Регион: Международно
Език: български
Промяна

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА PAYSERA TICKETS ЗА ОРГАНИЗАТОРИ

Основни дефиниции

1.1. Билет – документ, генериран от системата Paysera Tickets, който дава право да се присъства на конкретно събитие, организирано от организатора, и на който са посочени името, мястото и датата на събитието, QR кодът и друга информация на организатора.
1.2. Уебсайт tickets.paysera.com – електронен уеб сайт, който принадлежи на Paysera, съгласно правото на собственост, и който е неразделна част от системата Paysera Tickets.
1.3. Организатор – юридическо или физическо лице, което има сметка за електронни пари в системата Paysera, създало e събитие в системата Paysera Tickets и продава или разпространява билети за събитието.
1.4. Paysera – "Paysera LT" UAB (фирмен код 300060819, със седалище: гр. Вилнюс, ул. Pilaitės № 16) - дружество, което е създало, поддържа и развива системата Paysera Tickets и което притежава всички интелектуални права върху настоящата система.
1.5. Система Paysera – платформа за електронни плащания, управлявана от Paysera, на която клиентите могат да открият сметки за електронни пари, да съхраняват средства по сметките, да прехвърлят парични средства, да получават преводи и плащания за продадени стоки/услуги. Условията за използване на системата са посочени на адрес www.paysera.com.
1.6. Система Paysera Tickets – електронна система за продажба и разпространение на билети, която принадлежи на Paysera, достъпна на адрес tickets.paysera.com.
1.7. Мобилно приложение Paysera Tickets – приложение, инсталирано на мобилно устройство и използвано за проверка на автентичността и валидността на билетаt.
1.8. Купувач – юридическо или физическо лице, което купува/е купило билет чрез системата Paysera Tickets за събитието, организирано от организатора.
1.9. Събитие – концерт, пътешествие, спортно или всяко друго публично събитие, организирано от организатора, което може да бъде посетено само с билет.
1.10.Споразумение – споразумение за използването на системата Paysera Tickets.

Общи разпоредби

2.1. Настоящото споразумение се сключва между организатора и Paysera.
2.2. Предмет на споразумението: Paysera предоставя на организатора възможността да използва системата Paysera Tickets, която е достъпна на адрес tickets.paysera.com, където организаторът може да създаде описание на събитието, да генерира билети за събитието, да продава билети, да регистрира участници за безплатни събития, да събира информация за продадените и разпространени билети и да изпълнява други действия, които са достъпни в системата.
2.3. За да разпространява билети, организаторът трябва да създаде проект за получаване на плащания. Такъв проект се ръководи от условията за получаване на онлайн плащания и се таксува спрямо ценовите условия, указани на адрес www.paysera.com.
2.4. При предоставяне на услугите, посочени в Споразумението, Paysera предоставя само правото да се използва системата Paysera Tickets.
2.5. Допълнителни услуги, които не са посочени в Споразумението, се предоставят въз основа на отделно писмено споразумение между страните, където се определят процедурата и условията за предоставяне на такива услуги.
2.6. Билетите се разпространяват и продават на купувачите директно от организатора. Счита се, че между организатора и купувача се сключва договор за продажба на билети.

Използване на системата Paysera Tickets

3.1. За да използва системата Paysera Tickets, oрганизаторът е необходимо да бъде регистриран в системата Paysera, да е изпълнил нужната процедура по идентификация и да е открил сметка за електронни пари.
3.2. За да продава билети (т.е. да получава плащания от тяхната продажба), от организатора се изисква да създаде съответния проект за получаване на плащания в системата Paysera, съгласно условията, посочени на www.paysera.com.
3.3. Средствата от продадени билети постъпват по сметката за електронни пари на oрганизатора в системата Paysera, съгласно правилата и условията, указани на www.paysera.com.
3.4. Организаторът влиза в платформата Paysera Tickets, използвайки своя акаунт в системата на Paysera.
3.5. Организаторът създава събитие в системата Paysera Tickets, като предоставя информация за събитието, т.е. наименование, място, време, кратко описание и друга необходима информация, избирайки предпочитаните настройки за билетите, данни, които да бъдат изискани от купувачите и т.н.
3.6. Системата Paysera Tickets дава възможност за създаване на регистрационна форма, която Купувачът трябва да попълни със свои данни при закупуването на билет или при регистрирането за безплатно събитие.
3.7. Създаденото събитие незабавно се публикува на уебсайта tickets.paysera.com, освен ако организаторът не го е задал като частно събитие. Информация за организатора и неговите данни за контакт се предоставят в страницата на всяко събитие, създадено от организатора.
3.8. В системата Paysera Tickets организаторът може да намери информация относно броя на продадените или разпространени билети, да преглежда статистиката на събитието и да изпълнява други действия, които са достъпни в системата.
3.9. За да се провери автентичността и валидността на предоставения от купувача билет, организаторът е необходимо да изтегли и използва специално мобилно приложение.
3.10. Във всички случаи организаторът е изцяло отговорен за възстановяването на парични средства на купувачите. Заплатените средства от страна на купувача може да бъдат възстановени от организатора от неговата сметка в системата на Paysera.

Права и задължения на Paysera

4.1. Paysera се задължава да предостави при условията и по реда, предвидени в настоящото Споразумение, правото на организатора да използва системата Paysera Tickets, за да създаде описание на събитието, да генерира билети, да разпространява и/или продава билети, да съхранява информация за събития и продадени билети, както и да публикува събития на уебсайта tickets.paysera.com.
4.2. Paysera предоставя на организатора указания как да проверява билетите със специалното мобилно приложение.
4.3. Paysera не носи отговорност за съответствието на визуалната, графична и цифрова информация за събитието, предоставена от организатора, спрямо действащото законодателство.
4.4. Paysera е администратор на данни, съгласно Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679.
4.5. Paysera събира лични данни на купувачи в обхвата, който е посочен от организатора, и ги съхранява за периода, посочен в Декларацията за поверителност. Paysera гарантира сигурността на личните данни, съхранявани в системата Paysera Tickets.
4.6. Paysera си запазва правото по своя преценка да публикува публичните събития на организатора в профилите на Paysera в социалните мрежи, без да информира организатора. Събитията се публикуват във Facebook профила на “Paysera Tickets - Renginių Bilietai“, като се отразяват в нюз фийда и се създават събития.
4.7. Paysera не носи отговорност за достоверността на данните, предоставени от купувача, качеството, изпълнението, анулирането на събитието, възстановяване на суми за билети, информиране на участниците за събитието, с изключение на предоставянето на информация за събитието на уебсайтаtickets.paysera.com.
4.8. Ако събитието бъде отменено или забавено, Paysera в никакъв случай и при никакви обстоятелства не носи отговорност за обезщетение за вреди на купувачите и/или други трети лица поради променени условия.
4.9. Организаторът е отговорен за издаването на фактури на купувачите. В системата на Paysera Tickets има функция за автоматично фактуриране, предназначена да издава фактури от името на организатора. Paysera предоставя на организатора ръководство за използването на тази функция.
4.10. В случай на основателно съмнение, че събитието може да не се проведе или да бъде забавено, Paysera има право едностранно да преустанови разпространението на билети за събитието и да информира организатора за това чрез данните за контакт на организатора, посочени от организатора в описанието на събитието. Ако в рамките на 48 часа след изпращането на съобщението от Paysera към организатора, организаторът не предостави никакво разумно доказателство, че събитието ще се проведе или няма да бъде отложено, Paysera има право да деактивира събитието, да подкани организатора да възстанови средствата за билетите на купувачите и да изтрие описанието на събитието. В този случай се счита, че Споразумението с организатора е прекратено от момента, в който Paysera е взела решение да прекрати разпространението на билети за събитието.
4.11. Paysera не носи отговорност за нефункционирането или некоректното функциониране на мобилното приложение Paysera Tickets, дължащо се на липса на връзка или проблеми с Интернет връзката.

Права и задължения на организатора

5.1. Организаторът се задължава да гарантира точността, пълнотата и съответствието спрямо валидното законодателство на цялата графична, текстова и цифрова информация за събитията, предоставена на уебсайта tickets.paysera.com. Организаторът се задължава да не популяризира или насърчава омраза, насилие или тормоз срещу индивиди или групи от лица, и да не използва материали с авторски права или запазена марка без съответното разрешение.
5.2. С цел защита на интересите на купувачите, по искане на Paysera организаторът се задължава, в рамките на 48 часа от искането, да предостави заверени копия от споразумения или други документи, сключени с търговски предприятия, управляващи мястото на събитието, споразумения с изпълнители и други документи и/или доказателства, които ще осигурят гладкото протичане на събитието. Всяка информация, предоставена от организатора при изпълнение на настоящото задължение, се счита за поверителна. Ако организаторът не представи такива документи в определения срок, Paysera има право незабавно да прекрати продажбата/разпространението на билети за конкретно събитие, докато организаторът не представи нужните документи; ако организаторът изобщо не предостави подобни документи - разпространението/продажбата на билети за събитието се прекратява изцяло.
5.3. Организаторът е изцяло отговорен за изпълнението на контрола на билетите и броя на купувачите, които посещават събитието.
5.4. Организаторът незабавно информира купувачите за каквито и да е промени, касаещи събитието (например дата, час, отмяна на събитието и др.), както и се задължава да актуализира съответната информация в системата Paysera Tickets.
5.5. Организаторът поема пълната отговорност за изпълнението и отмяната на събитието, както и за връщането на парите на купувачите, ако събитието бъде отменено. Организаторът носи отговорност спрямо купувачите и трети лица (компетентни институции и др.) за неизпълнение или неправилно изпълнение на възстановяване стойността на билети.
5.6. Организаторът поема пълна отговорност за вредите, причинени на купувача, ако мястото и/или времето на събитието са променени, в случай, че купувачът вече е закупил билети за събитието.
5.7. Организаторът се задължава да не разкрива данни за влизане в системата Paysera Tickets на трети лица.
5.8. Организаторът е администратор на лични данни и се ангажира да гарантира правилната защита на правата на купувача на защита на личните данни, както е заложено в Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 и съответното законодателство. Организаторът трябва да има потвърдена декларация за поверителност и правила за обработка на лични данни.
5.9. Организаторът няма право да използва системата Paysera Tickets за събиране на данни за кредитни карти, номера на социална осигуровка, финансови данни или друга поверителна информация, която не е необходима за управлението на събития.
5.10. Организаторът няма право да организира, разпространява и продава билети за събития, които нарушават изискванията на законодателството, включват порнографско или еротично съдържание, предназначени са за насърчаване на употребата на алкохол, тютюн или хазард, както и няма право да извършва незаконно събиране и обработване на лични данни и/или да използва системата Paysera Tickets за извършване на незаконна дейност, измами и други криминални действия.

Отговорност

6.1. Ако задълженията, поети от страните по настоящото Споразумение, не се изпълнят или се изпълнят по неподходящ начин, виновната страна възстановява щетите, причинени на другата страна, включително загуба на приходи.
6.2. Организаторът безусловно се задължава да възстанови на Paysera всички глоби, наложени от компетентните институции, ако такива глоби са наложени на Paysera поради вина на организатора.
6.3. TСтраните се съгласяват, че оплакванията от купувачите, свързани със съответното събитие, билети, които са разпространени/продадени чрез системата Paysera Tickets, се проверяват от организатора. След като получи подобни жалби, Paysera ги препраща на организатора, като информира за това купувача.
6.4. Ако от органа за защита на правата на потребителите е взето официално решение, което потвърждава, че жалбата на купувача е основателна и Paysera трябва да възмезди купувача за причинени вреди, Paysera изпълнява решението на органа за защита на правата на потребителите, но в този случай организаторът се задължава да възстанови вредите, понесени от Paysera поради изпълнението на решението на органа за защита на правата на потребителите, освен ако решението не е взето поради вина на Paysera.
6.5. Ако организаторът наруши своята отговорност съгласно настоящото Споразумение, Paysera има право незабавно и едностранно да прекрати Споразумението без никакво предупреждение, да преустанови и/или прекрати правото на организатора да използва системата Paysera Tickets, да спре продажбата/разпространението на билети, да подкани организатора да възстановяви парите за билетите на купувачите и да предприеме други правни действия, които имат за цел да защитят интересите на Paysera, купувачите и трети лица.

Валидност на Споразумението

7.1. Организаторът се съгласява с условията на настоящото Споразумение, като влезе в системата за самообслужване Paysera Tickets за създаване на събития.
7.2. Споразумението влиза в сила в момента, в който организаторът влезе в системата Paysera Tickets и е валидно до момента на пълното изпълнение на взаимните задължения на страните или прекратяването му при други условия, предвидени в настоящото Споразумение или правни актове.
7.3. Организаторът се информира за промените в Споразумението 60 (шестдесет) дни предварително. Счита се, че организаторът е получил уведомлението и условията на Споразумението стават валидни 60 (шестдесет) дни след изпращане на подобно уведомление на имейл адреса или други средства за комуникация, посочени от Организатора в момента на регистрацията (по имейл или текстово съобщение с връзка към съответната уеб страница). Информацията за промените в Споразумението се публикува и на уебсайта tickets.paysera.com. Счита се, че промените в Споразумението се прилагат за новосъздадените събития в системата Paysera Tickets.

Други разпоредби

8.1. Споровете, възникнали в резултат на неизпълнение или некоректно изпълнение на настоящото Споразумение, се уреждат чрез договаряне, а в случай на неуспех на преговорите - в съда на Република Литва по предвидения от закона ред. Юрисдикцията се определя от мястото на регистрираното седалище на Paysera.
8.2. Настоящото Споразумение се сключва и тълкува, съгласно законодателството на Република Литва.
8.3. Наименованията на секциите и членовете на Споразумението са предназначени единствено за удобство на страните и не се вземат предвид при тълкуване на разпоредбите на Споразумението.
8.4. Страните нямат право да прехвърлят своите права и задължения, съгласно настоящото Споразумение, на трети страни без писмено съгласие от другата страна.
8.5. Ако някоя от разпоредбите на настоящото Споразумение бъде обявена за невалидна, останалите разпоредби на Споразумението остават в сила.
8.6. Всички уведомления и информация се считат за надлежно предоставени на другата страна, ако се предадат лично с потвърждаване на получаването, изпратени са чрез препоръчана поща, факс или електронна поща. Ако някоя от страните промени своя адрес, номер на факс или електронния си адрес, тя незабавно уведомява писмено другата страна за това; в противен случай тази страна не може да използва за аргумент неполучаването на уведомление или информация, ако такова уведомление или информация е изпратено до последните данни за контакт, предоставени на другата страна.