Organizatorów. Osoby, które nie zgadzają się z Warunkami korzystania z Paysera Tickets nie mogą korzystać z tego systemu, a korzystając z niego zobowiązują się do przestrzegania niniejszych Warunków.
2.3. Niniejsze Warunki określają zasady korzystania z systemu Paysera Tickets podczas otrzymywania informacji o Wydarzeniach, kupowania Biletów na nie, dostarczania Organizatorom informacji, a także inne warunki korzystania z systemu.
2.4. Paysera zastrzega za sobą prawo do zmiany w dowolnym czasie niniejszych Warunków i takie zmiany wejdą w życie od momentu ich opublikowania na witrynie Paysera tickets.paysera.com. Zaleca się, aby przed skorzystaniem z Paysera Tickets zapoznano się z najnowszą wersją niniejszych Warunków.

3. Korzystanie z systemu Paysera Tickets

3.1. System Paysera Tickets to system dystrybucji Biletów, który umożliwia Organizatorom udzielanie informacji o Wydarzeniach i dystrybucję biletów na nie, a Nabywcom – otrzymywanie informacji o Wydarzeniach, ich Organizatorach oraz zakup Biletu od Organizatora.
3.2. Paysera nie świadczy usług dystrybucji/sprzedaży Biletów Nabywcom, nie dostarcza informacji o Wydarzeniu, zapewnia jedynie dostęp do platformy, na której Organizator i Nabywcy wymieniają się informacjami o Wydarzeniach oraz zawierają transakcje kupna i sprzedaży Biletów.
3.3. Paysera nie ponosi odpowiedzialności i nie ma prawa do określania warunków świadczenia usług, z których korzystania dają prawo dystrybuowane przez Organizatora bilety. Paysera nie odpowiada również za treść opisu Wydarzenia, w tym za kompletność i zrozumiałość warunków świadczenia usług określonych w opisie. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść opisu Wydarzenia, jego kompletność, poprawność i zgodność z prawem.
3.4. Paysera nie daje możliwości odsprzedaży zakupionego Biletu poza wyjątkiem dotyczącym Biletów abomanemtowych, określonym w punkcie 3.5 Warunków. O ile w opisie Wydarzenia nie określono inaczej, a odsprzedaż Biletu narusza ograniczenia wynikające z przepisów prawa i/lub Organizatora, Organizator ma prawo unieważnić Bilet bez zwrotu pieniędzy za zakupiony Bilet.
3.5. Paysera umożliwia Nabywcy, który zakupił Abonament, odsprzedanie części Biletów wchodzących w skład Abonamentu w systemie Paysera Tickets. Nabywca może skorzystać z tego prawa do odsprzedaży tylko w systemie Paysera Tickets, sprzedaż tych Biletów na innych platformach/w innych miejscach jest zabroniona.
3.6. Dane Organizatora Wydarzenia są podawane obok każdego konkretnego Wydarzenia. 3.7. Osobom poniżej 16 (szesnastego) roku życia zabrania się korzystania z systemu Paysera Tickets, kupna lub sprzedaży Biletu. Rejestrując się w systemie Paysera Tickets lub kupując, sprzedając Bilet, Nabywca potwierdza, że ​​ma co najmniej 16 (szesnaście) lat i ma prawo do zawierania odpowiednich transakcji oraz przyjmuje pełną odpowiedzialność za prawidłowość tych danych/potwierdzeń.
3.8. Bilety mogą nabyć wszystkie osoby, które mają prawo i możliwość zawierania takich transakcji, tj. osoby, których kompetencje w tym zakresie nie są ograniczone, które mają techniczną możliwość opłacenia Biletu i otrzymania go w formie elektronicznej oraz spełniają wymagania niniejszych Warunków.
3.9. Chcąc nabyć bilet Nabywca może, lecz nie musi, zarejestrować się w systemie Paysera Tickets zgodnie z procedurą określoną w Rozdziale 5 Warunków. Nabywca niezarejestrowany w systemie Paysera Tickets może zakupić Bilet, wybierając Wydarzenie, wybierając funkcję zakupu, wpisując żądaną liczbę biletów, podając swój ważny adres e-mail, inne informacje wymagane przez Organizatora na temat Nabywcy oraz składając wymagane przez system potwierdzenia i zgody.
3.10. Nabywca może zapłacić za Bilet za pomocą elektronicznych metod płatności zintegrowanych z systemem Paysera Tickets.
3.11. Bilet należy opłacić w ciągu 1,5 godziny od momentu złożenia zamówienia. W przypadku zwłoki w opłaceniu Biletu Nabywca przyjmuje na siebie ryzyko, że Bilet nie zostanie zakupiony i dostarczony. W celu zwrotu pieniędzy zapłaconych z opóźnieniem Nabywca będzie musiał skontaktować się z Organizatorem.
3.12. Bilety wydawane są Nabywcy dopiero po opłaceniu ceny Biletów. Informacje o cenach biletów są dostępne na Witrynie Internetowej tickets.paysera.com oraz w momencie zakupu biletu. W przypadku chęci otrzymania faktury za zakupione Bilety Nabywca musi skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem.
3.13. Po dokonaniu przez Nabywcę prawidłowej zapłaty za Bilet, wygenerowany Bilet elektroniczny jest wysyłany na podany przez Nabywcę adres e-mail, a w przypadku Nabywcy zarejestrowanego w systemie Paysera Tickets Bilet również zostaje umieszczony na koncie systemu Paysera Tickets. Nabywca jest odpowiedzialny za podanie dokładnego i aktualnego adresu e-mail. Jeżeli Nabywca poda niedokładny lub nieprawidłowy adres e-mail, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za to, że Bilety mogą zostać do niego nie wysłane lub mogą zostać wysłane do innej osoby. We wspomnianych przypadkach Nabywca musi skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem w sprawie odbioru Biletu lub zwrotu środków za Bilet.

4. Prawa i obowiązki Organizatora

4.1. Aby móc korzystać z systemu Paysera Tickets, Organizator musi wyrazić zgodę na niniejsze Warunki i zawrzeć umowę z Paysera o odpowiedni Projekt Pobierania Opłat.
4.2. Organizator potwierdza, że ​​prowadzi dystrybucję i sprzedaż Biletów bezpośrednio Nabywcom poprzez zawieranie transakcji kupna-sprzedaży Biletów z Nabywcami;
4.3. Środki ze sprzedanych Biletów gromadzone są na koncie pieniędzy elektronicznych Organizatora w systemie Paysera zgodnie z warunkami podanymi na stronie www.paysera.com.
4.4. Za wystawienie faktury Nabywcom odpowiada Organizator. System Paysera Tickets udostępnia Organizatorowi funkcję automatycznego fakturowania. Paysera przekazuje Organizatorowi instrukcje dotyczące korzystania z tej funkcji.
4.5. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za realizację i odwołanie Wydarzenia oraz musi niezwłocznie poinformować Nabywców o wszelkich zmianach w Wydarzeniu: o dacie, godzinie, odwołaniu Wydarzenia itp., jak również odpowiednio skorygować te informacje w systemie Paysera Tickets.
4.6. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Nabywcę w przypadku zmiany miejsca, czasu lub innych warunków Wydarzenia, gdy Nabywca zakupił już Bilet na Wydarzenie.
4.7. We wszystkich przypadkach Organizator ponosi odpowiedzialność za zwrot środków Nabywcom oraz za niedokonany lub nienależyty zwrot środków, zarówno wobec Nabywców, jak i wobec innych osób trzecich (właściwych organów i in.). Organizator może zwrócić Nabywcy środki za Bilet po zalogowaniu się na swoje konto w systemie Paysera.
4.8. Organizator łączy się z systemem Paysera Tickets za pomocą konta w systemie Paysera.
4.9. Tworząc Wydarzenie w systemie Paysera Tickets, Organizator podaje o nim informacje, tj. imię i nazwisko, miejsce, czas, opis, inne niezbędne informacje, wybierając pożądane ustawienia Biletu, wymaganą informację o Nabywcy itp.
4.10. W systemie Paysera Tickets Organizator może zobaczyć liczbę sprzedanych lub rozprowadzonych Biletów, śledzić statystyki Wydarzeń, wykonywać inne czynności przewidziane w systemie.
4.11. Organizator musi pobrać i użyć specjalnej aplikacji mobilnej w celu weryfikacji autentyczności i ważności Biletu dostarczonego przez Nabywcę. Paysera przekazuje Organizatorowi instrukcje, jak sprawdzać Bilety za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej.
4.12. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia dokładności, kompletności i zgodności z obowiązującym prawem całej informacji graficznej, tekstowej i cyfrowej o Wydarzeniach, zamieszczonej na Witrynie Internetowej tickets.paysera.com. Organizator zobowiązuje się nie promować ani nie zachęcać do nienawiści, przemocy lub nękania osób lub ich grup; nie używać materiałów chronionych prawem autorskim lub znaków towarowych bez odpowiedniej zgody.
4.13. Organizator zobowiązuje się nie ujawniać danych logowania do systemu Paysera Tickets osobom trzecim.
4.14. Organizatorowi zabrania się organizowania, dystrybucji i sprzedaży Biletów na Wydarzenia, które naruszają wymogi ustawowe, zawierają treści pornograficzne lub erotyczne, mają na celu promocję spożywania alkoholu, tytoniu lub hazardu. Organizatorowi ponadto zabrania się wykorzystywania systemu Paysera Tickets z naruszeniem punktu 10.3 Warunków, jak również do działań niezgodnych z prawem, oszustw, innych działań przestępczych.
4.15. Organizator zobowiązuje się bezwarunkowo do zwrotu Paysera wszelkich kar nałożonych przez właściwe władze, jeśli te kary zostały nałożone na Paysera z winy Organizatora.
4.16. Strony ustalają, że reklamacje otrzymane od Nabywców związane z Wydarzeniem, na które były rozprowadzone/sprzedawane Bilety za pośrednictwem systemu Paysera Tickets, zostaną uwzględnione przez Organizatora. Po otrzymaniu takich reklamacji Paysera musi przekazać je Organizatorowi, informując o tym Nabywcę.
4.17. Jeśli zapadła formalna decyzja organu ochrony konsumentów, że roszczenie konsumenta jest uzasadnione, a szkoda użytkownika musi zostać naprawiona przez Paysera, to Paysera sama egzekwuje taką decyzję organu ochrony konsumentów, ale Organizator musi zrekompensować poniesione przez Paysera straty, wynikłe z wyegzekwowanej decyzji organu ochrony konsumentów, jeżeli decyzja została podjęta nie z powodu winy Paysera.
4.18. Jeśli Organizator naruszy swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy, Paysera ma prawo, bez odrębnego uprzedzenia, natychmiastowo jednostronnie rozwiązać niniejszą Umowę, zawiesić i/lub wypowiedzieć Organizatorowi prawa do korzystania z systemu Paysera Tickets, zawiesić sprzedaż/dystrybucję Biletów, wysłać Organizatorowi żądanie zwrotu środków Nabywcom, podjąć się innych działań prawnych, mających na celu ochronę interesów Paysera, Nabywców i osób trzecich.
4.19. Organizator zgadza się i potwierdza, że Paysera ma prawo do publikowania Wydarzeń publicznych Organizatora na swoich kontach społecznościowych według własnego uznania bez oddzielnego powiadomienia i zgody Organizatora. Wydarzenia są publikowane na koncie sieci społecznościowej "Facebook" „Paysera Tickets - Bilety na Wydarzenia” poprzez umieszczanie wpisów w kanale informacyjnym konta i tworzenie wydarzeń z informacjami o Wydarzeniach.
4.20. Organizator zgadza się i potwierdza, że Paysera ma prawo do publikowania reklam własnych lub osób trzecich w pustym miejscu Biletu oraz do wykorzystywania tego obszaru do innych celów według własnego uznania. Organizator potwierdza, że nie ma żadnych roszczeń i nie będzie ich w przyszłości zgłaszać w związku z treścią, tekstem, informacją graficzną itp. informacji publikowanych w pustym miejscu Biletu. Paysera zagwarantuje, że treść ogłoszeń we wszystkich przypadkach nie będzie sprzeczna z porządkiem publicznym, wymogami prawnymi i normami moralnymi.

5. Prawa i obowiązki Nabywcy

5.1. Nabywca jest zobowiązany:
5.1.1. w odpowiedni sposób i na czas zapłacić Organizatorowi za Bilet;
5.1.2. podawać dokładne, szczegółowe i prawidłowe dane;
5.1.3. nie naruszać i przestrzegać niniejszych Warunków, innych zasad i przepisów publikowanych przez Paysera i Organizatora, prawnie uzasadnionych wskazówek Paysera, a także obowiązującego ustawodawstwa;
5.1.4. zapłacić za Bilety w ciągu 1,5 godz. od złożenia zamówienia;
5.1.5. przed nabyciem Biletów ocenić wszelkie okoliczności Wydarzenia, na które nabywa Bilet, w tym datę, czas, miejsce i inne warunki Wydarzenia, a także zapoznać się ze wszystkimi aktualnymi informacjami o kupnie Biletów i realizacji Wydarzenia, danymi Organizatora Wydarzenia, itd. Po dodatkową informację Nabywca powinien zwrócić się do Organizatora.
5.2. Nabywcy zabrania się:
5.2.1. fałszowania Biletów, ich kopiowania, a także używania Biletów lub ich nabywania niezgodnie z prawem poza platformą Paysera Tickets;
5.2.2. sprzedaży Biletów, wygenerowanych w systemie Paysera Tickets, poza systemem Paysera Tickets;
5.2.3. korzystania z dowolnych urządzeń, aplikacji lub oprogramowania, mogących zakłócić prawidłowe działanie systemu Paysera Tickets;
5.2.4. wykonywania jakichkolwiek czynności, które mogłyby spowodować nieracjonalne lub nadmierne obciążenie systemu Paysera Tickets.
5.3. Informacja o nielegalnej działalności Nabywcy zostanie przekazana organom ścigania lub innym kompetentnym instytucjom.
5.4. Korzystając z systemu Paysera Tickets, Nabywca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za poprawność, kompletność i zgodność świadczonych danych z rzeczywistością, a także bierze na siebie wszelkie skutki wynikające z nieprzestrzegania takich wymagań.
5.5. Przed udaniem się na Wydarzenie należy upewnić się czy nie zmienił się czas, miejsce i inne warunki Wydarzenia.
5.6. Nabywcy korzystają z Witryny Internetowej na własne ryzyko. Paysera nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub problemy, których może doświadczyć Nabywca podczas korzystania z Witryny Internetowej.

6. Rejestracja

6.1. Aby móc sprzedawać Bilet/Bilety abonamentowe w systemie Paysera Tickets innej osobie, Nabywca musi być zarejestrowanym użytkownikiem systemu Paysera Tickets.
6.2. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem istniejącego konta platformy Facebook, Google itp. Nabywcy oraz danych z tych platform, wymaganych do rejestracji. Rejestrując się w systemie Paysera Tickets, osoba wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych w celu rejestracji Paysera w systemie Paysera Tickets.
6.3. Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładność, poprawność i kompletność swoich danych osobowych, podanych i przechowywanych w formularzu rejestracyjnym oraz w systemie Paysera Tickets. W przypadku zmiany tych danych Nabywca musi je niezwłocznie zaktualizować. W żadnym wypadku Paysera i/lub Organizator nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody wyrządzone Nabywcy i/lub osobom trzecim z tego powodu, że Nabywca podał nieprawidłowe, niekompletne dane osobowe lub nie zmienił lub nie uzupełnił danych w po ich zmianie.

7. Okoliczności powiązane z Wydarzeniem

7.1. Za jakość Wydarzenia, jego wykonanie, a także podanie dokładnych informacji o Wydarzeniu i zmianach w warunkach Wydarzenia odpowiada Organizator. W sprawie wszelkich okoliczności związanych z Wydarzeniem lub biletami Nabywca powinien zwracać się bezpośrednio do Organizatora.
7.2. Warunki Wydarzenia są określane przez Organizatora. Z tego powodu warunki Wydarzenia w przypadku niektórych osób mogą się różnić. Paysera nie ponosi odpowiedzialności i nie ma prawa określać warunków świadczenia takich usług, do których uprawniają Bilety.
7.3. Jeżeli Organizator odwołał Wydarzenie lub w inny sposób powiadomił o tym, że Wydarzenie nie odbędzie się lub zmieniło się miejsce, data, czas lub inne ważne kryteria i z tego powodu zawiesza się ważność Biletów, o zwrot pieniędzy i/lub odszkodowanie Nabywcy powinni zwracać się bezpośrednio do Organizatora.
7.4. W sprawie nieotrzymanych Biletów, zamiany lub straty Biletów Nabywca powinien zwracać się bezpośrednio do Organizatora.
7.5. Po otrzymaniu reklamacji związanych z Wydarzeniem, Paysera przekazuje je bezpośrednio do Organizatora.

8. Przetwarzanie Danych Osobowych

8.1. Paysera przetwarza Dane Osobowe Nabywców zgodnie z procedurą i warunkami określonymi w Polityce Prywatności.
8.2. Dane Osobowe Nabywców, do których przetwarzania Organizator korzysta z Paysera, są przetwarzane zgodnie z Umową o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych zawartą pomiędzy Organizatorem a Paysera. Ta umowa reguluje proces przetwarzania Danych Osobowych Nabywcy, wzajemne zobowiązania i odpowiedzialność Organizatora i Paysera oraz ma na celu zapewnienie właściwej ochrony i bezpieczeństwa Danych Osobowych Nabywcy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
8.3. Umowa o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych zawarta pomiędzy Organizatorem a Paysera jest załącznikiem do Warunków korzystania z Paysera Tickets, obowiązującego Organizatorów. Jeżeli Organizator nie zgadza się z tą umową, nie ma możliwości korzystania z usług Paysera Tickets.

9. Odpowiedzialność Paysera

9.1. Paysera podkreśla, a Nabywcy i Organizator zgadzają się, że nie ponosi ona odpowiedzialności i nie ma prawa do określenia warunków świadczenia takich usług, do korzystania z których uprawniają Bilety dystrybuowane przez Organizatora, nie odpowiada za ważność, zawieszenie, odnowienie, itp. Biletów. Paysera nie ustala cen Wydarzeń, warunków realizacji Wydarzeń, nie przydziela miejsc, nie ustala innych kryteriów świadczenia usług, nie odpowiada za jakość usług Wydarzenia, ich treść, przebieg, zgodność z wymogami prawnymi oraz nie udziela żadnych gwarancji na takie usługi. Usługi związane z Wydarzeniem są świadczone Nabywcom zgodnie z wewnętrznymi zasadami Organizatorów. Informacje o warunkach świadczenia usług, z których mogą skorzystać osoby po zakupie Biletów, można uzyskać w opisie Wydarzenia lub kontaktując się z właściwym Organizatorem.
9.2. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki systemu Paysera Tickets, które nie są spowodowane z winy Paysera, ani nie wypłaca odszkodowań za szkody spowodowane przez te usterki.
9.3. Paysera nie rekompensuje szkód związanych z zakupionymi Biletami lub Wydarzeniami.

10. Wymagania dotyczące bezpiecznego zachowania

10.1. Przed otrzymaniem/zamówieniem Usług należy każdorazowo szczegółowo zapoznać się z Warunkami Świadczenia Usług, ceną Biletów lub Usług, zapoznać się z ograniczeniami Biletów, uprawniających do korzystania z usług, określonymi przez usługodawcę i/lub innymi kryteriami świadczenia usług. W przypadku wątpliwości, osoby muszą skontaktować się z Paysera Tickets w celu uzyskania dodatkowych informacji.
10.2. Zamawiając bilety w Witrynie, osoby muszą upewnić się, że szukają biletów i / lub składają zamówienia za pomocą tylko jednego okna przeglądarki. Jeśli osoby wyszukują bilety za pomocą wielu okien przeglądarki, mogą stracić bilety lub sesja online danej osoby może wygasnąć. Z tego powodu procedura rezerwacji – nabycia biletów może zostać zakłócona. 10.3. Odwiedzającym Witryny Internetowej zabraniania się:
10.3.1. bez pisemnej zgody Spółki używania jakichkolwiek urządzeń, programów lub oprogramowania do kopiowania treści z Witryny Internetowej lub do jakiejkolwiek innej nielegalnej działalności;
10.3.2. używania jakichkolwiek urządzeń, aplikacji lub oprogramowania do przetwarzania lub składania zamówień biletów na Witrynach Paysera LT lub Paysera Tickets;
10.3.3. korzystania z jakichkolwiek urządzeń, aplikacji lub oprogramowania, które mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Witryny Internetowej;
10.3.4. używania witryny internetowej Paysera Tickets do dowolnych działań niezgodnych z prawem, w tym, ale nie wyłącznie, umieszczenia kodu programowania, który potajemnie monitoruje działania i zachowanie osób odwiedzających witrynę internetową, używa zasobów komputerowych osób odwiedzających witrynę internetową do innych celów poza funkcjonowaniem witryny internetowej, rozprzestrzenia wirusy internetowe, lub używa plików z ukrytymi lub zaszyfrowanymi informacjami.
10.3.5. podejmowania jakichkolwiek działań, które powodowałyby nieracjonalne lub nadmierne obciążenie Witryny Internetowej;
10.3.6. łączenia, ponownego ładowania lub „odświeżania” Witryny Internetowej lub wysyłania innych żądań do serwerów częściej niż raz na trzy sekundy.
10.4. Korzystanie z Witryny Internetowej odbywa się na własne ryzyko. Użytkownicy są odpowiedzialni za poufność swoich haseł i/lub słów kluczowych, jeśli takie istnieją. Spółka nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub problemy w korzystaniu z Witryny Internetowej.
10.5. We wszystkich przypadkach podczas otrzymywania / ubiegania się o / zamawiania Usług należy postępować rozsądnie, uczciwie i rozważnie, dostarczając Spółce tylko poprawnych informacji i wyjaśniając wszelkie istotne okoliczności istotne w konkretnym przypadku oraz dowiadując się wszelkich niezbędnych informacji.
10.6. W przypadku zauważenia jakichkolwiek naruszeń wymienionych w punkcie 10.3. Warunków lub dowolnych innych naruszeń witryny internetowej, Odwiedzający witryny internetowej powinien natychmiast o tym powiadomić na adres e-mail security@paysera.com.

11. Inne postanowienia

11.1. Z powodu przeszkód technicznych lub innych okoliczności, działanie systemu Paysera Tickets, możliwość zakupu Biletów mogą zostać zawieszone lub zakończone.
11.2. Wszelkie prawa autorskie do projektu i treści Biletu należą do Paysera i/lub Organizatorów. Paysera nie odpowiada za treść Biletów rozprowadzanych w systemie Paysera Tickets i jei wymagania.
11.3. Wszelkie wynikłe i bezpośrednio związane z Paysera spory należy najpierw rozwiązać polubownie z Paysera. W takim przypadku Nabywca powinien skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Paysera korzystając z danych kontaktowych udostępnionych na Witrynie.
11.4. Spory pomiędzy Nabywcą a Organizatorem są rozstrzygane w drodze wzajemnego porozumienia Stron. Paysera nie bierze udziału w rozstrzyganiu sporów pomiędzy Nabywcą a Organizatorem Wydarzenia i nie bierze odpowiedzialności za rozstrzygnięcie takiego sporu ani za jego konsekwencje dla Stron.
11.5. Jeżeli nie uda się rozstrzygnąć sporów drogą negocjacji, o ile Nabywca jest osobą fizyczną, Nabywca ma prawo zwrócić się bezpośrednio do Państwowego Urzędu Ochrony Praw Konsumenta Republiki Litewskiej albo do najbliższego Europejskiego centrum konsumenckiego.
11.6. Jeśli sporu nie można rozwiązać polubownie lub innymi pozasądowymi metodami rozstrzygania sporów, spór zostanie rozstrzygnięty zgodnie z prawem Republiki Litewskiej w sądzie Republiki Litewskiej właściwym dla siedziby Paysera LT.