Regjioni: Ndërkombtare
Gjuha: Shqip XK
Ndrysho

MARRËVESHJE PËR PËRDORIMIN E SISTEMIT TË BILETAVE PAYSERA PËR ORGANIZUESIT

1. Definicionet

1.1. Biletë – një dokument i krijuar nga sistemi Paysera Tickets, i cili jep të drejtën për të marrë pjesë në një ngjarje specifike të organizuar nga Organizatori dhe ku emri, vendi dhe data e ngjarjes, QR kodi dhe informacione të tjera të jepet Organizatori.
1.2. Uebsajti tickets.paysera.com – një faqe interneti elektronike që i përket Paysera sipas të drejtës së pronës dhe që është pjesë përbërëse e sistemit Paysera Tickets.< br/> 1.3. Organizuesi – një person juridik ose fizik që ka një llogari të parave elektronike në sistemin Paysera, ka krijuar një ngjarje në sistemin Paysera Tickets dhe shet ose shpërndan Bileta për Eventin.
1.4. Paysera – "Paysera LT", UAB (kodi i personit juridik 300060819, i regjistruar në Pilaitės pr. 16, Vilnius), i cili ka krijuar, mbështet dhe zhvillon sistemin Paysera Tickets dhe zotëron të gjitha të drejtat intelektuale për sistemi aktual.
1.5. Sistemi Paysera – një platformë pagese elektronike e menaxhuar nga Paysera, ku klientët mund të hapin llogari të parave elektronike, të mbajnë fonde në llogari, të transferojnë fonde, të marrin transferta dhe të mbledhin pagesa për mallrat/shërbimet e shitura. Kushtet dhe kushtet e përdorimit të sistemit aktual janë dhënë në adresën www.paysera.com.
1.6. Sistemi i biletave Paysera – një sistem elektronik për shitjen dhe shpërndarjen e Biletave që i përket Paysera-s dhe disponohet në adresën tickets.paysera.com.
1.7. Aplikacioni mobil Paysera Tickets – një aplikacion i instaluar në një pajisje celulare dhe i përdorur për të verifikuar vërtetësinë dhe vlefshmërinë e Biletës.
1.8. Blerësi – një person juridik ose fizik që blen / ka blerë një biletë nëpërmjet sistemit Paysera Tickets për ngjarjen e organizuar nga Organizatori.
1.9. Ngjarje – një koncert, udhëtim, sport ose çdo ngjarje tjetër publike e organizuar nga Organizatori, e cila mund të ndiqet vetëm me një biletë.
1.10.Marrëveshja – marrëveshje për përdorimin e sistemit Paysera Tickets.

2. Dispozitat e përgjithshme

2.1. The present agreement is concluded between the Organiser and Paysera.
2.2. Subject of the Agreement: Paysera provides the Organiser with the possibility to use the Paysera Tickets system available at the address tickets.paysera.com, where they can create a description of the Event, generate tickets to Events, sell Tickets, sign up participants for free Events, collect information on sold and distributed Tickets, and perform other actions available in the system.
2.3. In order to distribute Tickets, the Organiser has to create a payment collection project. Such project is subject to the Online payment collection terms and charges provided at www.paysera.com.
2.4. In providing the services indicated in the Agreement, Paysera provides only the right to use the Paysera Tickets system.
2.5. Additional services, which are not indicated in the Agreement, are provided under a separate written agreement between the Parties, where the procedure and conditions of provision of such services are defined.
2.6. Tickets are sold and distributed to the Buyers by the Organiser directly. It is deemed that a ticket sale agreement is concluded between the Organiser and the Buyer.

3. Përdorimi i sistemit të biletave Paysera

3.1. Për të përdorur sistemin e Biletave Paysera, organizatori do të regjistrohet në sistemin Paysera, të kryejë të gjitha procedurat e nevojshme të verifikimit të identitetit dhe të ketë një llogari elektronike të parave.
3.2. Për të shitur biletat (d.m.th. të mbledhë pagesa për shitjen e tyre), Organizatori do të ketë krijuar një projekt përkatës të mbledhjes së pagesave në sistemin Paysera sipas kushteve të dhëna në www.paysera.com.
3.3. Paratë për biletat e shitura mblidhen në llogarinë elektronike të parave të organizatorit në sistemin Paysera sipas rregullave dhe kushteve të dhëna në www.paysera.com.
3.4. Organizatori futet në sistemin Tickets Paysera duke përdorur llogarinë e tyre në sistemin Paysera.
3.5. Organizatori krijon një ngjarje në sistemin Paysera Tickets duke siguruar informacione rreth tij, d.m.th. emrin, vendin, kohën, një përshkrim të shkurtër dhe informacione të tjera të nevojshme, duke zgjedhur cilësimet e biletës, të dhënat që do të mblidhen nga blerësit, etj.
3.6. Sistemi i biletave Paysera ofron mundësinë për të vendosur të dhënat që blerësi do të duhet të sigurojë kur blini një biletë ose regjistroni pjesëmarrësit për një ngjarje falas.
3.7. Ngjarja e krijuar publikohet menjëherë në uebfaqen tickets.paysera.compërveç nëse organizatori e vendos atë si një ngjarje private. Detajet dhe kontaktet e organizatorit sigurohen nga secila ngjarje e krijuar nga organizatori. br/> 3.8. Në sistemin e Biletave Paysera, organizatori mund të shohë numrin e biletave të shitura ose të shpërndara, të ndjekë statistikat e tyre të ngjarjes dhe të kryejë veprime të tjera të disponueshme në sistem.
3.9. Për të kontrolluar vërtetësinë dhe vlefshmërinë e biletës së dhënë nga blerësi, Organizatori duhet të shkarkojë dhe të përdorë një aplikacion të veçantë celular.
3.10. Organizatori është në të gjitha rastet plotësisht përgjegjës për kthimet monetare të blerësve. Organizatori mund t'i kthejë biletat blerësit në llogarinë e organizatorit në sistemin Paysera.

4. Të drejtat dhe detyrimet e Paysera

4.1. Paysera angazhohet, në kushtet dhe procedurat e përcaktuara në këtë marrëveshje, t'i japë të drejtën organizatorit të përdorë sistemin Paysera Tickets në mënyrë që të krijojë një përshkrim të ngjarjes, të gjenerojë biletat, të shpërndajë dhe / ose të shesë biletat, të ruajë informacionin në lidhje me ngjarjet dhe biletat e shitura, dhe publikoni ngjarjet në uebfaqen tickets.paysera.com.
4.2. Paysera i jep organizatorit udhëzime se si të verifikoni biletat me aplikacionin e posaçëm celular.
4.3. Paysera nuk mban përgjegjësi për pajtueshmërinë e informacionit vizual, grafik ose digjital në lidhje me ngjarjen e dhënë nga organizatori me legjislacionin e vlefshëm.
4.4. Paysera është përpunuesi i të dhënave sipas rregullores së përgjithshme të mbrojtjes së të dhënave (BE) 2016/679.
4.5. Paysera mbledh të dhënat personale të blerësve në fushën e treguar nga organizatori dhe i ruan ato për periudhën kohore të specifikuar në Politika e Privatësisë . Paysera siguron sigurinë e të dhënave personale të ruajtura në sistemin e biletave Paysera.
4.6. Paysera rezervon të drejtën që, me diskrecionin e vet, të publikojë ngjarjet publike të organizatorit në profilet e mediave sociale të Paysera pa informuar organizatorin. Ngjarjet janë publikuar në profilin në Facebook "Biletat Paysera - Renginių Bilietai" duke i postuar ato në kryefaqe dhe duke krijuar ngjarje me detaje të ngjarjes.
4.7. Paysera nuk mban përgjegjësi për vërtetësinë e të dhënave të dhëna nga blerësi, cilësinë, ekzekutimin, anulimin e ngjarjes, rimbursimet e biletave, informimin e pjesëmarrësve për eventin, përveç sigurimit të informacionit në lidhje me ngjarjen në tickets.paysera.com uebsajt.
4.8. Nëse ngjarja anulohet ose vonohet, Paysera në asnjë rast dhe në asnjë rrethanë nuk do të jetë përgjegjëse për kompensimin e dëmeve të bëra nga blerësit dhe / ose personat e tjerë të tretë për shkak të kushteve të ndryshuara.
4.9. Organizatori është përgjegjës për lëshimin e faturave për blerësit. Ekziston një funksion automatik i faturimit në sistemin Paysera Tickets i krijuar për të lëshuar faturat në emrin e organizatorit. Paysera i siguron organizatorit një udhëzues për përdorimin e këtij funksioni.
4.10. Në rast të dyshimit të arsyeshëm se ngjarja mund të mos ndodhë ose mund të vonohet, Paysera ka të drejtë të pezullojë në mënyrë të njëanshme shpërndarjen e biletave në ngjarje dhe të informojë organizatorin për këtë në detajet e kontaktit të organizatorit të specifikuar nga organizatori në përshkrimin e ngjarjes. Nëse organizatori nuk siguron ndonjë provë të arsyeshme që ngjarja do të ndodhë ose nuk do të vonohet brenda 48 orëve nga momenti kur Paysera i ka dërguar një njoftim organizatorit, Paysera ka të drejtën të deaktivizojë ngjarjen, duke e nxitur organizatorin të rimbursojë biletat në blerësit, dhe fshini përshkrimin e ngjarjes. Në këtë rast, konsiderohet se marrëveshja me organizatorin përfundon që nga dita kur Paysera vendosi të pezullojë shpërndarjen e biletave në ngjarje.
4.11. Paysera nuk mban përgjegjësinë për dështimet ose ndërprerjet në funksionimin e aplikacionit celular Paysera Tickets për shkak të një humbje ose probleme me lidhjen në internet.

5. Të drejtat dhe detyrimet e organizatorit

5.1. Organizatori zotohet të sigurojë saktësinë, plotësinë dhe përputhshmërinë e të gjitha informacioneve grafike, tekstuale dhe digjitale në lidhje me ngjarjet e dhëna në uebfaqen tickets.paysera.com të legjislacionit të vlefshëm. Organizatori merr përsipër të mos promovojë ose inkurajojë urrejtje, dhunë ose ngacmim ndaj individëve ose grupeve të individëve; dhe të mos përdorin materiale të mbrojtura me të drejta të autorizuara ose të markës tregtare pa lejen e duhur.
5.2. Me qëllim të mbrojtjes së interesave të blerësve, sipas kërkesës së Paysera, organizatori angazhohet që, brenda 48 orëve nga kërkesa, të dorëzojë kopje të konfirmuara të marrëveshjeve ose dokumenteve të tjera të lidhura me subjektet tregtare që administrojnë vendin e ngjarjes, marrëveshje me interpretuesit, dhe dokumente të tjera dhe / ose prova që do të siguronin mbarëvajtjen e ngjarjes. Çdo informacion i paraqitur nga organizatori kur ekzekuton këtë përgjegjësi do të konsiderohet konfidencial. Nëse organizatori nuk paraqet dokumente të tilla brenda periudhës së caktuar kohore, Paysera ka të drejtë që menjëherë të pezullojë shitjen / shpërndarjen e biletave në një ngjarje specifike derisa organizatori të paraqesë dokumente të tilla dhe, nëse organizatori nuk paraqet dokumente të tilla, ndaloni shpërndarjen / shitjen e biletave në ngjarje përgjithmonë.
5.3. Organizatori është plotësisht përgjegjës për ekzekutimin e kontrollit të biletave dhe numrin e blerësve që hyjnë në event.
5.4. Organizatori duhet të informojë blerësit menjëherë për çdo ndryshim në ngjarje (psh. datën, kohën, anulimin e ngjarjes, etj.) Dhe të azhurnojë informacionin përkatës në sistemin e biletave Paysera.
5.5. Organizatori merr përsipër përgjegjësi të plotë për ekzekutimin dhe anulimin e ngjarjes, si dhe kthimet e parave për blerësit në rast se ngjarja anulohet. Organizatori mban përgjegjësinë ndaj blerësve dhe personave të tjerë të tretë (institucionet kompetente, etj.) Për mos ekzekutimin ose ekzekutimin jo të duhur të rimbursimeve të biletave.
5.6. Organizatori merr përsipër përgjegjësi të plotë për çdo humbje të shkaktuar nga blerësi për shkak të ndryshimit të kohës dhe / ose vendit të ngjarjes, nëse blerësi tashmë ka blerë biletat e ngjarjes.
5.7. Organizatori merr përsipër të mos i zbulojë kredencialet e hyrjes, të përdorura për t'u regjistruar në sistemin e biletave Paysera, për çdo person të tretë.
5.8. Organizatori është kontrolluesi i të dhënave personale dhe angazhohet të sigurojë mbrojtjen e duhur të të drejtave të blerësit për mbrojtjen e të dhënave personale, siç përcaktohet në Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (BE) 2016/679 dhe legjislacionin përkatës. Organizatori duhet të ketë një politikë të konfirmuar të intimitetit dhe rregulla për përpunimin e të dhënave personale në vend.
5.9. Organizatori nuk do të ketë të drejtë të përdorë sistemin e biletave Paysera për të mbledhur detaje të kartelës së kreditit, numra të sigurimeve shoqërore, detaje financiare ose informacione të tjera konfidenciale që nuk kërkohen për administrimin e ngjarjes.
5.10. Organizatorit i ndalohet organizimi, shpërndarja dhe shitja e biletave në ngjarje që shkelin kërkesat e legjislacionit, përfshirë përmbajtjen pornografike ose erotike, që kanë për qëllim promovimin e përdorimit të alkoolit dhe duhanit ose lojërave të fatit, gjithashtu nga mbledhja dhe përpunimi i paligjshëm i të dhënave personale dhe / ose nga përdorimi i sistemit të biletave Paysera për ekzekutimin e veprimtarisë së paligjshme, mashtrimit dhe veprimeve të tjera kriminale.

6. Përgjegjësia

6.1. Nëse detyrimet e ndërmarra nga palët në bazë të kësaj marrëveshjeje nuk janë ekzekutuar ose ato janë ekzekutuar në mënyrë jo të duhur, Pala e fajit do të paguajë dëmet e shkaktuara palës tjetër, përfshirë humbjen e të ardhurave.
6.2. Organizatori merr përsipër pa kushte të paguajë Paysera çdo gjobë të shqiptuar nga autoritetet kompetente, nëse gjoba të tilla janë shqiptuar në Paysera për shkak të fajit të organizatorit.
6.3. Palët bien dakord që ankesat nga blerësit në lidhje me një ngjarje përkatëse, biletat për të cilat janë shpërndarë / shitur përmes sistemit të biletave Paysera, shqyrtohen nga organizatori. Pasi të ketë pranuar ankesa të tilla, Paysera do t'i përcjell ato tek organizuesi dhe do ta informojë blerësin për këtë.
6.4. Nëse një vendim zyrtar është miratuar nga autoriteti i mbrojtjes së të drejtave të konsumatorit që konfirmon se ankesa e blerësit është e arsyeshme dhe se Paysera do të rimbursojë dëmet e blerësit, Paysera ekzekuton të njëjtin vendim të autoriteteve të mbrojtjes së të drejtave të konsumatorit, por organizatori do të rimbursojë Paysera dëmet e bëra nga Paysera për shkak të vendimit të ekzekutuar të autoritetit për mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit, përveç nëse vendimi është miratuar për fajin e Paysera.
6.5. Nëse organizatori shkel përgjegjësinë e tyre sipas kësaj marrëveshjeje, Paysera ka të drejtë të ndërpresë menjëherë dhe në mënyrë të njëanshme këtë marrëveshje pa asnjë paralajmërim, të pezullojë dhe / ose të ndërpresë të drejtën e organizatorit për të përdorur sistemin e biletave Paysera, të pezullojë shitjen / shpërndarjen e biletat, nxisni organizatorin të kthejë biletat tek blerësit dhe të ndërmarrë veprime të tjera ligjore për të mbrojtur interesat e Paysera, blerësit dhe personat e tjerë të tretë.

7. Vlefshmëria e marrëveshjes

7.1. Organizatori pajtohet me termat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje duke hyrë në vetë-shërbimin e biletave Paysera për krijimin e ngjarjeve.
7.2. Marrëveshja hyn në fuqi që nga momenti kur organizatori hyn në sistemin e biletave Paysera dhe është i vlefshëm deri në kryerjen e plotë të detyrimeve të ndërsjella nga palët ose përfundimin e saj në kushte të tjera të parashikuara në këtë marrëveshje ose akte ligjore.
7.3. Organizatori do të informohet për ndryshimet në marrëveshje 60 (gjashtëdhjetë) ditë më parë. Vlerësohet se organizatori ka marrë njoftimin dhe termat dhe kushtet e marrëveshjes bëhen të vlefshme 60 (gjashtëdhjetë) ditë pasi një njoftim i tillë është dërguar në adresën e emailit ose mjetet e tjera të komunikimit të treguara nga organizatori në kohën e regjistrimit (me email ose një mesazh teksti me një lidhje në faqen përkatëse në internet). Informacioni mbi ndryshimet në marrëveshje është botuar gjithashtu në uebfaqen tickets.paysera.com. Vlerësohet se ndryshimet në marrëveshje vlejn për ngjarjet e reja të krijuara në sistemin e biletave Paysera.

8. Dispozita të tjera

8.1. Mosmarrëveshjet që lindin për shkak të mos ekzekutimit ose ekzekutimit të papërshtatshëm të kësaj marrëveshjeje do të zgjidhen me negociata, dhe në rast të dështimit të bisedimeve - në gjykatën e Republikës së Lituanisë sipas procedurës së përcaktuar me ligj. Juridiksioni përcaktohet nga vendi i selisë së regjistruar të Paysera.
8.2. Kjo marrëveshje është përmbyllur dhe do të shpjegohet në bazë të legjislacionit të Republikës së Lituanisë.
8.3. Emrat e kapitujve dhe artikujve të marrëveshjes kanë për qëllim vetëm për lehtësinë e palëve dhe nuk do të merren parasysh kur shpjegohen dispozitat e marrëveshjes.
8.4. Palët nuk kanë të drejtë të transferojnë të drejtat dhe detyrimet e tyre në bazë të kësaj marrëveshjeje palëve të treta pa pëlqimin me shkrim nga pala tjetër.
8.5. Nëse ndonjë dispozitë e kësaj marrëveshjeje shpallet e pavlefshme, të gjitha dispozitat e tjera të marrëveshjes mbeten në fuqi të plotë.
8.6. Të gjitha njoftimet dhe informacionet do të konsiderohen t'i sigurohen palës tjetër në mënyrë të duhur nëse ato dorëzohen personalisht duke konfirmuar pritjen, dërguar me postë të regjistruar, faks ose email. Nëse pala ndryshon adresën e saj, numrin e faksit ose adresën e postës elektronike, ai menjëherë duhet të informojë palën tjetër me shkrim; përndryshe, një palë e tillë nuk mund të bazojë argumentet e saj në mospranimin e një njoftimi ose informacioni nëse një njoftim ose informacion i tillë është dërguar në të dhënat e kontaktit më të fundit të dhëna palës tjetër.