Регион: България
Език: български
Промяна

Декларация за поверителност

Валидност от: 12.07.20 г.

Система Paysera Tickets

1. Вашият администратор на лични данни е дружеството с ограничена отговорност “Paysera LT”, фирмен код: 300060819, адрес: гр. Вилнюс, ул. Pilaitės № 16 (наричано по-долу "Paysera"), неговите клонове и представителства, фирми от групата Paysera, в зависимост от държавата на пребиваване на Клиента, както и други юридически лица, които "Paysera LT" UAB наема за предоставяне на услуги и които са упълномощени да действат от името на "Paysera LT” UAB. Данните за контакт с Paysera са публикувни на www.paysera.com. Контактите на длъжностното лице, отговарящо за защита на данните и упълномощено от Paysera, са: dpo@paysera.com.
2. Paysera управлява системата за издаване на билети "Paysera Tickets", достъпна на адрес tickets.paysera.com (наричана по-долу "Система Paysera Tickets").
3. Услугите, предоставяни от системата Paysera Tickets, включват създаване на събития от организаторите и регистрация на събития, предоставяне на информация за събития, продажба на билети за събития, закупуване на билети от купувачи и регистрация в системата Paysera Tickets, прочитане (използване) на публикувана информация, предоставяне и получаване на информация и/или данни от всякакъв вид и всички други услуги, които Paysera предлага или може да осигури в бъдеще чрез системата Paysera Tickets (наричани по-долу "Услуги").

Цели на Декларацията за поверителност

4. Настоящата Декларация за поверителност (наричана по-долу "Декларация за поверителност") е документ, който определя основните правила за събиране, управление и запазване на лични данни и друга важна информация, обхват, цели и други важни аспекти, свързани с личните данни на лицата, които използват системата Paysera Tickets.
5. Декларацията за поверителност се прилага спрямо всички физически и юридически лица, които използват системата Paysera Tickets или посещават уебсайта на Paysera Tickets.
6. Paysera спазва правото на лична неприкосновеност и полага всички разумно възможни усилия да гарантира сигурността и поверителността на личните данни и всяка друга информация, обработена в системата Paysera Tickets. За да защити тази информация от нерегламентиран достъп, употреба, копиране или разкриване, Paysera използва разнообразни аадминистративни, технически и физически инструменти за осигуряването на сигурност на информацията.
7. Всички лични данни, събирани от Paysera, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни на Република Литва, Общия регламент за защита на данните и други правни актове.

Съответствие с Декларацията за поверителност

8. С посещаването на уебсайта (tickets.paysera.com) и/или с използването на информацията и/или услугите, съдържащи се в него, лицето приема и потвърждава, че е прочело Декларацията за поверителност, разбира я и се съгласява с нея. Paysera си запазва правото по свое усмотрение да променя разпоредбите на Декларацията за поверителност, като публикува последната версия на Декларацията за поверителност на уебсайта на Paysera Tickets, която влиза в сила от момента на публикуването й на уебсайта. Потребителите на системата Paysera Tickets или посетителите на уебсайта трябва да се уверят, че при посещение на уебсайта са прочели последната и актуална версия на Декларацията за поверителност. Ако лицето не е съгласно с Декларацията за поверителност и условията, посочени в нея, той/тя няма право да използва системата Paysera Tickets и услугите, предоставяни чрез системата.
9. Като се съгласява с Декларацията за поверителност, лицето дава на Paysera правото да обработва неговите/нейните лични данни, съгласно процедурата, описана в Декларацията за поверителност.
10. Paysera отбелязва, че системата Paysera Tickets съдържа връзки към уебсайтове на трети лица, компании или организации (напр. организатори на събития) и личната информация, предоставена при закупуване на билет или регистриране за конкретно събитие, се прехвърля към организатора на събитието. Paysera не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове, методите за обработка на лични данни и гарантирането на личната неприкосновеност на уебсайтовете на организаторите на събития (или други трети лица), дори ако лицето има достъп до уебсайтове на трети лица чрез връзки, предоставени на настоящия уебсайт. Преди да предостави информация за себе си, лицето трябва да прочете правилата, условията за поверителност и други документи на съответния уеб сайт и неговия администратор, свързани с обработката на лични данни.

Лични данни, събирани в системата Paysera Tickets

11. Декларацията за поверителност се прилага за всяка информация, която може да бъде събрана от лица при използване на услугите и която се счита за лични данни, т.е. информация, която може да е пряко свързана с лицето или използвана за идентифициране на лицето. Разпоредбите на настоящата Декларация за поверителност не се прилагат по отношение на информация, която не се счита за лични данни.
12. Някои данни на настоящия уеб сайт, които Paysera получава директно от лицето, могат да се считат за лични данни; Paysera обработва подобни данни в съответствие с изискванията на законодателството и други правни актове на Република Литва, както и с разпоредбите на настоящата Декларация за поверителност.
13. Обхватът на данните, събирани в системата Paysera Tickers, зависи от услугите, които потребителят на системата Paysera Tickets или посетителят на уебсайта използва или има намерение да използва.
14. Посетител на уебсайт: Уебсайтът на системата Paysera Tickets може да бъде посещаван и информацията на него да бъде преглеждана, без посетителят да предоставя каквато и да е информация за себе си.
15. Организатор на събитие: Paysera събира и обработва лични данни на организаторите на събития, но като се има предвид, че на първо място организаторите на събития ползват платежни услуги на Paysera, то събирането и обработката на лични данни се извършва в съответствие с Генералното споразумение за платежни услуги и Декларацията за поверителност.

Купувач на билет

16. Ако купувач, който не е регистриран в системата на Paysera Tickets, желае да закупи билет за събитие, публикувано на уебсайта на Paysera Tickets, Paysera винаги изисква и обработва личен имейл адрес, на който закупените електронни билети ще бъдат изпратени по-късно.
17. При закупуването на билет за събитие, подаденият от купувача имейл адрес се предоставя на организатора на събитието, за което се отнася билетът. Чрез потвърждаване на поръчката на билета за събитието, лицето потвърждава своето съгласие да прехвърли към организатора на събитието личната информация (лични данни), която попълва в процеса на покупка.
18. Paysera обработва следните лични данни на лицето, което се е регистрирало в системата Paysera Tickets, получени при регистрация в системата: име, фамилия, имейл адрес, идентификатор на регистрация в системата (напр. Facebook ID, Google ID, Paysera ID и др.), държава и език.
19. Системата Paysera Tickets предоставя възможност на организатора на събитието да създаде полета с допълнителна информация за купувачите на билети (участниците в събитието) за конкретно събитие. Тези лични данни на купувачите се обработват от организатора на събитието в качеството му на администратор на лични данни, докато Paysera обработва (запазва) тези данни в качеството си на обработващ данни по поръчение на администратора на данни (организатор на събития), въз основа на Споразумението за обработка на лични данни.
20. Организаторът на събитието носи пълната отговорност за законосъобразността на обработката на събраните лични данни на купувачите. Организаторът на събитието трябва да гарантира, че обработването на личните данни на купувачите се извършва за законни цели и на базата на законови основания, когато е необходимо, както и че е получено подходящо съгласие на Купувача относно обработката на лични данни и че е предоставено подходящо уведомление за обработката на лични данни или че са предоставени сключени споразумения за обработка на лични данни.
21. Препоръчително е организаторите на събития да изискват от купувачите само необходими за конкретното събитие данни, както и да ги събират единствено и само за целите на събитието и услугите, предоставени по време на събитието, и в никакъв случай да не изискват от посетителите техните лични идентификационни номера (ЕГН) и/или други чувствителни данни.
22. В случай, че организаторът на събитието желае да използва събраните от него данни за маркетингови цели, същият е необходимо да информира за това лицата преди събирането на данните и да получи тяхното съгласие.
23. Ако лицето се съгласи да предостави изисканата от организатора на събитието информация, с потвърждаването на своята поръчка на билета за събитието лицето потвърждава и съгласието си да предостави на организатора на събитието личната информация (личните данни), която попълва.
24. Предоставените от купувача на организатора лични данни по време на регистрацията за конкретно събитие също са защитени от Paysera, съгласно разпоредбите на настоящата Декларация за поверителност.
25. Купувачът е отговорен за предоставянето на личните си данни, тяхната точност и пълнота.
26. Paysera не носи отговорност за начините, по които организаторите на събития осигуряват спазването на Декларацията за поверителност. Препоръчително е преди да предоставят свои данни, купувачите да прочетат правилата за обработка на личните данни на съответния организатор.

Цел на събирането на лични данни

27. Основната цел на обработката на всички данни, които лицето предоставя при закупуване на билет в системата Paysera Tickets, е купуването на билет чрез системата Paysera Tickets. Paysera обаче може да обработва лични данни за целите на вътрешната администрация и директния маркетинг, които са посочени в настоящата Декларация за поверителност.

Ползване на лични данни за целите на вътрешна администрация

28. Paysera има право да използва събрани лични данни за целите на вътрешната администрация:
28.1. за да подобри работата и функционалността на системата Paysera Tickets, да разбере по-добре нуждите на потребителите, да подобри услугите и т.н.
28.2. също така, ако дадено лице доброволно предостави на Paysera личните си данни за конкретна цел, Paysera може да използва личните данни за тази конкретна цел; например ако лице се свърже с Paysera по електронна поща, за да подаде заявка за услугите, предоставени в системата Paysera Tickets, Paysera запазва и използва предоставените от лицето данни, за да изпрати отговора на въпросите на лицето, да разреши проблема и да отговори на посочения имейл адрес или други указани данни за контакт.

Ползване на лични данни за целите на директен маркетинг

29. Paysera има право да използва лични данни за целите на директния маркетинг.
29.1. Личните данни се обработват за тази цел, за да се предоставят оферти на клиентите за услугите, предоставяни от Paysera Tickets.
29.2. За тази цел могат да се обработват следните лични данни: имейл адрес, телефонен номер.
29.3. Paysera може също да извършва профилиране за целите на директния маркетинг. Профилирането може да се извърши с помощта на Piwik, Google, Facebook и други инструменти за анализ.
29.4. Този документ служи като потвърждение, че лицето е било информирано, че горепосочените негови данни могат да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, както и че може да не се съгласи и по всяко време да откаже използването на личните му данни за такива цели. Възможността за отказ се предоставя във всяко съобщение за директен маркетинг чрез използване на активен линк, който, когато е активиран, оттегля съгласието на лицето, предоставено за обработка на лични данни за целите на директния маркетинг.
29.5. Ограничения за съхранение на данни: до края на бизнес отношенията с клиента или до заявяването на отказа на клиента за обработка на данни за тази цел.
29.6. Доставчици на данни: директно от самия субект на данни.
29.7. Получатели на данни: данните за тази цел могат да се прехвърлят чрез системи за търсене и социални мрежи (възможност за отказ на обработка на данни е осигурена на страниците на тези системи). Данните не се предоставят на други лица.
30. Paysera ще информира потребителите на системата Paysera Tickets, ако в някои случаи възниква необходимост от използването на лични данни за други цели, различни от конкретно посочените в настоящата Декларация за поверителност. Подобно уведомление при всички случаи се извършва преди събирането на лични данни.

Условия за запазване на лични данни

31. Paysera запазва събраните лични данни на потребители, регистрирани в системата Paysera Tickets, за срок от 10 (десет) години от прекратяването на бизнес отношенията с регистрирания потребител.
32. Paysera запазва събраните лични данни на потребители, които не са регистрирани в системата Paysera Tickets, в продължение на 10 (десет) години от датата на закупуване на билета за събитието или от датата на предоставянето на лични данни, ако личните данни не са предоставени за целите на конкретно събитие.

Доброволен характер, точност и пълнота на предоставяне на данните

33. Цялата информация, която дадено лице предоставя на Paysera, се предоставя в съответствие с принципите на доброволност, точност и пълнота на информацията. При закупуване на билет в системата Paysera Tickets и/или предоставяне на лични данни, лицето се съгласява, че неговите лични данни ще бъдат обработвани съгласно процедурата и за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност, и ще бъдат препратени към организатора на събитието, както е посочено в чл. 18 на Декларацията за поверителност.
34. Paysera не проверява предоставената лична информация. Счита се, че предоставената от лицето информация е пълна и точна и лицето, което предоставя информацията, носи отговорност за точността и пълнотата на посочените данни.

Разкриване на данни

35. Цялата горепосочена информация, която съдържа лични данни, няма да бъде предоставяна на трети лица без съгласието на лицето, освен в случаите, определени в настоящата Декларация за поверителност, когато това се изисква от действащото законодателство или е необходимо за целите на предоставяне на услуги.
36. Paysera може да разкрива лични данни или информация, предоставени от лицето, когато такова разкриване се изисква от действащото законодателство или компетентните власти. Paysera също може да разкрива лични данни или информация, само ако това не е забранено от законодателството и само когато това може да бъде обективно обосновано в конкретния случай. Paysera се задължава да не разкрива лични данни на трети лица, освен в следните случаи:
36.1. когато лицето дава съгласието си за разкриване на лични данни;
36.2. при предоставянето на услуги - на конкретен организатор, който организира събитието, за което лицето е закупило билет, като лицето е информирано за това (както е предвидено в настоящата Декларация за поверителност, а също и в споразумения с организаторите на събития);
36.3. към правоприлагащите органи, съгласно реда, предвиден в законодателството на Република Литва;
36.4. ако е необходимо да се предотвратяват или разследват криминални дейности;
36.5. в други случаи, предвидени в законодателството.
37. При необходимост Paysera си запазва правото да назначава по свое усмотрение други лица за изпълнение на определени функции от името на Paysera. За да могат тези лица да изпълняват възложените функции, те може да получат достъп до определена лична информация. В такива случаи Paysera ще гарантира, че въпросните лица ще използват информацията само в границите, необходими за изпълнение на възложените им функции и няма да могат да ползват информацията за други цели.

Информация за личните данни, запазени от Paysera, коригиране на неточности, отказ от обработка на данни и други права

38. Лицето има право да изиска информация за личните си данни, събрани и задържани от Paysera чрез системата Paysera Tickets, техния метод за обработка и да поиска да му бъдат предоставени тези данни. Веднъж на една календарна година подобни данни могат да бъдат предоставени безплатно, но в други случаи предоставянето на данни може да бъде таксувано в размер, който не надвишава разходите за предоставяне на данни.
39. Субектът на лични данни има право да поиска от Paysera да коригира безплатно всички неточности в неговите лични данни. Субектът на лични данни също има право да откаже обработването на личните му данни и разкриването им на трети лица, освен когато е необходимо да се предоставят услуги на уеб сайта.
40. В случай че личните данни са били обработени със съгласието на лицето, субектът на лични данни има право да поиска прекратяването на обработването на данните (изтриване на данните), когато лицето оттегли своето съгласие, когато личните данни вече не са необходими за целта, за която са били събрани, личните данни са били обработени незаконно или ако личните данни трябва да бъдат заличени по силата на законово задължение. Към Paysera трябва да бъде отправено писмено искане за отказ от обработка на данни лично, по електронна поща или чрез друго електронно средство за комуникация. Ако отказът е правно обоснован, Paysera, след като разгледа искането, ще прекрати обработката на данните, освен в случаите, предвидени от закона. Трябва да се има предвид, че правото за незабавно заличаване на личните данни може да бъде ограничено или невъзможно, поради законово задължение на Paysera да запази лични данни на клиентите.
41. Субектът на лични данни има право да поиска ограничаване на обработката на данни, когато субектът на лични данни оспорва точността на тези данни, за период, през който обработващият данните може да провери точността им; когато обработването на данни е незаконно и субектът на лични данни не е съгласен неговите лични данни да бъдат изтрити и вместо това изисква да се ограничи тяхното използване; когато обработващият данните вече не се нуждае от тях за целите на обработката на данни, но от страна на субекта на лични данни е изискано заявяването, изпълнението или защитата на законовите изисквания. Обработващият данните информира субекта на лични данни, обработката на чиито данни е ограничена, преди да премахне ограничението за обработка на данните.
42. Субектът на лични данни има право да отправи жалба относно обработката на неговите данни до надзорна институция, ако клиентът приеме, че данните му се обработват в нарушение на неговите права и законни интереси спрямо действащото законодателство; да се обърне към обработващия личните данни и/или длъжностното лице по защита на данните относно изпълнението на правата си; други права, предвидени в нормативните актове.
43. Искането за достъп до лични данни, запазени от Paysera, коригирането им или отказ от тяхното обработване трябва да бъде изпратено на електронен адрес: tickets@paysera.com. В искането лицето ясно посочва своите име, фамилия и имейл адрес.
44. За коригиране или заличаване на данни, които са препратени на организатора на събитието, лицето се свързва директно с организатора на събитието.

"Бисквитки" (Cookies) и посещаемост

45. Paysera може да използва "бисквитки" ("cookies") в системата Paysera Tickets. "Бисквитките" са малки файлове, изпратени до уеб браузъра на лицето и запазени на неговия личен хард диск. "Бисквитките" се прехвърлят на компютър, когато за първи път бъде посетен уебсайта. Впоследствие, "бисквитките" се използват за идентифициране на компютъра и улесняване на достъпа до уебсайтове и съдържащата се в тях информация. По-голямата част от уеб браузърите приемат "бисквитки", но настройките на интернет браузъра може да бъдат променени от лицето, така че "бисквитките" да бъдат деактивирани и вече съществуващите "бисквитки" да бъдат изтрити. Това обаче може да ограничи функционалността на уебсайтовете.
46. Необходимите "бисквитки", използвани от Paysera, винаги се съхраняват на устройството на лицето и се използват за подобряване на идентификацията, функционалността и използването на уебсайта, както и за улесняване на достъпа на лицето до уебсайта.
47. Други незадължителни "бисквитки" се използват за подобряване на преживяването на лицето при използване на уебсайта и/или системата Paysera Tickets , както и за подобряване на качеството на предоставяните услуги. Тези "бисквитки" се използват само след получаване на съгласието на лицето.
48. Цялата информация за "бисквитките", използвани на уебсайта, тяхното предназначение, валидност и ползваните данни, е предоставена тук.

Заключителни разпоредби

49. Paysera си запазва правото по всяко време да променя разпоредбите на Декларацията за поверителност . Подобни изменения влизат в сила от момента на публикуването им на уебсайта на Дружеството – tickets.paysera.com. Препоръчително е всички лица, които посещават уебсайта и използват услуги, да бъдат запознати и да прочетат последната налична версия на Декларацията за поверителност, която е приложима към момента на посещението на уебсайта и използването на услуги.
50. Разпоредбите на настоящата Декларация за поверителност са подчинени на законодателството на Република Литва. Всички спорове относно разпоредбите на настоящата Декларация за поверителност се решават чрез преговори, а в случай на невъзможност за постигане на споразумение - в съдилищата на Република Литва.

Декларация за поверителност (Остаряла версия, валидна до: 30.03.23 г.)