Регион: Международно
Език: български
Промяна

Декларация за поверителност

Валидност от: 30.03.23 г.

Платформа Paysera Tickets

1. Администраторът на Вашите лични данни е дружеството с ограничена отговорност “Paysera LT”, фирмен код: 300060819, адрес: гр. Вилнюс, ул. Pilaitės № 16 (наричано по-долу "Paysera"), неговите клонове и представителства, фирми от групата Paysera, в зависимост от държавата на пребиваване на лицето (клиента), както и други юридически лица, които "Paysera LT" UAB ангажира за предоставяне на услуги и които са упълномощени да действат от името на "Paysera LT” UAB. Данните за контакт с Paysera са публикувани на www.paysera.com. Данните за контакт с длъжностното лице по защита на данните, упълномощено от Paysera, са: dpo@paysera.com.
2. Paysera управлява платформата за продажба на билети за събития „Paysera Tickets“, достъпна на адрес tickets.paysera.com (наричана по-долу "Платформа Paysera Tickets").
3. Услугите, предоставяни от платформата Paysera Tickets, включват създаване на събитие от организаторите и регистрация за събития, както и предоставяне на информация за събития, продажба на билети за събития, закупуване на билети от купувачи и регистрация в платформата Paysera Tickets, прочитане (използване) на публикувани информация, предоставяне и получаване на информация и данни от всякакъв тип и всички други услуги, които Paysera предлага или може да предостави в бъдеще чрез платформата Paysera Tickets (наричани по-долу "Услуги").

Цели на Декларацията за поверителност

4. Настоящата Декларация за поверителност (наричана по-долу "Декларация за поверителност") е документ, който определя основните правила за събиране, управление и запазване на лични данни и друга важна информация, обхват, цели и други важни аспекти, свързани с личните данни на лицата, които използват платформата Paysera Tickets.
5. Декларацията за поверителност се прилага спрямо всички физически и юридически лица, които използват платформата Paysera Tickets или посещават уебсайта на Paysera Tickets.
6. Paysera зачита правото на лична неприкосновеност и полага всички разумни възможни усилия да гарантира сигурността и поверителността на личните данни и всяка друга информация, обработена в платформата Paysera Tickets. За да защити тази информация от нерегламентиран достъп, употреба, копиране или разкриване, Paysera използва различни административни, технически и физически инструменти за сигурност.
7. Всички лични данни, събирани от Paysera, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни на Република Литва, Общия регламент за защита на данните и други правни актове.

Съответствие с Декларацията за поверителност

8. Посещавайки уебсайта (tickets.paysera.com) или с използването на услугите, съдържащи се в него, лицето признава и потвърждава, че е прочело Декларацията за поверителност, разбира я и се съгласява с нея. Paysera си запазва правото по свое усмотрение да променя разпоредбите на Декларацията за поверителност, като публикува последната версия на Декларацията за поверителност на уебсайта на Paysera Tickets, която влиза в сила от момента на публикуването й на уебсайта. Лицето, използващо уебсайта или услугите, съдържащи се в него, трябва да се увери, че е прочело последната версия на Декларацията за поверителност, която се прилага при посещение на уебсайта. Ако лицето не е съгласно с Декларацията за поверителност и условията, посочени в нея, то няма право да използва платформата Paysera Tickets и услугите, предоставяни чрез платформата.
9. Като се съгласява с Декларацията за поверителност, лицето дава на Paysera правото да обработва неговите/нейните лични данни, съгласно процедурата, описана в Декларацията за поверителност.
10. Paysera отбелязва, че платформата Paysera Tickets съдържа връзки към уебсайтове на трети лица, компании или организации (напр. организатори на събития) и личната информация, предоставена при закупуване на билет или регистриране за конкретно събитие, се прехвърля към организатора на събитието. Paysera не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове, методите за обработка на лични данни и гарантирането на личната неприкосновеност на уебсайтовете на организаторите на събития (или други трети лица), дори ако лицето има достъп до уебсайтове на трети лица чрез връзки, предоставени на настоящия уебсайт. Преди да предостави информация за себе си, лицето трябва да прочете правилата, условията за поверителност и други документи на съответния уеб сайт и неговия администратор, свързани с обработката на лични данни.

Лични данни, събирани в платформата Paysera Tickets

11. Декларацията за поверителност се прилага за всяка информация, която може да бъде събрана от лица при използване на услугите и която се счита за лични данни, т.е. информация, която може да е пряко свързана с лицето или използвана за идентифициране на лицето. Разпоредбите на настоящата Декларация за поверителност не се прилагат по отношение на информация, която не се счита за лични данни.
12. Някои данни на платформата Paysera Tickets, които Paysera получава директно от лицето, могат да се считат за лични данни; Paysera обработва подобни данни в съответствие с изискванията на законодателството и други правни актове на Република Литва, както и с разпоредбите на настоящата Декларация за поверителност.
13. Обхватът на данните, събирани в платформата Paysera Tickers, зависи от услугите, които лицето използва или възнамерява да използва.
14. Лице може да посети уебсайта на платформата Paysera Tickets и да прочете информацията на него, без да предоставя информация за себе си.
15. Организатор на събитие: личните данни на организаторите, които са подписали Генералното споразумение за платежни услуги на Paysera, се събират и обработват в съответствие с Генералното споразумение за платежни услуги и Декларацията за поверителност.

Купувач на билет

16. Ако лице, което не е регистрирано в платформата Paysera Tickets, желае да закупи билет за събитие, публикувано на уебсайта на Paysera Tickets, Paysera винаги изисква и обработва личен имейл адрес, на който закупените електронни билети ще бъдат изпратени по-късно.
17. При закупуването на билет за събитие, подаденият от лицето имейл адрес се предоставя на организатора на събитието, за което се отнася билетът. Чрез потвърждаване на поръчката на билета за събитието, лицето потвърждава своето съгласие да прехвърли към организатора на събитието личната информация (лични данни), която попълва в процеса на покупка.
18. Платформата Paysera Tickets предоставя възможност на организатора на събитието да създаде полета с допълнителна информация за купувачите на билети (участниците в събитието) за конкретно събитие. Тези лични данни на купувачите се обработват от организатора на събитието в качеството му на администратор на лични данни, докато Paysera обработва (запазва) тези данни в качеството си на обработващ данни по поръчение на администратора на данни (организатор на събития), въз основа на Споразумението за обработка на лични данни .
19. Организаторът на събитието носи пълната отговорност за законосъобразността на обработката на събраните лични данни на купувачите. Организаторът на събитието трябва да гарантира, че обработването на личните данни на купувачите се извършва за законни цели и на базата на законови основания, когато е необходимо, както и че е получено подходящо съгласие на купувача относно обработката на лични данни и че е предоставено подходящо уведомление за обработката на лични данни или че са предоставени сключени споразумения за обработка на лични данни.
20. Препоръчително е организаторите на събития да изискват от купувачите само необходими за конкретното събитие данни, както и да ги събират единствено и само за целите на събитието и услугите, предоставени по време на събитието.
21. В случай че организаторът на събитието желае да използва събраните от него данни за маркетингови цели, същият е необходимо да информира за това лицата преди събирането на данните и да получи тяхното съгласие.
22. Предоставените от купувача на организатора лични данни по време на регистрацията за конкретно събитие също са защитени от Paysera, съгласно разпоредбите на настоящата Декларация за поверителност.
23. Купувачът е отговорен за предоставянето на личните си данни, тяхната точност и пълнота.
24. Paysera не носи отговорност за начините, по които организаторите на събития осигуряват спазването на Декларацията за поверителност. Препоръчително е преди да предостави свои данни, лицето да прочете правилата за обработка на личните данни на съответния организатор.

Цели на обработката на данни

25. Целта на обработката на данниτε, които лицето предоставя при закупуване на билет в платформата Paysera Tickets, е купуването на билет чрез платформата Paysera Tickets. Paysera обаче може да събира лични данни за целите, посочени в Декларацията за поверителност.

Регистрация в платформата Paysera Tickets

26.1. Личните данни за тази цел се обработват, за да може лицето да регистрира акаунт в платформата Paysera Tickets и да прегледа своите събития, места за сядане или история на покупките.
26.2. За тази цел могат да се обработват следните лични данни: име, фамилия, имейл адрес, идентификатори за регистрация във външни платформи (напр. Facebook, Google, Paysera и др.), държава и език.
26.3. Срок на запазване на данните: 10 (десет) години от прекратяване на регистрацията.
26.4. Доставчици на данни: директно субектът на данните.
26.5. Получатели на данни: данните за тази цел не се предоставят на други лица.

Поддържане и управление на отношенията с потребителите на платформата

27.1. Ако дадено лице доброволно е предоставило на Paysera личните си данни за конкретна цел, Paysera може да използва личните данни за тази конкретна цел; например, ако лице се свърже с Paysera по електронна поща, за да подаде заявка за услугите, предоставени в платформата Paysera Tickets, Paysera запазва и използва предоставените от лицето данни, за да изпрати отговор на въпросите на лицето, да разреши проблема и да отговори на посочения имейл адрес или други указани данни за контакт.
27.2. За тази цел могат да се обработват следните лични данни: име, фамилия, телефонен номер и имейл адрес.
27.3. Срок на съхранение на данните: 10 (десет) години от датата на предоставяне на личните данни.
27.4. Доставчици на данни: директно субектът на данните.
27.5. Получатели на данни: данните за тази цел не се предоставят на други лица.

Информация за услуги

28.1. Личните данни за тази цел се обработват с цел информиране на организатора относно услугите, предоставяни от Paysera Tickets, техните цени, специфики и други съобщения, свързани с предоставяните услуги на Paysera Tickets.
28.2. За тази цел могат да се обработват следните лични данни: имейл адрес, телефонен номер, държава и език.
28.3. Субектът на данните потвърждава, че е наясно, че такива съобщения са необходими за работата на платформата Paysera Tickets и не се считат за съобщения за директен маркетинг.
28.4. Срок на съхранение на данните: 10 (десет) години от прекратяване на регистрацията.
28.5. Доставчици на данни: директно субектът на данните.
28.6. Получатели на данни: данните за тази цел не се предоставят на други лица.

Използване на лични данни за целите на директния маркетинг

29.1. Личните данни се обработват за тази цел, за да се предоставят оферти на купувачите относно услугите, предоставяни от Paysera Tickets, и да се разбере мнението на Купувачите за горепосочените услуги.
29.2. За тази цел могат да се обработват следните лични данни: имейл адрес, телефонен номер, държава и език.
29.3. Paysera може също да извършва профилиране за целите на директния маркетинг. Профилирането може да се извърши с помощта на Piwik, Google, Facebook и други инструменти за анализ.
29.4. За тази цел Paysera изпраща бюлетини и съобщения за директен маркетинг след получаване на съгласието на лицето. Paysera може да използва доставчик на услуги за бюлетин, като същевременно гарантира, че този доставчик спазва изискванията за защита на личните данни, посочени в Споразумението за съвместен администратор. Лице може да оттегли съгласието си при получаване на бюлетини или съобщения за директен маркетинг, като кликне върху връзката за отмяна на съгласие, предоставена във всяко съобщение за директен маркетинг, както и да информира Paysera по всяко време за своя отказ да бъдат обработвани личните му данни за целите на директния маркетинг чрез имейл до support@paysera.bg.
29.5. Срокове за съхранение на данни: до изявление на лицето за отказ от обработката на данни за тази цел; за купувачи, регистрирани в платформата Paysera Tickets - за 10 (десет) години от прекратяване на регистрацията; за купувачи, които не са регистрирани в платформата Paysera Tickets - за 10 (десет) години от датата на закупуване на билета за събитието или предоставяне на лични данни.
29.6. Доставчици на данни: директно самия субект на данни.
29.7. Получатели на данни: данните за тази цел могат да бъдат прехвърляни чрез платформи за търсене и социални мрежи (на страниците на тези платформи е осигурена възможност за отказ от обработка на данни) и доставчици на услуги за изпращане на бюлетини.

Статистически анализ

30. Личните данни, събрани за горепосочените цели, могат да бъдат обработвани за нуждите на статистическия анализ. За тази цел личните данни се обработват по такъв начин, че чрез включването им в обхвата на статистическия анализ да не е възможно да се идентифицират съответните субекти на данни. Събирането на лични данни за целите на статистическия анализ се основава на легитимния интерес за анализиране, подобряване и развитие на извършваната дейност. Всяко лице има право да не се съгласи и да възрази срещу обработването на личните му данни за такава цел по всяко време и под каквато и да е форма, като информира Paysera за това. Въпреки това Paysera може да продължи да обработва данните за статистически цели, ако докаже, че данните се обработват по наложителни законови причини извън интересите, правата и свободите на субекта на данните или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Подобряване на услугите

31. Данните, събрани за всички горепосочени цели, могат да се използват за подобряване на техническите и организационни инструменти, ИТ инфраструктура, адаптиране на услугите към използваните устройства, разработване на нови услуги на Paysera, както и повишаване на удовлетвореността от съществуващите услуги.

Предотвратяване на злоупотреба с услуги и правилно предоставяне на услуги

32. Данните, събрани за всички горепосочени цели, могат да се използват за предотвратяване на неоторизиран достъп и използване, т.е. за гарантиране на поверителност и сигурност на информацията.
33. Paysera ще информира потребителите на платформата Paysera Tickets, ако в определени случаи възникне необходимост от използване на лични данни за цели, различни от изрично посочените в настоящата Декалрация за поверителност. Такова уведомяване във всички случаи се извършва преди събирането на лични данни.

Доброволно естество, точност и пълнота на предоставянето на данните

34. Цялата информация, която дадено лице предоставя на Paysera, се предоставя съгласно принципите на доброволност, точност и пълнота на информацията. При закупуване на билет в платформата Paysera Tickets и предоставяне на лични данни, лицето се съгласява личните му данни да бъдат обработвани по процедурата и за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност, и прехвърлени към организатора на събитието, както е посочено в точка 18 от Декларацията за поверителност.
35. Paysera не проверява предоставената лична информация. Счита се, че предоставената от лицето информация е пълна и точна, като лицето, което я предоставя, носи отговорност за верността и пълнотата на предоставената информация.

Разкриване на данни

36. Цялата горепосочена информация, която съдържа лични данни, няма да бъде предоставяна на трети лица без съгласието на лицето, освен в случаите, определени в настоящата Декларация за поверителност, когато това се изисква от приложимото законодателство или е необходимо за целите на предоставяне на услуги.
37. Paysera може да разкрива лични данни или информация, предоставени от лицето, когато такова разкриване се изисква от действащото законодателство или компетентните органи. Paysera също може да разкрива лични данни или информация, само ако това не е забранено от законодателството и само когато това може да бъде обективно обосновано в конкретния случай. Paysera се задължава да не разкрива лични данни на трети лица, освен в следните случаи:
37.1. когато лицето дава съгласието си за разкриване на лични данни;
37.2. при предоставянето на услуги - на конкретен организатор, който организира събитието, за което лицето е закупило билет, като лицето е информирано за това (както е предвидено в настоящата Декларация за поверителност, а също и в споразумения с организаторите на събития);
37.3. към правоприлагащите органи, съгласно реда, предвиден в законодателството на Република Литва;
37.4. ако е необходимо за предотвратяване или разследване на криминални дейности;
37.5. в други случаи, предвидени от законодателството.
38. При необходимост Paysera си запазва правото да наема по свое усмотрение други лица за изпълнение на определени функции от името на Paysera. За да могат тези лица да изпълняват възложените функции, те може да получат достъп до определена лична информация. В такива случаи Paysera ще гарантира, че въпросните лица ще използват информацията само в границите, необходими за изпълнение на възложените им функции и няма да могат да ползват информацията за други цели.

Информация за личните данни, съхранявани от Paysera, коригиране на неточности, отказ от обработка на данни и други права

39. Субектът на личните данни има право да се запознае с личните си данни, събрани и съхранявани чрез платформата Paysera Tickets, техния метод за обработка и да поиска да му бъдат предоставени тези данни. Веднъж на една календарна година подобни данни могат да бъдат предоставени безплатно, но в останалите случаи предоставянето на данни може да бъде таксувано със сума в размер, който не надвишава разходите за предоставяне на данните.
40. Субектът на лични данни има право да поиска от Paysera да коригира безплатно всички неточности в неговите лични данни.
41. В случай че личните данни са били обработени със съгласието на лицето, субектът на лични данни има право да поиска прекратяването на обработването на данните (изтриване на данните), когато лицето оттегли своето съгласие, когато личните данни вече не са необходими за целта, за която са били събрани, личните данни са били обработени незаконно или ако личните данни трябва да бъдат заличени по силата на законови задължения. Към Paysera трябва да бъде отправено писмено искане за отказ от обработка на данни лично, по електронна поща или чрез друго електронно средство за комуникация. Ако отказът е правно обоснован, Paysera, след като разгледа искането, ще прекрати обработката на данните, освен в случаите, предвидени от закона. Трябва да се има предвид, че правото за незабавно заличаване на личните данни може да бъде ограничено или неосъществимо, поради законово задължение на Paysera да съхранява лични данни на клиентите.
42. Субектът на лични данни има право да поиска ограничаване на обработката на данни, когато субектът на лични данни оспорва точността на тези данни, за период, през който обработващият данните може да провери точността им; когато обработването на данни е незаконно и субектът на лични данни не е съгласен неговите лични данни да бъдат изтрити и вместо това изисква да се ограничи тяхното използване; когато обработващият данните вече не се нуждае от тях за целите на обработката на данни, но от страна на субекта на лични данни е изискано заявяването, изпълнението или защитата на законовите изисквания. Обработващият данните информира субекта на лични данни, обработката на чиито данни е ограничена, преди да премахне ограничението за обработка на данните.
43. Субектът на лични данни има право да отправи жалба относно обработката на неговите данни до надзорна институция, ако клиентът приеме, че данните му се обработват в нарушение на неговите права и законни интереси спрямо действащото законодателство; да се обърне към обработващия личните данни и длъжностното лице по защита на данните относно упражняването на правата си; други права, предвидени в правните актове.
44. Искането за достъп до лични данни, съхранявани от Paysera, коригирането им или отказ от тяхното обработване трябва да бъде изпратено на електронен адрес: tickets@paysera.com. В искането лицето ясно посочва своите име, фамилия и имейл адрес.
45. За коригиране или заличаване на данни, които са прехвърлени към организатора на събитието, лицето се свързва директно с организатора на събитието.

Бисквитки (Cookies) и посещаемост

46. Paysera може да използва "бисквитки" ("cookies") в платформата Paysera Tickets. Бисквитките са малки файлове, изпратени до уеб браузъра на лицето и запазени на неговия личен хард диск. Бисквитките се прехвърлят на компютър, когато за първи път бъде посетен уебсайтът. Впоследствие, бисквитките се използват за идентифициране на компютъра и улесняване на достъпа до уебсайтове и съдържащата се в тях информация. По-голямата част от уеб браузърите приемат бисквитки, но настройките на интернет браузъра може да бъдат променени от лицето, така че бисквитките да бъдат деактивирани и вече съществуващите бисквитки да бъдат изтрити. Това обаче може да ограничи функционалността на уебсайтовете.
47. Необходимите бисквитки, използвани от Paysera, винаги се съхраняват на устройството на лицето и се използват за подобряване на идентификацията, функционалността и използването на уебсайта, както и за улесняване на достъпа на лицето до уебсайта.
48. Други незадължителни бисквитки се използват за подобряване на изживяването на лицето при използване на уебсайта и платформата Paysera Tickets, както и за подобряване на качеството на предоставяните услуги. Тези бисквитки се използват само след получаване на съгласието на лицето.
49. Цялата информация за бисквитките, използвани на уебсайта, тяхното предназначение, валидност и ползваните данни, е предоставена тук.

Заключителни разпоредби

50. Paysera си запазва правото по всяко време да променя разпоредбите на Декларацията за поверителност. Подобни изменения влизат в сила от момента на публикуването им на уебсайта на Дружеството – tickets.paysera.com. Препоръчително е всички лица, които посещават уебсайта и използват услуги, да се запознаят и да прочетат последната версия на Декларацията за поверителност, която е приложима към момента на посещението на уебсайта и използването на услуги.
51. Разпоредбите на настоящата Декларация за поверителност са подчинени на законодателството на Република Литва. Всички спорове относно разпоредбите на настоящата Декларация за поверителност се решават чрез преговори, а в случай на невъзможност за постигане на споразумение - в съдилищата на Република Литва.

Декларация за поверителност (Остаряла версия, валидна до: 30.03.23 г.)