Regjioni: Ndërkombtare
Gjuha: Shqip
Ndrysho

MARRËVESHJE PËR PËRDORIMIN E SISTEMIT TË BILETAVE PAYSERA PËR ORGANIZUESIT

Përkufizimet kryesore

1.1. Biletë - një dokument i gjeneruar nga sistemi Paysera Tickets, i cili jep të drejtën për të marrë pjesë në një event specifik të organizuar nga organizatori dhe ku emri, vendi, dhe data e eventit, kodi QR dhe informacione të tjera nga organizatori janë të dhëna.
1.2. Faqja web tickets.paysera.com - një faqe web elektronike që i përket Paysera nën të drejtën e pronësisë dhe që është një pjesë integrale e sistemit Paysera Tickets.
1.3. Organizatori - një person juridik, ose fizik i cili ka një llogari të parave elektronike në sistemin Paysera dhe ka krijuar një event në sistemin Paysera Tickets dhe shet, ose distribuon biletat e eventit.
1.4. Paysera - "Paysera LT", UAB (kodi i personit juridik 300060819, i regjistruar në Pilaitės pr. 16, Vilnius), e cila ka krijuar, mbështetur dhe zhvilluar sistemin Paysera Tickets dhe zotëron të gjitha të drejtat intelektuale për sistemi aktual.
1.5. Sistemi Paysera - një platformë e pagesave elektronike e administruar nga Paysera, ku klientët mund të hapin llogari të parave elektronike, të mbajnë fonde në llogari, të transferojnë paratë, të përfitojnë transferta dhe të mbledhin pagesa për mallrat/shërbimet e shitura. Kushtet e përdorimit të sistemit aktual janë dhënë në adresën www.paysera.com.
1.6. Sistemi Paysera Tickets - një sistem elektronik për shitjen dhe distribuimin e Biletave që i përkasin Paysera-s dhe është në dispozicion në adresën tickets.paysera.com.
1.7. Aplikacioni celular Paysera Tickets - një aplikacion i instaluar në një pajisje celulare dhe përdoret për të verifikuar të dhënat dhe vlefshmërinë e biletës.
1.8. Blerësi - një person juridik ose fizik që blen/ka blerë një biletë përmes sistemit Paysera Tickets për eventin e organizuar nga organizatori.
1.9. Eventi - një koncert, udhëtim, sport, apo ndonjë event tjetër publik i organizuar nga organizatori, i cili mund të marrë pjesë vetëm me një biletë.
1.10.Marrëveshja - marrëveshje për përdorimin e sistemit Paysera Tickets.

Dispozitat e përgjithshme

2.1. Marrëveshja aktuale është lidhur midis palëve Organizatori dhe Paysera.
2.2. Subjekti i marrëveshjes: Paysera i siguron organizatorit mundësinë për të përdorur sistemin Paysera Tickets të disponueshme në adresën tickets.paysera.com, ku ata mund të krijojnë një përshkrim të eventit, gjenerojnë bileta për në event, shesin biletat, regjistrojnë pjesëmarrës eventi pa pagesë, mblidhin informacione rreth biletave të shitura dhe të shpërndara dhe të kryejnë veprime të tjera të disponueshme në sistem.
2.3. Për të shpërndarë Biletat, Organizatori duhet të krijojë një projekt për mbledhje të pagesave. Projekti i tillë i nënshtrohet termave dhe tarifave të mbledhjes së pagesave Online, të parashikuara në www.paysera.com .
2.4. Në ofrimin e shërbimeve të paraqitura në Marrëveshjen, Paysera siguron vetëm të drejtën e përdorimit të sistemit Paysera Tickets.
2.5. Shërbime të tjera, të cilat nuk janë të shënuara në Marrëveshje, ofrohen nën një marrëveshje të veçantë me shkrim midis Palëve, kur përcaktohen proçedura dhe kushtet e ofrimit të këtyre shërbimeve.
2.6. Biletat shiten dhe u shpërndahen blerësve direkt nga Organizatori. Është vlerësuar se një marrëveshje për shitjen e biletave është lidhur midis Organizatorit dhe Blerësit.

Përdorimi i sistemit Paysera Tickets

3.1. Për të përdorur sistemin Paysera Tickets, organizatori do të regjistrohet në sistemin Paysera, të kryejë të gjitha proçedurat e nevojshme të verifikimit të identitetit dhe të ketë një llogari elektronike të parave.
3.2. Për të shitur biletat (d.m.th. të mbledhë pagesa nga shitja e tyre), Organizatori do të ketë krijuar një projekt përkatës për mbledhjen e pagesave në sistemin Paysera sipas kushteve të dhëna në www.paysera.com.
3.3. Fondet nga Biletat e shitura mblidhen në llogarinë elektronike të parave të Organizatorit në sistemin Paysera sipas rregullave dhe kushteve të dhëna në www.paysera.com.
3.4. Organizatori hyn në sistemin Tickets Paysera duke përdorur llogarinë e tyre në sistemin Paysera.
3.5. Organizatori krijon një event në sistemin Paysera Tickets duke siguruar informacione rreth tij, d.m.th. emrin, vendin, kohën, një përshkrim të shkurtër dhe informacione të tjera të nevojshme, duke zgjedhur cilësimet e biletës, të dhënat që do të mblidhen nga blerësit, etj.
3.6. Sistemi Paysera Tickets ofron mundësinë për të vendosur të dhënat që Blerësi do të duhet të sigurojë kur blini një biletë ose regjistroni pjesëmarrësit për një event pa pagesë.
3.7. Eventi i krijuar publikohet menjëherë në faqen ueb tickets.paysera.com përveç nëse Organizatori e vendos si një event privat. Detajet dhe kontaktet e organizatorit sigurohen nga secili event i krijuar nga organizatori.
3.8. Në sistemin Paysera Tickets, organizatori mund të shohë numrin e biletave të shitura ose të shpërndara, të ndjekë statistikat e eventit dhe të kryejë veprime të tjera të disponueshme në sistem.
3.9. Për të kontrolluar vërtetësinë dhe vlefshmërinë e Biletës së dhënë nga Blerësi, Organizatori duhet të shkarkojë dhe të përdorë një aplikacion të veçantë celular.

3.10. Organizatori është në të gjitha rastet plotësisht përgjegjës për kthimet monetare të Blerësve. Organizatori mund t'i kthejë Biletat Blerësit në llogarinë e Organizatorit në sistemin Paysera.

Të drejtat dhe detyrimet e Paysera

4.1. Paysera angazhohet, në kushtet dhe proçedurat e përcaktuara në këtë marrëveshje, t'i japë të drejtën organizatorit të përdorë sistemin Paysera Tickets në mënyrë që të përshkruaj Eventin, të gjenerojë Bileta, të shpërndajë dhe/ose të shesë bileta, të ruajë informacionin në lidhje me eventet dhe biletat e shitura, dhe të publikojë eventet në faqen ueb tickets.paysera.com.
4.2. Paysera i jep Organizatorit udhëzime se si të verifikojë Biletat me aplikacionin e posaçëm celular.
4.3. Paysera nuk mban përgjegjësi për pajtueshmërinë e informacionit vizual, grafik ose digjital në lidhje me eventin e dhënë nga Organizatori me legjislacionin e vlefshëm.
4.4. Paysera është përpunuesi i të dhënave sipas rregullores së përgjithshme të mbrojtjes së të dhënave (BE) 2016/679.
4.5. Paysera mbledh të dhënat personale të Blerësve në fushën e treguar nga organizatori dhe i ruan ato për periudhën kohore të specifikuar në Politika e Privatësisë. Paysera siguron sigurinë e të dhënave personale të ruajtura në sistemin Paysera Tickets.
4.6. Paysera rezervon të drejtën që, me diskrecionin e vet, të publikojë eventet publike të Organizatorit në profilet e mediave sociale të Paysera pa informuar organizatorin. Eventet janë publikuar në profilin në Facebook "Biletat Paysera - Renginių Bilietai" duke i postuar ato në kryefaqe dhe duke krijuar evente me detajet e Eventit.
4.7. Paysera nuk mban përgjegjësi për vërtetësinë e të dhënave të dhëna nga Blerësi, cilësinë, ekzekutimin, anullimin e eventit, rimbursimet e Biletave, informimin e pjesëmarrësve për Eventin, përveç sigurimit të informacionit e eventit në tickets.paysera.com faqen ueb.
4.8. Nëse eventi anullohet ose vonohet, Paysera në asnjë rast dhe në asnjë rrethanë nuk do të jetë përgjegjëse për kompensimin e dëmeve të bëra nga blerësit dhe/ose personat e tjerë të tretë për shkak të kushteve të ndryshuara.
4.9. Organizatori është përgjegjës për lëshimin e faturave për Blerësit. Ekziston një funksion automatik i faturimit në sistemin Paysera Tickets i krijuar për të lëshuar faturat në emrin e Organizatorit. Paysera i siguron organizatorit një udhëzues për përdorimin e këtij funksioni.
4.10. Në rast të dyshimit të arsyeshëm se eventi mund të mos ndodhë ose mund të vonohet, Paysera ka të drejtë të pezullojë në mënyrë të njëanshme shpërndarjen e Biletave në Event dhe të informojë organizatorin për këtë në detajet e kontaktit të Organizatorit të specifikuar nga organizatori në përshkrimin e Eventit. Nëse organizatori nuk siguron ndonjë provë të arsyeshme që ngjarja do të ndodhë ose nuk do të vonohet brenda 48 orëve nga momenti kur Paysera i ka dërguar një njoftim organizatorit, Paysera ka të drejtën të deaktivizojë eventin, duke e nxitur organizatorin të rimbursojë biletat në blerësit, dhe të fshij përshkrimin e eventit. Në këtë rast, konsiderohet se marrëveshja me Organizatorin përfundon që nga dita kur Paysera vendosi të pezullojë shpërndarjen e biletave të Eventit.
4.11. Paysera nuk mban përgjegjësinë për dështimet ose ndërprerjet në funksionimin e aplikacionit celular Paysera Tickets për shkak të një humbje ose probleme me lidhjen në internet.

Të drejtat dhe Detyrimet e Organizatorit

5.1. Organizatori zotohet të sigurojë saktësinë, plotësinë dhe përputhshmërinë e të gjitha informacioneve grafike, tekstuale dhe digjitale në lidhje me Eventet e dhëna në faqen ueb tickets.paysera.com të legjislacionit të vlefshëm. Organizatori merr përsipër të mos promovojë ose inkurajojë urrejtje, dhunë ose ngacmim ndaj individëve ose grupeve të individëve; dhe të mos përdorin materiale të mbrojtura me të drejta të autorizuara ose të markës tregtare pa lejen e duhur.
5.2. Me qëllim të mbrojtjes së interesave të Blerësve, sipas kërkesës së Paysera, organizatori angazhohet që, brenda 48 orëve nga kërkesa, të dorëzojë kopje të konfirmuara të marrëveshjeve ose dokumenteve të tjera të lidhura me subjektet tregtare që administrojnë vendin e ngjarjes, marrëveshje me interpretuesit, dhe dokumente të tjera dhe/ose prova që do të siguronin mbarëvajtjen e Eventit. Çdo informacion i paraqitur nga organizatori kur ekzekuton këtë përgjegjësi do të konsiderohet konfidencial. Nëse organizatori nuk paraqet dokumente të tilla brenda periudhës së caktuar kohore, Paysera ka të drejtë që menjëherë të pezullojë shitjen/shpërndarjen e Biletave në një Event specifik derisa organizatori të paraqesë dokumente të tilla dhe, nëse organizatori nuk paraqet dokumente të tilla, ndalohet shpërndarja/shitja e Biletave të Eventit përgjithmonë.
5.3. Organizatori është plotësisht përgjegjës për ekzekutimin e kontrollit të Biletave dhe numrin e blerësve që hyjnë në Event.
5.4. Organizatori duhet të informojë Blerësit menjëherë për çdo ndryshim në Event (psh. datën, kohën, anullimin e Eventit, etj.) Dhe të përditësojë informacionin përkatës në sistemin Paysera Tickets.
5.5. Organizatori merr përsipër përgjegjësi të plotë për ekzekutimin dhe anullimin e Eventit, si dhe kthimet e parave për Blerësit në rast se Eventi anullohet. Organizatori mban përgjegjësinë ndaj Blerësve dhe personave të tjerë të tretë (institucionet kompetente, etj.) Për mos ekzekutimin ose ekzekutimin jo të duhur të rimbursimeve të Biletave.
5.6. Organizatori merr përsipër përgjegjësi të plotë për çdo humbje të shkaktuar nga Blerësi për shkak të ndryshimit të kohës dhe/ose vendit të Eventit, nëse Blerësi tashmë ka blerë Biletat e Eventit.
5.7. Organizatori merr përsipër të mos i zbulojë kredencialet e hyrjes, të përdorura për t'u regjistruar në sistemin Paysera Tickets, për çdo person të tretë.
5.8. Organizatori është kontrolluesi i të dhënave personale dhe angazhohet të sigurojë mbrojtjen e duhur të të drejtave të Blerësit për mbrojtjen e të dhënave personale, siç përcaktohet në Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (BE) 2016/679 dhe legjislacionin përkatës. Organizatori duhet të ketë një politikë të konfirmuar të intimitetit dhe rregulla për përpunimin e të dhënave personale në vend.
5.9. Organizatori nuk do të ketë të drejtë të përdorë sistemin Paysera Tickets për të mbledhur detaje të kartës së kreditit, numra të sigurimeve shoqërore, detaje financiare ose informacione të tjera konfidenciale që nuk kërkohen për administrimin e Eventit.
5.10. Organizatorit i ndalohet organizimi, shpërndarja dhe shitja e Biletave të Eventit që shkelin kërkesat e legjislacionit, përfshirë përmbajtjen pornografike ose erotike, që kanë për qëllim promovimin e përdorimit të alkoolit dhe duhanit ose lojërave të fatit, gjithashtu nga mbledhja dhe përpunimi i paligjshëm i të dhënave personale dhe/ose nga përdorimi i sistemit Paysera Tickets për ekzekutimin e veprimtarisë së paligjshme, mashtrimit dhe veprimeve të tjera kriminale.

Përgjegjësia

6.1. Nëse detyrimet e ndërmarra nga palët në bazë të kësaj marrëveshjeje nuk janë ekzekutuar ose ato janë ekzekutuar në mënyrë jo të duhur, Pala shkaktare do të paguajë dëmet e shkaktuara palës tjetër, përfshirë humbjen e të ardhurave.
6.2. Organizatori merr përsipër pa kushte të paguajë Paysera çdo gjobë të imponuar nga autoritetet kompetente, nëse gjoba të tilla i janë imponuar Paysera për shkak të organizatorit.
6.3. Palët bien dakord që ankesat nga blerësit në lidhje me një Event përkatës, Biletat për të cilat janë shpërndarë/shitur përmes sistemit Paysera Tickets, shqyrtohen nga organizatori. Pasi të ketë pranuar ankesa të tilla, Paysera do t'i përcjell ato tek organizuesi dhe do ta informojë blerësin për këtë.
6.4. Nëse një vendim zyrtar është miratuar nga autoriteti i mbrojtjes së të drejtave të konsumatorit që konfirmon se ankesa e Blerësit është e arsyeshme dhe se Paysera do të rimbursojë dëmet e Blerësit, Paysera ekzekuton të njëjtin vendim të autoriteteve të mbrojtjes së të drejtave të konsumatorit, por organizatori do të rimbursojë Paysera dëmet e shkaktuara ndaj Paysera për shkak të vendimit të ekzekutuar të autoritetit për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit, përveç nëse vendimi është miratuar për shkak të Paysera.
6.5. Nëse Organizatori shkel përgjegjësinë e tij sipas kësaj marrëveshjeje, Paysera ka të drejtë të ndërpresë menjëherë dhe në mënyrë të njëanshme këtë marrëveshje pa asnjë paralajmërim, të pezullojë dhe/ose të ndërpresë të drejtën e organizatorit për të përdorur sistemin Paysera Tickets, të pezullojë shitjen shpërndarjen e Biletave, të nxisë organizatorin të kthejë Biletat tek Blerësit dhe të ndërmarrë veprime të tjera ligjore për të mbrojtur interesat e Paysera, të Blerësit dhe të personave të tretë.

Vlefshmëria e Marrëveshjes

7.1. Organizatori pajtohet me termat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje duke hyrë në vetë-shërbimin Paysera Tickets për krijimin e Eventeve.
7.2. Marrëveshja hyn në fuqi që nga momenti kur organizatori hyn në sistemin Paysera Tickets dhe është i vlefshëm deri në kryerjen e plotë të detyrimeve të ndërsjella nga palët ose përfundimin e saj në kushte të tjera të parashikuara në këtë marrëveshje ose akte ligjore.
7.3. Organizatori do të informohet për ndryshimet në marrëveshje 60 (gjashtëdhjetë) ditë më parë. Vlerësohet se organizatori ka marrë njoftimin dhe termat dhe kushtet e Marrëveshjes bëhen të vlefshme 60 (gjashtëdhjetë) ditë pasi një njoftim i tillë është dërguar në adresën email ose mjetet e tjera të komunikimit të paraqitura nga Organizatori në kohën e regjistrimit (me email ose një mesazh teksti me një lidhje në faqen ueb përkatëse). Informacioni mbi ndryshimet në marrëveshje është botuar gjithashtu në faqen ueb tickets.paysera.com. Vlerësohet se ndryshimet në marrëveshje vlejnë për eventet e reja të krijuara në sistemin Paysera Tickets.

Dispozita të tjera

8.1. Mosmarrëveshjet që lindin për shkak të mos ekzekutimit ose ekzekutimit të papërshtatshëm të kësaj Marrëveshjeje do të zgjidhen me negociata, dhe në rast të dështimit të bisedimeve - në gjykatën e Republikës së Lituanisë sipas proçedurës së përcaktuar me ligj. Juridiksioni përcaktohet nga vendi i selisë së regjistruar të Paysera.
8.2. Kjo Marrëveshje ka përfunduar dhe do të shpjegohet në bazë të legjislacionit të Republikës së Lituanisë.
8.3. Emrat e kapitujve dhe artikujve të Marrëveshjes kanë për qëllim vetëm për lehtësinë e palëve dhe nuk do të merren parasysh kur shpjegohen dispozitat e Marrëveshjes.
8.4. Palët nuk kanë të drejtë të transferojnë të drejtat dhe detyrimet e tyre në bazë të kësaj Marrëveshjeje palëve të treta pa pëlqimin me shkrim nga pala tjetër.
8.5. Nëse ndonjë dispozitë e kësaj marrëveshjeje shpallet e pavlefshme, të gjitha dispozitat e tjera të marrëveshjes mbeten në fuqi të plotë.
8.6. Të gjitha njoftimet dhe informacionet do të konsiderohen t'i sigurohen palës tjetër në mënyrë të duhur nëse ato dorëzohen personalisht duke konfirmuar pritjen, dërguar me postë të regjistruar, faks ose email. Nëse pala ndryshon adresën e saj, numrin e faksit ose adresën email, ai menjëherë duhet të informojë palën tjetër me shkrim; përndryshe, kjo Palë nuk mund të bazojë argumentet e saj në mospranimin e njoftimit ose informacionit nëse një njoftim ose informacion i tillë është dërguar tek dhënat e kontaktit e ofruara së fundi ndaj palës tjetër.