Regiune: Statele Unite ale Americii
Limbă: Română
Schimbaţi

Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal

1. Definiții generale

1.1. Date personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată) în sensul articolului 4 alineatul (1) din GDPR.
1.2. GDPR înseamnă Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE.
1.3. Procesarea datelor înseamnă acțiuni efectuate cu date cu caracter personal în sensul articolului 4 alineatul (2) din GDPR.
1.4. Procesor de date înseamnă persoana care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului de date în sensul articolului 4 alineatul (8) din GDPR.
1.5. Operator de date înseamnă persoana care determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor în sensul articolului 4 alineatul (7) din GDPR.
1.6. Organizator înseamnă o persoană juridică sau fizică care a creat un eveniment în sistemul Paysera Tickets și vinde sau distribuie bilete la acesta. Detaliile organizatorului sunt furnizate în Informațiile despre eveniment.
1.7. Cumpărător înseamnă o persoană fizică care cumpără/a cumpărat un bilet prin sistemul Paysera Tickets la un eveniment organizat de Organizator.
1.8. Sistem este o soluție software pe site-urile deținute de Paysera, dezvoltată de Paysera și utilizată pentru a furniza servicii Paysera.

2. Dispoziții generale

2.1. Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (în continuare - Acordul) reglementează procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal al Cumpărătorului, obligațiile reciproce și responsabilitățile dintre Organizator și Paysera. Scopul acestui acord este de a asigura protecția și securitatea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului, pe care Organizatorul le folosește pe Paysera pentru a le prelucra în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal..
2.2. Domeniul de aplicare al prezentului acord nu include datele cu caracter personal prelucrate de Paysera, pe care Paysera le prelucrează ca operator de date pe baza articolului 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR, asigurând furnizarea serviciilor de sistem Paysera Tickets (a se vedea clauzele 17, 19 din Politica de confidențialitate). Prelucrarea acestor date personale este guvernată de Politica de Confidențialitate a Paysera Tickets.
2.3. Prezentul acord este o anexă la Condițiile de utilizare a sistemului Paysera Tickets aplicabile organizatorilor. Dacă Organizatorul nu este de acord cu prezentul Acord, este posibil să nu folosească serviciile Paysera Tickets.
2.4. Organizatorul, în calitate de operator de date, folosește procesorul de date Paysera pentru a prelucra datele personale ale cumpărătorilor.
2.5. Paysera, în calitate de procesator de date, prelucrează datele personale ale cumpărătorilor în numele organizatorului, în baza prezentului acord.
2.6. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor desemnat de Paysera sunt: dpo@paysera.com.

3. Condiții pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

3.1. Organizatorul, utilizând integrarea tehnică a sistemului Paysera Tickets, stabilește ce solicitări de date cu caracter personal vor fi transmise cumpărătorului, adică ce date personale ale cumpărătorului vor fi colectate.
3.2. Paysera prelucrează datele personale ale Cumpărătorului în numele Organizatorului, ținând cont de solicitările de date cu caracter personal activate de Organizator în sistemul Paysera Tickets.
3.3. Organizatorul instruiește Paysera să prelucreze datele personale ale cumpărătorilor la propria lor discreție și inițiativă, prin urmare Paysera nu are nicio influență asupra sferei, categoriilor, scopurilor de colectare, termenilor de stocare etc. ale datelor personale ale cumpărătorilor colectate.
3.4. Organizatorul instruiește Paysera să efectueze colectarea și stocarea datelor personale ale Cumpărătorului și să le transmită Organizatorului.
3.5. Paysera stochează date cu caracter personal timp de 10 (zece) ani de la data primirii datelor cu caracter personal.

4. Obligațiile părților

4.1. Organizatorul (Operatorul de date) se angajează în temeiul prezentului Acord:
4.1.1.să se asigure că prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe scopuri și motive legitime, atunci când este necesar să se obțină consimțământul corespunzător al Cumpărătorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;
4.1.2.să proceseze date cu caracter personal în conformitate cu principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal stabilite la articolul 5 din GDPR și cerințele stabilite în actele juridice;
4.1.3. să creeze condiții adecvate pentru ca Cumpărătorul să-și exercite toate drepturile persoanei vizate și să răspundă direct la solicitările Cumpărătorului privind punerea în aplicare a drepturilor persoanei vizate specificate în Capitolul III din GDPR;
4.1.4. să adopte reguli interne de prelucrare a datelor, care trebuie să specifice:
4.1.4.1.acolo unde este cerut de actele juridice aplicabile, numele și prenumele și datele de contact ale reprezentantului operatorului de date și ale responsabilului cu protecția datelor;
4.1.4.2. categorii de prelucrări de date efectuate;
4.1.4.3. dacă este cazul, transferuri de date cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională, inclusiv o trimitere la acea țară terță sau organizație internațională, documentația garanțiilor adecvate;
4.1.4.4. o descriere a măsurilor de securitate tehnică și organizațională.
4.2. Paysera (Procesor de date) se angajează în temeiul prezentului Acord:
4.2.1. să proceseze datele personale ale cumpărătorilor numai în măsura și în scopurile stabilite de organizator;
4.2.2. să nu modifice, să editeze sau să schimbe datele cu caracter personal, să nu dezvăluie și să împiedice divulgarea datelor cu caracter personal către terți, cu excepția cazului în care este necesar pentru îndeplinirea corectă a altor obligații contractuale cu Organizatorul;
4.2.3. să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscului;
4.2.4.să asiste Organizatorul, în calitate de Operator de date, în îndeplinirea obligației de a răspunde solicitărilor persoanei vizate cu privire la punerea în aplicare a drepturilor persoanei vizate specificate în capitolul III din GDPR, luând în considerare domeniul de aplicare al datelor personale prelucrate ale Cumpărătorului ;
4.2.5.la aflarea despre o încălcare a datelor cu caracter personal, să informeze imediat Organizatorul, astfel încât Organizatorul să poată îndeplini obligația Operatorului de date cu caracter personal de a raporta încălcarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația privind protecția datelor.;
4.2.6.să ia măsurile necesare pentru a asigura integritatea oricărui angajat, intermediar sau contractant, subprocesor, altor terțe părți care ar putea avea acces la datele cu caracter personal și că, în fiecare caz, acest acces este limitat la cei care au nevoie de acestea, asigurând în același timp intrarea în acorduri de confidențialitate cu aceștia sau să fie obligați de o obligație legală de confidențialitate;

5. Subprocesarea datelor cu caracter personal

5.1. Organizatorul este de acord că Paysera poate utiliza alți procesatori de date cu caracter personal (subprocesori) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal fără un consimțământ prealabil separat sau poate transfera aceste date unor terțe părți dacă o astfel de operațiune respectă prevederile Acordului.
5.2. Paysera se angajează să încheie un Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal cu astfel de persoane atunci când transferă date cu caracter personal către terți sau prin intermediul unor sub-procesatori, care asigură standarde de protecție a datelor cu caracter personal echivalente cu cele prevăzute în prezentul Acord.
5.3. La solicitarea Organizatorului, Paysera se angajează să furnizeze o listă actualizată a sub-procesorilor de date cu caracter personal.

6. Transferul de date cu caracter personal către țări terțe

6.1. Organizatorul este de acord că Paysera poate transfera date cu caracter personal către entități din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European fără un consimțământ prealabil separat, cu condiția ca acest transfer să respecte prevederile acordului.
6.2. Atunci când transferă date cu caracter personal către entități din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European, Paysera se angajează să încheie Acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal cu astfel de entități pentru a respecta cerințele GDPR pentru astfel de acorduri și pentru a asigura standarde echivalente cu protecția datelor cu caracter personal prevăzute la acest Acord.
6.3. La solicitarea Organizatorului, Paysera se angajează să furnizeze o listă actualizată a destinatarilor datelor cu caracter personal în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European, cărora li se transferă datele personale ale Cumpărătorilor.

7. Sfârșitul prelucrării datelor cu caracter personal

7.1. La expirarea termenului de prelucrare a datelor cu caracter personal specificat în clauza 3.5 din Acord, Paysera se angajează să șteargă toate datele cu caracter personal stocate și toate copiile posibile ale acestora.

8. Alte condiții

8.1. Părțile sunt de acord că informațiile primite de la cealaltă parte la punerea în aplicare a prezentului Acord sunt confidențiale. Pe durata valabilității Acordului și după expirarea Acordului, niciuna dintre părți nu va avea dreptul să dezvăluie aceste informații unor alte terțe părți fără acordul prealabil scris al celeilalte părți, cu excepția cazurilor obligatorii de divulgare a acestor informații stabilite în mod imperativ. în legile Republicii Lituania. Obligațiile părților de a nu divulga informații confidențiale vor rămâne în vigoare pe termen nelimitat. O parte care își încalcă obligația de a păstra informații confidențiale și de a nu le divulga trebuie să despăgubească cealaltă parte pentru toate daunele.
8.2. Toate litigiile care decurg din acest acord vor fi soluționate prin negocieri, în caz contrar, litigiile vor fi soluționate în conformitate cu legislația Republicii Lituania.
8.3. În cazul oricărei neconcordanțe între termenii prezentului Acord și alți termeni ai Acordurilor dintre părți care reglementează protecția datelor cu caracter personal, se vor aplica dispozițiile prezentului Acord.

9. Data expirării, modificări

9.1. Acordul intră în vigoare când Organizatorul începe să utilizeze sistemul Paysera Tickets.
9.2. Acordul este o anexă la Condițiile de utilizare a Paysera Tickets și poate fi modificat prin decizia unilaterală a Paysera, prin publicarea versiunii actualizate pe tickets.paysera.comsite-ul web și notificarea prin e-mail a Organizatorului cu privire la modificările Acordului.
9.3. Prezentul Acord este o condiție necesară pentru utilizarea sistemului de Paysera Tickets, prin urmare, dacă Organizatorul nu este de acord cu acest Acord, nu li se poate acorda dreptul de a utiliza sistemul de bilete Paysera Tickets.