Polityka prywatności

System Paysera Tickets

1. Zamknięta spółka akcyjna „Paysera LT“, NIP 300060819, adres: Ul. Mėnulio 7, Wilno (zwana dalej  „Paysera“), jest zarejestrowana w krajowym rejestrze zbiorów danych osobowych Republiki Litewskiej https://www.ada.lt (numer rejestracji P3127).
2. Paysera zarządza systemem sprzedaży biletów „Paysera Tickets“ dostępnym pod adresem tickets.paysera.com (zwany dalej „system Paysera Tickets“), który jest platformą sprzedaży biletów na wydarzenia, dającym możliwość utworzyć wydarzenie i podać informacje o wydarzeniu, sprzedawać bilety, kupować bilety, a także rejestrować się na wydarzenia.
3. Usługi świadczone przez system Paysera Tickets obejmują usługi tworzenia wydarzeń i rejestracji na wydarzenia, sprzedaży biletów na wydarzenia, kupna biletów, czytania (korzystania z) informacji o wydarzeniach, podania i otrzymania informacji i/lub danych dowolnego rodzaju, a także wszystkie inne usługi, które Paysera świadczy lub w przyszłości będzie świadczyła poprzez system Paysera Tickets (zwane dalej „Usługi“).

Cele polityki prywatności

4. Dana polityka prywatności (zwana dalej „Polityka prywatności“) jest dokumentem, który przewiduje podstawowe cele, zakres i inne ważne aspekty zbierania, gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych i innych ważnych informacji dla osób podczas korzystania z systemu Paysera Tickets.
5. Polityka prywatności dotyczy wszystkich osób (jak fizycznych, tak i prawnych), które korzystają z systemu Paysera Tickets.
6. Polityka prywatności jest przeznaczona do ochrony i obrony danych osobowych użytkowników systemu Paysera Tickets przed nieautoryzowanym użyciem.
7. Paysera szanuje prawo człowieka do prywatności i podejmuje wszystkie możliwe starania aby zachować bezpieczeństwo i poufność danych osobowych i innych informacji w systemie Paysera Tickets. W celu ochrony takich informacji przed nieautoryzowanym dostępem, użyciem, kopiowaniem lub ujawnieniem, Paysera korzysta z różnych administracyjnych, technicznych i fizycznych środków zapewnienia bezpieczeństwa.
8. Zebrane przez Paysera dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, a także innymi aktami prawnymi Republiki Litewskiej.

Przestrzeganie polityki prywatności

9. Zwiedzając tę witrynę internetową (tickets.paysera.com) i/lub korzystając z informacji i/lub Usług zawartych na tej witrynie internetowej Osoba uznaje i potwierdza, że jest zaznajomiona z niniejszą Polityką prywatności, ją rozumie i zgadza się z nią. Jeżeli osoba nie zgadza się z Polityką prywatności i zawartymi w niej warunkami, ona nie ma prawa korzystać z systemu Paysera Tickets i świadczonymi poprzez niego Usługami.
10. Zgadzając się z Polityką prywatności, osoba daje Paysera prawo do przetwarzania jej danych osobowych zgodnie z ustaloną w Polityce prywatności procedurą.
11. Paysera zwraca uwagę na to, że system Paysera Tickets zawiera odniesienia na strony internetowe innych osób, firm lub organizacji (którzy są organizatorami wydarzeń) i że podawane przez osobę informacje podczas kupna biletu lub rejestracji na konkretne wydarzenie są przekazywane dla organizatora tego wydarzenia. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych organizatorów wydarzeń (lub innych osób trzecich), używane przez nich sposoby przetwarzania danych osobowych i zapewnienie prywatności na stronach internetowych nawet w przypadku, jeżeli do stron internetowych osób trzecich osoba dotrze poprzez linki na danej stronie internetowej; dlatego, przed podaniem informacji o sobie, osobie należy zapoznać się z prawidłami, warunkami prywatności, a także innymi dokumentami odpowiedniej strony internetowej i jej kierownika, powiązanymi z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe zbierane w systemie Paysera Tickets

12. Polityka prywatności jest stosowana tylko wobec takich informacji, które mogą być zbierane od osób podczas korzystania z Usług i które są uważane za dane osobowe, tzn. informacje, które mogą być bezpośrednio powiązane z osobą lub które mogą być użyte dla identyfikacji osoby. Przepisy niniejszej Polityki prywatności nie są stosowane wobec informacji, które nie są uważane za dane osobowe.
13. Niektóre z zawartych na tej witrynie danych, które Paysera otrzymuje bezpośrednio od osoby, mogą być uważane za dane osobowe i dlatego te dane są przetwarzane przez Paysera zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej i innymi wymaganiami prawnymi, a także z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności. 14. Objętość danych zbieranych w systemie Paysera Tickets zależy od tego, z jakiej usługi osoba dąży korzystać.
15. Gość witryny: Osoba może odwiedzać stronę internetową Paysera Tickets i czytać zawarte na niej informacje nie podając o sobie żadnych danych.
16. Organizator wydarzenia: Paysera zbiera i przetwarza dane osobowe organizatorów wydarzeń, ale biorąc pod uwagę to, że organizatorom wydarzeń są przede wszystkim świadczone usługi płatnicze Paysera, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane według Ogólnej umowy o świadczeniu usług płatniczych i załącznika „Polityka prywatności“.

Kupujący biletu

17. Jeżeli osoba chce nabyć bilet na wydarzenie opublikowane w systemie Paysera Tickets, Paysera zawsze wymaga podać adres e-mail, na który później zostanie wysłany nabyty bilet elektroniczny.
18. Paysera wymaga i przetwarza następujące dane osoby, która skorzystała z Usług nabycia biletu w systemie Paysera Tickets: adres e-mail.
19. Podczas nabycia biletu, podany przez osobę adres e-mail jest zawsze przekazywany dla organizatora wydarzenia, na które osoba kupuje bilet. Potwierdzając zamówienie biletu na wydarzenie, osoba razem potwierdza swoją zgodę na przekazanie podanych informacji o sobie (danych osobowych) dla organizatora wydarzenia.
20. System Paysera Tickets przewiduje możliwość dla organizatorów wydarzeń tworzyć dodatkowe pola z danymi kupujących biletów (uczestników wydarzenia), wymaganymi dla konkretnego wydarzenia.
21. Oprócz adresu e-mail, organizator wydarzenia według swojego wyboru może zbierać poprzez system Paysera Tickets w ramach konkretnego wydarzenia dodatkowe dane osób rejestrujących się na wydarzenie: imię, nazwisko, numer telefonu, data urodzenia, adres. Data urodzenia i adres są zbierane tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy takie dane są niezbędne aby wziąć udział w wydarzeniu.
22. Dla organizatorów wydarzenia rekomendujemy ograniczyć się zbieraniem tylko tych danych, które są niezbędne dla konkretnego wydarzenia i tylko w celach tego wydarzenia i świadczonych podczas wydarzenia usług, a także w żadnym wypadku nie zbierać takich danych, jak PESEL lub dowolnych innych wrażliwych danych osobowych. 23. Jeżeli organizator wydarzenia zamierza używać zebrane dane do celów marketingowych, organizator wydarzenia powinien powiadomić o tym i otrzymać zgodę osoby przed zebraniem takich danych. Funkcjonalność powiadomienia o użyciu danych i otrzymania zgody jest dostępna w systemie Paysera Tickets.
24. Jeżeli osoba zgadza się podać informacje wymagane przez organizatora wydarzenia, potwierdzając zamówienie biletu na wydarzenie osoba razem potwierdza swoją zgodę na przekazanie podanych informacji o sobie (danych osobowych) dla organizatora wydarzenia.
25. Informacje o osobie (dane osobowe), które zostały dobrowolnie wypełnione i podane dla organizatora wydarzenia podczas rejestracji na wydarzenie są także chronione przez Paysera zgodnie z przepisami niniejszej Polityki prywatności.
26. Osoba ponosi odpowiedzialność za podanie swoich danych osobowych, a także ich dokładność i kompletność.
27. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez organizatora sposoby zapewnienia warunków Polityki prywatności; dlatego, przed podaniem informacji o sobie rekomenduje osobie zapoznać się z warunkami przetwarzania danych osobowych organizatora odpowiedniego wydarzenia.

Cel gromadzenia danych osobowych

28. Wszystkie dane, które osoba podaje podczas kupna biletu w systemie Paysera Tickets, są przetwarzane w następującym celu: kupno biletu poprzez system Paysera Tickets. Paysera wymaga podania danych osobowych wyłącznie w tym celu.

Używanie danych osobowych do celów administracji wewnętrznej

29. Paysera ma prawo używać zgromadzone dane osobowe do celów administracji wewnętrznej:
29.1. aby ulepszyć wydajność i funkcjonalność systemu, aby lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników, ulepszyć Usługi, itp.
29.2. ponadto, jeżeli osoba dobrowolnie podała Paysera swoje dane osobowe z pewnej specyficznej przyczyny, Paysera może te dane osobowe używać do celów, do których te dane zostały podane, np., jeżeli osoba kontaktuje się z Paysera poprzez e-mail składając zapytanie o Usługach w systemie Paysera Tickets, Paysera używa i zapisuje podane przez osobę dane aby podać odpowiedź na zadane pytanie, rozwiązać problem, a także odpowiedzieć na podany adres e-mail lub poprzez inne podane dane kontaktowe.
30. Paysera nie używa żadnych danych osobowych zgromadzonych podczas korzystania z Usług w systemie Paysera Tickets do celów marketingu bezpośredniego.
31. Paysera powiadomi użytkowników Paysera Tickets, jeżeli w w niektórych przypadkach pojawi się potrzeba użycia danych osobowych do innych celów, niż określono w niniejszej Polityce prywatności. Powiadomienie w dowolnym przypadku będzie wykonane przed rozpoczęciem gromadzenia danych osobowych.

Termin przechowywania danych osobowych

32. Paysera przechowuje zebrane dane osobowe nie dłużej 5 (pięciu) lat, licząc od daty wydarzenia, na które został nabyty bilet poprzez system Paysera Tickets, albo od daty podania danych osobowych, jeżeli dane osobowe zostały podane nie dla celów konkretnego wydarzenia.

Dobrowolność, dokładność i kompletność świadczenia danych

33. Wszystkie informacje, które osoba podaje Paysera, są podawane zgodnie z zasadami dobrowolności, dokładności, a także kompletności informacji. Kupując bilet w systemie Paysera Tickets i/lub podając dane osobowe, osoba zgadza się, aby jej dane osobowe były przetwarzane zgodnie z procedurą i do celów, określonych w niniejszej Polityce prywatności, a także przekazane dla organizatora wydarzenia.
34. Paysera nie sprawdza podanych przez osobę informacji i uważa się, że podane przez osobę informacje są dokładne i kompletne, a odpowiedzialność za dokładność i kompletność informacji ponosi osoba, która podała informacje.

Ujawnienie danych

35. Wszystkie wyżej wymienione informacje, które stanowią dane osobowe, bez zgody osoby nie zostaną przekazane dla żadnych osób trzecich, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce prywatności, gdy tego wymaga obowiązujące prawo lub to jest niezbędne dla świadczenia Usług.
36. Paysera może ujawnić podane przez osobę dane osobowe lub informacje, gdy takie ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące prawo lub właściwe instytucje. Paysera może też ujawnić dane osobowe lub informacje tylko jeżeli to nie jest zabronione przez prawo i takie ujawnienie jest obiektywnie uzasadnione w każdym konkretnym przypadku. Paysera zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych dla osób trzecich, za wyjątkiem następujących przypadków:
36.1. jeżeli osoba wyraziła zgodę na ujawnienie danych osobowych;
36.2. świadcząc usługi – dla konkretnego organizatora, na wydarzenie którego osoba kupiła bilet, powiadamiając osobę o takim ujawnieniu (jak to przewidziano w niniejszej Polityce prywatności, a także w umowach z organizatorami wydarzeń);
36.3. dla organów ścigania według procedury przewidzianej przez prawo Republiki Litewskiej;
36.4. jeżeli jest to konieczne do zapobiegania przestępstwom lub ich badania;
37. W razie potrzeby Paysera zastrzega za sobą prawo według swojego uznania zatrudniać inne osoby do wykonania pewnych funkcji od imienia Paysera. Aby takie osoby mogli wykonać przydzielone funkcje, one mogą otrzymać dostęp do niektórych danych osobowych. Jednak, w takich przypadkach Paysera zapewni, aby wymienione osoby nie mogły używać takich informacji do żadnych innych celów, za wyjątkiem gdy to jest niezbędne do wykonania przydzielonych funkcji.

Zapoznanie się z przechowywanymi przez Paysera danymi osobowymi, ich korekta oraz niezgoda na przetwarzanie danych

38. Osoba ma prawo żądać aby jej pozwolono zapoznać się ze swoimi danymi osobowymi pobranymi przez Paysera poprzez system Paysera Tickets i przechowywanymi przez Paysera, a także dowiedzieć się jak te dane są przetwarzane i prosić te dane zaświadczyć. Dane osobowe mogą być świadczone bezpłatnie jeden raz w roku kalendarzowym, ale w innych przypadkach świadczenie danych może być wycenione na kwotę nie przewyższającą kosztów na świadczenie danych.
39. Podmiot danych osobowych ma prawo żądać, aby Paysera bezpłatnie poprawiła wszelkie nieścisłości w jego danych osobowych. Ponadto, podmiot danych osobowych ma prawo nie zgadzać się z przetwarzaniem jego danych osobowych, a także ich przekazywaniem dla osób trzecich, za wyjątkiem kiedy to jest niezbędne dla świadczenia podanych na witrynie Usług.
40. Wniosek o dostęp do danych osobowych przechowywanych przez Paysera, ich korektę oraz niezgodę na przetwarzanie danych można wysłać pocztą elektroniczną na adres tickets@paysera.com. We wniosku należy dokładnie podać swoje imię, nazwisko i adres e-mail.
41. O korektę lub usunięcie danych, które zostały przekazane dla organizatora wydarzenia, należy zwracać się bezpośrednio do organizatora wydarzenia.

Ciasteczka i frekwencja

42. W systemie Paysera Tickets Paysera może używać plików Cookies. Cookies to niewielkie pliki, które są wysyłane na przeglądarkę internetową osoby i przechowywane na twardym dysku komputera osoby. Pliki Cookies są przekazywane na komputer osoby podczas odwiedzania tej witryny po raz pierwszy. Później, one są używane do rozpoznania komputera osoby i łatwego dostępu osoby do tej witryny lub znajdującej się tu informacji. Osoba zgadza się aby ciasteczka byli używane. Jeżeli osoba nie zgadza się, aby na jej komputer lub inne urządzenie były zapisywane ciasteczka, należy zmienić ustawienia przeglądarki i wyłączyć wszystkie ciasteczka lub włączyć/wyłączyć każde oddzielnie. Jednak, zwracamy uwagę na to, że w niektórych przypadkach to może zmniejszyć szybkość przeglądania sieci, ograniczyć działanie niektórych funkcji witryny albo zablokować dostęp do witryny.
43. Wszystkie informacje o używanych na witrynie plikach cookie, ich przeznaczenie, ważność, a także używanych danych są podane w tabeli poniżej.

Plik cookie Nazwa pliku cookie Cel przetwarzania danych Ważność Używane dane
Paysera Tickets cookie gat_UA Zapewnia działanie Google Tag Manager Aż wygaśnie sesja Zapisywane są dane Google Tag Manager
Paysera Tickets cookie sessiondID Zapewnia działania koszyka biletów Aż wygaśnie sesja Zapisywany jest ID sesji
Paysera Tickets cookie _ga Zapewnia działanie Google Tag Manager 2 lata Zapisywane są dane Google Tag Manager
Paysera Tickets cookie _gid Zapewnia działanie Google Tag Manager Aż wygaśnie sesja Zapisywane są dane Google Tag Manager
Paysera Tickets cookie affiliate Przeznaczony dla identyfikacji partnera (affiliate), który przyprowadził kupującego biletu 1 rok Zapisywany jest ID partnera

44. Jak i wielu właścicieli witryn internetowych, Paysera śledzi frekwencję systemu Paysera Tickets i gromadzi informację o tym, ile ludzi go odwiedziło, jaka jest nazwa domeny serwera dostawcy usług internetowych odwiedzających i tak dalej. Takie informacje są gromadzone automatycznie, podczas wizyty na witrynie. To pozwala właścicielowi witryny zrozumieć w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny, a także daje możliwość ulepszać Usługi Paysera.

Postanowienia końcowe

45. Paysera zastrzega za sobą prawo w dowolnym czasie zmieniać postanowienia Polityki prywatności i takie zmiany wejdą w życie od momentu ich opublikowania na stronie internetowej tickets.paysera.com. Dlatego, zwiedzając daną witrynę i korzystając z Usług Paysera rekomenduje zapoznać się z najnowszą wersją Polityki prywatności, która jest stosowana podczas gdy osoba zwiedza daną witrynę internetową i korzysta z Usług.
46. Dla tych postanowień Polityki prywatności stosowane są przepisy prawa Republiki Litewskiej. Wszelkie spory z powodu tych postanowień Polityki prywatności będą rozstrzygane drogą negocjacji, a w przypadku niepowodzenia – w sądach Republiki Litewskiej.