Valsts: Starptautisks
Valoda: Latviešu
Mainīt

Privātuma politika

Derīgs no: 30.03.23

Paysera Tickets platforma

1. Jūsu personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paysera LT", reģ. Nr. 300060819, adrese: Pilaitės pr. 16, Viļņa (turpmāk – Paysera), tās filiāles un pārstāvniecības, Paysera grupas uzņēmumi atbilstoši personas (klienta) dzīvesvietas valstij, arī citas juridiskas personas, kuras pakalpojumu sniegšanā iesaistījušas "Paysera LT", UAB un kuras ir pilnvarotas rīkoties "Paysera LT", UAB vārdā. Paysera kontaktinformācija ir publicēta vietnē www.paysera.com. Paysera pilnvarotā datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija: dpo@paysera.com.
2. Paysera pārvalda pasākumu biļešu tirdzniecības platformu “Paysera Tickets”, kurai var piekļūt adresē tickets.paysera.com (turpmāk – Paysera Tickets platforma).
3. Pakalpojumi, kurus nodrošina Paysera Tickets platforma, ietver Organizatoru organizētu pasākumu izveidošanu un reģistrēšanu, kā arī informācijas sniegšanu par pasākumiem, biļešu pārdošanu uz tiem, Pircēju biļešu iegādi un reģistrēšanos Paysera Tickets platformā, publicētās informācijas lasīšanu (izmantošanu), jebkāda veida informācijas un datu un visu citu pakalpojumu, ko Paysera sniedz vai nākotnē var sniegt, izmantojot Paysera Tickets platformu, (turpmāk – Pakalpojumi), nodrošināšanu un saņemšanu.

Privātuma politikas mērķi

4. Šī Privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) ir dokuments, kurā noteikti galvenie personas datu un citas svarīgas informācijas vākšanas, pārvaldīšanas un saglabāšanas noteikumi, darbības joma, mērķi un citi svarīgi personas datu aspekti personām, kuras izmanto Paysera Tickets platformu.
5. Privātuma politika tiek piemērota visām personām (gan fiziskām, gan juridiskām), kuras izmanto Paysera Tickets platformu vai apmeklē Paysera Tickets vietni.
6. Paysera respektē tiesības uz personas privātumu un veic visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu un citas Paysera Tickets platformā apstrādātās informācijas drošību un konfidencialitāti. Lai pasargātu šo informāciju no nesankcionētas piekļuves, izmantošanas, kopēšanas vai izpaušanas, Paysera izmanto dažādus administratīvos, tehniskos un fiziskās drošības instrumentus.
7. Visi Paysera savāktie personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumu par personas datu tiesisko aizsardzību, Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem.

Atbilstība Privātuma politikai

8. Apmeklējot vietni (tickets.paysera.com) vai izmantojot tajā esošos Pakalpojumus, persona apstiprina, ka ir izlasījusi Privātuma politiku, saprot to un piekrīt tai. Paysera patur tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt Privātuma politikas noteikumus, Paysera Tickets vietnē publicējot jaunāko Privātuma politikas versiju, kas stājas spēkā brīdī, kad tā tiek publicēta vietnē. Paysera Tickets platformas lietotājiem vai vietnes apmeklētājiem ir jāpārliecinās, ka viņi ir izlasījuši jaunāko Privātuma politikas versiju, kas tiek piemērota, apmeklējot vietni. Ja persona nepiekrīt Privātuma politikai un tajā esošajiem nosacījumiem, tai nav tiesību izmantot Paysera Tickets platformu un ar tās starpniecību sniegtos Pakalpojumus.
9. Piekrītot Privātuma politikai, persona dod Paysera tiesības apstrādāt savus personas datus saskaņā ar Privātuma politikā noteikto procedūru.
10. Paysera atzīmē, ka Paysera Tickets platformā ir saites uz trešo personu, uzņēmumu vai organizāciju (piemēram, pasākumu organizatoru) vietnēm un personiskā informācija, kas tiek sniegta, iegādājoties biļeti vai reģistrējoties uz konkrētu pasākumu, tiek nodota pasākuma organizatoram. Paysera neuzņemas atbildību par vietņu saturu, personas datu apstrādes metodēm un personas privātuma nodrošināšanu pasākumu organizatoru (vai citu trešo personu) vietnēs, pat ja persona piekļūst trešo personu vietnēm, izmantojot saites, kas norādītas šajā vietnē; tādējādi pirms informācijas sniegšanas par sevi personai jāizlasa noteikumi, privātuma nosacījumi, kā arī citi attiecīgās vietnes un tās pārvaldnieka dokumenti, kas saistīti ar personas datu apstrādi.

Paysera Tickets platformā apkopotie personas dati

11. Privātuma politika tiek piemērota jebkurai informācijai, kura, izmantojot Pakalpojumus, var tikt apkopota par personām un kas tiek uzskatīta par personas datiem, t.i., informācijai, kas var būt tieši saistīta ar personu vai izmantota personas identificēšanai. Šīs Privātuma politikas noteikumi netiek piemēroti informācijai, kas netiek uzskatīta par personas datiem.
12. Daži dati Paysera Tickets platformā, ko Paysera saņem tieši no personas, var tikt uzskatīti par personas datiem; tādējādi Paysera apstrādā šādus datus, ievērojot Lietuvas Republikas likumu un citu tiesību aktu prasības un šīs Privātuma politikas noteikumus.
13. Paysera Tickets platformā savākto datu apjoms ir atkarīgs no pakalpojumiem, kurus persona izmanto vai plāno izmantot.
14. Persona var apmeklēt Paysera Tickets platformas vietni un izlasīt tajā sniegto informāciju, nesniedzot nekādu informāciju par sevi.
15. Pasākuma organizators: Paysera Vispārīgo maksājumu veikšanas pakalpojumu līgumu parakstījušo Organizatoru personas dati tiek vākti un apstrādāti saskaņā ar Vispārīgo maksājumu veikšanas pakalpojumu līgumu un Privātuma politika pielikumu.

Biļešu pircējs

16. Ja persona, kura nav reģistrēta Paysera Tickets platformā, vēlas iegādāties biļeti uz pasākumu, kas publicēts Paysera Tickets vietnē, Paysera vienmēr pieprasa un apstrādā personīgo e-pasta adresi, uz kuru vēlāk tiks nosūtītas iegādātās elektroniskās biļetes.
17. Kad persona iegādājas biļeti, personas norādītā e-pasta adrese vienmēr tiek pārsūtīta nopirktās biļetes pasākuma organizatoram. Apstiprinot pasākuma biļetes pasūtījumu, persona apstiprina arī savu piekrišanu pārsūtīt personisko informāciju (personas datus) pasākuma organizatoram.
18. Paysera Tickets platforma nodrošina iespēju pasākuma organizatoram izveidot papildu informācijas laukus par biļešu pircējiem (pasākuma apmeklētājiem) konkrētam pasākumam. Šos pircēju personas datus apstrādā pasākuma organizators kā personas datu pārzinis, savukārt Paysera kā datu apstrādātājs šos datus apstrādā (saglabā) pēc datu pārziņa (pasākuma organizatora) rīkojuma, pamatojoties uz Personas datu apstrādes līgumu.
19. Pasākuma organizators uzņemas pilnu atbildību par pircēju apkopoto personas datu apstrādes likumību. Pasākuma organizatoram jānodrošina, ka pircēju personas datu apstrāde tiek veikta likumīgiem mērķiem un likumīgu iemeslu dēļ, ja nepieciešams, lai saņemtu atbilstošu pircēja piekrišanu par personas datu apstrādi, un ka tiek sniegts pienācīgs paziņojums par personas datu apstrādi vai noslēgtajiem līgumiem par personas datu apstrādi.
20. Pasākuma organizatoriem ieteicams vākt tikai tos datus, kas nepieciešami konkrētajam pasākumam, un apkopot tos tikai pasākuma un tā laikā sniegto pakalpojumu vajadzībām.
21. Ja pasākuma organizatora mērķis ir savāktos datus izmantot mārketinga mērķiem, pasākuma organizators par to informē personas pirms šādu datu vākšanas un saņem viņu piekrišanu.
22. Pircēja personas datus, kas tiek sniegti pasākuma organizatoram, reģistrējoties konkrētam pasākumam, Paysera aizsargā arī saskaņā ar šīs Privātuma politikas noteikumiem.
23. Pircējs ir atbildīgs par savu personas datu sniegšanu, to precizitāti un pilnīgumu.
24. Paysera neuzņemas atbildību par pasākumu organizatoru izmantotajām Privātuma politikas ievērošanas nodrošināšanas metodēm; tādējādi personai pirms informācijas sniegšanas par sevi ir ieteicams iepazīties ar attiecīgā pasākuma organizatora personas datu noteikumiem.

Datu apstrādes mērķi

25. Datu apstrādes mērķis, ko persona sniedz, iegādājoties biļeti Paysera Tickets platformā, ir biļetes iegāde, izmantojot Paysera Tickets platformu. Turklāt Paysera var vākt personas datus citiem Privātuma politikā norādītajiem mērķiem.

Reģistrācija Paysera Tickets platformā

26.1. Personas dati šim mērķim tiek apstrādāti, lai persona reģistrētu kontu Paysera Tickets platformā un skatītu savus pasākumus, sēdvietu plānus vai pirkumu vēsturi.
26.2. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, reģistrācijas identifikatori ārējās platformās (piemēram, Facebook, Google, Paysera u.c.), valsts un valoda.
26.3. Datu glabāšanas termiņš: 10 (desmit) gadi no reģistrācijas izbeigšanas dienas.
26.4. Datu sniedzēji: dati tiek saņemti no paša datu subjekta.
26.5. Datu saņēmēji: dati šim mērķim netiek sniegti citām personām.

Atbalstīt un administrēt attiecības ar platformas lietotājiem

27.1. Ja persona ir brīvprātīgi sniegusi savus personas datus konkrētam mērķim Paysera, Paysera var izmantot šos personas datus šim konkrētajam mērķim; piemēram, ja persona sazinās ar Paysera pa e-pastu, lai iesniegtu pieprasījumu par Paysera Tickets platformā sniegtajiem pakalpojumiem, Paysera saglabā un izmanto personas sniegtos datus, lai sniegtu atbildes uz personas jautājumiem, atrisinātu problēmu un atbildētu uz norādīto e-pasta adresi vai citu norādīto kontaktinformāciju.
27.2. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese.
27.3. Datu glabāšanas termiņš: 10 (desmit) gadi no personas datu sniegšanas dienas.
27.4. Datu sniedzēji: dati tiek saņemti no paša datu subjekta.
27.5. Datu saņēmēji: dati šim nolūkam netiek sniegti citām personām.

Informēšana par pakalpojumiem

28.1. Personas dati šim mērķim tiek apstrādāti, lai informētu Organizatoru par Paysera Tickets sniegtajiem pakalpojumiem, to cenām, specifiku un citiem ziņojumiem saistībā ar Paysera Tickets sniegtajiem pakalpojumiem.
28.2. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: e-pasta adrese, tālruņa numurs, valsts un valoda.
28.3. Datu subjekts apliecina, ka apzinās, ka šādi ziņojumi ir nepieciešami Paysera Tickets platformas izpildei, un tie nav uzskatāmi par tiešā mārketinga ziņojumiem.
28.4. Datu glabāšanas termiņš: 10 (desmit) gadi no reģistrācijas pārtraukšanas dienas.
28.5. Datu sniedzēji: dati tiek saņemti no paša datu subjekta.
28.6. Datu saņēmēji: dati šim mērķim netiek sniegti citām personām.

Personas datu izmantošana tiešā mārketinga mērķiem

29.1. Personas dati šim mērķim tiek apstrādāti, lai sniegtu Pircējiem piedāvājumus par Paysera Tickets sniegtajiem pakalpojumiem un uzzinātu Pircēju viedokli par iepriekš minētajiem pakalpojumiem.
29.2. Šim mērķim var tikt apstrādāti šādi personas dati: e-pasta adrese, tālruņa numurs, valsts un valoda.
29.3. Paysera var veikt arī profilēšanu tiešā mārketinga mērķiem. Profilēšanu var veikt, izmantojot Piwik, Google, Facebook un citus analītikas rīkus.
29.4. Šim mērķim Paysera pēc personas piekrišanas saņemšanas nosūta biļetenus un tiešā mārketinga ziņojumus. Paysera var izmantot biļetenu pakalpojumu sniedzēju, vienlaikus nodrošinot, ka minētais pakalpojumu sniedzējs ievēro personas datu aizsardzības prasības, kas noteiktas Kopīgu datu pārziņu līgumā. Persona var atsaukt savu piekrišanu saņemt biļetenus vai tiešā mārketinga ziņojumus, noklikšķinot uz saites "Atsaukt piekrišanu", kas atrodas katrā tiešā mārketinga ziņojumā, kā arī jebkurā laikā informējot Paysera par savu atteikšanos apstrādāt personas datus tiešā mārketinga nolūkos uz e-pastu support@paysera.com.
29.5. Datu glabāšanas termiņi: līdz personas paziņojumam par atteikumu apstrādāt datus šim nolūkam vai Paysera Tickets platformā reģistrētiem pircējiem 10 (desmit) gadus no reģistrācijas pārtraukšanas; pircējiem, kuri nav reģistrēti Paysera Tickets platformā, 10 (desmit) gadus no biļetes uz pasākumu iegādes datuma vai personas datu sniegšanas dienas.
29.6. Datu sniedzēji: dati tiek saņemti no paša datu subjekta.
29.7. Datu saņēmēji: dati šim mērķim var tikt pārsūtīti, izmantojot meklēšanas un sociālo tīklu platformas (šo platformu lapās tiek nodrošināta iespēja atteikt datu apstrādi), un biļetenu pakalpojumu sniedzēji.

Statistiskā analīze

30. Personas dati, kas savākti iepriekšminētajiem mērķiem, var tikt apstrādāti statistiskās analīzes nolūkos. Šim nolūkam personas datus apstrādā tā, lai, iekļaujot tos statistiskajā analīzē, nebūtu iespējams identificēt attiecīgos datu subjektus. Personas datu vākšana statistiskās analīzes mērķiem ir balstīta uz likumīgām interesēm analizēt, uzlabot un attīstīt veikto darbību. Personai ir tiesības jebkurā laikā un jebkādā veidā nepiekrist un iebilst pret savu personas datu apstrādi šādam nolūkam, par to informējot Paysera. Tomēr Paysera var turpināt datu apstrādi statistikas nolūkos, ja tas pierāda, ka dati tiek apstrādāti nepārvaramu leģitīmu iemeslu dēļ, kas ir ārpus datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai juridisku prasību noteikšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.

Pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

31. Visiem iepriekšminētajiem mērķiem savāktos datus var izmantot, lai uzlabotu tehniskos un organizatoriskos rīkus, IT infrastruktūru, pielāgotu pakalpojumus izmantotajām ierīcēm, izstrādātu jaunus Paysera pakalpojumus, kā arī palielinātu apmierinātību ar esošajiem pakalpojumiem.

Pakalpojuma nepareizas izmantošanas novēršana un pareiza pakalpojumu sniegšana

32. Visiem iepriekš minētajiem mērķiem savāktos datus var izmantot, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi un izmantošanu, t.i., lai nodrošinātu privātumu un informācijas drošību.
33. Paysera informēs Paysera Tickets platformas lietotājus, ja noteiktos gadījumos radīsies nepieciešamība izmantot personas datus mērķiem, kas nav atsevišķi norādīti šajā Privātuma politikā. Šāds paziņojums visos gadījumos tiek veikts pirms personas datu vākšanas.

Datu sniegšanas brīvprātība, precizitāte un pilnīgums

34. Visa informācija, ko persona sniedz Paysera, tiek sniegta saskaņā ar brīvprātības, precizitātes un informācijas pilnīguma principiem. Iegādājoties biļeti Paysera Tickets platformā un sniedzot personas datus, persona piekrīt, ka tās personas dati tiek apstrādāti šajā Privātuma politikā noteiktajā kārtībā un tās mērķiem un nodoti pasākuma organizatoram, kā norādīts Privātuma politikas punktā 18.
35. Paysera nepārbauda sniegto personas informāciju. Tiek uzskatīts, ka personas sniegtā informācija ir pilnīga un precīza, un par sniegtās informācijas pareizību un pilnīgumu atbild persona, kura sniedz informāciju.

Datu izpaušana

36. Visa iepriekšminētā informācija, kas ietver personas datus, netiks nodota nevienai trešajai pusei bez personas piekrišanas, izņemot šajā Privātuma politikā noteiktos gadījumus, kad to pieprasa piemērojamie tiesību akti vai tas ir nepieciešams pakalpojumu sniegšanas nolūkos.
37. Paysera var izpaust personas datus vai personas sniegto informāciju, ja šādu izpaušanu pieprasa spēkā esošie tiesību akti vai kompetentās iestādes. Paysera var arī izpaust personas datus vai informāciju tikai tad, ja tas nav aizliegts ar tiesību aktiem un tikai tad, ja tas ir objektīvi attaisnojams konkrētajā gadījumā. Paysera apņemas neizpaust personas datus trešajām pusēm, izņemot šādus gadījumus:
37.1. kad persona dod piekrišanu personas datu izpaušanai;
37.2. sniedzot Pakalpojumus – konkrētam pasākuma organizatoram, kurš organizē pasākumu, uz kuru persona ir iegādājusies biļeti, par to informējot personu (kā paredzēts šajā Privātuma politikā un arī līgumos ar pasākumu organizatoriem);
37.3. tiesībsargājošajām iestādēm Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā;
37.4. ja tas nepieciešams, lai novērstu vai izmeklētu noziedzīgas darbības;
37.5. citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos.
38. Nepieciešamības gadījumā Paysera patur tiesības pēc saviem ieskatiem nodarbināt citas personas noteiktu funkciju veikšanai Paysera vārdā. Lai šādas personas varētu veikt tām uzticētās funkcijas, tām var tikt piešķirta piekļuve noteiktai personas informācijai. Tomēr šādos gadījumos Paysera nodrošinās, ka minētās personas nevarēs izmantot šādu informāciju citiem mērķiem un tikai tiktāl, cik tas nepieciešams uzticēto funkciju veikšanai.

Iepazīšanās ar Paysera saglabātajiem personas datiem, neprecizitāšu labošana, atteikšanās no datu apstrādes un citas tiesības

39. Personas datu subjektam ir tiesības uzzināt par saviem personas datiem, kas savākti un glabāti, izmantojot Paysera Tickets platformu, un to apstrādes metodi, kā arī lūgt šādus datus viņam sniegt. Reizi kalendārajā gadā šādus datus var sniegt bez maksas, bet citos gadījumos par datu sniegšanu var tikt ieturēta maksa, kas nepārsniedz datu sniegšanas izmaksas.
40. Personas datu subjektam ir tiesības pieprasīt Paysera bez maksas izlabot visas viņa personas datu neprecizitātes.
41. Personas datu subjektam ir tiesības pārtraukt datu apstrādi (dzēst datus), ja personas dati ir apstrādāti ar personas piekrišanu, kad persona atsauc savu piekrišanu vai kad personas dati vairs nav nepieciešami mērķim, kuram tie tika vākti, vai ja personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai ja personas dati ir jāizdzēš saskaņā ar juridiskām saistībām. Rakstisks pieprasījums par datu apstrādes atteikumu jāiesniedz Paysera personīgi, pa e-pastu vai citiem elektroniskiem saziņas līdzekļiem. Ja atteikums ir juridiski pamatots, Paysera pēc pieprasījuma izskatīšanas pārtrauks datu apstrādi, izņemot likumā noteiktos gadījumus. Jāņem vērā, ka tiesības nekavējoties izdzēst personas datus var būt ierobežotas vai nav īstenojamas Paysera juridiskā pienākuma dēļ saglabāt klienta personas datus.
42. Personas datu subjektam ir tiesības pieprasīt ierobežot datu apstrādi, ja personas datu subjekts apstrīd šādu datu pareizību uz laiku, kurā datu apstrādātājs var pārbaudīt datu pareizību; ja datu apstrāde ir nelikumīga un personas datu subjekts nepiekrīt savu personas datu dzēšanai un tā vietā pieprasa ierobežot to izmantošanu; ja datu apstrādātājam dati vairs nav nepieciešami datu apstrādes nolūkos, bet tas ir nepieciešams, lai personas datu subjekts deklarētu, izpildītu vai aizsargātu juridiskās prasības. Datu apstrādātājs informē personas datu subjektu, kura datu apstrāde tika ierobežota, pirms datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas.
43. Personas datu subjektam ir tiesības vērsties ar sūdzību par savu datu apstrādi uzraudzības iestādē, ja klients pieņem, ka viņa dati tiek apstrādāti, pārkāpjot viņa tiesības un likumiskās intereses saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem; vērsties pie personas datu apstrādātāja un datu aizsardzības inspektora par viņu tiesību īstenošanu; citas tiesību aktos noteiktās tiesības.
44. Pieprasījums piekļūt Paysera saglabātajiem personas datiem, labot tos vai atteikties tos apstrādāt jānosūta uz e-pasta adresi tickets@paysera.com. Pieprasījumā personai skaidri jānorāda savs vārds, uzvārds un e-pasta adrese.
45. Lai labotu vai dzēstu pasākuma organizatoram nodotos datus, personai jāsazinās tieši ar pasākuma organizatoru.

Sīkfaili un apmeklētība

46. Paysera var izmantot sīkfailus Paysera Tickets platformā. Sīkfaili ir nelieli faili, kas tiek nosūtīti uz personas tīmekļa pārlūkprogrammu un tiek saglabāti personīgajā cietajā diskā. Sīkdatnes pirmo reizi tiek pārsūtītas uz datoru, apmeklējot šo vietni. Vēlāk sīkdatnes tiek izmantotas, lai identificētu datoru un atvieglotu piekļuvi vietnēm un tajās esošajai informācijai. Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu pieņem sīkfailus, taču persona var mainīt interneta pārlūkprogrammas iestatījumus, lai izslēgtu sīkfailus un dzēstu jau esošās sīkdatnes. Tomēr tas var ierobežot vietņu funkcionalitāti.
47. Paysera izmantotie obligātie sīkfaili vienmēr tiek saglabāti personas ierīcē un izmantoti, lai uzlabotu identifikāciju, vietnes funkcionalitāti un lietošanu, kā arī atvieglotu personas piekļuvi vietnei.
48. Citi neobligātie sīkfaili tiek izmantoti, lai uzlabotu personas pieredzi, lietojot vietni un Paysera Tickets platformu, un uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Šie sīkfaili tiek izmantoti tikai pēc personas piekrišanas saņemšanas.
49. Visa informācija par vietnē izmantotajiem sīkfailiem, to mērķi, derīgumu un izmantotajiem datiem pieejama šeit.

Nobeiguma noteikumi

50. Paysera patur tiesības jebkurā laikā grozīt Privātuma politikas noteikumus. Šādi grozījumi stājas spēkā ar brīdi, kad tie ir publicēti Sabiedrības mājaslapā – tickets.paysera.com. Tādējādi personām, kuras apmeklē vietni un izmanto Pakalpojumus, ieteicams vienmēr iepazīties ar jaunāko Privātuma politikas versiju, kas tiek piemērota vietnes apmeklēšanas un Pakalpojumu izmantošanas brīdī.
51. Uz šīs Privātuma politikas noteikumiem attiecas Lietuvas Republikas likumdošana. Visi strīdi par šīs Privātuma politikas noteikumiem tiek risināti sarunu ceļā un, ja neizdodas panākt vienošanos, – Lietuvas Republikas tiesās.

Privātuma politika (Iepriekšējā versija, derīga līdz: 30.03.23)