Rejon: Litwa
Język: Polski
Zmień

Warunki korzystania z Paysera Tickets

Obowiązuje od: 30.03.2023

Główne definicje

1.1. Bilet/Bilety okresowe – dokument generowany przez platformę Paysera Tickets, który daje prawo do uczestnictwa w określonym Wydarzeniu lub kilku wydarzeniach organizowanych przez Organizatora, na którym znajduje się nazwa, miejsce i data Wydarzenia, kod QR i inne informacje Organizatora.
1.2. Strona internetowa tickets.paysera.com – elektroniczna strona internetowa, która należy do ZSA Paysera LT na podstawie prawa własności i która jest częścią składową Paysera Tickets.
1.3. Organizator – osoba prawna lub fizyczna, która stworzyła wydarzenie na platformie Paysera Tickets i sprzedaje lub dystrybuuje Bilety na Imprezę; przy informacji o Imprezie podane są dane Organizatora.
1.4. Paysera – ZSA „Paysera LT” (osoba prawna NIP 300060819, zarejestrowana w Pilaitės pr. 16, Wilno), która stworzyła, wspiera i rozwija platformę Paysera Tickets, i która posiada wszystkie prawa intelektualne do niniejszej platformy.
1.5. Paysera Tickets – elektroniczna platforma sprzedaży biletów na wydarzenia, należąca do Paysera na podstawie praw autorskich, dostępna pod adresem tickets.paysera.com .
1.6. Kupujący – osoba prawna lub fizyczna, która za pośrednictwem platformy Paysera Tickets kupuje/kupiła bilet na Imprezę organizowaną przez Organizatora. Osoba prawna lub fizyczna, która sprzedaje/sprzedawała Bilety okresowe zakupione za pośrednictwem platformy Paysera Bilety zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie.
1.7. Wydarzenie – koncert, wycieczka, impreza sportowa lub inna impreza masowa zorganizowana przez Organizatora, na którą można wejść wyłącznie z Biletem.
1.8. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z platformy Paysera Tickets.
1.9. Odwiedzający Serwis – każda osoba odwiedzająca lub korzystająca ze tickets.paysera.com Strony internetowej, niezależnie od statusu rejestracji.

Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia przeglądania platformy Paysera Tickets. Osoba korzystająca z platformy Paysera Tickets oświadcza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem, zgadza się z nim i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2.2. Regulamin jest uważany za warunek konieczny do korzystania z platformy Paysera Tickets i dotyczy zarówno Kupujących, jak i Organizatorów. Osoby, które nie zgadzają się z Warunkami korzystania z platformy Paysera Tickets nie mogą z niej korzystać, a korzystając z niej zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2.3. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy Paysera Tickets przy otrzymywaniu informacji o Wydarzeniach, dystrybucji i sprzedaży Biletów na Wydarzenia, zakupie Biletów na Wydarzenia, przekazywaniu informacji Organizatorom oraz inne warunki korzystania z platformy.
2.4. Paysera zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Takie zmiany wchodzą w życie od momentu ich publikacji na stronie internetowej tickets.paysera.com . Zaleca się, aby zawsze zapoznać się z najnowszą wersją niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Paysera Tickets.

Korzystanie z platformy Paysera Tickets

3.1. Platforma Paysera Tickets jest platformą Biletów na Imprezy, która umożliwia Organizatorom dostarczanie informacji o Imprezach i dystrybucję na nie biletów, a Kupującym otrzymywanie informacji o Imprezach, ich Organizatorach i zakup Biletu od Organizatora.
3.2. Paysera nie świadczy żadnych usług dystrybucji/sprzedaży Biletów na rzecz Kupujących, a jedynie udostępnia platformę do wymiany informacji o Wydarzeniach pomiędzy Organizatorem a Kupującym oraz do kupna/sprzedaży Biletów.
3.3. Paysera nie ponosi odpowiedzialności i nie ma prawa ustalać warunków świadczenia usług, których prawo do korzystania zapewniają Bilety dystrybuowane przez Organizatora. Paysera nie ponosi również odpowiedzialności za treść podaną w opisie Wydarzenia, w tym za kompletność i zrozumiałość warunków świadczenia usług określonych w opisie. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść opisu Wydarzenia, jego kompletność, dokładność i zgodność z prawem.
3.4. Paysera nie zapewnia możliwości odsprzedaży zakupionego Biletu, z wyjątkiem zwolnienia przewidzianego w punkcie 3.5 Regulaminu dla Biletów okresowych. Jeśli opis wydarzenia nie przewiduje inaczej, a taka odsprzedaż Biletu narusza ograniczenia ustanowione przez prawo i / lub Organizatora, Organizator ma prawo uznać Bilet za nieważny i nie zwrócić zakupionego Biletu
3.5. Paysera pozwala Kupującemu, który zakupił Bilety okresowe, odsprzedać część biletów stanowiących Bilety okresowe w platformie Paysera Tickets. Kupujący może korzystać z tego prawa odsprzedaży w platformie Paysera Tickets, sprzedaż tych Biletów na innych platformach/miejscach jest zabroniona.
3.6. Dane Organizatora Imprezy podane są przy każdym konkretnym Wydarzeniu.
3.7. Osoby poniżej 14 (czternastu) lat nie mogą korzystać z platformy Paysera Tickets, a także kupować lub sprzedawać Biletów. Rejestrując się na platformie Paysera Tickets, kupując lub sprzedając Bilet, Kupujący potwierdza fakt, że ma co najmniej 14 (czternaście) lat i ma prawo do zawierania odpowiednich transakcji i ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność tych danych/potwierdzeń.
3.8. Bilety mogą nabyć wszystkie osoby, które mają prawo i możliwość zawierania takich transakcji, tj. osoby, których czynna zdolność prawna nie jest ograniczona w omawianym zakresie, które mają techniczne możliwości dokonania zapłaty za Bilet i otrzymania biletu elektronicznego oraz spełniają wymogi niniejszego Regulaminu.
3.9. W celu zakupu Biletu na Wydarzenie, Kupujący może, ale nie musi, zarejestrować się w platformie Paysera Tickets, zgodnie z postanowieniami rozdziału 5 Regulaminu. Kupujący, który nie jest zarejestrowany w platformie Paysera Tickets, po prostu wybiera Wydarzenie, wybiera opcję zakupu Biletu, wpisuje liczbę Biletów, które chce kupić, podaje swój ważny adres e-mail i inne informacje o Kupującym wymagane przez Organizatora i daje potwierdzenia wymagane przez platformę.
3.10. Kupujący może zapłacić za Bilet za pomocą elektronicznych metod płatności zintegrowanych z platformą Paysera Tickets.
3.11. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za Bilet w ciągu 15 minut od złożenia zamówienia, chyba że istnieje wyraźna zgoda Organizatora na zapłatę za Bilet fakturą proforma. W przypadku opóźnienia w zapłacie za Bilet, Kupujący podejmuje ryzyko, że Bilet nie zostanie zakupiony i dostarczony. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy za opóźnioną płatność, Kupujący powinien skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem.
3.12. Bilety wydawane są Kupującemu dopiero po uiszczeniu przez niego pełnej ceny za Bilety. Informacje o cenach Biletów podawane są na stronie internetowej tickets.paysera.com oraz w trakcie zakupu Biletu. Jeżeli Kupujący chce otrzymać fakturę za zakupione Bilety, powinien bezpośrednio skontaktować się z Organizatorem.
3.13. Po tym, jak Kupujący odpowiednio zapłaci za Bilet, wygenerowany elektroniczny Bilet jest wysyłany na adres e-mail podany przez Kupującego, a dla Kupującego, który jest zarejestrowany w platformie Paysera Tickets, Bilet jest również wysyłany na jego konto w platformie Paysera Tickets. Kupujący jest odpowiedzialny za podanie dokładnego i ważnego adresu e-mail. Jeśli Kupujący poda niedokładny lub nieważny adres e-mail, to bierze na siebie odpowiedzialność za niewysłanie Biletów do Kupującego lub za wysłanie ich do kogoś innego. W takim przypadku, w celu otrzymania Biletu lub zwrotu pieniędzy za Bilet, Kupujący powinien skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem.

Prawa i Obowiązki Organizatora

4.1. Aby móc korzystać z platformy Paysera Tickets, Organizator musi zaakceptować niniejszy Regulamin, Politykę prywatności i Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, a jeśli Organizator zamierza sprzedawać bilety na płatne imprezy, musi również podpisać Ogólną umowę o świadczenie usług płatniczych Paysera oraz zawrzeć z Paysera umowę dotyczącą odpowiedniego projektu Pobierania płatności.
4.2. Organizator potwierdza, że prowadzi dystrybucję i sprzedaż Biletów bezpośrednio Kupującym, poprzez zawieranie z Kupującymi transakcji kupna-sprzedaży.
4.3. Środki ze sprzedanych Biletów gromadzone są na rachunku pieniądza elektronicznego Organizatora na platformie Paysera zgodnie z warunkami podanymi na www.paysera.com .
4.4. Organizator jest odpowiedzialny za wystawianie faktur dla Kupujących. Organizatorowi jest udostępniona funkcja automatycznego fakturowania w platformie Paysera. Paysera dostarcza instrukcję korzystania z tej funkcji Organizatorowi.
4.5. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za realizację i odwołanie Imprezy i niezwłocznie poinformuje Kupujących o wszelkich zmianach w Imprezie: dacie, godzinie, odwołaniu Imprezy itp. oraz zaktualizuje odpowiednie informacje na platformie Paysera Tickets.
4.6. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione przez Kupującego w związku ze zmianą miejsca lub czasu Imprezy lub innych warunków Imprezy, gdy Kupujący zakupił już Bilet na Imprezę.
4.7. Organizator ponosi odpowiedzialność wobec Kupujących i innych osób trzecich (właściwe organy itp.) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zwrotu Biletów Kupującym. Organizator może dokonać zwrotu Biletu Kupującemu, logując się na swoje konto w platformie Paysera lub Paysera Tickets.
4.8. Organizator loguje się do platformy Paysera Tickets za pomocą konta Paysera, Facebooka, Google i innych platform zatwierdzonych przez Paysera.
4.9. Organizator, tworząc Wydarzenie na platformie Paysera Tickets, podaje informacje o nim, tj. nazwę, miejsce, czas, opis i inne wymagane informacje, wybiera wymagane ustawienia Biletów, a także wymagane do zebrania dane o Kupującym.
4.10. Organizator może przeglądać liczbę sprzedanych lub dystrybuowanych Biletów na platformie Paysera Tickets, śledzić statystyki swoich Wydarzeń i wykonywać inne czynności przewidziane na platformie.
4.11. Organizator musi pobrać i używać mobilnej aplikacji skanującej „Paysera Tickets” zgodnie z instrukcjami podanymi na Stronie w celu sprawdzenia autentyczności i ważności Biletu. Paysera przekazuje Organizatorowi instrukcje, jak należy sprawdzać Bilety za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej.
4.12. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia dokładności, kompletności i zgodności wszystkich graficznych, tekstowych i cyfrowych informacji o Wydarzeniach podanych na stronie internetowej tickets.paysera.com z obowiązującymi przepisami prawa. Organizator zobowiązuje się nie propagować ani nie zachęcać do nienawiści, przemocy lub nękania osób lub grup osób; nie używać materiałów chronionych prawem autorskim lub znaków towarowych bez odpowiedniego zezwolenia.
4.13. Organizator zobowiązuje się nie ujawniać danych logowania używanych do logowania na platformie Paysera Tickets osobom trzecim.
4.14. Organizatorowi zabrania się organizowania, dystrybucji i sprzedaży Biletów na Imprezy naruszające wymogi przepisów prawa, w tym zawierające treści pornograficzne lub erotyczne, Imprezy mające na celu promowanie używania alkoholu i tytoniu lub hazardu. Organizatorowi zabrania się również korzystania z platformy Paysera Tickets z naruszeniem punktu 10.3 Regulaminu, a także prowadzenia nielegalnych działań, oszustw i innych działań przestępczych.
4.15. Organizator bezwarunkowo zobowiązuje się zwrócić Paysera wszelkie kary nałożone przez właściwe władze, jeżeli kary te zostały nałożone na Paysera z winy Organizatora.
4.16. Organizator analizuje roszczenia Kupujących związane z daną Imprezą, na którą dystrybuowano/sprzedano Bilety za pośrednictwem platformy Paysera Tickets. Paysera, otrzymawszy takie roszczenia, musi przekazać je Organizatorowi, powiadamiając o tym Kupującego.
4.17. Jeżeli instytucja chroniąca prawa konsumentów podejmie formalną decyzję, że roszczenie użytkownika jest zasadne i Paysera musi zrekompensować szkodę użytkownika, Paysera sama wykonuje decyzję instytucji chroniącej prawa konsumentów, ale Organizator musi zwrócić Paysera szkody poniesione w stosunku do wykonanej decyzji instytucji chroniącej prawa konsumentów, jeżeli decyzja została podjęta bez winy Paysera.
4.18. Jeżeli Organizator naruszy swoje obowiązki wynikające z niniejszych zasad, Paysera ma prawo, bez odrębnego ostrzeżenia, natychmiast jednostronnie wypowiedzieć umowy zawarte z Organizatorem, zawiesić i/lub cofnąć prawa Organizatora do korzystania z platformy Paysera Tickets, zawiesić sprzedaży/dystrybucji Biletów i wysłania pisma do Organizatora z żądaniem zwrotu Kupującym oraz podjęcia innych działań prawnych w celu ochrony interesów Paysera, Kupujących i osób trzecich.
4.19. Organizator zgadza się i potwierdza, że Paysera ma prawo, według własnego uznania, upubliczniać wydarzenia publiczne Organizatora na swojej Stronie internetowej, kontach w mediach społecznościowych i platformach e-mail marketingu bez powiadamiania Organizatora i uzyskiwania jego zgody. Zasada ta nie dotyczy wydarzeń prywatnych dostępnych tylko za pomocą linku. Prywatność wydarzenia jest wyraźnie zaznaczona przez Organizatora podczas tworzenia wydarzenia.
4.20. Organizator zgadza się i potwierdza, że Paysera ma prawo według własnego uznania wykorzystywać wolne miejsce na Bilecie dla swojej reklamy lub reklamy osób trzecich, a także wykorzystywać to miejsce w innych celach. Organizator potwierdza, że nie ma żadnych roszczeń i nie będzie wyrażał w przyszłości żadnych roszczeń odnośnie treści, tekstów i informacji graficznych itp. publikowanych na wolnej przestrzeni na Bilecie. Paysera zapewni, że treść reklamy nie będzie zakłócać ogólnego porządku, wymogów prawnych i norm dobrego wychowania.
4.21. Organizator zobowiązuje się, że szablony planów miejsc siedzących stworzone za pomocą Strony internetowej mogą być przeglądane, używane, reprodukowane, adaptowane i publikowane przez Paysera i innych Organizatorów na Stronie internetowej lub w innych istniejących lub przyszłych mediach.

Prawa i obowiązki Kupującego

5.1. Kupujący zobowiązuje się:
5.1.1. w odpowiedni sposób i w terminie zapłacić Organizatorowi za zakupiony Bilet;
5.1.2. podać dokładne, szczegółowe i poprawne dane;
5.1.3. nie naruszać i przestrzegać niniejszych Zasad, innych publicznie dostępnych warunków i postanowień Paysera i Organizatora, instrukcji prawnych Paysera oraz wymagań obowiązującego ustawodawstwa;
5.1.4. zapłacić za bilety w ciągu 15 minut od złożenia zamówienia, z wyjątkiem wyjątku przewidzianego w punkcie 3.11 Regulaminu.
5.1.5. przed zakupem Biletów ocenić wszystkie okoliczności organizacyjne Imprezy, Biletów na które kupuje, w tym datę, godzinę, miejsce i inne warunki Imprezy, zapoznać się ze wszystkimi istotnymi informacjami związanymi z zakupem Biletów i realizacją Imprezy, zapytać o dane Organizatora Imprezy itp. W celu uzyskania dodatkowych informacji Kupujący powinien skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem.
5.2. Kupującemu zabrania się:
5.2.1. podrabianie i kopiowanie Biletów, używanie lub nabywanie Biletów w sposób nielegalny poza platformą Paysera Tickets;
5.2.2. sprzedaż Biletów wygenerowanych przez platformę Paysera Tickets poza platformą Paysera Tickets;
5.2.3. korzystanie z jakichkolwiek urządzeń, programów lub oprogramowania, które mogą zakłócić prawidłowe działanie platformy Paysera Tickets;
5.2.4. wykonywanie jakichkolwiek innych czynności, które spowodowałyby nieracjonalne lub nadmierne obciążenie platformy Paysera Tickets.
5.3. Wszelkie niezgodne z prawem działania Kupującego są zgłaszane organom ścigania i innym właściwym organom.
5.4. Korzystając z platformy Paysera Tickets, Kupujący bierze na siebie pełną odpowiedzialność za dokładność, kompletność i zgodność podanych danych z rzeczywistością oraz ponosi wszelkie konsekwencje za nieprzestrzeganie tych wymagań.
5.5. Zaleca się, aby Kupujący przed przybyciem na Imprezę zasięgnął informacji, czy czas, miejsce i inne warunki Imprezy pozostały bez zmian.
5.6. Kupujący korzystają z serwisu na własne ryzyko. Paysera nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub problemy napotkane przez Kupującego podczas korzystania ze strony internetowej.

Rejestracja

6.1. Kupujący, który chce sprzedać Bilet okresowy/Bilety na platformie Paysera Tickets innej osobie, musi być zarejestrowanym użytkownikiem platformy Paysera Tickets.
6.2. Rejestracja odbywa się za pomocą loginu Kupującego z Facebooka, Google i innych platform zatwierdzonych przez Paysera, a dane uzyskane z tych platform są wymagane do rejestracji. Osoba rejestrując się na platformie Paysera Tickets wyraża zgodę na przekazanie jej danych osobowych do Paysera w celu rejestracji na platformie Paysera Tickets.
6.3. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za to, że jego dane osobowe podane i przechowywane w formularzu rejestracyjnym i na platformach Paysera Tickets są dokładne, poprawne i kompletne. W przypadku zmiany danych Kupujący zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji. Paysera i/lub Organizator w żaden sposób nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone Kupującemu i/lub osobom trzecim w związku z tym, że Kupujący podał nieprawidłowe i niepełne dane osobowe lub nie zmienił lub nie zaktualizował danych po ich zmianie.

Okoliczności związane z Imprezą

7.1. Organizator ponosi odpowiedzialność za jakość Imprezy, jej przebieg oraz rzetelne informowanie o Imprezie i zmianach jej warunków. W sprawie wszelkich okoliczności związanych z Imprezą lub Biletami Kupujący powinien kontaktować się bezpośrednio z Organizatorem.
7.2. Warunki Imprezy ustala Organizator. Z tego powodu warunki świadczenia usług Imprezy mogą się różnić dla poszczególnych osób. Paysera nie ponosi odpowiedzialności i nie ma prawa ustalać warunków świadczenia usług, do których dostęp uzyskuje się za pomocą Biletów.
7.3. Jeżeli Organizator odwołuje Imprezę lub w inny sposób informuje, że Impreza nie odbędzie się lub że data, miejsce lub inne ważne kryteria Imprezy zostały zmienione, a tym samym ważność Biletów została zawieszona, Kupujący powinien skontaktować się bezpośrednio z Organizatorem w celu uzyskania zwrotu pieniędzy i/lub odszkodowania za szkody.
7.4. W sprawie nieotrzymania Biletów, wymiany Biletów lub utraty Biletów Kupujący powinien kontaktować się bezpośrednio z Organizatorem.
7,5. Po otrzymaniu reklamacji związanych z Imprezą, Paysera przekazuje je bezpośrednio do Organizatora.

Przetwarzanie danych osobowych

8.1. Paysera przetwarza dane osobowe zgodnie z procedurą i na warunkach określonych w Polityce Prywatności .
8.2. Dane osobowe Kupujących, do przetwarzania których Organizator wykorzystuje Paysera, są przetwarzane zgodnie z Umową o przetwarzanie danych osobowych zawartą między Organizatorem a Paysera. Niniejsza Umowa reguluje proces przetwarzania danych osobowych Kupującego, wzajemne zobowiązania i odpowiedzialność Organizatora i Paysera oraz ma na celu zapewnienie należytej ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
8.3. Potwierdzając zamówienie biletu na Imprezę, Kupujący potwierdza również zgodę na przekazanie podanych przez siebie danych osobowych (danych osobowych) organizatorowi wydarzenia.
8.4. Organizator i Paysera zawierają Umowę o przetwarzaniu danych osobowych, która jest załącznikiem do Warunków korzystania z usług Paysera Tickets. Jeśli Organizator nie zgadza się z Umową o przetwarzaniu danych osobowych, nie może korzystać z usług Paysera Tickets.

Odpowiedzialność Paysera

9.1. Paysera zauważa, a Organizator wyraża zgodę, że nie ponosi odpowiedzialności i nie ma prawa ustalać warunków usług, do których dostęp uzyskuje się za pomocą Biletów dystrybuowanych przez Organizatorów i nie ponosi odpowiedzialności za ważność Biletów, ich zawieszenia, aktualizacji itp. Paysera nie ustala cen Imprez ani warunków świadczenia usług Imprez, nie przydziela miejsc, nie ustala żadnych innych kryteriów świadczenia usług, nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług eventowych, ich treści, przebiegu oraz zgodności z wymogami prawa i nie udziela gwarancji na takie usługi. Usługi Imprezy świadczone są na rzecz Kupujących zgodnie z wewnętrznymi regulaminami Organizatorów. Informacje na temat warunków świadczenia usług dostępnych w ramach zakupionych Biletów znajdują się w opisie Imprezy lub poprzez kontakt z właściwym Organizatorem.
9.2. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie platformy Paysera Tickets, które nastąpiło nie z winy Paysera i nie zwraca szkód spowodowanych z powodu takiego nieprawidłowego działania.
9.3. Paysera nie zwraca szkód związanych z zakupionymi Biletami lub Imprezami.

Wymagania dotyczące bezpiecznego zachowania Użytkownika

10.1. Kupujący przed zamówieniem biletów powinien w wystarczającym stopniu zapoznać się z warunkami Usług świadczonych przez Organizatora, ceną Biletów i/lub innymi kryteriami usług świadczonych przez zakupiony bilet.
10.2. Zamawiając bilety na stronie Kupujący powinien upewnić się, że szuka biletów i/lub składa zamówienia tylko z jednego okna przeglądarki. Jeśli Kupujący szuka biletów za pomocą kilku okien przeglądarki, może utracić bilety lub wygasnąć sesja osobistego logowania do serwisu. Z tego powodu procedura zamawiania/nabywania biletów może zostać zakłócona.
10.3. Odwiedzającym stronę internetową zabrania się:
10.3.1. używać jakichkolwiek urządzeń, programów lub oprogramowania bez pisemnej zgody Spółki w celu kopiowania treści na stronie internetowej lub do jakichkolwiek innych nieautoryzowanych działań;
10.3.2. używać jakichkolwiek urządzeń, programów lub oprogramowania do przetwarzania lub przesyłania zamówień na bilety na stronach internetowych Paysera LT lub Paysera Tickets;
10.3.3. korzystać z jakichkolwiek urządzeń, programów lub oprogramowania, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie serwisu;
10.3.4. wykorzystywanie Strony Internetowej Paysera Tickets do jakiejkolwiek nielegalnej działalności, w tym między innymi, stosowanie kodu programistycznego do śledzenia działań i zachowań osób odwiedzających Stronę Internetową, wykorzystywanie zasobów komputerowych osób odwiedzających Stronę Internetową dla funkcjonalności innych niż strona internetowa, rozpowszechnianie złośliwego oprogramowania komputerowego, korzystanie z ukrytych lub zaszyfrowanych mediów;
10.3.5. wykonywać jakichkolwiek czynności stanowiących nieuzasadnione obciążenie lub przeciążenie serwisu;
10.3.6. logowania, przeładowywania lub odświeżania stron serwisu lub wysyłania innych żądań do serwerów częściej niż raz w odstępie trzech sekund.
10.4. Odwiedzający Serwis korzystają z Serwisu na własne ryzyko. Odwiedzający witrynę są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swojego hasła i/lub słowa kluczowego. Paysera nie gwarantuje, że odwiedzający Witrynę nie doświadczą żadnych zakłóceń ani problemów podczas korzystania z Witryny.
10,5. Odwiedzający Witrynę korzystający z usług Paysera Tickets powinni postępować rozsądnie, uczciwie i dyskretnie, przekazywać Paysera tylko prawidłowe informacje, wyjaśniać wszystkie okoliczności, które ich dotyczą w konkretnym przypadku i być świadomi wszystkich wymaganych informacji.
10.6. Po zauważeniu naruszeń wymienionych w punkcie 10.3 lub innych naruszeń Strony Internetowej, gość Strony Internetowej powinien poinformować Paysera o takich naruszeniach pocztą elektroniczną na adres security@paysera.com.

Inne warunki i zasady

11.1. Paysera nie gwarantuje nieprzerwanego działania platformy Paysera Tickets, ponieważ na działanie platformy Paysera Tickets może mieć wpływ (zakłócenie) wiele czynników, na które Paysera nie ma wpływu. Paysera dołoży wszelkich starań, aby zapewnić jak najbardziej płynne działanie platformy Paysera Tickets, jednakże Paysera nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z zakłóceń działania platformy, jeżeli takie zakłócenia wystąpią nie z winy Paysera.
11.2. Platforma Paysera Tickets może nie działać z przyczyn zależnych od Paysera, a Paysera nie zapewni żadnej rekompensaty za nieprawidłowe działanie, jeżeli platforma Paysera Tickets była dostępna przez ponad 99% (dziewięćdziesiąt dziewięć procent) całego czasu, obliczając średnią z co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
11.3. Wszystkie prawa autorskie do projektu i treści Biletów należą do Paysera i / lub Organizatorów, Paysera nie ponosi odpowiedzialności za treść i jej wymagania Biletów dystrybuowanych na platformie Paysera Tickets. Wszystkie prawa autorskie do projektu i treści Biletów należą do Paysera, oprócz dostarczonej przez Organizatora graficznej informacji o Imprezach.
11.4. Wszelkie spory bezpośrednio związane z Paysera należy rozwiązywać w drodze negocjacji z Paysera. W takich przypadkach Kupujący lub Organizator powinien skontaktować się z Obsługą Klienta Paysera, korzystając z danych kontaktowych na stronie internetowej .
11.5. Spory pomiędzy Kupującym a Organizatorem rozstrzygane są między sobą. Paysera nie uczestniczy w rozstrzygnięciu sporu między Kupującym a Organizatorem Imprezy i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rozstrzygnięcie takiego sporu lub jego konsekwencje zarówno dla Kupującego, jak i dla Organizatora.
11.6. Spory dotyczące nienależytego wykonania lub niewykonania umowy rozpatrywane są poza sądem zgodnie z procedurą ustanowioną ustawą o ochronie konsumentów Republiki Litewskiej w Państwowym Urzędzie Ochrony Praw Konsumentów, adres: Vilniaus g. 25, 01402 Wilno, e-mailtarnyba@vvtat.lttel. (8 5) 262 67 51, fax. (8 5) 279 1466, strona internetowa www.vvtat.lt. Wniosek można złożyć elektronicznie za pośrednictwemplatforma rozwiązywania sporów online.
11.7. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu polubownie lub innymi pozasądowymi metodami rozstrzygania sporów, spór zostanie rozstrzygnięty zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Republiki Litewskiej w sądzie właściwym dla Republiki Litewskiej według miejsca siedziby Paysera LT.

Warunki korzystania z usługi (Wersja nieaktualna, ważna do: 30.03.2023)