Privātuma politika

Paysera Tickets sistēma

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Paysera LT“, juridinio asmens kodas 300060819, adresas: Mėnulio g. 7, Vilnius (toliau – Paysera), yra Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruota asmens duomenų valdytojų valstybės registre https://www.ada.lt (įregistravimo kodas P3127).
2. Paysera valdo bilietų platinimo sistemą „Paysera Tickets“, prieinamą adresu tickets.paysera.com (toliau – Paysera Tickets sistema), kuri yra bilietų į renginius platinimo platforma, suteikianti galimybę sukurti renginius ir pateikti informaciją apie renginį, platinti bilietus, pirkti bilietus ir registruotis į renginius.
3. Paysera Tickets sistemoje teikiamos paslaugos apima renginių ir registracijos į renginius sukūrimo, bilietų į renginius platinimo paslaugas, bilietų įsigijimo paslaugas, skelbiamos informacijos skaitymą (naudojimą), bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą ir gavimą, bei visas kitas paslaugas, kurias Paysera teikia Paysera Tickets sistemoje ar gali teikti ateityje (toliau – Paslaugos).

Privatumo politikos tikslai

4. Šī Privātuma politika (turpmāk - Privātuma politika) ir dokuments, kas definē Paysera Tickets sistēmas lietotāju personas datu un citas svarīgas informācijas ievākšanu, pārvaldību un glabāšanu, darbības jomu, mērķus un citus svarīgus personas datu aspektus.
5. Privātuma politika tiek piemērota visām personām (gan fiziskām, gan juridiskām), kuras lieto Paysera Tickets sistēmu.
6. Privātuma politika ir izstrādāta, lai aizsargātu Paysera Tickets sistēmas lietotāju datus no to nelikumīgas izmantošanas.
7. Paysera respektē tiesības uz privāto dzīvi, un uzņemas visus iespējamos saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu un citas Paysera Tickets sistēmā apstrādātās informācijas drošību un konfidencialitāti. Lai aizsargātu šo informāciju no nesankcionētas piekļuves, izmantošanas, kopēšanas vai izpaušanas, Paysera izmanto dažādus administratīvos, tehniskos un fiziskās drošības līdzekļus.
8. Visi Paysera apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas Likumu par personas datu juridisko aizsardzību un citiem tiesību aktiem.

Privatumo politikos laikymasis

9. Asmuo, lankydamasis šiame tinklalapyje (tickets.paysera.com) ir (ar) naudodamasis jame esančia informacija ir (ar) Paslaugomis, pripažįsta ir patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika, ją suprato ir su ja sutinka. Jei asmuo nesutinka su Privatumo politika ir joje nustatytomis sąlygomis, jis neturi teisės naudotis Paysera Tickets Sistema ir joje teikiamomis Paslaugomis.
10. Sutikdamas su Privatumo politika, asmuo suteikia teisę Paysera tvarkyti jo asmens duomenis Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
11. Paysera atkreipia asmenų dėmesį, kad Paysera Tickets sistemoje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius (kurie yra renginių organizatoriai), ir kad asmens pateikiama informacija perkant bilietą ar registruojantis į konkretų renginį yra perduodama to renginio organizatoriui. Paysera nėra atsakinga už renginių organizatorių (ar kitų trečiųjų šalių) interneto tinklapių turinį, jų naudojamus asmens duomenų tvarkymo metodus, asmens privatumo užtikrinimą juose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius asmuo pasieks naudodamasis šiame tinklalapyje esančiomis nuorodomis, todėl prieš pateikiant informaciją apie save, asmuo turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio ir jo valdytojo taisyklėmis, privatumo sąlygomis ir kitais dokumentais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu.

Paysera Tickets sistemoje renkami asmens duomenys

12. Privatumo politika taikoma tik tokiai informacijai, kuri gali būti surenkama iš asmenų jiems naudojantis Paslaugomis, kuri yra laikytina asmens duomenimis, t. y. informacijai, kuri gali būti tiesiogiai susijusi su asmeniu ar pagal kurią asmuo gali būti identifikuojamas. Šios Privatumo politikos nuostatos netaikomos informacijos atžvilgiu, kuri nėra laikytina asmens duomenimis.
13. Kai kurie šiame tinklalapyje esantys duomenys, kuriuos Paysera gauna tiesiogiai iš asmens, gali būti laikomi asmens duomenimis, todėl šiuos duomenis Paysera tvarko laikydamasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei šių Privatumo politikos nuostatų.
14. Paysera Tickets sistemoje renkamų duomenų apimtis priklauso nuo to, kokia Paslauga asmuo siekia pasinaudoti.
15. Tinklapio lankytojas: Asmuo gali lankytis Paysera Tickets sistemos tinklalapyje ir skaityti jame esančią informaciją, nepateikęs Paysera apie save jokios informacijos.
16. Renginio organizatorius: Paysera renka ir tvarko renginio organizatorių asmens duomenis, tačiau atsižvelgiant į tai, kad renginių organizatoriams visų pirma teikiamos Paysera mokėjimo paslaugos, asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas vykdomas remiantis Bendrąja mokėjimo paslaugų sutartimi ir jos priedu „Privatumo politika“.

Bilieto pirkėjas

17. Jeigu asmuo nori įsigyti bilietą į Paysera Tickets sistemoje paskelbtą renginį, Paysera visada prašo pateikti asmens el. pašto adresą, kuriuo vėliau išsiunčiamas įsigytas elektroninis bilietas.
18. Paysera privalomai reikalauja ir tvarko šiuos asmens, pasinaudojusio Paysera Tickets sistemos bilietų įsigijimo Paslaugomis duomenis: el. pašto adresas.
19. Asmeniui perkant bilietą, asmens pateiktas elektroninio pašto adresas visada yra perduodamas renginio, į kurį asmuo perka bilietą, organizatoriui. Asmuo patvirtindamas bilieto į renginį užsakymą, kartu patvirtina ir savo sutikimą perduoti užpildytą apie save informaciją (pateikiamus asmens duomenis) renginio organizatoriui.
20. Paysera Tickets sistemoje yra numatyta galimybė renginių organizatoriams susikurti konkrečiam renginiui reikalingos papildomos informacijos apie bilieto pirkėjus (renginio dalyvius) laukus.
21. Renginio organizatorius be jau renkamo elektroninio pašto adreso gali per Paysera Tickets sistemą savo pasirinkimu konkretaus renginio atžvilgiu rinkti papildomus į renginį besiregistruojančių asmenų duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, gimimo data, adresas. Gimimo data ir adresas renkamas tik ypatingais atvejais, kai tokie duomenys būtinai reikalingi dalyvavimui renginyje.
22. Renginio organizatoriams rekomenduojama apsiriboti tik tam renginiui būtinų duomenų rinkimu ir tik renginio bei jo metu teikiamų paslaugų tikslu, ir jokiais atvejais nerinkti asmenų asmens kodo, ypatingų, jautrių duomenų.
23. Jei renginio organizatorius turi tikslą naudoti surinktus duomenis rinkodaros tikslais, renginio organizatorius privalo apie tai informuoti asmenis ir prieš rinkdamas tokius duomenis, gauti asmens sutikimą. Informavimo ir sutikimo gavimo funkcionalumas yra prieinamas Paysera Tickets sistemoje.
24. Jei asmuo sutinka pateikti renginio organizatoriaus reikalaujamą informaciją, asmuo, patvirtindamas bilieto į renginį užsakymą, kartu patvirtina ir savo sutikimą perduoti užpildytą apie save informaciją (pateikiamus asmens duomenis) renginio organizatoriui.
25. Asmens informacija (asmens duomenys), savo noru užpildyta ir pateikta renginio organizatoriui registruojantis į konkretų renginį, taip pat yra saugoma Paysera remiantis šios Privatumo politikos nuostatomis.
26. Asmuo yra atsakingas už savo asmens duomenų pateikimą, jų teisingumą ir išsamumą.
27. Paysera nėra atsakinga už renginio organizatoriaus naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save, asmeniui rekomenduojama susipažinti su atitinkamo renginio organizatoriaus taikomomis asmens duomenų taisyklėmis.

Asmens duomenų rinkimo tikslas

28. Visi duomenys, kuriuos asmuo pateikia įsigydamas bilietą Paysera Tickets sistemoje, yra tvarkomi šiuo tikslu: bilieto įsigijimas per Paysera Tickets sistemą. Paysera reikalauja iš asmenų pateikti asmens duomenis tik šiuo tikslu.

Asmens duomenų naudojimas vidaus administravimo tikslais

29. Paysera turi teisę sukauptus asmens duomenis naudoti vidaus administravimo tikslais:
29.1. tam, kad pagerintų Paysera Tickets sistemos darbą, funkcionalumą, kad geriau suprastų naudotojų poreikius, pagerintų Paslaugas ir pan.
29.2. taip pat jei asmuo savanoriškai pateikė Paysera savo asmens duomenis dėl tam tikros specifinės priežasties, Paysera gali naudoti asmens duomenis tuo tikslu, kuriuo jie buvo pateikti, pvz., jei asmuo susiekia su Paysera elektroniniu paštu, pateikdamas užklausą dėl Paslaugų Paysera Tickets sistemoje, Paysera naudoja ir išsaugo asmens pateiktus jo duomenis tam, kad pateiktų atsakymą į asmens klausimą, išspręstų susidariusią problemą bei atsakytų nurodytu elektroninio pašto adresu ar kitais nurodytais kontaktiniais duomenimis.
30. Paysera nenaudoja jokių asmens duomenų, surinktų naudojantis Paslaugomis Paysera Tickets sistemoje, tiesioginės rinkodaros tikslu.
31. Paysera informuos Paysera Tickets sistemos naudotojus, jei tam tikrais atvejais iškiltų poreikis naudotis asmens duomenis kitais tikslais nei konkrečiai nustatyta šioje Privatumo politikoje. Informavimas visais atvejais vykdomas prieš tai, kai pradedami rinkti asmens duomenys.

Asmens duomenų saugojimo terminas

32. Paysera saugo surinktus asmens duomenis ne ilgiau 5 (penkis) metus skaičiuojant nuo renginio, į kurį įsigytas bilietas per Paysera Tickets sistemą, įvykimo datos arba nuo asmens duomenų pateikimo datos, jei asmens duomenys pateikti ne dėl konkretaus renginio.

Duomenų teikimo savanoriškumas, teisingumas ir išsamumas

33. Visa informacija, kurią asmuo pateikia Paysera, yra pateikiama asmens vadovaujantis savanoriškumo ir teisingumo bei informacijos išsamumo principais. Asmuo pirkdamas bilietą Paysera Tickets sistemoje ir/ar pateikdamas asmens duomenis sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir tikslais, bei perduodama renginio organizatoriui.
34. Paysera netikrina asmens pateiktos informacijos ir laikoma, kad asmens pateikta informacija yra išsami ir teisinga, o už informacijos teisingumą ir išsamumą atsako ją pateikęs asmuo.

Duomenų atskleidimas

35. Visa pirmiau paminėta informacija, kuri sudaro asmens duomenis, be asmens sutikimo nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, numatytus šioje Privatumo politikoje, kai to reikalauja taikytini teisės aktai ar tai reikalinga Paslaugų teikimo tikslais.
36. Paysera gali atskleisti asmens pateiktus asmens duomenis ar informaciją, kai tokio atskleidimo reikalauja galiojantys teisės aktai arba kompetentingos institucijos. Paysera taip pat gali atskleisti asmens duomenis ar informaciją, tik kai to nedraudžia teisės aktai ir tik kai tai yra objektyviai pateisinama konkrečiu atveju. Paysera įsipareigoja neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
36.1. jei yra asmens sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
36.2. teikiant Paslaugas – konkrečiam renginių organizatoriui, į kurio organizuojamą renginį, asmuo įsigijo bilietą, apie tai informavus asmenį (kaip nustatyta šioje Privatumo politikoje, o taip pat susitarimuose su renginių organizatoriais);
36.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
36.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti;
36.5. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
37. Esant reikalui Paysera pasilieka teisę savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie Paysera vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tam, kad tokie asmenys galėtų atlikti pavestas funkcijas, jiems gali tapti prieinama kai kuri asmens informacija. Tačiau tokiais atvejais Paysera užtikrins, kad minėti asmenys negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.

Susipažinimas su Paysera turimais asmens duomenimis, netikslumų pataisymas ir nesutikimas dėl tvarkymo

38. Asmuo turi teisę reikalauti, kad jam būtų leista susipažinti su Paysera per Paysera Tickets sistemą surinktais ir turimais asmens duomenimis bei kaip jie yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis jam pateikti. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.
39. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Paysera nemokamai pataisytų visus jo asmens duomenų netikslumus. Taip pat asmens duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys bei kad jie būtų atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus jei tai būtina tinklalapyje nurodytoms Paslaugoms teikti.
40. Prašymą dėl susipažinimo su Paysera turimais asmens duomenimis, pataisymų ir nesutikimo asmuo gali siųsti elektroniniu paštu adresu: tickets@paysera.com. Prašyme asmuo turi aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę ir el.pašto adresą.
41. Dėl duomenų, kurie buvo perduoti renginio organizatoriui, pakoregavimo arba panaikinimo, asmuo turi kreiptis tiesiogiai į renginio organizatorių.

Slapukai ir lankomumas

42. Paysera gali naudoti slapukus (angl. cookies) Paysera Tickets sistemoje. Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į asmens interneto tinklo naršyklę ir saugomos asmens kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į asmens kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Vėliau slapukai naudojami asmens kompiuterio identifikavimui ir palengvina asmens prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos. Asmuo sutinka, kad būtų naudojami slapukai. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau asmuo gali pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tačiau tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti.
43. Kaip ir daugelis tinklalapių valdytojų Paysera stebi Paysera Tickets sistemos ir tinklalapio lankomumą ir renka informaciją apie tai, kiek lankytojų apsilankė tinklapyje, koks yra lankytojų interneto paslaugų teikėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo tinklalapyje metu. Ji padeda tinklapio valdytojui suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu bei suteikia galimybę gerinti Paysera teikiamas Paslaugas.

Baigiamosios nuostatos

44. Paysera pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politikos nuostatas, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje tickets.paysera.com. Todėl asmenims, lankantis šiame tinklapyje ir naudojantis Paslaugomis, rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija, kuri taikoma asmens apsilankymo tinklapyje ir naudojimosi Paslaugomis momentu.
45. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos teismuose.