Privātuma politika

Paysera Tickets sistēma

1. UAB "Paysera LT", uzņēmuma kods 300060819, adrese: Mėnulio st. 7, Viļņa (turpmāk - Paysera), ir reģistrēts Valsts Personas datu apstrādātāju reģistrā s https://www.ada.lt atbilstoši Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajai procedūrai (reģistrācijas kods P3127).
2. Paysera pārvalda "Paysera Tickets" biļešu tirdzniecības sistēmu, kurai var piekļūt adresē tickets.paysera.com (turpmāk - Paysera Tickets sistēma), kas ir biļešu tirdzniecības platforma un kura nodrošina iespēju izveidot pasākumus, publicēt informāciju par pasākumiem, izplatīt biļetes, iegādāties biļetes un reģistrēties dalībai pasākumos.
3. Paysera Tickets sistēmas sniegtie pakalpojumi ietver pasākumu izveidi un reģistrāciju uz pasākumiem, biļešu pārdošanu, biļešu iegādi, publicētās informācijas lasīšanu (lietošanu), jebkādas informācijas un / vai jebkura veida datu sniegšanu un saņemšanu un visus citus pakalpojumus, kurus Paysera sniedz vai var sniegt nākotnē caur Paysera Tickets sistēmu (turpmāk - Pakalpojumi).

Privātuma politikas mērķi

4. Šī Privātuma politika (turpmāk - Privātuma politika) ir dokuments, kas definē Paysera Tickets sistēmas lietotāju personas datu un citas svarīgas informācijas ievākšanu, pārvaldību un glabāšanu, darbības jomu, mērķus un citus svarīgus personas datu aspektus.
5. Privātuma politika tiek piemērota visām personām (gan fiziskām, gan juridiskām), kuras lieto Paysera Tickets sistēmu.
6. Privātuma politika ir izstrādāta, lai aizsargātu Paysera Tickets sistēmas lietotāju datus no to nelikumīgas izmantošanas.
7. Paysera respektē tiesības uz privāto dzīvi, un uzņemas visus iespējamos saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu un citas Paysera Tickets sistēmā apstrādātās informācijas drošību un konfidencialitāti. Lai aizsargātu šo informāciju no nesankcionētas piekļuves, izmantošanas, kopēšanas vai izpaušanas, Paysera izmanto dažādus administratīvos, tehniskos un fiziskās drošības līdzekļus.
8. Visi Paysera apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas Likumu par personas datu juridisko aizsardzību un citiem tiesību aktiem.

Atbilstība Privātuma politikai

9. Apmeklējot mājas lapu (tickets.paysera.com) un / vai izmantojot tajā ietverto informāciju un / vai pakalpojumus, persona atzīst un apliecina, ka viņš / viņa ir iepazinusies ar Privātuma politiku, saprot to un piekrīt tai. Ja persona nepiekrīt Privātuma politikai un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam / viņai nav tiesības izmantot Paysera Tickets sistēmu un pakalpojumus, kuri tiek sniegti, izmantojot sistēmu.
10. Piekrītot Privātuma politiku, personai dod Paysera tiesības apstrādāt viņa / viņas personas datus atbilstoši Privātuma politikā norādītajai procedūrai.
11. Paysera norāda, ka Paysera Tickets sistēma satur saites uz trešo personu, uzņēmumu vai organizāciju (kas ir pasākuma organizatori) mājas lapām, un, iegādājoties biļeti vai reģistrējoties uz konkrētu pasākumu, personas dati tiek pārsūtīti pasākuma organizētājam. Paysera nenes atbildību par mājas lapu saturu, personas datu apstrādes metodēm un personas privātuma ievērošanu pasākuma organizētāju (vai citu trešo personu) mājas lapās, pat tad, ja persona piekļūst trešo personu mājas lapām, izmantojot šajā mājas lapā ietvertās saites. Tādējādi, pirms sniegt informāciju par sevi, personai jāiepazīstas ar attiecīgās mājas lapas un tās pārvaldnieka, kas saistīts ar personas datu apstrādi, noteikumiem, privātuma nosacījumiem un citiem dokumentiem.

Paysera Tickets sistēmā ievāktie personas dati

12. Privātuma politika tiek piemērota jebkāda veida informācijai, kas var tikt iegūta no personām, izmantojot Pakalpojumus, un kas tiek uzskatīta par personas datiem, proti, informāciju, kas var būt tieši saistīta ar personu, vai tikt izmantota, lai identificētu personu. Šīs Šīs Privātuma politikas noteikumi netiek piemēroti attiecībā uz informāciju, kas netiek uzskatīta par personas datus.
13. Atsevišķi dati šajā interneta mājas lapā, kurus Paysera saņem tieši no personas, var tikt uzskatīti par personas datiem. Tādējādi, Paysera apstrādā šādus datus saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanu un citu tiesību aktu prasībām kā arī šīs Privātuma politikas noteikumiem.
14. Paysera Tickets sistēmā ievākto datu apjoms ir atkarīgs no Pakalpojuma, kuru persona plāno izmantot.
15. Mājas lapas apmeklētājs: Persona var apmeklēt Paysera Tickets sistēmas mājas lapu un iepazīties ar tajā sniegto informāciju, nesniedzot Paysera nekādu informāciju par sevi.
16. Pasākuma organizators: Paysera ievāc un apstrādā pasākumu organizatoru personas datus, bet, ņemot vērā, ka, sākotnēji pasākuma organizatoriem tiek sniegti Paysera maksājumu pakalpojumi, personas datu ievākšana un apstrāde tiek veikta saskaņā ar Vispārīgo maksājumu veikšanas pakalpojumu līgumu un Pielikumu "Privātuma politika".

Biļešu pircējs

17. 17. Ja persona vēlas iegādāties biļeti uz pasākumu, kas publicēts Paysera Tickets mājas lapā, Paysera vienmēr pieprasa iesniegt personīgo e-pasta adresi, uz kuru vēlāk tiks nosūtītas iegādātās elektroniskās biļetes.
18. Paysera obligāti pieprasa un apstrādā šādus datus par personu, kas izmanto Paysera Tickets sistēmu, lai iegādātos biļetes: e-pasta adrese.
19. Ja persona iegādājas biļeti, personas iesniegtā e-pasta adrese vienmēr tiek nodota pasākuma, kura biļete tiek iegādāta, organizētājam. Apstiprinot biļetes pasūtījumu uz pasākumu, persona apstiprina arī savu piekrišanu nodot organizatoram savu iesniegto personisko informāciju (personas datus).
20. Paysera Tickets sistēma pasākuma organizatoram nodrošina iespēju konkrētam pasākumam izveidot papildu laukus informācijas saņemšanai par biļešu pircējiem (pasākuma dalībniekiem).
21. Papildus obligāti ievāktajai e-pasta adresei, pasākuma organizatori, izmantojot Paysera Tickets sistēmu, var ievākt šādus papildu datus par personām, kas reģistrējas uz konkrēto pasākumu: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, dzimšanas datums un adrese. Dzimšanas datums un adrese tiek ievākti tikai izņēmuma gadījumos, kad šādi dati ir obligāti dalībai pasākumā.
22. Pasākuma organizatoriem ir ieteicams ievākt tikai tādus datus, kas nepieciešami konkrētam pasākumam, un ievākt tos tikai nolūkā pasākuma laikā sniegt pakalpojumus, un nekādā gadījumā neievākt personas kodus un / vai citus sensitīvus datus.
23. Ja pasākuma organizatora mērķis ir izmantot savāktos datus mārketinga vajadzībām, pasākuma organizators par to informē personas pirms šādu datu ievākšanas un saņem šo personu piekrišanu. Paziņošanas un piekrišanas saņemšanas funkcionalitāte ir pieejama Paysera Tickets sistēmā.
24. Ja persona piekrīt sniegt pasākuma organizatora pieprasīto informāciju, apstiprinot pasākuma biļešu pasūtījumu, persona apstiprina arī savu piekrišanu nodot organizatoram savu iesniegto personisko informāciju (personas datus).
25. Reģistrējoties uz konkrētu pasākumu, pēc savas paša gribas iesniegtā un pasākuma organizatoram nodotā personiskā informācija (personas dati), arī tiek aizsargāti no Paysera puses saskaņā ar šī Privātuma politikas noteikumiem.
26. Persona ir atbildīga par savu personas datu iesniegšanu, to precizitāti un pilnīgumu.
27. Paysera nenes atbildību par pasākuma organizētāju izmantotajām metodēm kā nodrošināt atbilstību Privātuma politikai, tādējādi, pirms sniegt informāciju par sevi personai ir ieteicams iepazīties ar attiecīgā pasākuma organizatora personas datu apstrādes noteikumiem.

Personas datu vākšana nolūks

28. Visi dati, kurus persona iesniedz, iegādājoties biļeti Paysera Tickets sistēmā, tiek apstrādāti šādam mērķim: iegādāties biļeti, izmantojot Paysera Tickets sistēmu. Paysera pieprasa personai iesniegt personas datus tikai un vienīgi šim mērķim.

Personas datu izmantošana iekšējās administrācijas nolūkos

29. Paysera ir tiesības izmantot iegūtos personas datus iekšējās administrēšanas nolūkā:
29.1. lai uzlabotu Paysera Tickets sistēmas darbību un funkcionalitāti, labāk izprastu lietotāju vajadzības, uzlabot pakalpojumus, u.c.
29.2. ja persona ir brīvprātīgi iesniegusi Paysera savus personas datus kādam konkrētam nolūkam, Paysera var izmantot šos personas datus tieši šim nolūkam, piemēram, ja persona sazinās ar Paysera, izmantojot e-pastu, lai iesniegtu pieprasījumu par Paysera Tickets sistēmā sniegtajiem Pakalpojumiem, Paysera saglabā un izmanto personas iesniegtos datus, lai sniegtu atbildi uz personas jautājumiem, lai risinātu problēmu un lai atbildētu uz norādīto e-pasta adresi vai citiem norādītajiem saziņas datiem.
30. Paysera neizmanto personas datus, kas apkopoti, izmantojot Paysera Tickets sistēmas Pakalpojumus, tiešā mārketinga nolūkā.
31. Paysera informēs Paysera Tickets sistēmas lietotājus, ja atsevišķos gadījumos radīsies nepieciešamība izmantot personas datus citiem mērķiem, nevis tiem, kas norādīti šajā Privātuma politikā. Šāds paziņojums visos gadījumos tiek izpildīts pirms personas datu ievākšanas.

Personas datu uzglabāšanas noteikumi

32. Paysera uzglabā ievāktos personas datus līdz 5 (pieciem) gadiem no dienas, kad pasākuma biļete iegādāta, izmantojot Paysera Tickets sistēmu vai personas datu iesniegšanas dienas, ja personas dati nav sniegti konkrēta pasākuma nolūkiem.

Iesniegto datu brīvprātīgs raksturs, precizitāte un pilnīgums

33. Visa informācija, kuru persona iesniedz Paysera, tiek sniegta saskaņā ar brīvprātības principiem, informācijas precizitāti un pilnīgumu. Pērkot biļeti Paysera Tickets sistēmā un / vai iesniedzot personas datus, persona piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar procedūru, un mērķiem, kas izklāstīti šajā Privātuma politikā, un savu personas datu nodošanai pasākuma organizatoram.
34. Paysera nepārbauda iesniegto personīgo informāciju. Tiek uzskatīts, ka personas iesniegtā informācija ir pilnīga un precīza, un persona, kas iesniedz informāciju, nes atbildību par iesniegtās informācijas precizitāti un pilnīgumu.

Datu atklāšana

35. Visa iepriekšminētā informācija, kas ietver personas datus, netiks nodota trešajām personām bez personas piekrišanas, izņemot šajā Privātuma politikā norādītajos gadījumos, kad to pieprasa likumdošana, vai tas nepieciešams Pakalpojumu sniegšanas nolūkā.
36. Paysera var atklāt personas iesniegtos personas datus vai informāciju, ja šādu informācijas izpaušanu pieprasa spēkā esošie tiesību akti vai kompetentās iestādes. Paysera var izpaust personas datus vai informāciju tikai tad, ja tas nav aizliegts ar tiesību aktiem, un tikai tad, ja to konkrētajā gadījumā var objektīvi pamatot. Paysera apņemas neatklāj personas datus trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:
36.1. kad persona sniedz savu piekrišanu personas datu izpaušanai;
36.2. kad tiek sniegti Pakalpojumi - konkrētā pasākuma, uz kuru persona ir iegādājusies biļeti, organizatoram, pirms tam informējot personu (kā noteikts šajā Privātuma politikā, kā arī līgumos ar pasākuma organizatoriem);
36.3. tiesībsargājošajām iestādēm saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanā noteikto procedūru;
36.4. ja tas ir nepieciešams, lai novērstu vai izmeklētu noziedzīgas darbības;
36.5. citos likumdošanā noteiktajos gadījumos.
37. Nepieciešamības gadījumā, Paysera patur tiesības pēc saviem ieskatiem nodarbināt citas personas, lai Paysera vārdā pildītu noteiktas funkcijas. , Lai varētu izpildīt uzticētos pienākumus, tām var tikt sniegta piekļuve noteiktai personiskajai informāciju. Tomēr šādos gadījumos Paysera nodrošina, ka minētās personas nevar izmantot šādu informāciju citiem nolūkiem, un izmantot to tikai ciktāl tas vajadzīgs, lai izpildītu tai uzticētos pienākumus.

Iepazīšanās ar Paysera uzglabātajiem personas datiem, neprecizitāšu labošana un atteikšanās no apstrādes

38. Personai ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus Paysera ievākusi un uzglabā, izmantojot Paysera Tickets sistēmu, to apstrādes metodi, un lūgt, lai šie dati viņam / viņai tiktu sniegti. Reizi kalendārā gadā šādi dati var tikt sniegti bez maksas, bet citos gadījumos par datu sniegšana var tikt ieturēta maksa par summu, kas nepārsniedz datu sniegšanas izmaksas.
39. Personas datu subjektam ir tiesības prasīt no Paysera labot visas neprecizitātes savos personas datos bez maksas. Personas datu subjektam ir tiesības atteikties no savu personas datu apstrādes un to izpaušanas trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams Pakalpojumu sniegšanai mājas lapā.
40. Pieprasījumu piekļūt Paysera uzglabātajiem personas datiem, labot tos vai atteikties no to apstrādes ir jāsūta uz e-pasta adresi tickets@paysera.com. Pieprasījumā personai skaidri jānorāda savs vārds, uzvārds un e-pasta adrese.
41. Par datu, kas ir nodoti pasākuma organizatoram, labošanu vai dzēšanu, personai jāsazinās pa tiešo ar pasākuma organizatoru.

Sīkdatnes un apmeklējums

42. Paysera Tickets sistēmā Paysera var izmantot sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelieli faili, kas nosūtīt personas interneta pārlūkprogrammai un saglabāti viņa / viņas datora cietajā diskā. Sīkdatnes tiek nosūtītas uz personas datoru šīs mājas lapas pirmajā apmeklējuma reizē. Vēlāk, sīkdatnes tiek izmantotas, lai identificētu personas datoru un atvieglotu personas pieeju šai mājas lapai vai tajā ietvertajai informācijai. Persona piekrīt sīkdatņu izmantošanai. Lielākā daļa interneta pārlūkprogrammu pieņem sīkdatnes, bet persona var mainīt savas pārlūkprogrammas iestatījumus tā, lai sīkdatnes netiek pieņemtas. Šajā gadījumā dažas funkcijas var nedarboties.
43. Tāpat kā daudzi mājas lapu pārvaldnieki Paysera monitorē informāciju par Paysera Tickets sistēmas un mājas lapas apmeklējumu, un apkopo informāciju par to, cik cilvēku ir apmeklējuši vietni, kāds ir apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju servera domēna nosaukums, u.c. Šī informācija tiek ievākta automātiski, apmeklējot tīmekļa vietni. Tas palīdz mājas lapas pārvaldniekam saprast kā apmeklētāji izmanto mājas lapu un ļauj uzlabot ar Paysera sniegtos Pakalpojumus.

Nobeiguma noteikumi

44. Paysera patur tiesības jebkurā laikā grozīt Privātuma politikas noteikumus. Šādi grozījumi stājas spēkā no brīža, kad tie ir publicēti mājas lapā - tickets.paysera.com. Tādējādi personām, kas apmeklē šo mājas lapu un izmanto Pakalpojumus, ir ieteicams vienmēr iepazīties jaunāko Privātuma politikas versiju, kas tiek piemērota mājas lapas apmeklējuma un Pakalpojumu izmantošanas brīdī.
45. Šis Privātuma politikas noteikumi ir pakļauti Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Visi strīdi attiecībā uz šīs Privātuma politikas noteikumiem tiek risināti pārrunu ceļā, un gadījumā, ja neizdodas panākt vienošanos – Lietuvas Republikā tiesās.