Rejon: Międzynarodowe
Język: Polski
Zmień

Polityka prywatności

Serwis Paysera Tickets

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością „Paysera LT“, kod osoby prawnej 300060819, adres: Pilaitės pr. 16, Wilno (dalej – Paysera), ), jej filie i przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa grupy Paysera, uwzględniając państwo rezydencji Klienta, oraz inne osoby prawne, które „Paysera LT“, UAB angażuje jako usługodawców i które mają pełnomocnictwa do działania w imieniu „Paysera LT“, UAB. Dane kontaktowe Paysera są podane do publicznej wiadomości na stronie www.paysera.com. Dane kontaktowe wyznaczonego przez Paysera inspektora ochrony danych: dpo@paysera.com.
2. Paysera zarządza serwisem sprzedaży biletów „Paysera Tickets“, dostępnym pod adresem tickets.paysera.com (dalej – serwis Paysera Tickets), który jest platformą dystrybucji biletów na wydarzenia, oferującą możliwość tworzenia wydarzeń i umieszczenia informacji o nim, dystrybucji biletów, zakupu biletów i rejestracji na wydarzeniu.
3. Oferowane przez serwis Paysera Tickets usługi obejmują usługi tworzenia wydarzeń i rejestracji na wydarzenia, usługi dystrybucji biletów na wydarzenia, usługi kupna biletów, dostępu do publikowanych informacji (wykorzystania), przekazania i odbioru różnego charakteru informacji i/lub danych, oraz wszelkie inne usługi, które Paysera świadczy lub może świadczyć w przyszłości za pośrednictwem serwisu Paysera Tickets (dalej – Usługi).

Cele Polityki prywatności

4. Niniejsza Polityka prywatności (dalej – Polityka prywatności) jest dokumentem, który określa podstawowe zasady zbierania, gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych i innych ważnych informacji, zakres danych osobowych, cele i inne istotne aspekty, które dotyczą osób korzystających z serwisu Paysera Tickets.
5. Postanowienia Polityki prywatności dotyczą wszystkich użytkowników (osób fizycznych i prawnych) serwisu Paysera Tickets.
6. Zadaniem Polityki prywatności jest ochrona i zabezpieczenie danych osobowych użytkowników systemu Paysera Tickets przed bezprawnym użyciem.
7. Paysera szanuje prawo do prywatności w odniesieniu do danych osobowych i podejmuje wszelkie rozsądne starania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych w serwisie Paysera Tickets danych osobowych i innych informacji. W celu zabezpieczenia tych informacji przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, kopiowaniem czy ujawnieniem Paysera wykorzystuje odpowiednie prawne, administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa.
8. Gromadzone przez Paysera dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą Republiki Litewskiej o prawnej ochronie danych osobowych i innymi przepisami prawnymi.

Przestrzeganie Polityki prywatności

9. Osoba, odwiedzając tę stronę internetową (tickets.paysera.com) i korzystając z zawartej w niej informacji i/lub usług, aprobuje i potwierdza, że zapoznała się z niniejszą Polityką prywatności, ją rozumie i akceptuje. Jeśli osoba nie akceptuje Polityki prywatności i ustanowionych w niej warunków, nie ma prawa do korzystania z serwisu Paysera Tickets i świadczonych w nim Usług.
10. Akceptując Politykę prywatności, osoba udziela Paysera prawo do przetwarzania jej danych osobowych zgodnie z procedurą ustanowioną w Polityce prywatności.
11. Paysera zwraca uwagę, że system Paysera Tickets zawiera linki do stron internetowych innych osób, firm lub organizacji (organizatorów wydarzeń), i udostępniane przy zakupie biletu czy rejestracji na konkretne wydarzenie dane są przekazywane dla organizatora tego wydarzenia. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za treści stron internetowych organizatorów wydarzeń (lub innych osób trzecich), stosowane przez nich metody przetwarzania danych osobowych, ochrony prywatności, nawet w przypadkach, gdy do stron internetowych osób trzecich użytkownik dociera za pomocą linków umieszczonych na niniejszej stronie internetowej, dlatego zanim użytkownik poda informacje o sobie, powinien zapoznać się z regulaminami strony internetowej czy jej administratora, warunkami ochrony prywatności i innymi dokumentami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe, które są zbierane w serwisie Paysera Tickets

12. Polityka prywatności odnosi się wyłącznie do takich informacji, które mogą być zebrane od osób korzystających z Usług, które można uznać za dane osobowe, tj. informacji, które mogą być bezpośrednio związane z osobą i służyć do identyfikacji osoby. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności nie mają zastosowania do informacji, które nie są danymi osobowymi.
13. Niektóre zawarte w tej witrynie dane, które Paysera otrzymuje bezpośrednio od osoby, mogą być uznane za dane osobowe, dlatego te dane są przez Paysera przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem Republiki Litewskiej i wymogami innych przepisów prawnych oraz postanowień niniejszej Polityki prywatności. 14. Zakres zbieranych w serwisie Paysera Tickets danych zależy od rodzaju wybranej przez użytkownika Usługi.
15. Odwiedzający witrynę: Osoba może przeglądać witrynę serwisu Paysera Tickets i zapoznawać się z zawartą w niej informacją bez podawania dla Paysera jakichkolwiek danych o sobie.
16. Organizator wydarzenia: Paysera zbiera i przetwarza dane osobowe organizatorów wydarzeń, jednak z uwagi na to, że organizatorzy wydarzeń przede wszystkim korzystają z usług płatniczych Paysera, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest prowadzone w oparciu o Ogólną umowę usług płatniczych i jej aneks „Polityka prywatności“.

Nabywca biletu

17. Jeśli osoba chce nabyć bilet na wydarzenie ogłoszone w serwisie Paysera Tickets, Paysera zawsze żąda podania adresu e-mail osoby, na który zostaje wysłany nabyty bilet elektroniczny.
18. Paysera dodatkowo żąda i przetwarza następujące dane osoby, która skorzystała z Usługi kupna biletów w serwisie Paysera Tickets: adres e-mail.
19. Gdy osoba kupuje bilet, przedstawiony przez nią adres poczty elektronicznej zawsze zostaje przekazany dla organizatora wydarzenia, na które jest kupowany bilet. Osoba, potwierdzając zamówienie biletu na wydarzenie, jednocześnie potwierdza swoją zgodę na przekazanie podanych przez siebie informacji (danych osobowych) dla organizatora wydarzenia.
20. System Paysera Tickets przewiduje dla organizatorów wydarzeń możliwość tworzenia niezbędnych dla konkretnego wydarzenia pól dodatkowych informacji o nabywcach biletów (uczestnikach wydarzenia).
21. Organizator wydarzenia, oprócz już zbieranego adresu e-mail, może za pośrednictwem serwisu Paysera Tickets według własnego uznania zbierać dodatkowe dane osób rejestrujących się na konkretne wydarzenie: imię, nazwisko, numer telefonu, data urodzenia, adres. Data urodzenia i adres są zbierane wyłącznie w szczególnych przypadkach, gdy takie dane są niezbędnym warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu.
22. Organizatorom wydarzeń zaleca się ograniczenie do zbierania wyłącznie niezbędnych do konkretnego wydarzenia danych i tylko w celu wydarzenia i świadczonych podczas jego usług, i pod żadnym pozorem nie zbierać szczególnych, wrażliwych danych, takich jak PESEL. 23. Jeśli organizator wydarzenia ma na celu wykorzystanie zgromadzonych danych w celach marketingowych, organizator wydarzenia powinien o tym powiadomić i uzyskać zgodę osoby przed wystąpieniem o takie dane. Funkcja powiadomienia i uzyskania zgody jest dostępna w serwisie Paysera Tickets.
24. Jeśli osoba wyraża zgodę na udostępnienie żądanej przez organizatora wydarzenia informacji, potwierdzając zamówienie biletu na wydarzenie, jednocześnie potwierdza swoją zgodę na przekazanie podanych przez siebie informacji (danych osobowych) dla organizatora wydarzenia.
25. Informacje o osobie (dane osobowe), dobrowolnie wypełnione i przedstawione dla organizatora wydarzenia podczas rejestracji na konkretne wydarzenie, zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności, są chronione również przez Paysera.
26. Osoba jest odpowiedzialna za przedstawienie swoich danych osobowych, ich dokładność i kompletność.
27. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane przez organizatora wydarzenia metody zapewnienia Polityki prywatności, dlatego przed udostępnieniem informacji o sobie zaleca się zapoznać z aktualnym regulaminem ochrony danych osobowych organizatora wybranego wydarzenia.

Cel gromadzenia danych osobowych

28. Wszystkie dane, które osoba udostępnia kupując bilet w serwisie Paysera Tickets, są przetwarzane w następującym celu: kupno biletu za pośrednictwem serwisu Paysera Tickets. Paysera żąda udostępnienia danych osobowych wyłącznie w tym celu.

Wykorzystanie danych osobowych na potrzeby zarządzania wewnętrznego

29. Paysera ma prawo do wykorzystania zgromadzonych danych osobowych na potrzeby zarządzania wewnętrznego:
29.1. w celu poprawy działania i funkcjonalności serwisu Paysera Tickets, lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników, poprawy jakości Usług itp.
29.2. jeśli osoba dobrowolnie udostępnia dla Paysera swoje dane osobowe wyłącznie z jakiegoś konkretnego powodu, Paysera ma prawo do wykorzystania danych osobowych wyłącznie w celu, w którym zostały udostępnione, np. jeśli osoba kontaktuje się z Paysera drogą mailową z zapytaniem o Usługi w serwisie Paysera Tickets, Paysera wykorzystuje i zachowuje udostępnione dane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, rozwiązania powstałego problemu oraz udzielenia odpowiedzi zwrotnej na wskazany adres e-mail lub inne dane kontaktowe.
30. Paysera nie wykorzystuje zebranych w trakcie korzystania z Usług serwisu Paysera Tickets danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
31. Jeśli w określonych przypadkach powstanie potrzeba wykorzystania danych osobowych w celach innych niż określone w niniejszej Polityce prywatności, Paysera powiadomi o tym użytkowników serwisu Paysera Tickets. W każdym przypadku użytkownicy zostają powiadomieni przed przystąpieniem do gromadzenia danych osobowych.

Terminy przechowywania danych osobowych

32. Paysera przechowuje zgromadzone dane osobowe nie dłużej niż 5 (pięć) lat od daty wydarzenia, na które został nabyty bilet za pośrednictwem serwisu Paysera Tickets, lub od dnia udostępnienia danych osobowych, jeśli takie dane zostały udostępnione nie z powodu konkretnego wydarzenia.

Dobrowolność, dokładność i kompletność udostępniania danych

33. Wszelkie informacje, które zostają udostępnione przez osoby dla Paysera, są udostępniane w myśl zasady dobrowolności, dokładności i kompletności informacji. Osoba, kupując bilet w serwisie Paysera Tickets i/lub udostępniając dane osobowe, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie z ustanowionymi w niniejszej Polityce prywatności procedurami i celami, oraz ich przekazanie dla organizatora wydarzenia.
34. Paysera nie weryfikuje udostępnionych przez osobę danych i zakłada, że udostępnione przez osobę dane są kompletne i dokładne, zaś odpowiedzialność za kompletność i dokładność danych leży po stronie udostępniającej je osoby.

Ujawnienie danych

35. Wszystkie powyżej wymienione informacje, które składają się na dane osobowe, bez zgody osoby nie będą przekazywane jakimkolwiek osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce prywatności oraz gdy tego wymagają obowiązujące przepisy prawa lub to jest konieczne do celów świadczenia Usług.
36. Pasyera może ujawnić udostępnione przez osobę dane osobowe lub informacje, gdy takie ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub właściwe instytucje. Paysera może również ujawnić dane osobowe lub informacje, gdy takie ujawnienie nie jest zakazane przez przepisy prawa i tylko wtedy, gdy w danym przypadku jest to obiektywnie uzasadnione. Paysera zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych dla osób trzecich, z wyjątkiem następujących przypadków:
36.1. gdy jest zgoda osoby na ujawnienie danych osobowych;
36.2. podczas świadczenia Usług – dla konkretnego organizatora wydarzeń, jeśli osoba nabyła bilet na organizowane przez niego wydarzenie i po uprzednim powiadomieniu o tym osoby (zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności, a także zgodnie z porozumieniami z organizatorami wydarzeń);
36.3. dla organów ścigania zgodnie z trybem ustanowionym w przepisach prawnych Republiki Litewskiej;
36.4. jeżeli jest to konieczne w celu zapobiegania działaniom przestępczym lub konieczne do ich zbadania;
37. Tam gdzie jest to konieczne, Paysera ma prawo do zaangażowania według własnego uznania innych osób, które mogą wykonywać określone funkcje w imieniu Paysera Aby te osoby mogły wykonać przypisane im funkcje, mogą uzyskać dostęp do niektórych danych osobowych. Jednak w takich przypadkach Paysera zapewnia, że wspomniane osoby nie będą mogły wykorzystać tych informacji w żadnych innych celach, z wyjątkiem zakresu niezbędnego do wykonania powierzonych im funkcji.

Dostęp do posiadanych przez Paysera danych osobowych, sprostowanie lub sprzeciw wobec przetwarzania i inne prawa

38. Osoba ma prawo żądać wglądu do zebranych za pośrednictwem serwisu Paysera Tickets i posiadanych przez Paysera jej danych osobowych, informacji o sposobach ich przetwarzania oraz udostępnienia takich danych. Jeden raz w roku kalendarzowym dane mogą być udostępnione nieodpłatnie, lecz w innych przypadkach udostępnienie danych może zostać ustanowiona opłata, która nie może przekraczać kosztów udostępnienia danych.
39. Podmiot danych osobowych ma prawo żądać, aby Paysera nieodpłatnie sprostowała wszelkie niedokładności jego danych osobowych. Ponadto, podmiot danych osobowych ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz ich ujawnienia dla osób trzecich, z wyjątkiem przypadków gdy to jest konieczne do świadczenia Usług wymienionych na stronie internetowej.
40. Podmiot danych osobowych ma prawo do wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych (usunięcia danych); w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane za zgodą osoby, po odwołaniu tej zgody przez osobę lub gdy dane osobowe nie są potrzebne do celu, w którym zostały pozyskane, lub gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego. Pisemne zawiadomienie o braku zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć dla Paysera osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną. Jeśli brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest prawnie uzasadniony, Paysera, po rozpatrzeniu wniosku przerwie działania przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawodawstwo. Należy zauważyć, że prawo żądania natychmiastowego usunięcia Państwa danych osobowych może być ograniczone lub niemożliwe do realizacji z powodu nałożonego na Paysera obowiązku ustawowego ochrony danych osobowych klienta.
41. Podmiot danych osobowych ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych, gdy podmiot danych osobowych kwestionuje dokładność danych w okresie, w którym administrator danych może zweryfikować dokładność danych osobowych; przetwarzanie danych jest bezprawne i podmiot danych nie zgadza się, aby dane zostały usunięte i zamiast tego żąda ograniczenia ich stosowania; administrator danych już nie potrzebuje danych osobowych do celów przetwarzania danych, lecz one są potrzebne dla podmiotu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Administrator danych powiadamia podmiot danych, przetwarzanie którego danych zostało ograniczone, przed usunięciem ograniczenia do przetwarzania danych.
42. Podmiot danych osobowych ma prawo złożyć skargę do instytucji nadzorującej w sprawie przetwarzania danych osobowych, jeśli klient uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem jego praw i interesów prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; zwrócenia się w sprawie realizacji swoich praw do właściwego administratora danych osobowych i/lub inspektora ochrony danych; pozostałe prawa określone w przepisach prawnych.
43. Wniosek o dostęp do posiadanych przez Paysera danych osobowych, sprostowanie lub sprzeciw należy kierować na adres e-mail: tickets@paysera.com. Wniosek powinien zawierać dokładne imię, nazwisko i adres e-mail.
44. W sprawie sprostowania lub usunięcia danych, które zostały przekazane dla organizatora wydarzenia, osoba powinna kontaktować się bezpośrednio z organizatorem wydarzenia.

Pliki cookie i odwiedzanie stron

45. Paysera może korzystać z plików cookie (ang. cookies) w serwisie Paysera Tickets. Cookies to niewielkie pliki, które są wysyłane do przeglądarki internetowej użytkownika i przechowywane w urządzeniu klienta. Cookies są przesyłane do komputera użytkownika podczas pierwszej wizyty na tej stronie internetowej. Później ciasteczka są używane w urządzeniu użytkownika w celu identyfikacji i ułatwiają dostęp użytkownika do konkretnej strony lub zawartych w niej informacji. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookie. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie, jednak użytkownik może zmienić jej ustawienia i nie akceptować plików cookie. W takim przypadku niektóre funkcje strony mogą przestać działać.
46. Wszystkie informacje na temat używanych na stronie plików cookie, ich przeznaczenia, ważności oraz wykorzystywanych danych są przedstawione w poniższej tabeli:

Ciasteczko (plik cookie) Nazwa ciasteczka W celu przetwarzania danych Okres ważności Wykorzystywane dane
Plik cookie Paysera Tickets gat_UA Zapewnia działanie Google Tag Manager Wygasa z końcem sesji Zapisuje dane Google Tag Manager
Plik cookie Paysera Tickets sessiondID Zapewnia działanie funkcji koszyka biletów Wygasa z końcem sesji Zapisuje ID sesji
Plik cookie Paysera Tickets _ga Zapewnia działanie Google Tag Manager 2 lata Zapisuje dane Google Tag Manager
Plik cookie Paysera Tickets _gid Zapewnia działanie Google Tag Manager Wygasa z końcem sesji Zapisuje dane Google Tag Manager
Plik cookie Paysera Tickets affiliate Przeznaczony do identyfikacji partnera (affiliate), który skierował nabywcę biletu 1 rok Zapisuje ID partnera

47. Podobnie jak wielu administratorów witryn internetowych, Paysera monitoruje ruch w serwisie Paysera Tickets i na stronie internetowej, gromadzi informacje na temat liczby odwiedzających, nazwy obszaru serwera (domeny) dostawcy usług internetowych odwiedzających i tak dalej. Te informacje są zbierane w sposób automatyczny podczas wizyty na stronie internetowej. Gromadzone informacje pomagają administratorowi strony w zrozumieniu w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony oraz stwarzają możliwość do poprawy świadczonych przez Paysera Usług. 

Postanowienia końcowe

48. Paysera zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnej chwili postanowień Polityki prywatności, i takie zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu w witrynie internetowej Spółki tickets.paysera.com. Z tego powodu zaleca się, aby osoby odwiedzające witrynę i korzystające z Usług zawsze zapoznały się z najnowszą wersją Polityki prywatności, która obowiązuje w chwili przeglądania strony internetowej i korzystania z Usług.
49. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności podlegają prawu Republiki Litewskiej. Wszelkie wynikające z postanowień niniejszej Polityki prywatności spory są rozwiązywane w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia - we właściwym sądzie Republiki Litewskiej.Zaktualizowana umowa weszła w życie: 15-05-2018