Rejon: Międzynarodowe
Język: Polski
Zmień

UMOWA KORZYSTANIA Z SYSTEMU PAYSERA TICKETS DLA ORGANIZATORÓW

1. Podstawowe pojęcia

1.1. Bilet – dokument wygenerowany przez system Paysera Tickets, który daje prawo dostępu do konkretnego Wydarzenia organizowanego przez Organizatora, i w którym podana jest nazwa Wydarzenia, lokalizacja i data Wydarzenia, kod QR oraz inne informacje dostarczone przez Organizatora.
1.2. Witryna tickets.paysera.com – zastrzeżona strona internetowa Paysera, która jest integralną częścią systemu Paysera Tickets.
1.3. Organizator – osoba prawna lub fizyczna posiadająca konto pieniądza elektronicznego w systemie Paysera, która utworzyła Wydarzenie w systemie Paysera Tickets oraz sprzedaje lub dystrybuuje Bilety na te Wydarzenie.
1.4. Paysera – Paysera LT, UAB (NIP 300060819, siedziba pod ad. Pilaitės pr. 16, Wilno), która stworzyła, utrzymuje i rozwija system Paysera Tickets i jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej w tym systemie.
1.5. System Paysera – zarządzana przez Paysera platforma płatności elektronicznych, na której klienci mogą otwierać konta pieniądza elektronicznego, przechowywać środki na rachunkach, przelewać środki, otrzymywać płatności oraz pobierać płatności za sprzedane towary / usługi. Warunki korzystania z tego systemu są dostępne na stronie www.paysera.com.
1.6. System Paysera Tickets – elektroniczny system sprzedaży i dystrybucji Biletów należący do Paysera, dostępny na stronie tickets.paysera.com.
1.7. Aplikacja mobilna Paysera Tickets – aplikacja instalowana na urządzeniu mobilnym w celu weryfikacji autentyczności i ważności Biletu.
1.8. Kupujący – osoba prawna lub fizyczna, która kupuje / kupiła Bilet za pośrednictwem systemu Paysera Tickets na Wydarzenie organizowane przez Organizatora.
1.9. Wydarzenie – koncert, wycieczka, impreza sportowa lub dowolne inne wydarzenie publiczne organizowane przez Organizatora, na które wymagany jest Bilet.
1.10. Umowa – Umowa o korzystanie z systemu Paysera Tickets.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta między Organizatorem a Paysera.
2.2. Przedmiot umowy: Paysera zapewnia Organizatorowi dostęp do systemu Paysera Tickets, dostępnego na stronie tickets.paysera.com, w którym Organizator może dodać opis swojego Wydarzenia, generować Bilety na Wydarzenie, sprzedawać je, rejestrować się na bezpłatne wydarzenia, zbierać informacje o sprzedawanych lub dystrybuowanych biletach oraz wykonać inne w systemie dozwolone działania.
2.3. Sprzedaż biletów wymaga Projektu pobierania płatności, który podlega taryfom i warunkom pobierania płatności poprzez internet, dostępnym na stronie www.paysera.lt.
2.4. Świadcząc określone w Umowie usługi, Paysera przyznaje tylko prawo do korzystania z systemu Paysera Tickets.
2.5. Usługi dodatkowe nieobjęte Umową będą świadczone według odrębnej pisemnej umowy między Stronami, która określa warunki świadczenia i płatności za takie usługi.
2.6. Bilety są dystrybuowane i sprzedawane Kupującym bezpośrednio przez Organizatora. Uważa się, że podczas sprzedaży biletów zawierana jest umowa o sprzedaż Biletów między Organizatorem a Kupującym.

3. Korzystanie z systemu Paysera Tickets

3.1. Aby korzystać z systemu Paysera Tickets, Organizator musi najpierw zarejestrować się w systemie Paysera, ukończyć niezbędne procedury identyfikacyjne i otworzyć rachunek pieniądza elektronicznego.
3.2. Aby sprzedawać Bilety (tj. pobierać płatności za ich sprzedaż), Organizator powinien mieć otworzony odpowiedni projekt pobierania płatności w systemie Paysera zgodnie z warunkami określonymi pod adresem www.paysera.com.
3.3. Środki za sprzedane Bilety będą gromadzone na rachunku pieniądza elektronicznego Organizatora w systemie Paysera zgodnie z warunkami określonymi na stronie www.paysera.com.
3.4. Organizator loguje się do systemu Paysera Tickets przy użyciu konta systemu Paysera.
3.5. Organizator tworzy Wydarzenie w systemie Paysera Tickets podając informacje o nim, tj. nazwę, lokalizację, czas, krótki opis, inne wymagane informacje, wybierając żądane ustawienia Biletów, dane, które mają zostać zebrane z Kupującego itp.
3.6. System Paysera Tickets umożliwia ustawienie danych, które Kupujący powinien podać przy zakupie Biletu lub podczas rejestracji na bezpłatne Wydarzenie.
3.7. Utworzone Wydarzenie zostanie natychmiast opublikowane na witrynie tickets.paysera.com, chyba że Organizator wybierze ustawić Wydarzenie jako prywatne. Każde wydarzenie utworzone przez Organizatora zawiera informacje o Organizatorze i jego dane kontaktowe.
3.8. W systemie Paysera Tickets organizator może zobaczyć liczbę sprzedanych lub rozdysponowanych biletów, śledzić statystyki Wydarzeń i wykonywać inne czynności przewidziane w systemie.
3.9. Organizator musi pobrać i użyć specjalnej aplikacji mobilnej w celu weryfikacji autentyczności i ważności Biletu podanego przez Kupującego.
3.10. Organizator jest we wszystkich przypadkach odpowiedzialny za zwrot pieniędzy Kupującym. Organizator może zwrócić Kupującemu cenę biletu logując się na swoje konto w systemie Paysera.

4. Prawa i obowiązki Paysera

4.1. Paysera zobowiązuje się udzielić Organizatorowi prawa do korzystania z systemu Paysera Tickets do tworzenia opisu Wydarzenia, generowania, dystrybucji i / lub sprzedaży Biletów, przechowywania informacji o Wydarzeniach i sprzedanych Biletach oraz publikowania Wydarzenia na witrynie tickets.paysera.com zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.
4.2. Paysera przekaże Organizatorowi instrukcje dotyczące sprawdzania Biletów za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej.
4.3. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za zgodność wizualnych, tekstowych, graficznych i cyfrowych informacji o Wydarzeniu dostarczonych przez Organizatora z obowiązującymi przepisami.
4.4. Paysera jest podmiotem przetwarzającym dane zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 Unii Europejskiej.
4.5. Paysera zbiera dane osobowe Kupujących w zakresie określonym przez Organizatora i przechowuje je zgodnie z warunkami określonymi w Polityce prywatności. Paysera zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przechowywanych w systemie Paysera Tickets.
4.6. Paysera zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do publikowania publicznych wydarzeń Organizatora na swoich kontach społecznościowych bez odrębnego powiadomienia Organizatora. Wydarzenia są publikowane na koncie „Paysera Tickets - Renginių Bilietai“ w portalu społecznościowym „Facebook“, publikując je w kanale wiadomości i tworząc wydarzenia ze szczegółami wydarzenia.
4.7. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za dokładność danych dostarczonych przez Kupującego, za jakość, odbycie i odwołanie Wydarzenia oraz zwrot pieniędzy, ani za informowanie osób o Wydarzeniu, z wyjątkiem podania informacji o Wydarzeniu na witrynie tickets.paysera.com.
4.8. W przypadku odwołania lub przesunięcia Wydarzenia, Paysera, w żadnych okolicznościach i pod żadnym pozorem, nie będzie odpowiedzialna za szkody wobec Kupujących i / lub innych stron trzecich spowodowane odwołaniem lub przesunięciem Wydarzenia i / lub zmianą jakichkolwiek warunków.
4.9. Organizator jest odpowiedzialny za fakturowanie Kupujących. System Paysera Tickets posiada funkcję automatycznego fakturowania w imieniu Organizatora. Paysera przekaże Organizatorowi instrukcje korzystania z tej funkcji.
4.10. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Wydarzenie może się nie odbyć lub może zostać przesunięte, Paysera ma prawo do jednostronnego zawieszenia dystrybucji Biletów na Wydarzenie i poinformowania o tym Organizatora przy użyciu danych Organizatora podanych w opisie Wydarzenia. Jeśli w ciągu 48 godzin od wysłania powiadomienia Paysera Organizator nie dostarczy uzasadnionego dowodu, że Wydarzenie nastąpi lub nie zostanie opóźnione, Paysera ma prawo dezaktywować Wydarzenie i wysłać do Organizatora prośbę o zwrot środków dla Kupujących oraz usunięcie opisu Wydarzenia. W takim przypadku decyzja Paysera o zawieszeniu dystrybucji Biletów na Wydarzenie będzie uważana za wypowiedzenie Umowy z Organizatorem.
4.11. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za niedziałanie i / lub nieprawidłowe działanie aplikacji mobilnej Paysera Tickets z powodu braku połączenia internetowego lub problemów z połączeniem internetowym.

5. Prawa i obowiązki Organizatora

5.1. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia dokładności, kompletności i zgodności wszystkich informacji graficznych, tekstowych i cyfrowych o Wydarzeniu zawartych na witrynie tickets.paysera.com z obowiązującymi przepisami. Organizator zobowiązuje się nie promować ani zachęcać do nienawiści, przemocy lub molestowania osób lub grup; nie wolno wykorzystywać praw autorskich ani materiałów stanowiących znaki towarowe bez odpowiedniego pozwolenia.
5.2. W celu ochrony interesów Kupujących, Organizator zobowiązuje się dostarczyć Paysera, na żądanie, uwierzytelnione kopie umów lub innych dokumentów z podmiotami gospodarczymi zarządzającymi miejscem Wydarzenia, a także umowy z wykonawcami oraz inne dokumenty i / lub dowody zapewniające sprawny przebieg Wydarzenia. Wszelkie informacje dostarczone przez Organizatora w celu wypełnienia tego obowiązku będą traktowane jako poufne. Jeśli Organizator nie przekaże tych dokumentów w wyznaczonym terminie, Paysera ma prawo do natychmiastowego zawieszenia sprzedaży / dystrybucji Biletów na określone Wydarzenie dopóki Organizator nie przedłoży takich dokumentów lub, w przypadku braku takiej czynności – całkowicie zaprzestać dystrybucji / sprzedaży Biletów na Wydarzenie.
5.3. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za kontrolę Biletów i liczby Kupujących wchodzących na Wydarzenie.
5.4. Organizator musi niezwłocznie poinformować Kupujących o wszelkich zmianach w Wydarzeniu: dacie, godzinie, odwołaniu Wydarzenia itp., oraz musi odpowiednio zmienić te informacje w systemie Paysera Tickets.
5.5. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie i odwołanie Wydarzenia, a także za zwrot środków dla Kupujących w przypadku odwołania Wydarzenia. Organizator jest odpowiedzialny za niewykonanie lub niewłaściwy zwrot środków za Bilety w stosunku do Kupujących i innych stron trzecich (właściwe organy itp.).
5.6. Organizator przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione przez Kupującego w przypadku zmiany miejsca lub godziny Wydarzenia, gdy Kupujący już nabył bilety na Wydarzenie.
5.7. Organizator zobowiązuje się nie ujawniać danych logowania do Paysera Tickets osobom trzecim.
5.8. Organizator jest administratorem danych osobowych i odpowiednio zapewnia prawa Kupującego do ochrony danych osobowych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) 2016/679 Unii Europejskiej i jego przepisami wykonawczymi. Organizator powinien mieć potwierdzoną Politykę prywatności i Zasady przetwarzania danych osobowych.
5.9. Organizator nie może wykorzystywać systemu Paysera Tickets do zbierania numerów kart kredytowych, numerów ubezpieczenia społecznego, informacji finansowych lub innych poufnych informacji, które nie są wymagane do zarządzania Wydarzeniem.
5.10. Organizatorowi zabrania się organizować, dystrybuować i sprzedawać Biletów na Wydarzenia, które naruszają wymagania prawne, zawierają treści pornograficzne lub erotyczne, mają na celu promowanie spożywania alkoholu lub tytoniu, gier hazardowych lub wykorzystywania systemu Paysera Tickets do nielegalnych działań, oszustw lub innych działań przestępczych.

6. Odpowiedzialność

6.1. Jeżeli zobowiązania Stron wynikające z niniejszej Umowy nie zostaną spełnione lub zostały spełnione w niewłaściwy sposób, winna Strona zrekompensuje drugiej Stronie szkodę (stratę), w tym utratę zysku.
6.2. Organizator ma bezwarunkowy obowiązek zwrotu Paysera wszelkich kar nałożonych przez właściwe organy, jeżeli takie kary zostały nałożone na Paysera z winy Organizatora.
6.3. Strony postanawiają, że roszczenia Kupujących dotyczące odpowiedniego Wydarzenia, na które Bilety były dystrybuowane / sprzedawane za pośrednictwem systemu Paysera Tickets, zostaną rozstrzygnięte przez Organizatora. Po otrzymaniu takich roszczeń Paysera przekaże je Organizatorowi, informując o tym Kupującego.
6.4. W przypadku formalnej decyzji urzędu ochrony konsumentów, że roszczenie konsumenta jest uzasadnione i Paysera musi zrekompensować szkodę użytkownikowi, Paysera wykona taką decyzję urzędu ochrony konsumentów, ale Organizator zwróci Paysera wszelkie szkody poniesione z powodu wykonania takiej decyzji urzędu ochrony konsumentów, jeśli decyzja została przyjęta bez winy Paysera.
6.5. W przypadku naruszenia przez Organizatora zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Paysera ma prawo, bez uprzedzenia, natychmiast i jednostronnie rozwiązać niniejszą Umowę, zawiesić i / lub wypowiedzieć prawo Organizatora do korzystania z systemu Paysera Tickets, zawiesić sprzedaż / dystrybucję Biletów, wezwać Organizatora do zwrotu środków dla Kupujących oraz podjąć inne działania prawne mające na celu ochronę interesów Paysera, Kupujących i stron trzecich.

7. Obowiązywanie Umowy

7.1. Organizator wyraża zgodę na warunki niniejszej Umowy logując się do samoobsługowego systemu tworzenia wydarzeń Paysera Tickets.
7.2. Umowa wchodzi w życie od chwili, gdy Organizator zaloguje się do systemu Paysera Tickets i pozostaje w mocy do dnia pełnego wykonania wzajemnych zobowiązań między Stronami lub do jej wygaśnięcia z innych przyczyn określonych w niniejszej Umowie lub ustawodawstwie.
7.3. Organizator zostanie poinformowany o wszelkich zmianach w Umowie 60 (sześćdziesiąt) dni wcześniej. Powiadomienie uznaje się za otrzymane przez Organizatora, a zmiana warunków Umowy wchodzi w życie w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od daty wysłania takiego powiadomienia do Organizatora pocztą elektroniczną lub w inny sposób określony przez Organizatora (pocztą lub SMS-em z linkiem do odpowiedniej strony internetowej) podczas rejestracji w systemie. Informacje o zmianach w warunkach Umowy są dodatkowo publikowane na witrynie tickets.paysera.com. Zmiany w Umowie uważa się za obowiązujące dla nowo utworzonych Wydarzeń w systemie Paysera Tickets.

8. Pozostałe postanowienia

8.1. Spory dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze porozumienia między Stronami lub, w przypadku braku porozumienia, przez sądy Republiki Litewskiej. Właściwość sądu określa lokalizacja siedziby Paysera.
8.2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta i będzie interpretowana zgodnie z prawem Republiki Litewskiej.
8.3. Tytuły rozdziałów i artykułów niniejszej Umowy służą wyłącznie wygodzie Stron i nie mogą być wykorzystywane do interpretacji postanowień niniejszej Umowy.
8.4. Żadna ze Stron nie ma prawa do scedowania swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
8.5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy nie wygasną.
8.6. Wszystkie powiadomienia i informacje zostaną uznane za należycie przekazane drugiej Stronie po osobistym potwierdzeniu odbioru, wysłaniu listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną. Jeżeli Strona zmieni swój adres, numer faksu, adres e-mail, to niezwłocznie poinformuje o tym drugą Stronę na piśmie; w przeciwnym razie Strona ta nie będzie uprawniona do powoływania się na fakt powiadomienia lub nieotrzymania powiadomień i informacji przesłanych na ostatnie podane dane kontaktowe Strony.