Valsts: Starptautisks
Valoda: Latviešu
Mainīt

Privātuma politika

Paysera Tickets sistēma

1. UAB „Paysera LT“, tās filiāles un pārstāvniecības, „Paysera“ grupas uzņēmumi saskaņā ar personas (klienta) dzīvesvietas valsti, un citas UAB „Paysera LT“ piesaistītas juridiskas personas pakalpojumu sniegšanai, kuras ir pilnvarotas rīkoties UAB „Paysera LT“ vārdā, ir Jūsu personas datu pārzinis. „Paysera“ kontaktinformācija ir publicēta www.paysera.com. „Paysera“ pilnvarotā datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: dpo@paysera.com
2. Paysera pārvalda "Paysera Tickets" biļešu tirdzniecības sistēmu, kurai var piekļūt adresē tickets.paysera.com (turpmāk - Paysera Tickets sistēma), kas ir biļešu tirdzniecības platforma un kura nodrošina iespēju izveidot pasākumus, publicēt informāciju par pasākumiem, izplatīt biļetes, iegādāties biļetes un reģistrēties dalībai pasākumos.
3. Paysera Tickets sistēmas sniegtie pakalpojumi ietver pasākumu izveidi un reģistrāciju uz pasākumiem, biļešu pārdošanu, biļešu iegādi, publicētās informācijas lasīšanu (lietošanu), jebkādas informācijas un / vai jebkura veida datu sniegšanu un saņemšanu un visus citus pakalpojumus, kurus Paysera sniedz vai var sniegt nākotnē caur Paysera Tickets sistēmu (turpmāk - Pakalpojumi).

Privātuma politikas mērķi

4. Šī Privātuma politika (turpmāk - Privātuma politika) ir dokuments, kas definē Paysera Tickets sistēmas lietotāju personas datu un citas svarīgas informācijas ievākšanu, pārvaldību un glabāšanu, darbības jomu, mērķus un citus svarīgus personas datu aspektus.
5. Privātuma politika tiek piemērota visām personām (gan fiziskām, gan juridiskām), kuras lieto Paysera Tickets sistēmu.
6. Privātuma politika ir izstrādāta, lai aizsargātu Paysera Tickets sistēmas lietotāju datus no to nelikumīgas izmantošanas.
7. Paysera respektē tiesības uz privāto dzīvi, un uzņemas visus iespējamos saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu un citas Paysera Tickets sistēmā apstrādātās informācijas drošību un konfidencialitāti. Lai aizsargātu šo informāciju no nesankcionētas piekļuves, izmantošanas, kopēšanas vai izpaušanas, Paysera izmanto dažādus administratīvos, tehniskos un fiziskās drošības līdzekļus.
8. Visi Paysera apkopotie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas Likumu par personas datu juridisko aizsardzību un citiem tiesību aktiem.

Atbilstība Privātuma politikai

9. Apmeklējot mājaslapu (tickets.paysera.com) un / vai izmantojot tajā ietverto informāciju un / vai pakalpojumus, persona atzīst un apliecina, ka viņš / viņa ir iepazinusies ar Privātuma politiku, saprot to un piekrīt tai. Ja persona nepiekrīt Privātuma politikai un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam / viņai nav tiesības izmantot Paysera Tickets sistēmu un pakalpojumus, kuri tiek sniegti, izmantojot sistēmu.
10. Piekrītot Privātuma politiku, personai dod Paysera tiesības apstrādāt viņa / viņas personas datus atbilstoši Privātuma politikā norādītajai procedūrai.
11. Paysera norāda, ka Paysera Tickets sistēma satur saites uz trešo personu, uzņēmumu vai organizāciju (kas ir pasākuma organizatori) mājaslapām, un, iegādājoties biļeti vai reģistrējoties uz konkrētu pasākumu, personas dati tiek pārsūtīti pasākuma organizētājam. Paysera nenes atbildību par mājaslapu saturu, personas datu apstrādes metodēm un personas privātuma ievērošanu pasākuma organizētāju (vai citu trešo personu) mājaslapās, pat tad, ja persona piekļūst trešo personu mājaslapām, izmantojot šajā mājaslapā ietvertās saites. Tādējādi, pirms sniegt informāciju par sevi, personai jāiepazīstas ar attiecīgās mājaslapas un tās pārvaldnieka, kas saistīts ar personas datu apstrādi, noteikumiem, privātuma nosacījumiem un citiem dokumentiem.

Paysera Tickets sistēmā ievāktie personas dati

12. Privātuma politika tiek piemērota jebkāda veida informācijai, kas var tikt iegūta no personām, izmantojot Pakalpojumus, un kas tiek uzskatīta par personas datiem, proti, informāciju, kas var būt tieši saistīta ar personu, vai tikt izmantota, lai identificētu personu. Šīs Šīs Privātuma politikas noteikumi netiek piemēroti attiecībā uz informāciju, kas netiek uzskatīta par personas datus.
13. Atsevišķi dati šajā interneta mājaslapā, kurus Paysera saņem tieši no personas, var tikt uzskatīti par personas datiem. Tādējādi, Paysera apstrādā šādus datus saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanu un citu tiesību aktu prasībām kā arī šīs Privātuma politikas noteikumiem.
14. Paysera Tickets sistēmā ievākto datu apjoms ir atkarīgs no Pakalpojuma, kuru persona plāno izmantot.
15. Mājaslapas apmeklētājs: Persona var apmeklēt Paysera Tickets sistēmas mājaslapu un iepazīties ar tajā sniegto informāciju, nesniedzot Paysera nekādu informāciju par sevi.
16. Pasākuma organizators: Paysera ievāc un apstrādā pasākumu organizatoru personas datus, bet, ņemot vērā, ka, sākotnēji pasākuma organizatoriem tiek sniegti Paysera maksājumu pakalpojumi, personas datu ievākšana un apstrāde tiek veikta saskaņā ar Vispārīgo maksājumu veikšanas pakalpojumu līgumu un Pielikumu "Privātuma politika".

Biļešu pircējs

17. 17. Ja persona vēlas iegādāties biļeti uz pasākumu, kas publicēts Paysera Tickets mājas lapā, Paysera vienmēr pieprasa iesniegt personīgo e-pasta adresi, uz kuru vēlāk tiks nosūtītas iegādātās elektroniskās biļetes.
18. Paysera obligāti pieprasa un apstrādā šādus datus par personu, kas izmanto Paysera Tickets sistēmu, lai iegādātos biļetes: e-pasta adrese.
19. Ja persona iegādājas biļeti, personas iesniegtā e-pasta adrese vienmēr tiek nodota pasākuma, kura biļete tiek iegādāta, organizētājam. Apstiprinot biļetes pasūtījumu uz pasākumu, persona apstiprina arī savu piekrišanu nodot organizatoram savu iesniegto personisko informāciju (personas datus).
20. Paysera Tickets sistēma pasākuma organizatoram nodrošina iespēju konkrētam pasākumam izveidot papildu laukus informācijas saņemšanai par biļešu pircējiem (pasākuma dalībniekiem).
21. Papildus obligāti ievāktajai e-pasta adresei, pasākuma organizatori, izmantojot Paysera Tickets sistēmu, var ievākt šādus papildu datus par personām, kas reģistrējas uz konkrēto pasākumu: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, dzimšanas datums un adrese. Dzimšanas datums un adrese tiek ievākti tikai izņēmuma gadījumos, kad šādi dati ir obligāti dalībai pasākumā.
22. Pasākuma organizatoriem ir ieteicams ievākt tikai tādus datus, kas nepieciešami konkrētam pasākumam, un ievākt tos tikai nolūkā pasākuma laikā sniegt pakalpojumus, un nekādā gadījumā neievākt personas kodus un / vai citus sensitīvus datus.
23. Ja pasākuma organizatora mērķis ir izmantot savāktos datus mārketinga vajadzībām, pasākuma organizators par to informē personas pirms šādu datu ievākšanas un saņem šo personu piekrišanu. Paziņošanas un piekrišanas saņemšanas funkcionalitāte ir pieejama Paysera Tickets sistēmā.
24. Ja persona piekrīt sniegt pasākuma organizatora pieprasīto informāciju, apstiprinot pasākuma biļešu pasūtījumu, persona apstiprina arī savu piekrišanu nodot organizatoram savu iesniegto personisko informāciju (personas datus).
25. Reģistrējoties uz konkrētu pasākumu, pēc savas paša gribas iesniegtā un pasākuma organizatoram nodotā personiskā informācija (personas dati), arī tiek aizsargāti no Paysera puses saskaņā ar šī Privātuma politikas noteikumiem.
26. Persona ir atbildīga par savu personas datu iesniegšanu, to precizitāti un pilnīgumu.
27. Paysera nenes atbildību par pasākuma organizētāju izmantotajām metodēm kā nodrošināt atbilstību Privātuma politikai, tādējādi, pirms sniegt informāciju par sevi personai ir ieteicams iepazīties ar attiecīgā pasākuma organizatora personas datu apstrādes noteikumiem.

Personas datu vākšana nolūks

28. Visi dati, kurus persona iesniedz, iegādājoties biļeti Paysera Tickets sistēmā, tiek apstrādāti šādam mērķim: iegādāties biļeti, izmantojot Paysera Tickets sistēmu. Paysera pieprasa personai iesniegt personas datus tikai un vienīgi šim mērķim.

Personas datu izmantošana iekšējās administrācijas nolūkos

29. Paysera ir tiesības izmantot iegūtos personas datus iekšējās administrēšanas nolūkā:
29.1. lai uzlabotu Paysera Tickets sistēmas darbību un funkcionalitāti, labāk izprastu lietotāju vajadzības, uzlabot pakalpojumus, u.c.
29.2. ja persona ir brīvprātīgi iesniegusi Paysera savus personas datus kādam konkrētam nolūkam, Paysera var izmantot šos personas datus tieši šim nolūkam, piemēram, ja persona sazinās ar Paysera, izmantojot e-pastu, lai iesniegtu pieprasījumu par Paysera Tickets sistēmā sniegtajiem Pakalpojumiem, Paysera saglabā un izmanto personas iesniegtos datus, lai sniegtu atbildi uz personas jautājumiem, lai risinātu problēmu un lai atbildētu uz norādīto e-pasta adresi vai citiem norādītajiem saziņas datiem.
30. Paysera neizmanto personas datus, kas apkopoti, izmantojot Paysera Tickets sistēmas Pakalpojumus, tiešā mārketinga nolūkā.
31. Paysera informēs Paysera Tickets sistēmas lietotājus, ja atsevišķos gadījumos radīsies nepieciešamība izmantot personas datus citiem mērķiem, nevis tiem, kas norādīti šajā Privātuma politikā. Šāds paziņojums visos gadījumos tiek izpildīts pirms personas datu ievākšanas.

Personas datu uzglabāšanas noteikumi

32. Paysera uzglabā ievāktos personas datus līdz 5 (pieciem) gadiem no dienas, kad pasākuma biļete iegādāta, izmantojot Paysera Tickets sistēmu vai personas datu iesniegšanas dienas, ja personas dati nav sniegti konkrēta pasākuma nolūkiem.

Datu sniegšanas brīvprātība, precizitāte un pilnīgums

33. Visa informācija, kuru persona iesniedz Paysera, tiek sniegta saskaņā ar brīvprātības principiem, informācijas precizitāti un pilnīgumu. Pērkot biļeti Paysera Tickets sistēmā un / vai iesniedzot personas datus, persona piekrīt savu personas datu apstrādei saskaņā ar procedūru, un mērķiem, kas izklāstīti šajā Privātuma politikā, un savu personas datu nodošanai pasākuma organizatoram.
34. Paysera nepārbauda iesniegto personīgo informāciju. Tiek uzskatīts, ka personas iesniegtā informācija ir pilnīga un precīza, un persona, kas iesniedz informāciju, nes atbildību par iesniegtās informācijas precizitāti un pilnīgumu.

Datu atklāšana

35. Visa iepriekšminētā informācija, kas ietver personas datus, netiks nodota trešajām personām bez personas piekrišanas, izņemot šajā Privātuma politikā norādītajos gadījumos, kad to pieprasa likumdošana, vai tas nepieciešams Pakalpojumu sniegšanas nolūkā.
36. Paysera var atklāt personas iesniegtos personas datus vai informāciju, ja šādu informācijas izpaušanu pieprasa spēkā esošie tiesību akti vai kompetentās iestādes. Paysera var izpaust personas datus vai informāciju tikai tad, ja tas nav aizliegts ar tiesību aktiem, un tikai tad, ja to konkrētajā gadījumā var objektīvi pamatot. Paysera apņemas neatklāj personas datus trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:
36.1. kad persona sniedz savu piekrišanu personas datu izpaušanai;
36.2. kad tiek sniegti Pakalpojumi - konkrētā pasākuma, uz kuru persona ir iegādājusies biļeti, organizatoram, pirms tam informējot personu (kā noteikts šajā Privātuma politikā, kā arī līgumos ar pasākuma organizatoriem);
36.3. tiesībsargājošajām iestādēm saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanā noteikto procedūru;
36.4. ja tas ir nepieciešams, lai novērstu vai izmeklētu noziedzīgas darbības;
36.5. citos likumdošanā noteiktajos gadījumos.
37. Nepieciešamības gadījumā, Paysera patur tiesības pēc saviem ieskatiem nodarbināt citas personas, lai Paysera vārdā pildītu noteiktas funkcijas. , Lai varētu izpildīt uzticētos pienākumus, tām var tikt sniegta piekļuve noteiktai personiskajai informāciju. Tomēr šādos gadījumos Paysera nodrošina, ka minētās personas nevar izmantot šādu informāciju citiem nolūkiem, un izmantot to tikai ciktāl tas vajadzīgs, lai izpildītu tai uzticētos pienākumus.

Iepazīšanās ar Paysera saglabātajiem personas datiem, neprecizitāšu labošana, atteikšanās no datu apstrādes un citas tiesības

38. Personai ir tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus Paysera ievākusi un uzglabā, izmantojot Paysera Tickets sistēmu, to apstrādes metodi, un lūgt, lai šie dati viņam / viņai tiktu sniegti. Reizi kalendārā gadā šādi dati var tikt sniegti bez maksas, bet citos gadījumos par datu sniegšana var tikt ieturēta maksa par summu, kas nepārsniedz datu sniegšanas izmaksas.
39. Personas datu subjektam ir tiesības prasīt no Paysera labot visas neprecizitātes savos personas datos bez maksas. Personas datu subjektam ir tiesības atteikties no savu personas datu apstrādes un to izpaušanas trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams Pakalpojumu sniegšanai mājaslapā.
40. pieprasīt izbeigt datu apstrādi (dzēst datus) gadījumā, ja datu subjekts atsauc savu piekrišanu, pamatojoties uz kuru apstrāde tika veikta, vai personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar tiem mērķiem, kādiem tie tika apkopoti, vai personas dati ir bijuši nelikumīgi apstrādāti, vai personas datiem ir jābūt dzēstiem, lai ievērotu likumīgo prasību. Rakstveida paziņojums par iebildumu personas datu apstrādei ir personīgi jāiesniedz Paysera, nosūtot pa pastu vai ar elektronisko saziņas līdzekļu palīdzību. Ja Jūsu iebildumam ir likumīgs pamats, Paysera pēc pieprasījuma pārbaudes pārtrauks jebkādas Jūsu personas datu apstrādes darbības, izņemot likumā paredzētos gadījumus. Jāņem vērā, ka tiesības pieprasīt nekavējoties dzēst savus personas datus var tikt ierobežotas vai nebūt iespējamas sakarā ar Paysera kā maksājumu pakalpojumu sniedzēja pienākumu glabāt datus par klientu identificēšanu maksājuma darījumiem, noslēgtajiem līgumiem u. c. likumdošanā noteikto laika posmu.
41. pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi, ja datu subjekts apstrīd personas datus, uz laika posmu, kas ļauj pārzinim pārbaudīt personas datu precizitāti; apstrāde ir nelikumīga un datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasa ierobežot to lietošanu; pārzinim vairs nav nepieciešami personas dati apstrādes mērķim, bet tie ir nepieciešami datu subjektam juridisko prasību izveidošanai, īstenošanai vai aizstāvībai. Datu pārzinis informē datu subjektu, kurš ir saņēmis apstrādes ierobežojumu pirms apstrādes ierobežojuma noteikšanas.
42. Personas datu subjektam ir vērsties pie uzraudzības iestādes ar prasību par savu personas datu apstrādi, ja uzskatāt, ka personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot piemērojamā likumdošanā noteiktās Jūsu tiesības un leģitīmās intereses; sazināties ar datu pārzini un/vai datu aizsardzības speciālistu, lai īstenotu savas tiesības; citas likumā noteiktās tiesības
43. Pieprasījumu piekļūt, labot vai iebilst pret datu apstrādi jāsūta pa e-pastu uz: tickets@paysera.com. Personai, kura iesniedz pieprasījumu, ir skaidri jānorāda savs pilns vārds un jāpievieno personu apliecinošs dokuments vai jāparaksta pieprasījums elektroniski.
44. Par datu, kas ir nodoti pasākuma organizatoram, labošanu vai dzēšanu, personai jāsazinās pa tiešo ar pasākuma organizatoru.

Sīkdatnes un apmeklētība

45. Paysera Tickets sistēmā Paysera var izmantot sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelieli faili, kas nosūtīt personas interneta pārlūkprogrammai un saglabāti viņa / viņas datora cietajā diskā. Sīkdatnes tiek nosūtītas uz personas datoru šīs mājaslapas pirmajā apmeklējuma reizē. Vēlāk, sīkdatnes tiek izmantotas, lai identificētu personas datoru un atvieglotu personas pieeju šai mājaslapai vai tajā ietvertajai informācijai. Persona piekrīt sīkdatņu izmantošanai. Lielākā daļa interneta pārlūkprogrammu pieņem sīkdatnes, bet persona var mainīt savas pārlūkprogrammas iestatījumus tā, lai sīkdatnes netiek pieņemtas. Šajā gadījumā dažas funkcijas var nedarboties.
46. Visa informācija par šajā tīmekļa vietnē izmantotajām sīkdatnēm, to mērķi, pamatotību un izmantotajiem datiem ir sniegta zemāk norādītajā tabulā:

Sīkdatne Sīkdatnes nosaukums Datu apstrādes mērķis Ilgums Izmantotie dati
Paysera Tickets sīkdatne gat_UA Google Tag Manager darbības pārbaude Kamēr tīkla sesija ir aktīva Tiek saglabāti Google Tag Manager dati
Paysera Tickets sīkdatne sessionID Biļešu groza funkciju pārbaude Kamēr tīkla sesija ir aktīva Tiek saglabāts Sesijas ID
Paysera Tickets sīkdatne _ga Google Tag Manager darbības pārbaude 2 gadi Tiek saglabāti Google Tag Manager dati
Paysera Tickets sīkdatne _gid Google Tag Manager darbības pārbaude Kamēr tīkla sesija ir aktīva Tiek saglabāti Google Tag Manager dati
Paysera Tickets sīkdatne affiliate Mērķis ir identificēt partneri (ieteicēju), kas ieteicis biļešu pircēju 1 gads Tiek saglabāts Partnera ID

47. Tāpat kā daudzi mājaslapu pārvaldnieki Paysera monitorē informāciju par Paysera Tickets sistēmas un mājaslapas apmeklējumu, un apkopo informāciju par to, cik cilvēku ir apmeklējuši vietni, kāds ir apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju servera domēna nosaukums, u.c. Šī informācija tiek ievākta automātiski, apmeklējot tīmekļa vietni. Tas palīdz mājaslapas pārvaldniekam saprast kā apmeklētāji izmanto mājaslapu un ļauj uzlabot ar Paysera sniegtos Pakalpojumus.

Nobeiguma noteikumi

48. Paysera patur tiesības jebkurā laikā grozīt Privātuma politikas noteikumus. Šādi grozījumi stājas spēkā no brīža, kad tie ir publicēti mājaslapā - tickets.paysera.com. Tādējādi personām, kas apmeklē šo mājaslapu un izmanto Pakalpojumus, ir ieteicams vienmēr iepazīties jaunāko Privātuma politikas versiju, kas tiek piemērota mājaslapas apmeklējuma un Pakalpojumu izmantošanas brīdī.
49. Šis Privātuma politikas noteikumi ir pakļauti Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Visi strīdi attiecībā uz šīs Privātuma politikas noteikumiem tiek risināti pārrunu ceļā, un gadījumā, ja neizdodas panākt vienošanos – Lietuvas Republikā tiesās.Spēkā no: 15-05-2018