Valsts: Starptautisks
Valoda: Latviešu
Mainīt

LĪGUMS PAR PAYSERA TICKETS BIĻEŠU TIRDZNIECĪBAS SISTĒMAS LIETOŠANU ORGANIZATORIEM

Pamatjēdzieni

1.1. Biļete - Paysera Tickets biļešu tirdzniecības sistēmas ģenerēts dokuments, kas dod tiesības apmeklēt konkrētu Organizatora rīkotu Pasākumu un kurā ir norādīts Pasākuma nosaukums, vieta un datums, QR kods un cita Organizatora informācija.
1.2. Tīmekļa vietne tickets.paysera.com - elektroniska vietne, kas saskaņā ar īpašuma tiesībām pieder Paysera un ir neatņemama Paysera Tickets sistēmas sastāvdaļa.
1.3. Organizators - juridiska vai fiziska persona, kurai Paysera sistēmā ir elektroniskās naudas konts, kura Paysera Tickets sistēmā ir izveidojusi pasākumu un pārdod vai izplata Biļetes uz šo Pasākumu.
1.4. Paysera - "Paysera LT", UAB (reģistrācijas numurs 300060819, juridiskā adrese Pilaitės pr. 16, Viļņa), kas ir izveidojusi, atbalsta un pilnveido Paysera Tickets sistēmu un kurai pieder visas intelektuālās tiesības uz šo sistēmu.
1.5. Paysera sistēma - Paysera pārvaldīta elektronisko norēķinu platforma, kurā klienti var atvērt elektroniskās naudas kontus, turēt kontā naudas līdzekļus, pārskaitīt līdzekļus, saņemt pārskaitījumus un pieņemt maksājumus par pārdotajām precēm/pakalpojumiem. Šīs sistēmas lietošanas noteikumi ir norādīti adresē www.paysera.com.
1.6. Paysera Tickets biļešu tirdzniecības sistēma - elektroniska biļešu pārdošanas un izplatīšanas sistēma, kas pieder Paysera un ir pieejama adresē tickets.paysera.com.
1.7. Paysera Tickets mobilā lietotne - lietojumprogramma, kas instalēta mobilajā ierīcē un tiek izmantota, lai pārbaudītu Biļetes īstumu un derīgumu.
1.8. Pircējs - juridiska vai fiziska persona, kas pērk/ir iegādājusies biļeti caur Paysera Tickets sistēmu uz Organizatora rīkotu Pasākumu.
1.9. Pasākums - Organizatora rīkots koncerts, brauciens, sporta vai jebkurš cits publisks pasākums, kuru var apmeklēt tikai ar Biļeti.
1.10. Līgums - vienošanās par Paysera Tickets biļešu tirdzniecības sistēmas izmantošanu.

Vispārīgie noteikumi

2.1. Šis līgums tiek noslēgts starp Organizatoru un Paysera.
2.2. Līguma priekšmets: Paysera nodrošina Organizatoram iespēju izmantot Paysera Tickets sistēmu, kas pieejama adresē tickets.paysera.com, kur iespējams izveidot Pasākuma aprakstu, ģenerēt biļetes uz Pasākumiem, pārdot Biļetes, pierakstīt dalībniekus uz bezmaksas Pasākumiem, apkopot informāciju par pārdotajām un izplatītajām biļetēm un veikt citas sistēmā pieejamās darbības.
2.3. Lai izplatītu Biļetes, Organizatoram ir jāizveido maksājumu pieņemšanas internetā projekts. Uz šādu projektu attiecas maksājumu pieņemšanas internetā noteikumi un cenas, kas norādītas vietnē www.paysera.com.
2.4. Sniedzot Līgumā norādītos pakalpojumus, Paysera nodrošina tikai tiesības izmantot Paysera Tickets sistēmu.
2.5. Papildu pakalpojumi, kas nav norādīti Līgumā, tiek sniegti saskaņā ar atsevišķu rakstisku Pušu vienošanos, kurā noteikta šādu pakalpojumu sniegšanas kārtība un noteikumi.
2.6. Biļetes tieši pārdod un izplata Pircējiem Organizators. Tiek uzskatīts, ka biļešu pārdošanas līgums ir noslēgts starp Organizatoru un Pircēju.

Paysera Tickets biļešu tirdzniecības sistēmas izmantošana

3.1. Lai izmantotu sistēmu Paysera Tickets, Organizatoram jāreģistrējas Paysera sistēmā, jāveic visas nepieciešamās identitātes pārbaudes procedūras un jāatver elektroniskās naudas konts.
3.2. Lai pārdotu biļetes (t.i., pieņemtu maksājumus par to pārdošanu), Organizatoram Paysera sistēmā ir jāizveido attiecīgs maksājumu pieņemšanas internetā projekts saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti www.paysera.com.
3.3. Līdzekļi par pārdotajām Biļetēm tiek saņemti Organizatora elektroniskās naudas kontā Paysera sistēmā saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti www.paysera.com.
3.4. Organizators pieslēdzas Paysera Tickets sistēmai, izmantojot savu kontu Paysera sistēmā.
3.5. Organizators izveido Pasākumu Paysera Tickets sistēmā, sniedzot informāciju par to, t.i., nosaukumu, vietu, laiku, īsu aprakstu un citu nepieciešamo informāciju, izvēloties vēlamos Biļešu iestatījumus, datus, kas jāiegūst no pircējiem u.c.
3.6. Paysera Tickets sistēma nodrošina iespēju iestatīt datus, kas Pircējam būs jāsniedz, pērkot Biļeti vai reģistrējoties uz bezmaksas Pasākumu.
3.7. Izveidotais Pasākums tiek nekavējoties publicēts vietnē tickets.paysera.com, ja vien Organizators to nenosaka kā privātu Pasākumu. Organizatora dati un kontaktinformācija jānodrošina katrā Organizatora izveidotajā Pasākuma.
3.8. Paysera Tickets sistēmā Organizators var redzēt pārdoto vai izplatīto Biļešu skaitu, sekot sava Pasākuma statistikai un veikt citas sistēmā pieejamās darbības.
3.9. Lai pārbaudītu Pircēja iesniegtās biļetes īstumu un derīgumu, Organizatoram ir jālejupielādē un jāizmanto īpaša mobilā lietotne.
3.10. Organizators vienmēr ir pilnībā atbildīgs par naudas atmaksu Pircējiem. Organizators Pircējam var atgriezt naudu par Biļetēm Organizatora kontā Paysera sistēmā.

Paysera tiesības un pienākumi

4.1. Paysera atbilstoši šajā Līgumā noteiktajai kārtībai un nosacījumiem apņemas piešķirt Organizatoram tiesības, izmantojot Paysera Tickets sistēmu, izveidot Pasākuma aprakstu, ģenerēt Biļetes, izplatīt un/vai pārdot Biļetes, uzglabāt informāciju par Pasākumiem un pārdotajām Biļetēm un publicēt Pasākumus tickets.paysera.com vietnē.
4.2. Paysera sniedz Organizatoram instrukcijas, kā pārbaudīt Biļetes ar Paysera Tickets mobilo lietotni.
4.3. Paysera neuzņemas atbildību par Organizatora sniegtās Pasākuma vizuālās, grafiskās un digitālās informācijas atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem.
4.4. Paysera ir datu apstrādātājs saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679.
4.5. Paysera iegūst Pircēju personas datus tādā apmērā, kā to norādījis Organizators, un uzglabā tos uz Privātuma politikā norādīto laiku. Paysera nodrošina Paysera Tickets sistēmā uzglabāto personas datu drošību.
4.6. Paysera patur tiesības pēc saviem ieskatiem publicēt Organizatora publiskos Pasākumus Paysera sociālo mediju profilos, neinformējot Organizatoru. Pasākumi tiek publicēti Facebook profilā “Paysera Tickets - Renginių Bilietai”, ievietojot tos Ziņu plūsmā un izveidojot pasākumus ar informāciju par Pasākumu.
4.7. Paysera neuzņemas atbildību par Pircēja sniegto datu patiesumu, Pasākuma kvalitāti, izpildi, atcelšanu, naudas par Biļetēm atmaksu, dalībnieku informēšanu par Pasākumu, izņemot informācijas sniegšanu par Pasākumu tickets.paysera.com vietnē.
4.8. Ja Pasākums tiek atcelts vai atlikts, Paysera nekādā gadījumā un apstākļos nav atbildīga par zaudējumu atlīdzību, kas Pircējiem un/vai citām trešajām personām radušies mainīto nosacījumu dēļ.
4.9. Organizators ir atbildīgs par rēķinu izrakstīšanu Pircējiem. Paysera Tickets sistēmā ir automātiska rēķinu izrakstīšanas funkcija, kas paredzēta rēķinu izrakstīšanai Organizatora vārdā. Paysera sniedz Organizatoram norādījumus par šīs funkcijas izmantošanu.
4.10. Ja rodas pamatotas aizdomas, ka Pasākums var nenotikt vai var aizkavēties, Paysera ir tiesības vienpusēji pārtraukt Biļešu izplatīšanu uz Pasākumu un informēt par to Organizatoru, izmantojot Organizatora kontaktinformāciju, kuru Organizators norādījis Pasākuma aprakstā. Ja Organizators 48 stundu laikā no brīža, kad saņemts paziņojums no Paysera, nesniedz pamatotu pierādījumu tam, ka Pasākums notiks vai netiks kavēts, Paysera ir tiesības atspējot Pasākumu, ieteikt Organizatoram atmaksāt Pircējiem naudu par biļetēm un izdzēst Pasākuma aprakstu. Tādā gadījumā tiek uzskatīts, ka līgums ar Organizatoru tiek izbeigts no dienas, kad Paysera nolēma apturēt Biļešu izplatīšanu uz Pasākumu.
4.11. Paysera neuzņemas atbildību par kļūmēm vai traucējumiem Paysera Tickets mobilās lietotnes darbībā interneta savienojuma zaudēšanas vai problēmu dēļ.

Organizatora tiesības un pienākumi

5.1. Organizators apņemas nodrošināt visas tickets.paysera.comvietnē sniegtās grafiskās, tekstuālās un digitālās informācijas par Pasākumiem precizitāti, pilnīgumu un atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem. Organizators apņemas neveicināt naidu, vardarbību vai aizskaršanu pret indivīdiem vai personu grupām, kā arī neizmantot ar autortiesībām vai preču zīmi aizsargātu materiālu bez atbilstošas atļaujas.
5.2. Lai aizsargātu Pircēju intereses, pēc Paysera pieprasījuma Organizators apņemas 48 stundu laikā pēc pieprasījuma piegādāt apstiprinātas līgumu kopijas vai citus dokumentus, kas noslēgti ar uzņēmumiem, kas pārvalda Pasākuma vietu, līgumus ar izpildītājiem/māksliniekiem un citus dokumentus un/vai pierādījumus, kas nodrošinātu netraucētu Pasākuma norisi. Jebkura informācija, ko Organizators iesniedz, izpildot pašreizējās saistības, tiek uzskatīta par konfidenciālu. Ja Organizators noteiktajā termiņā neiesniedz šādus dokumentus, Paysera ir tiesības nekavējoties apturēt Biļešu pārdošanu/izplatīšanu uz konkrētu Pasākumu, līdz Organizators iesniedz šādus dokumentus un, ja Organizators šādus dokumentus neiesniedz, pavisam apturēt Biļešu izplatīšanu/pārdošanu uz Pasākumu.
5.3. Organizators ir pilnībā atbildīgs par Biļešu kontroli un Pircēju skaitu, kas apmeklē Pasākumu.
5.4. Organizatoram nekavējoties jāinformē Pircēji par jebkurām Pasākuma izmaiņām (piemēram, datumu, laiku, Pasākuma atcelšanu u.c.) un jāaktualizē attiecīgā informācija Paysera Tickets sistēmā.
5.5. Organizators uzņemas pilnu atbildību par Pasākuma izpildi un atcelšanu, kā arī naudas atmaksu Pircējiem gadījumā, ja Pasākums tiek atcelts. Organizators ir atbildīgs pret Pircējiem un citām trešajām personām (kompetentām institūcijām u.c.) par naudas par Biļetēm atmaksas neizpildīšanu vai nepareizu izpildi.
5.6. Organizators uzņemas pilnu atbildību par zaudējumiem, kas Pircējam radušies sakarā ar Pasākuma laika un/vai vietas maiņu, ja Pircējs jau ir iegādājies Biļetes uz Pasākumu.
5.7. Organizators apņemas neizpaust trešajām personām datus, kas tiek izmantoti, lai pieslēgtos Paysera Tickets sistēmai.
5.8. Organizators ir personas datu pārzinis un apņemas nodrošināt Pircēja tiesību pienācīgu aizsardzību, kā noteikts Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (ES) 2016/679 un attiecīgajos tiesību aktos. Organizatoram ir jābūt apstiprinātai privātuma politikai un personas datu apstrādes noteikumiem.
5.9. Organizatoram nav tiesību izmantot Paysera Tickets sistēmu, lai iegūtu kredītkartes informāciju, sociālās apdrošināšanas numurus, finanšu informāciju vai citu konfidenciālu informāciju, kas nav nepieciešama Pasākuma administrēšanai.
5.10. Organizatoram ir aizliegts organizēt, izplatīt un pārdot Biļetes uz Pasākumiem, kas pārkāpj likumdošanas prasības, ieskaitot pornogrāfisku vai erotisku saturu, kas paredzēti alkohola, tabakas vai azartspēļu lietošanas veicināšanai, arī no nelikumīgas personas datu vākšanas un apstrādes un/vai no Paysera Tickets sistēmas izmantošanas nelikumīgu darbību, krāpšanas un citu kriminālu darbību veikšanai.

Atbildība

6.1. Ja saistības, kuras Puses uzņemas saskaņā ar šo Līgumu, netiek izpildītas vai arī tās netiek atbilstši pildītas, vainīgā Puse atlīdzina otrai pusei nodarītos zaudējumus, ieskaitot ienākumu zaudējumus.
6.2. Organizators bez ierunām apņemas atlīdzināt Paysera visus naudas sodus, ko uzlikušas kompetentās iestādes, ja šādi naudas sodi ir uzlikti Paysera Organizatora vainas dēļ.
6.3. Puses vienojas, ka Organizators izskata Pircēju sūdzības, kas saistītas ar attiecīgo Pasākumu, uz kuru Biļetes ir izplatītas/pārdotas caur Paysera Tickets sistēmu. Pēc šādu sūdzību saņemšanas Paysera nosūta tās Organizatoram un informē Pircēju.
6.4. Ja patērētāju tiesību aizsardzības birojs ir pieņēmis oficiālu lēmumu, kas apstiprina, ka Pircēja sūdzība ir pamatota un ka Paysera jāatlīdzina Pircējam zaudējumus, Paysera izpilda šo patērētāju tiesību aizsardzības biroja lēmumu, bet Organizators atlīdzina Paysera zaudējumus, kas Paysera radušies sakarā ar izpildītu patērētāju tiesību aizsardzības biroja lēmumu, ja vien lēmums nav pieņemts Paysera vainas dēļ.
6.5. Ja Organizators neievēro atbildību saskaņā ar šo Līgumu, Paysera ir tiesības nekavējoties un vienpusēji izbeigt šo Līgumu bez jebkāda brīdinājuma, apturēt un/vai izbeigt Organizatora tiesības izmantot Paysera biļešu sistēmu, apturēt Biļešu tirdzniecību/izplatīšanu, ieteikt Organizatoram atmaksāt naudu par Biļetēm Pircējiem un veikt citas juridiskas darbības, lai aizsargātu Paysera, Pircēju un citu trešo personu intereses.

Līguma derīguma termiņš

7.1. Organizators piekrīt šī Līguma noteikumiem, pieslēdzoties Paysera Tickets pašapkalpošanās sistēmai pasākumu izveidei.
7.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Organizators pieslēdzas Paysera Tickets sistēmā, un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu savstarpējo saistību izpildei vai izbeigšanai ar citiem šajā Līgumā vai tiesību aktos paredzētajiem nosacījumiem.
7.3. Organizators jāinformē par izmaiņām Līgumā 60 (sešdesmit) dienas iepriekš. Tiek uzskatīts, ka Organizators ir saņēmis paziņojumu un Līguma noteikumi stājas spēkā 60 (sešdesmit) dienas pēc šāda paziņojuma nosūtīšanas uz e-pasta adresi vai citiem saziņas līdzekļiem, ko Organizators norādījis reģistrācijas laikā (e-pastā vai īsziņā ar saiti uz attiecīgo vietni). Informācija par izmaiņām Līgumā tiek publicēta arī tickets.paysera.comvietnē. Tiek uzskatīts, ka izmaiņas Līgumā attiecas uz jaunizveidotiem Pasākumiem Paysera Tickets sistēmā.

Citi noteikumi

8.1. Domstarpības, kas rodas sakarā ar šī Līguma neizpildi vai neatbilstošu izpildi, jārisina sarunu ceļā, bet, ja tas neizdodas - Lietuvas Republikas tiesā likumā noteiktajā kārtībā. Jurisdikciju nosaka Paysera centrālā biroja adrese.
8.2. Šis Līgums ir noslēgts un jāinterpretē saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
8.3. Līguma nodaļu un punktu nosaukumi ir paredzēti tikai Pušu ērtībai un nav jāņem vērā, skaidrojot Līguma noteikumus.
8.4. Pusēm saskaņā ar šo Līgumu nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
8.5. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem tiek atzīts par spēkā neesošu, visi pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā.
8.6. Visi paziņojumi un informācija tiek uzskatīta par atbilstoši sniegtu otrai Pusei, ja tā tiek nodota personīgi, apstiprinot saņemšanu, tiek nosūtīta ierakstītā vēstulē, pa faksu vai e-pastu. Ja Puse maina savu adresi, faksa numuru vai e-pasta adresi, tai nekavējoties par to rakstiski jāinformē otra Puse; pretējā gadījumā Puse nevar pamatot savus argumentus ar paziņojuma vai informācijas nesaņemšanu, ja šāds paziņojums vai informācija ir nosūtīta, izmantojot jaunāko kontaktinformāciju, kas sniegta otrai Pusei.