Regjioni: Ndërkombtare
Gjuha: Shqip
Ndrysho

Kushtet e Përdorimit të Paysera Tickets

I vlefshëm nga: 30.3.23

Përkufizimet kryesore

1.1. Bileta/Biletat e sezonit – një dokument i krijuar nga platforma Paysera Tickets, i cili jep të drejtën për të marrë pjesë në një Event specifik, ose disa evente të organizuara nga Organizatori dhe ku janë caktuar emri, vendi dhe data e eventit, kodi QR dhe informacione të tjera të Organizatorit.
1.2. Faqja webtickets.paysera.com – një faqe web elektronike që i përket UAB Paysera LT nën të drejtën e pronësisë dhe pjesë përbërëse e Paysera Tickets.
1.3. Organizator - një person juridik, ose fizik i cili ka krijuar një event në platformën Paysera Tickets dhe shet, ose distribuon Bileta për Eventin; të dhënat e Organizatorit paraqiten pranë informacionit mbi eventin.
1.4. Paysera – UAB “Paysera LT” (kodi i personit juridik 300060819, i regjistruar në Pilaitės pr. 16, Vilnius) i cili ka krijuar, mbështet dhe zhvillon platformën Paysera Tickets dhe që zotëron të gjitha të drejtat intelektuale për platformën aktuale.
1.5. Paysera Tickets – një platformë elektronike biletarie për evente që i përket Paysera nën të drejtën e autorit, e disponueshme në adresën tickets.paysera.com .
1.6. Blerësi – një person juridik, ose fizik që blen/ka blerë një biletë përmes platformës Paysera Tickets për eventin e organizuar nga Organizatori. Një person juridik, ose fizik që shet/ka shitur bileta sezoni të blera përmes platformës Paysera Tickets sipas procedurës së parashikuar tek Rregullat.
1.7. Event - një koncert, udhëtim, sport, ose çdo event tjetër publik i organizuar nga Organizatori, që mund të ndiqet vetëm me një biletë.
1.8. Rregullat – Kushtet aktuale të përdorimit të platformës Paysera Tickets.
1.9. Vizitor i faqes web – çdo person që viziton, ose përdor faqen web tickets.paysera.com, pavarësisht nga statusi i regjistrimit.

Dispozitat e përgjithshme

2.1. Rregullat aktuale hyjnë në fuqi në momentin, kur një person nis të shfletojë platformën Paysera Tickets. Kur përdor platformën Paysera Tickets, personi deklaron se i ka lexuar Rregullat aktuale, pajtohet me to dhe zotohet t'i respektojë ato.
2.2. Rregullat konsiderohen si një kusht i domosdoshëm për përdorimin e platformës Paysera Tickets dhe zbatohen si për Blerësit, ashtu edhe për Organizatorët. Personat që nuk pajtohen me Kushtet e Përdorimit të Biletave Paysera, nuk mund t'a përdorin platformën dhe nëse e përdorin, marrin përsipër të respektojnë këto Rregulla.
2.3. Rregullat aktuale përcaktojnë kushtet e përdorimit të platformës Paysera Tickets gjatë marrjes së informacionit në lidhje me Eventet, shpërndarjen dhe shitjen e Biletave për Eventet, blerjen e Biletave për Eventet, ofrimin e informacionit për Organizatorët dhe kushtet e tjera të përdorimit të platformës.
2.4. Paysera rezervon të drejtën për të ndryshuar dispozitat e këtyre Rregullave në çdo kohë. Ndryshime të tilla hyjnë në fuqi që nga momenti i publikimit në faqen web tickets.paysera.com. Rekomandohet gjithmonë të lexoni versionin e fundit të Rregullave aktuale përpara se të përdorni Paysera Tickets.

Përdorimi i platformës Paysera Tickets

3.1. Platforma Paysera Tickets është një platformë për Biletarie Eventesh që i jep mundësinë organizatorëve që të ofrojnë informacion rreth Eventeve dhe t'u shpërndajnë bileta, si edhe Blerësve të marrin informacion rreth Eventet, Organizatorët e tyre dhe të blejnë një Biletë nga Organizatori.
3.2. Paysera nuk ofron asnjë shërbim të shpërndarjes/shitjes së Biletave për Blerësit, por ofron vetëm një platformë për shkëmbim informacioni rreth Eventeve midis Organizatorit dhe Blerësit dhe për blerjen/shitjen e Biletave.
3.3. Paysera nuk mban përgjegjësi dhe nuk ka të drejtë të përcaktojë termat dhe kushtet e shërbimeve, të drejtën e përdorimit e caktuar nga Biletat e shpërndara nga Organizatori. Paysera gjithashtu nuk mban asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e përshkrimit të eventit, përfshirë sqarimin e termave dhe kushteve të ofrimit të shërbimit të specifikuara në përshkrim. Organizatori mban përgjegjësi të plotë për përmbajtjen e përshkrimit të eventi, sqarimin, saktësinë dhe legjitimitetin e tij.
3.4. Paysera nuk ofron mundësinë për të rishitur Biletën e blerë, përjashtuar pikën e parashikuar në klauzolën 3.5 të Rregullave për biletat e sezonit. Nëse përshkrimi i eventit nuk parashikon ndryshe dhe një rishitje e Biletës shkel rregullat e vendosura nga ligjet dhe/ose Organizatori, Organizatori ka të drejtë të deklarojë Biletën të pavlefshme dhe të mos rimbursojë Biletën e blerë.
3.5. Paysera lejon Blerësin i cili ka blerë bileta sezoni, të shesë një pjesë të biletave, pjesë e biletave të sezonit në platformën Paysera Tickets. Blerësi mund t'a përdorë këtë të drejtë rishitjeje në platformën Paysera Tickets, shitja e këtyre Biletave në platforma/vende të tjera është e ndaluar.
3.6. Të dhënat e organizatorit të eventit jepen pranë çdo Eventi specifik.
3.7. Personave më të rinj se 14 (katërmbëdhjetë) vjeç u ndalohet përdorimi i platformës Paysera Tickets dhe blerja, ose shitja e Biletave. Duke u regjistruar në platformën Paysera Tickets, ose duke blerë e shitur një Biletë, Blerësi konfirmon faktin se ata janë të paktën 14 (katërmbëdhjetë) vjeç dhe kanë të drejtë të hyjnë në transaksionet përkatëse dhe të mbajnë përgjegjësi të plotë për korrektësinë e këtyre të dhënave/konfirmeve.
3.8. Biletat mund të blihen nga të gjithë personat që kanë të drejtën dhe mundësinë për të hyrë në transaksione të tilla, personat të cilëve zotësia aktive juridike nuk është e kufizuar në këtë fushë, të cilët kanë mundësi teknike për të paguar Biletën dhe për të marrë një biletë elektronike, dhe që veprojnë në përputhje me kërkesat e këtyre Rregullave.
3.9. Për të blerë një Biletë Eventi, Blerësi mundet, por nuk duhet të regjistrohet në platformën Paysera Tickets, sipas kapitullit 5 të Rregullave. Blerësi i cili nuk është i regjistruar në platformën Paysera Tickets, thjesht do të zgjedhë Eventin, do të selektojë opsionin për të blerë Biletën, do të shkruajë numrin e Biletave që dëshiron të blejë, do të japë adresën e tyre të vlefshme të email dhe informacione të tjera në lidhje me Blerësin të kërkuara nga Organizatori dhekonfirmon nga platforma.
3.10. Blerësi mund të paguajë për Biletën duke përdorur metoda elektronike pagese të integruara në platformën Paysera Tickets.
3.11. Blerësi do të paguajë Biletën brenda 15 minutave pas dorëzimit të porosisë, përveç nëse ka një leje të shprehur nga Organizatori për të paguar për Biletën me një faturë proforma. Nëse ata janë vonë për të paguar për Biletën, Blerësi merr përsipër rrezikun që Bileta të mos sigurohet. Për një rimbursim të parave të pagesës me vonesë, Blerësi do të kontaktojë drejtpërdrejt me Organizatorin.
3.12. Biletat i lëshohen blerësit vetëm, pasi të paguaj çmimin e plotë për Biletat. Informacioni për çmimet e Biletave shfaqet në faqen web tickets.paysera.com edhe gjatë blerjes së Biletës. Nëse Blerësi dëshiron të marrë një faturë për Biletat e blera, Blerësi duhet të kontaktojë drejtpërdrejt me Organizatorin.
3.13. Pasi Blerësi të paguajë siç duhet Biletën, Bileta elektronike e gjeneruar dërgohet në adresën e emailit të specifikuar nga Blerësi, ndërsa për blerësin e regjistruar në platformën Paysera Tickets, Bileta ngarkohet gjithashtu në llogarinë e tyre në platformën Paysera Tickets. Blerësi është përgjegjës për ofrimin e një adrese emaili të saktë dhe të vlefshme. Nëse Blerësi jep një adresë emaili të pasaktë, ose të pavlefshme ata marrin përsipër përgjegjësinë e dështimit të dërgesës së Biletave te blerësit, ose të dërgimit të tyre te dikush tjetër. Në këtë rast për tërheqjen e Biletës, ose rimbursimin e parave për Biletën, Blerësi do të kontaktojë drejtpërdrejt Organizatorin.

Të drejtat dhe Detyrimet e Organizatorit

4.1. Organizatori duhet të pranojë Rregullat aktuale për të përdorur platformën Paysera Tickets. Politikën e Privatësisë dhe Marrëveshjen e Përpunimit të të Dhënave Personale dhe nëse Organizatori synon të shesë bileta për eventet me pagesë, gjithashtu duhet të nënshkruajë Marrëveshjen e Shërbimeve të Përgjithshme të Pagesave Paysera dhe të lidhë një marrëveshje me Paysera në lidhje me projektin përkatës për Arkëtimin e pagesave.
4.2. Organizatori konfirmon se shpërndan dhe shet Bileta tek Blerësit drejtpërdrejt duke hyrë në transaksione blerje-shitje me Blerësit.
4.3. Fondet nga Biletat e shitura mblidhen në llogarinë e parave elektronike të Organizatorit në platformën Paysera sipas kushteve dhe kushteve të dhëna në www.paysera.com .
4.4. Organizatori është përgjegjës për faturimin e blerësve. Organizatori pajiset me një funksion faturimi automatik në platformën Paysera. Paysera i jep Organizatorit udhëzimet për përdorimin e këtij funksioni.
4.5. Organizatori mban përgjegjësinë e plotë për ekzekutimin dhe anulimin e eventit dhe do të informojë menjëherë blerësit për çdo ndryshim në: datë, orë, anulim eventi, etj., dhe përditëson informacionin përkatës në platformën Paysera Tickets.
4.6. Organizatori mban përgjegjësi të plotë për çdo humbje të shkaktuar nga Blerësi për shkak të ndryshimit të vendit, ose kohës, ose kushteve të tjera të eventit, kur Blerësi e ka blerë tashmë Biletën e eventit.
4.7. Organizatori mban përgjegjësinë ndaj blerësve dhe personave të tjerë të tretë (autoriteteve kompetente, etj.) për mosekzekutimin, ose ekzekutimin e pahijshëm të rimbursimit të biletave për blerësit. Organizatori mund të rimbursojë Biletën tek Blerësi duke u identifikuar në llogarinë e tij në platformën Paysera, ose Paysera Tickets.
4.8. Organizatori hyn në platformën Paysera Tickets duke përdorur llogarinë Paysera, Facebook, Google dhe platforma të tjera të miratuara nga Paysera.
4.9. Organizatori, kur krijon Eventin në platformën Paysera Tickets jep informacion rreth tij, p.sh. emrin, vendin, kohën, përshkrimin dhe informacione të tjera të kërkuara, selekton parametrat e kërkuara të Biletës dhe të dhënat e kërkuara për t'a tërhequr Blerësi.
4.10. Organizatori mund të shikojë numrin e Biletave të shitura, ose të shpërndara në platformën Paysera Tickets, të monitorojë statistikat e Eventeve të tyre dhe të kryejë veprime të tjera të parashikuara në platformë.
4.11. Organizatori duhet të shkarkojë dhe të përdorë një aplikacion skanimi celular "Paysera Tickets" sipas udhëzimeve të përcaktuara në faqen web për të kontrolluar vërtetësinë dhe vlefshmërinë e Biletës. Paysera i ofron Organizatorit udhëzime se si duhet të kontrollohen Biletat me një aplikacion të veçantë celular.
4.12. Organizatori angazhohet të sigurojë saktësinë, plotësinë dhe përputhshmërinë e të gjitha informacioneve grafike, tekstuale dhe dixhitale rreth Eventeve të ofruara në faqen web tickets.paysera.com me legjislacionin në fuqi. Organizatori merr përsipër të mos promovojë, ose të mos inkurajojë urrejtje, dhunë, ose ngacmim ndaj individëve, ose grupeve të individëve; të mos përdorin pa leje të materialeve me të drejtë autori, ose me markë tregtare.
4.13. Organizatori angazhohet të mos zbulojë kredencialet e identifikimit të përdorura për të hyrë në platformën Paysera Tickets për asnjë person të tretë.
4.14. Organizatorit i ndalohet të organizojë, shpërndajë dhe shesë bileta për evente që shkelin kërkesat e legjislacionit duke përfshirë përmbajtje pornografike, ose erotike, evente që synojnë të promovojnë përdorimin e alkoolit dhe duhanit, ose lojërat e fatit. Organizatorit i ndalohet gjithashtu të përdorë platformën Paysera Tickets në kundërshtim me pikën 10.3 të Rregullave, si edhe kryerjen e aktiviteteve të paligjshme, mashtrimit dhe veprimeve të tjera kriminale.
4.15. Organizatori angazhohet në mënyrë të pakushtëzuar të rimbursojë Paysera për çdo penalitet të vendosur nga autoritetet kompetente, nëse këto detyrime janë vendosur ndaj Paysera për shkak të Organizatorit.
4.16. Organizatori analizon pretendimet e blerësve në lidhje me një event përkatës, ku Biletat janë shpërndarë/shitur përmes platformës Paysera Tickets. Paysera, pasi ka marrë pretendime të tilla, duhet t'ja përcjellë ato Organizatorit, duke njoftuar edhe Blerësin për këtë.
4.17. Nëse një institucion që mbron të drejtat e konsumatorëve miraton një vendim formal që pretendimi i përdoruesit është i arsyeshëm dhe dëmi i përdoruesit duhet të kompensohet nga Paysera, vetë Paysera zbaton vendimin e institucionit që mbron të drejtat e konsumatorit, por Organizatori duhet të rimbursojë Paysera-n për dëmet e shkaktuara nga vendime e marra të institucionit të mbrojtjes së të drejtave të konsumatorit, nëse vendimi është miratuar, jo për shkak të Paysera.
4.18. Nëse Organizatori shkel detyrimet e tij sipas këtyre rregullave, Paysera ka të drejtë, pa një paralajmërim të veçantë, të ndërpresë menjëherë në mënyrë të njëanshme marrëveshjet e nënshkruara me Organizatorin, të pezullojë dhe/ose të ndërpresë të drejtat e Organizatorit për të përdorur platformën Paysera Tickets, të pezullojë shitjen/shpërndarjen e Biletave dhe dërgimi i një letre Organizatorit duke kërkuar që të rimbursohen blerësit dhe të ndërmerren veprime të tjera ligjore për të mbrojtur interesat e Paysera, Blerësve dhe personave të tretë.
4.19. Organizatori pajtohet dhe konfirmon se Paysera ka të drejtë që, sipas gjykimit të saj të publikojë eventet publike të Organizatorit në faqen web, llogaritë e mediave sociale dhe platformat e marketingut me email, pa e njoftuar Organizatorin dhe pa marrë pëlqimin e tyre. Ky rregull nuk zbatohet për eventet private të aksesueshme vetëm me një lidhje. Privatësia e eventit vihet re në mënyrë eksplicite nga Organizatori gjatë krijimit të eventit.
4.20. Organizatori pajtohet dhe konfirmon se Paysera ka të drejtë të përdorë hapësirën e lirë në Biletë sipas gjykimit të saj përpromovim, ose reklamimin e personave të tretë, si edhe t'a përdorë këtë hapësirë për qëllime të tjera. Organizatori konfirmon se ata nuk kanë pretendime dhe nuk do të shprehin pretendime në të ardhmen në lidhje me përmbajtjen, tekstin, informacionin grafik etj. të publikuar në hapësirën e lirë në Biletë. Paysera do të sigurojë që përmbajtja e promocionit nuk do të prishë rregullat e përgjithshme, kërkesat ligjore dhe normat etike.
4.21. Organizatori merr përsipër që modelet e planeve të ulëseve të krijuara duke përdorur faqen web të mund të shikohen, përdoren, riprodhohen, përshtaten dhe publikohen nga Paysera dhe organizatorë të tjerë në faqen web, ose në çdo media tjetër ekzistuese, ose të ardhshme.

Të drejtat dhe Përgjegjësitë e Blerësit

5.1. Blerësi do:
5.1.1. t'i paguajë Organizatorit për Biletën e blerë, në mënyrë korrekte dhe në kohë;
5.1.2. të sigurojë të dhëna të sakta, të detajuara dhe korrekte;
5.1.3. të pajtohet dhe të mos shkelë këto Rregulla, kushte dhe dispozita të tjera të disponueshme publikisht të Paysera dhe Organizatorit, udhëzimet ligjore të Paysera dhe kërkesat e legjislacionit në fuqi;
5.1.4. të paguaj për biletat brenda 15 minutave nga dorëzimi i porosisë, përveç të një përjashtimi të parashikuar në pikën 3.11 të Rregullave.
5.1.5. të vlerësoj të gjitha rrethanat organizuesve të Eventit, para blerjes së Biletave. Biletat për të cilat ata blejnë, duke përfshirë datën, kohën, vendin dhe kushtet e tjera të eventit. Lexoni të gjithë informacionin përkatës në lidhje me blerjen e Biletave dhe ekzekutimin e eventit, pyesni për të dhënat e organizatorit të eventit, etj. Për informacion shtesë, blerësi do të kontaktojë drejtpërdrejt organizatorin.
5.2. Blerësit i ndalohet:
5.2.1. falsifikimi dhe kopjimi i Biletave, përdorimi, ose blerja e Biletave në mënyrë të paligjshme jashtë platformës Paysera Tickets;
5.2.2. shitja e Biletave të krijuara nga platforma Paysera Tickets jashtë platformës Paysera Tickets;
5.2.3. të përdorë çdo pajisje, program, ose softuer që mund të ndikojë në funksionimin e duhur të platformës Paysera Tickets;
5.2.4. të kryej veprime të tjera që do të krijonin ngarkim të pa arsyeshëm, ose të tepruar të platformës Paysera Tickets.
5.3. Të gjitha veprimet e jashtëligjshme të blerësit i raportohen organeve të rendit dhe autoriteteve të tjera kompetente.
5.4. Kur përdorni platformën Paysera Tickets, Blerësi merr përsipër përgjegjësinë e plotë për saktësinë, korrektësinë dhe përputhshmërinë e të dhënave të ofruara me realitetin dhe merr përsipër të gjitha pasojat për pasaktësi me këto kërkesa.
5.5. Para se të vijë në Event, Blerësit rekomandohet të pyesë, nëse koha, vendi dhe kushtet e tjera të eventit kanë ndryshuar.
5.6. Blerësit përdorin faqen web me riskun e tyre. Paysera nuk garanton dhe nuk mban përgjegjësi për çdo shqetësim, ose problem të hasur nga Blerësi gjatë përdorimit të faqes web.

Regjistrimi

6.1. Blerësi që dëshiron të shesë një Biletë/Bileta sezonale në platformën Paysera Tickets tek një person tjetër duhet të jetë një përdorues i regjistruar i platformës Paysera Tickets.
6.2. Regjistrimi mund të kryhet duke përdorur hyrjen e blerësit me Facebook, Google dhe platforma të tjera të miratuara nga Paysera dhe të dhënat e marra nga këto platforma kërkohen për regjistrim. Personi duke u regjistruar në platformën Paysera Tickets, pranon që të dhënat e tij personale të transferohen në Paysera me qëllim regjistrimin në platformën Paysera Tickets.
6.3. Blerësi mban përgjegjësi për saktësinë e të dhënave personale të paraqitura dhe të ruajtura në formularin e regjistrimit dhe në platformat e Paysera Tickets. Në rast të ndryshimit të të dhënave, Blerësi duhet t'i përditësojë ato menjëherë. Paysera dhe/ose Organizatori nuk do të jenë në asnjë mënyrë përgjegjëse për dëmet ndaj blerësit, ose personave të tretë për shkak se blerësi ka paraqitur të dhëna personale të pasakta, ose nuk arriti të ndryshojë, ose përditësojë të dhënat në kohë.

Rrethana të Lidhura me Eventin

7.1. Organizatori mban përgjegjësi për cilësinë e Eventit, shfaqjen e tij dhe dhënien e saktë të informacionit rreth Eventit, si edhe ndryshimet në termat dhe kushtet e tij. Në lidhje me çdo rrethanë që lidhet me Eventin, ose biletat, blerësi do të kontaktojë drejtpërdrejt organizatorin.
7.2. Termat dhe kushtet e eventit përcaktohen nga Organizatori. Për këtë arsye, kushtet e ofrimit të shërbimeve të Eventit mund të ndryshojnë për persona të caktuar. Paysera nuk mban përgjegjësi dhe nuk ka të drejtë të përcaktojë termat dhe kushtet e ofrimit të shërbimeve të cilat lidhen me Biletat.
7.3. Nëse Organizatori anulon eventin, ose informon se eventi nuk do të zhvillohet, ose informon se data, vendi, ose kriteret e tjera të rëndësishme të eventit janë ndryshuar dhe vlefshmëria e Biletave është pezulluar, Blerësi duhet të kontaktoj drejtpërdrejt Organizatorin për një rimbursim të parave dhe/ose kompensim të dëmeve.
7.4. Në lidhje me mosmarrjen e biletave, zëvendësimin e biletave, ose humbjen e biletave, blerësi do të kontaktojë drejtpërdrejt Organizatorin.
7.5. Pasi ka marrë ankesa në lidhje me Eventin, Paysera ja përcjell ato drejtpërdrejt Organizatorit.

Përpunimi i të Dhënave Personale

8.1. Paysera përpunon të dhënat personale sipas procedurës dhe kushteve të përcaktuara në Politikën e Privatësisë .
8.2. Të dhënat personale të blerësve për përpunimin e të cilave Organizatori përdor Paysera, përpunohen sipas Marrëveshjes së Përpunimit të të Dhënave Personale të lidhur midis Organizatorit dhe Paysera. Kjo Marrëveshje rregullon procesin e përpunimit të të dhënave personale të blerësit, detyrimet reciproke dhe përgjegjësinë e Organizatorit dhe Paysera dhe synon të sigurojë mbrojtjen dhe sigurinë e duhur të të dhënave personale të blerësit sipas legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e tyre.
8.3. Duke konfirmuar porosinë e biletës për në event, Blerësi konfirmon gjithashtu pëlqimin e tij për të transferuar informacionin personal (të dhënat personale) që ai plotëson te organizatori i eventit.
8.4. Organizatori dhe Paysera përfundojnë Marrëveshjen e Përpunimit të të Dhënave Personale e cila është një aneks i Kushteve të Përdorimit të Biletave Paysera. Nëse Organizatori nuk pajtohet me Marrëveshjen e Përpunimit të të Dhënave Personale, nuk mund të përdori shërbimet e Paysera Tickets.

Përgjegjësia e Paysera

9.1. Organizatori pajtohet se Paysera nuk mban përgjegjësi dhe nuk ka të drejtë të vendosë termat dhe kushtet e shërbimeve të cilat arrihen me Biletat e shpërndara nga Organizatorët dhe nuk mban përgjegjësi për vlefshmërinë e Biletave, pezullimin, përditësimet e tyre, etj. Paysera nuk përcakton çmimet e Eventeve, ose termat dhe kushtet e ofrimit të shërbimeve të Eventit, nuk cakton ulëset, nuk vendos asnjë kriter tjetër të ofrimit të shërbimit, nuk mban përgjegjësi për cilësinë e Shërbimeve të Eventeve, përmbajtjen e tyre, vendndodhjen, pajtueshmërinë me kërkesat ligjore dhe nuk ofron garanci për shërbime të tilla. Shërbimet e Eventeve u ofrohen blerësve sipas rregullave të brendshme të Organizatorëve. Informacioni në lidhje me termat dhe kushtet e e shërbimeve të aksesuara me blerjen e Biletave ofrohen tek përshkrimi i Eventit, ose duke kontaktuar Organizuesin përkatës.
9.2. Paysera nuk mban përgjegjësi për mosfunksionimin, jo për shkak të saj, të platformës Paysera Tickets dhe nuk rimburson dëmet e shkaktuara në këto raste.
9.3. Paysera nuk rimburson dëmet në lidhje me Biletat e blera, ose Eventet.

Kërkesat e Sjelljes së Përdoruesit për Sigurinë

10.1. Blerësi përpara se të porosisë biletat duhet t'i kushtojë vëmendje termave dhe kushteve të Shërbimeve të ofruara nga Organizatori, çmimit të Biletave dhe/ose kritereve të tjera të shërbimeve të ofruara me blerjen e biletës.
10.2. Kur porosit bileta në faqen web, Blerësi duhet të sigurohet që po kërkon bileta dhe/ose po porosit duke përdorur vetëm dritaren e shfletuesit. Nëse Blerësi kërkon bileta duke përdorur disa dritare shfletuesi, ai mund të humbasë biletat e tij, ose sesioni i hyrjes personale në faqen web mund të përfundojë. Për këtë arsye, procedura e porositjes/blerjes së biletave mund të ndërpritet.
10.3. Vizitorëve të faqes web ju ndalohet:
10.3.1. të përdorin pajisje, programe, ose softuer pa pëlqimin me shkrim të Kompanisë, për të kopjuar përmbajtjen në faqen web, ose për ndonjë veprim tjetër të paautorizuar;
10.3.2. të përdorin pajisje, programe, ose softuer për përpunimin, ose ngarkimin e porosive të biletave në faqet web të Paysera LT, ose Paysera Tickets;
10.3.3. të përdorin çdo pajisje, programe, ose softuer që mund të ndërpresë funksionimin e duhur të faqes web;
10.3.4. të përdorin faqen web të Paysera Tickets për çdo aktivitet të paligjshëm duke përfshirë, por pa u kufizuar në përdorimin e kodit të programimit për gjurmimin e veprimeve dhe të sjelljes së vizitorëve në faqen web, shfrytëzimin e burimeve kompjuterike të vizitorëve të faqes web jo sipas funksionet e faqes web, shpërndarjen e malware kompjuterike, duke përdorur mediume të fshehura, ose të koduara;
10.3.5. të kryejnë veprime që përbën ngarkesë, ose mbingarkesë të paarsyeshme të faqes web;
10.3.6. të identifikohen, ringarkojnë, ose rifreskojnë faqet e faqes web, ose ofrojnë kërkesa të tjera për serverët, më shpesh se një herë brenda intervalit prej tre sekondash.
10.4. Vizitorët e faqes web përdorin faqen web me riskun e tyre. Vizitorët e faqes web janë përgjegjës për sigurinë e fjalëkalimit dhe/ose fjalëve kyçe të tyre. Paysera nuk garanton që vizitorët e faqes web nuk do të përjetojnë ndonjë ndërhyrje, ose problem kur përdorin faqen web.
10.5. Vizitorët e faqes web që përdorin shërbimet e Paysera Tickets duhet të veprojnë në mënyrë të arsyeshme, me integritet dhe maturi të japin informacion të saktë pranë Paysera dhe të sqarojnë të gjitha rrethanat e rëndësishme për ta, në një rast specifik, duke qenë të vetëdijshëm për informacionin e plotë të kërkuar.
10.6. Pasi të vëreni shkeljet e specifikuara në pikën 10.3, ose ndonjë shkelje të tjeta në faqen web, vizitori i faqes web do të informojë Paysera për to me email në security@paysera.com.

Termat dhe Kushtet e Tjera

11.1. Paysera nuk garanton funksionimin pandërprerje të platformës Paysera Tickets, sepse funksionimi i platformës Paysera Tickets mund të ndikohet (çrregullohet) nga shumë faktorë përtej kontrollit të Paysera. Paysera do të bëjë të gjitha përpjekjet për të siguruar funksionimin e pandërprerë të platformës Paysera Tickets, megjithatë Paysera nuk do të jetë përgjegjëse për pasojat nga çrregullimeve të platformës, nëse këto çrregullime ndodhin jo për shkak të Paysera.
11.2. Platforma Paysera Ticket mund të mos operojë për arsye nën kontrollin e Paysera dhe Paysera nuk do të japë asnjë kompensim për keqfunksionimet, nëse platforma Paysera Ticket ka qenë e aksesueshme për më shumë se 99% (nëntëdhjetë e nëntë për qind) gjatë të gjithë periudhës prej të paktën 3 (tre) muaj.
11.3. Të gjitha të drejtat e autorit për dizajnin dhe përmbajtjen e Biletave i përkasin Paysera dhe/ose Organizatorëve, Paysera nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen dhe kërkesat e saj të Biletave të shpërndara në platformën Paysera Tickets. Të gjitha të drejtat e autorit për dizajnin dhe përmbajtjen e Biletave i përkasin Paysera, përveç informacionit grafik të dhënë nga Organizatori rreth Eventeve.
11.4. Çdo mosmarrëveshje që lidhet drejtpërdrejt me Paysera do të zgjidhet përmes negociatave. Në raste të tilla Blerësi, ose Organizatori duhet të kontaktojnë Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit të Paysera në detajet e kontaktit në faqen web .
11.5. Mosmarrëveshjet midis blerësit dhe organizatorit zgjidhen midis tyre. Paysera nuk merr pjesë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes midis Blerësit dhe Organizatorit të eventit dhe nuk mban asnjë përgjegjësi në lidhje me zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje të tillë, ose pasojat e saj si për Blerësin, ashtu edhe për Organizatorin.
11.6. Mosmarrëveshjet në lidhje me ekzekutimin ose mos ekzekutimin e gabuar të marrëveshjes shqyrtohen jashtë gjykatës në përputhje me procedurën e përcaktuar me Ligjin për Mbrojtjen e Konsumatorit të Republikës së Lituanisë pranë Autoritetit Shtetëror për Mbrojtjen e të Drejtave të Konsumatorit, adresa: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, email tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, fax. (8 5) 279 1466, website www.vvtat.lt. Ju mund të aplikoni në mënyrë elektronike në platformën online për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.
11.7. Në rast të dështimit të zgjidhjes së mosmarrëveshjes në mënyrë miqësore, ose përmes mënyrave të tjera jo-gjyqësore, mosmarrëveshja do të zgjidhet sipas legjislacionit të vlefshëm të Republikës së Shqipërisë në gjykatën kompetente, sipas vendndodhjes së selisë së Paysera AL.

Termat e Përdorimit (Versioni i vjetëruar, i vlefshëm deri më: 30.3.23)