Regjioni: Ndërkombtare
Gjuha: Shqip XK
Ndrysho

Kushtet e përdorimit të Biletave Paysera

Hyn në fuqi nga: 3/30/23

Përkufizimet kryesore

1.1. Bileta/Biletat e sezonit – një dokument i krijuar nga platforma Paysera Tickets, i cili jep të drejtën për të marrë pjesë në një ngjarje specifike ose disa ngjarje të organizuara nga Organizatori, dhe ku emri, vendi dhe data e ngjarjes, kodi QR dhe informacione të tjera të Organizatorit janë dhënë.
1.2. Faqja e internetit tickets.paysera.com – një faqe interneti elektronike që i përket UAB Paysera LT nën të drejtën e pronës dhe që është pjesë përbërëse e Paysera Tickets.
1.3. Organizator - një person juridik ose fizik i cili ka krijuar një ngjarje në platformën Paysera Tickets dhe shet ose shpërndan Biletat për Eventin; të dhënat e Organizatorit jepen pranë informacionit mbi ngjarjen.
1.4. Paysera – UAB “Paysera LT” (kodi i personit juridik 300060819, i regjistruar në Pilaitės pr. 16, Vilnius), i cili ka krijuar, mbështet dhe zhvillon platformën Paysera Tickets dhe që zotëron të gjitha të drejtat intelektuale për platformën aktuale.
1.5. Paysera Tickets – një platformë elektronike biletash ngjarjesh që i përket Paysera nën të drejtën e autorit, e disponueshme në adresën tickets.paysera.com .
1.6. Blerësi – një person juridik ose fizik që ble/ka blerë një biletë nëpërmjet platformës Paysera Tickets për ngjarjen e organizuar nga Organizatori. Një person juridik ose fizik që shet/ka shitur bileta sezoni të blera nëpërmjet platformës Paysera Tickets sipas procedurës së parashikuar në Rregulla.
1.7. Ngjarje - një koncert, udhëtim, sport, ose çdo ngjarje tjetër publike e organizuar nga Organizatori, e cila mund të ndiqet vetëm me një biletë.
1.8. Rregullat – Kushtet aktuale të përdorimit të platformës Paysera Tickets.
1.9. Vizitor i faqes në internet – çdo person që viziton ose përdor faqen e internetit tickets.paysera.com , pavarësisht nga statusi i regjistrimit.

Dispozitat e përgjithshme

2.1. Rregullat aktuale hyjnë në fuqi në momentin kur një person fillon të shfletojë platformën Paysera Tickets. Kur përdor platformën Paysera Tickets, personi deklaron se i ka lexuar Rregullat aktuale, është dakord me to dhe zotohet t'i respektojë ato.
2.2. Rregullat konsiderohen si një kusht i domosdoshëm për përdorimin e platformës Paysera Tickets dhe zbatohen si për Blerësit ashtu edhe për Organizatorët. Personat që nuk pajtohen me Kushtet e Përdorimit të Biletave Paysera nuk mund ta përdorin këtë platformë dhe kur e përdorin atë, marrin përsipër të respektojnë këto Rregulla.
2.3. Rregullat aktuale përcaktojnë kushtet e përdorimit të platformës Paysera Tickets gjatë marrjes së informacionit në lidhje me Ngjarjet, shpërndarjen dhe shitjen e Biletave për Eventet, blerjen e Biletave për Eventet, ofrimin e informacionit për Organizatorët dhe kushtet e tjera të përdorimit të platformës.
2.4. Paysera rezervon të drejtën për të ndryshuar dispozitat e këtyre Rregullave në çdo kohë. Ndryshime të tilla hyjnë në fuqi që nga momenti i publikimit në faqen e internetit tickets.paysera.com . Një personi rekomandohet të lexojë gjithmonë versionin më të ri të Rregullave të tanishme përpara se të përdorë Paysera Tickets.

Përdorimi i platformës Paysera Tickets

3.1. Platforma Paysera Tickets është një platformë për Biletat e Ngjarjeve, duke u dhënë mundësinë organizatorëve që të ofrojnë informacion rreth ngjarjeve dhe t'u shpërndajnë bileta atyre, dhe që Blerësit të marrin informacione për Ngjarjet, Organizatorët e tyre dhe të blejnë një Biletë nga Organizatori.
3.2. Paysera nuk ofron asnjë shërbim të shpërndarjes/shitjes së Biletave për Blerësit, por ofron vetëm një platformë për shkëmbimin e informacionit mbi Ngjarjet ndërmjet Organizatorit dhe Blerësit, dhe për blerjen/shitjen e Biletave.
3.3. Paysera nuk mban përgjegjësi dhe nuk ka të drejtë të përcaktojë termat dhe kushtet e shërbimeve, e drejta e përdorimit e cila jepet nga Biletat e shpërndara nga Organizatori. Paysera gjithashtu nuk mban asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e dhënë në përshkrimin e ngjarjes, duke përfshirë plotësinë dhe kuptueshmërinë e termave dhe kushteve të ofrimit të shërbimit të specifikuara në përshkrim. Organizatori mban përgjegjësi të plotë për përmbajtjen e përshkrimit të ngjarjes, plotësinë, saktësinë dhe legjitimitetin e tij.
3.4. Paysera nuk ofron mundësinë për të rishitur Biletën e blerë, përveç një përjashtimi të parashikuar në pikën 3.5 të Rregullave për biletat e sezonit. Nëse përshkrimi i ngjarjes nuk parashikon ndryshe, dhe një rishitje e tillë e Biletës shkel kufizimet e vendosura nga ligjet dhe/ose Organizatori, Organizatori ka të drejtë të deklarojë Biletën të pavlefshme dhe të mos rimbursojë Biletën e blerë.
3.5. Paysera lejon Blerësin, i cili ka blerë bileta sezoni, të shesë një pjesë të biletave që përbëjnë biletat e sezonit në platformën Paysera Tickets. Blerësi mund ta përdorë këtë të drejtë rishitjeje në platformën Paysera Tickets, shitja e këtyre Biletave në platforma/vende të tjera është e ndaluar.
3.6. Të dhënat e organizatorit të ngjarjes jepen pranë çdo ngjarjeje specifike.
3.7. Personave më të rinj se 14 (katërmbëdhjetë) vjeç u ndalohet përdorimi i platformës Paysera Tickets dhe blerja ose shitja e Biletave. Duke u regjistruar në platformën Paysera Tickets ose duke blerë ose shitur një Biletë, Blerësi konfirmon faktin se ata janë të paktën 14 (katërmbëdhjetë) vjeç dhe kanë të drejtë të hyjnë në transaksionet përkatëse dhe të mbajnë përgjegjësi të plotë për korrektësinë e këto të dhëna/konfirmim.
3.8. Biletat mund të blihen nga të gjithë personat që kanë të drejtën dhe mundësinë për të hyrë në transaksione të tilla, gjegjësisht personat të cilëve zotësia aktive juridike nuk është e kufizuar në këtë fushë, të cilët kanë mundësi teknike për të paguar Biletën dhe për të marrë një biletë elektronike, dhe të cilët janë në përputhje me kërkesat e këtyre Rregullave.
3.9. Për të blerë një biletë për në ngjarje, Blerësi mund, por nuk duhet të regjistrohet në platformën Paysera Tickets, siç parashikohet në kapitullin 5 të Rregullave. Blerësi, i cili nuk është i regjistruar në platformën Paysera Tickets, thjesht do të zgjedhë Ngjarjen, do të zgjedhë opsionin për të blerë Biletën, do të shkruajë numrin e Biletave që dëshiron të blejë, do të japë adresën e tyre të vlefshme të emailit dhe informacione të tjera në lidhje me Blerësin e kërkuar nga Organizatorin dhe jep konfirmimet e kërkuara nga platforma.
3.10. Blerësi mund të paguajë për Biletën duke përdorur metoda elektronike pagese të integruara në platformën Paysera Tickets.
3.11. Blerësi do të paguajë për Biletën brenda 15 minutave pas dorëzimit të porosisë, përveç nëse ka një leje të shprehur nga Organizatori për të paguar për Biletën me një faturë proforma. Nëse ata janë vonë për të paguar për Biletën, Blerësi merr përsipër rrezikun që Bileta të mos blihet dhe të sigurohet. Për një rimbursim të parave të pagesës me vonesë, Blerësi do të kontaktojë drejtpërdrejt me Organizatorin.
3.12. Biletat i lëshohen blerësit vetëm pasi të paguajnë çmimin e plotë për Biletat. Informacioni për çmimet e Biletave jepet në faqen e internetit tickets.paysera.com dhe gjatë blerjes së Biletës. Nëse Blerësi dëshiron të marrë një faturë për Biletat e blera, Blerësi duhet të kontaktojë drejtpërdrejt me Organizatorin.
3.13. Pasi Blerësi të paguajë siç duhet Biletën, Bileta elektronike e gjeneruar dërgohet në adresën e emailit të specifikuar nga Blerësi dhe për blerësin që është i regjistruar në platformën Paysera Tickets, Bileta ngarkohet gjithashtu në llogarinë e tyre në platformën Paysera Tickets. . Blerësi është përgjegjës për ofrimin e një adrese emaili të saktë dhe të vlefshme. Nëse Blerësi jep një adresë emaili të pasaktë ose të pavlefshme, ata marrin përsipër përgjegjësinë për dështimin për t'i dërguar Biletat blerësit ose për dërgimin e tyre te dikush tjetër. Në këtë rast, për marrjen e Biletës ose rimbursimin e parave për Biletën, Blerësi do të kontaktojë drejtpërdrejt Organizatorin.

Të drejtat dhe detyrimet e organizatorit

4.1. Organizatori, në mënyrë që të jetë në gjendje të përdorë platformën Paysera Tickets, duhet të pranojë Rregullat aktuale, Politikën e Privatësisë dhe Marrëveshjen e Përpunimit të të Dhënave Personale dhe nëse Organizatori synon të shesë bileta për ngjarjet me pagesë, gjithashtu të nënshkruajë Marrëveshjen e Shërbimeve të Përgjithshme të Pagesave Paysera dhe të lidhë një marrëveshje me Paysera në lidhje me projektin përkatës për Arkëtimin e pagesave.
4.2. Organizatori konfirmon se ata shpërndajnë dhe shesin Biletat tek Blerësit drejtpërdrejt, duke hyrë në transaksione blerje-shitje me Blerësit.
4.3. Fondet nga Biletat e shitura mblidhen në llogarinë e parave elektronike të Organizatorit në platformën Paysera sipas kushteve dhe kushteve të dhëna në www.paysera.com .
4.4. Organizatori është përgjegjës për faturimin e blerësve. Organizatori pajiset me një funksion faturimi automatik në platformën Paysera. Paysera i jep Organizuesit udhëzimet për përdorimin e këtij funksioni.
4.5. Organizatori mban përgjegjësinë e plotë për ekzekutimin dhe anulimin e ngjarjes dhe do të informojë menjëherë blerësit për çdo ndryshim në ngjarje: datën, orën, anulimin e ngjarjes, etj., dhe përditëson informacionin përkatës në platformën Paysera Tickets.
4.6. Organizatori mban përgjegjësi të plotë për çdo humbje të shkaktuar nga Blerësi për shkak të ndryshimit të vendit ose kohës së ngjarjes, ose kushteve të tjera të ngjarjes kur Blerësi e ka blerë tashmë Biletën për në ngjarje.
4.7. Organizatori mban përgjegjësinë ndaj blerësve dhe personave të tjerë të tretë (autoriteteve kompetente, etj.) për mosekzekutimin ose ekzekutimin e pahijshëm të rimbursimit të biletave për blerësit. Organizatori mund të rimbursojë Biletën tek Blerësi duke u identifikuar në llogarinë e tij në platformën Paysera ose Paysera Tickets.
4.8. Organizatori hyn në platformën Paysera Tickets duke përdorur llogarinë Paysera, Facebook, Google dhe platforma të tjera të miratuara nga Paysera.
4.9. Organizatori, kur krijon Ngjarjen në platformën Paysera Tickets, jep informacion rreth tij, p.sh. emrin, vendin, kohën, përshkrimin dhe informacione të tjera të kërkuara, zgjedh cilësimet e kërkuara të Biletës dhe të dhënat e kërkuara për t'u mbledhur për Blerësin.
4.10. Organizatori mund të shikojë numrin e Biletave të shitura ose të shpërndara në platformën Paysera Tickets, të monitorojë statistikat e Ngjarjeve të tyre dhe të kryejë veprime të tjera të parashikuara në platformë.
4.11. Organizatori duhet të shkarkojë dhe të përdorë një aplikacion skanimi celular "Paysera Tickets" sipas udhëzimeve të përcaktuara në faqen e internetit për të kontrolluar vërtetësinë dhe vlefshmërinë e Biletës. Paysera i ofron udhëzime Organizatorit se si duhet të kontrollohen Biletat me një aplikacion të veçantë celular.
4.12. Organizatori angazhohet të sigurojë saktësinë, plotësinë dhe përputhshmërinë e të gjitha informacioneve grafike, tekstuale dhe dixhitale rreth Ngjarjeve të ofruara në faqen e internetit tickets.paysera.com me legjislacionin në fuqi. Organizatori merr përsipër të mos promovojë ose inkurajojë urrejtje, dhunë ose ngacmim ndaj individëve ose grupeve të individëve; të mos përdorin materiale me të drejtë autori ose me markë tregtare pa lejen e duhur.
4.13. Organizatori angazhohet të mos zbulojë kredencialet e identifikimit të përdorura për të hyrë në platformën Paysera Tickets për asnjë person të tretë.
4.14. Organizatorit i ndalohet të organizojë, shpërndajë dhe shesë bileta për ngjarje që shkelin kërkesat e legjislacionit, duke përfshirë përmbajtje pornografike ose erotike, ngjarje që synojnë të promovojnë përdorimin e alkoolit dhe duhanit ose lojërat e fatit. Organizatorit i ndalohet gjithashtu të përdorë platformën Paysera Tickets në kundërshtim me pikën 10.3 të Rregullave, si dhe kryerjen e aktiviteteve të paligjshme, mashtrimit dhe veprimeve të tjera kriminale.
4.15. Organizatori angazhohet në mënyrë të pakushtëzuar të rimbursojë Paysera-n për çdo penalitet të vendosur nga autoritetet kompetente nëse këto gjoba janë vendosur ndaj Paysera-s për faj të Organizatorit.
4.16. Organizatori analizon pretendimet e blerësve në lidhje me një ngjarje përkatëse në të cilën Biletat janë shpërndarë/shitur nëpërmjet platformës Paysera Tickets. Paysera, pasi ka marrë pretendime të tilla, duhet t'ia përcjellë ato Organizatorit duke njoftuar Blerësin për këtë.
4.17. Nëse një institucion që mbron të drejtat e konsumatorëve miraton një vendim formal që pretendimi i përdoruesit është i arsyeshëm dhe dëmi i përdoruesit duhet të kompensohet nga Paysera, vetë Paysera zbaton vendimin e institucionit që mbron të drejtat e konsumatorit, por Organizatori duhet të rimbursojë Paysera-n për dëmet e shkaktuara në lidhje me vendimin e zbatuar të institucionit që mbron të drejtat e konsumatorit nëse vendimi është miratuar jo për faj të Paysera.
4.18. Nëse Organizatori shkel detyrimet e tij sipas këtyre rregullave, Paysera ka të drejtë, pa një paralajmërim të veçantë, të ndërpresë menjëherë në mënyrë të njëanshme marrëveshjet e nënshkruara me Organizatorin, të pezullojë dhe/ose të ndërpresë të drejtat e Organizatorit për të përdorur platformën Paysera Tickets, të pezullojë shitja/shpërndarja e Biletave dhe dërgimi i një letre Organizatorit duke kërkuar që të rimbursohen blerësit dhe të ndërmerren veprime të tjera ligjore për të mbrojtur interesat e Paysera-s, Blerësve dhe personave të tretë.
4.19. Organizatori pajtohet dhe konfirmon se Paysera ka të drejtë që, sipas gjykimit të saj, të publikojë ngjarjet publike të Organizatorit në faqen e tij të internetit, llogaritë e mediave sociale dhe platformat e marketingut me email pa e njoftuar Organizatorin dhe pa marrë pëlqimin e tyre. Ky rregull nuk zbatohet për ngjarjet private të aksesueshme vetëm me një lidhje. Privatësia e ngjarjes vihet re në mënyrë eksplicite nga Organizatori gjatë krijimit të ngjarjes.
4.20. Organizatori pajtohet dhe konfirmon se Paysera ka të drejtë të përdorë hapësirën e lirë në Biletë sipas gjykimit të saj për reklamimin e saj ose reklamimin e personave të tretë, dhe ta përdorë këtë hapësirë për qëllime të tjera. Organizatori konfirmon se ata nuk kanë pretendime dhe nuk do të shprehin pretendime në të ardhmen në lidhje me përmbajtjen, tekstin, informacionin grafik etj. të publikuar në hapësirën e lirë në Biletë. Paysera do të sigurojë që përmbajtja e reklamës nuk do të prishë rendin e përgjithshëm, kërkesat ligjore dhe normat e sjelljes së mirë.
4.21. Organizatori merr përsipër që modelet e planeve të ndenjëseve të krijuara duke përdorur faqen e internetit të mund të shikohen, përdoren, riprodhohen, përshtaten dhe publikohen nga Paysera dhe organizatorë të tjerë në faqen e internetit ose në çdo media tjetër ekzistuese ose të ardhshme.

Të drejtat dhe përgjegjësitë e blerësit

5.1. Blerësi do të:
5.1.1. në mënyrë të përshtatshme dhe me kohë, t'i paguajë Organizatorit për Biletën e blerë;
5.1.2. të sigurojë të dhëna të sakta, të detajuara dhe të sakta;
5.1.3. të mos shkelë dhe të pajtohet me këto Rregulla, kushte dhe dispozita të tjera të disponueshme publikisht të Paysera dhe Organizatorit, udhëzimet ligjore të Paysera-s dhe kërkesat e legjislacionit në fuqi;
5.1.4. paguani për biletat brenda 15 minutave nga dorëzimi i porosisë, me përjashtim të një përjashtimi të parashikuar në pikën 3.11 të Rregullave.
5.1.5. para blerjes së Biletave, vlerësoni të gjitha rrethanat organizative të ngjarjes, Biletat për të cilat ata blejnë, duke përfshirë datën, kohën, vendin dhe kushtet e tjera të ngjarjes, lexoni të gjithë informacionin përkatës në lidhje me blerjen e Biletave dhe ekzekutimin e ngjarjes, pyesni për të dhënat e organizatorit të ngjarjes, etj. Për informacion shtesë, blerësi do të kontaktojë drejtpërdrejt organizatorin.
5.2. Blerësit i ndalohet:
5.2.1. falsifikimi dhe kopjimi i Biletave, përdorimi ose blerja e Biletave në mënyrë të paligjshme jashtë platformës Paysera Tickets;
5.2.2. shitja e Biletave të krijuara nga platforma Paysera Tickets jashtë platformës Paysera Tickets;
5.2.3. duke përdorur çdo pajisje, program ose softuer që mund të shqetësojë funksionimin e duhur të platformës Paysera Tickets;
5.2.4. kryerja e çdo veprimi tjetër që do të krijonte ngarkim të paarsyeshëm ose të tepruar të platformës Paysera Tickets.
5.3. Të gjitha veprimet e paligjshme të blerësit i raportohen organeve të rendit dhe autoriteteve të tjera kompetente.
5.4. Kur përdorni platformën Paysera Tickets, Blerësi merr përsipër përgjegjësinë e plotë për saktësinë, plotësinë dhe përputhshmërinë e të dhënave të ofruara me realitetin dhe merr përsipër të gjitha pasojat për mospërputhje me këto kërkesa.
5.5. Para se të vijë në Ngjarje, Blerësit rekomandohet të pyesë nëse koha, vendi dhe kushtet e tjera të ngjarjes kanë mbetur të pandryshuara.
5.6. Blerësit përdorin faqen e internetit në rrezikun e tyre. Paysera nuk garanton dhe nuk mban përgjegjësi për çdo shqetësim ose problem të hasur nga Blerësi kur përdor faqen e internetit.

Regjistrimi

6.1. Blerësi që dëshiron të shesë një Biletë/Bileta sezoni në platformën Paysera Tickets tek një person tjetër duhet të jetë një përdorues i regjistruar i platformës Paysera Tickets.
6.2. Regjistrimi bëhet duke përdorur hyrjen e blerësit me Facebook, Google dhe platforma të tjera të miratuara nga Paysera, dhe të dhënat e marra nga këto platforma kërkohen për regjistrim. Personi, duke u regjistruar në platformën Paysera Tickets, pranon që të dhënat e tij personale të transferohen në Paysera me qëllim regjistrimin në platformën Paysera Tickets.
6.3. Blerësi mban përgjegjësi të plotë që të dhënat e tij personale të dhëna dhe të ruajtura në formularin e regjistrimit dhe në platformat e Paysera Tickets janë të sakta, të sakta dhe të plota. Në rast të ndryshimit të të dhënave, Blerësi duhet t'i përditësojë ato menjëherë. Paysera dhe/ose Organizatori nuk do të jenë në asnjë mënyrë përgjegjëse për dëmet që i lindin blerësit dhe/ose personave të tretë për shkak të faktit se blerësi tregoi të dhëna personale të pasakta dhe jo të plota ose nuk arriti të ndryshojë ose përditësojë të dhënat pasi ato ndryshuan.

Rrethanat që lidhen me ngjarjen

7.1. Organizatori mban përgjegjësi për cilësinë e ngjarjes, shfaqjen e tij dhe dhënien e informacionit të saktë rreth ngjarjes dhe ndryshimet në termat dhe kushtet e tij. Në lidhje me çdo rrethanë që lidhet me ngjarjen ose biletat, blerësi do të kontaktojë drejtpërdrejt organizatorin.
7.2. Termat dhe kushtet e ngjarjes përcaktohen nga Organizatori. Për këtë arsye, kushtet e ofrimit të shërbimeve të Eventit mund të ndryshojnë për persona të caktuar. Paysera nuk mban përgjegjësi dhe nuk ka të drejtë të përcaktojë termat dhe kushtet e ofrimit të shërbimeve të cilat arrihen me Biletat.
7.3. Nëse Organizatori anulon ngjarjen ose informon ndryshe se ngjarja nuk do të zhvillohet, ose se data, vendi ose kriteret e tjera të rëndësishme të ngjarjes janë ndryshuar dhe, në këtë mënyrë, vlefshmëria e Biletave është pezulluar, Blerësit do të kontaktoni drejtpërdrejt Organizatorin për një rimbursim të parave dhe/ose kompensim të dëmeve.
7.4. Në lidhje me mosmarrjen e biletave, zëvendësimin e biletave ose humbjen e biletave, blerësi do të kontaktojë drejtpërdrejt Organizatorin.
7.5. Pasi ka marrë pretendime në lidhje me ngjarjen, Paysera ia përcjell ato drejtpërdrejt Organizatorit.

Përpunimi i të Dhënave Personale

8.1. Paysera përpunon të dhënat personale sipas procedurës dhe kushteve të përcaktuara në Politikën e Privatësisë .
8.2. Të dhënat personale të blerësve për përpunimin e të cilëve Organizatori përdor Paysera, përpunohen sipas Marrëveshjes së Përpunimit të të Dhënave Personale të lidhur ndërmjet Organizatorit dhe Paysera. Kjo Marrëveshje rregullon procesin e përpunimit të të dhënave personale të blerësit, detyrimet reciproke dhe përgjegjësinë e Organizatorit dhe Paysera-s, dhe synon të sigurojë mbrojtjen dhe sigurinë e duhur të të dhënave personale të blerësit sipas legjislacionit në fuqi që mbron të dhënat personale.
8.3. Duke konfirmuar porosinë e biletës për në event, Blerësi konfirmon gjithashtu pëlqimin e tij për të transferuar informacionin personal (të dhënat personale) që ai plotëson te organizatori i ngjarjes.
8.4. Organizatori dhe Paysera përfundojnë Marrëveshjen e Përpunimit të të Dhënave Personale, e cila është një aneks i Kushteve të Përdorimit të Biletave Paysera. Nëse Organizatori nuk pajtohet me Marrëveshjen e Përpunimit të të Dhënave Personale, ata nuk mund të përdorin shërbimet e Paysera Tickets.

Përgjegjësia e Paysera

9.1. Paysera vëren, dhe Organizatori pajtohet, se nuk mban përgjegjësi dhe nuk ka të drejtë të vendosë termat dhe kushtet e shërbimeve të cilat arrihen me Biletat e shpërndara nga Organizatorët dhe nuk mban përgjegjësi për vlefshmërinë e Biletave, të tyre pezullim, përditësime, etj. Paysera nuk përcakton çmimet e Events ose termat dhe kushtet e ofrimit të shërbimeve të Eventit, nuk ndan vende, nuk vendos asnjë kriter tjetër të ofrimit të shërbimit, nuk mban përgjegjësi për cilësinë e Shërbimet e ngjarjeve, përmbajtja e tyre, ndodhja dhe pajtueshmëria me kërkesat ligjore, dhe nuk ofron garanci për shërbime të tilla. Shërbimet e ngjarjeve u ofrohen blerësve sipas rregullave të brendshme të Organizatorëve. Informacioni në lidhje me termat dhe kushtet e ofrimit të shërbimeve të aksesuara me Biletat e blera jepet në përshkrimin e Eventit ose duke kontaktuar Organizuesin përkatës.
9.2. Paysera nuk mban përgjegjësi për mosfunksionimin e platformës Paysera Tickets që ka ndodhur jo për faj të Paysera dhe nuk rimburson dëmet e shkaktuara për shkak të një mosfunksionimi të tillë.
9.3. Paysera nuk rimburson dëmet në lidhje me biletat ose ngjarjet e blera.

Kërkesat për sjelljen e sigurt të përdoruesit

10.1. Blerësi përpara se të porosisë biletat duhet të mbajë një shënim të mjaftueshëm për termat dhe kushtet e Shërbimeve të ofruara nga Organizatori, çmimin e Biletave dhe/ose kriteret e tjera të shërbimeve të ofruara nga një biletë e blerë.
10.2. Kur porositni bileta në faqen e internetit, Blerësi duhet të sigurohet që ata të kërkojnë bileta dhe/ose të bëjnë porosi duke përdorur vetëm një dritare të shfletuesit. Nëse Blerësi kërkon për bileta duke përdorur disa dritare të shfletuesit, ai mund të humbasë biletat e tij ose sesioni i hyrjes personale në faqen e internetit mund të përfundojë. Për këtë arsye, procedura e porositjes/blerjes së biletave mund të ndërpritet.
10.3. Vizitorët e faqes në internet janë të ndaluar:
10.3.1. për të përdorur çdo pajisje, program ose softuer pa pëlqimin me shkrim të Kompanisë për të kopjuar përmbajtjen në faqen e internetit ose për ndonjë veprim tjetër të paautorizuar;
10.3.2. përdorni çdo pajisje, program ose softuer për përpunimin ose ngarkimin e porosive të biletave në faqet e internetit të Paysera LT ose Paysera Tickets;
10.3.3. përdorni çdo pajisje, program ose softuer që mund të ndërpresë funksionimin e duhur të faqes në internet;
10.3.4. për të përdorur faqen e internetit Paysera Tickets për çdo aktivitet të paligjshëm, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, përdorimin e kodit të programimit për gjurmimin e veprimeve dhe sjelljes së vizitorëve të faqes në internet, shfrytëzimin e burimeve kompjuterike të vizitorëve të faqes së internetit për funksione jo të faqes në internet, shpërndarjen e malware kompjuterik , duke përdorur media të fshehura ose të koduara;
10.3.5. të kryejë çdo veprim që përbën ngarkesë ose mbingarkesë të paarsyeshme të faqes në internet;
10.3.6. identifikohuni, ringarkoni ose rifreskoni faqet e faqes së internetit ose ofroni kërkesa të tjera për serverët më shpesh se një herë në intervalin prej tre sekondash.
10.4. Vizitorët e faqes në internet përdorin faqen e internetit me rrezikun e tyre. Vizitorët e faqes në internet janë përgjegjës për sigurinë e fjalëkalimit dhe/ose fjalës kyçe të tyre. Paysera nuk garanton që vizitorët e faqes së internetit nuk do të përjetojnë ndonjë ndërhyrje ose problem kur përdorin faqen e internetit.
10.5. Vizitorët e faqes në internet që përdorin shërbimet e Paysera Tickets duhet të veprojnë në mënyrë të arsyeshme, me integritet dhe maturi, t'i japin Paysera-s vetëm informacionin e saktë dhe të sqarojnë të gjitha rrethanat e rëndësishme për ta në një rast specifik dhe të jenë të vetëdijshëm për informacionin e plotë të kërkuar.
10.6. Pasi të ketë vërejtur shkeljet e specifikuara në pikën 10.3 ose ndonjë shkelje tjetër të faqes në internet, vizitori i faqes në internet do të informojë Paysera-n për shkelje të tilla me email në security@paysera.com.

Termat dhe Kushtet e tjera

11.1. Paysera nuk garanton funksionimin e pandërprerë të platformës Paysera Tickets, sepse funksionimi i platformës Paysera Tickets mund të ndikohet (çrregullohet) nga shumë faktorë përtej kontrollit të Paysera. Paysera do të bëjë të gjitha përpjekjet për të siguruar funksionimin sa më të rrjedhshëm të platformës Paysera Tickets, megjithatë, Paysera nuk do të jetë përgjegjëse për pasojat që vijnë nga çrregullimet e funksionimit të platformës, nëse këto çrregullime ndodhin jo për fajin e Paysera.
11.2. Platforma Paysera Ticket mund të mos funksionojë për arsye nën kontrollin e Paysera dhe Paysera nuk do të japë asnjë kompensim për keqfunksionimet nëse platforma Paysera Ticket ka qenë e aksesueshme për më shumë se 99% (nëntëdhjetë e nëntë për qind) të të gjitha kohërave, duke llogaritur mesatarisht të paktën 3 (tre) muaj.
11.3. Të gjitha të drejtat e autorit për dizajnin dhe përmbajtjen e Biletave i përkasin Paysera dhe/ose organizatorëve, Paysera nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen dhe kërkesat e saj të Biletave të shpërndara në platformën Paysera Tickets. Të gjitha të drejtat e autorit për dizajnin dhe përmbajtjen e Biletave i përkasin Paysera, përveç informacionit grafik të dhënë nga Organizatori rreth Ngjarjeve.
11.4. Çdo mosmarrëveshje që lidhet drejtpërdrejt me Paysera-n do të tentohet të zgjidhet përmes negociatave me Paysera-n. Në raste të tilla, Blerësi ose Organizatori duhet të kontaktojnë Mbështetjen e Klientit të Paysera në detajet e kontaktit në faqen e internetit .
11.5. Mosmarrëveshjet ndërmjet blerësit dhe organizatorit zgjidhen ndërmjet tyre. Paysera nuk merr pjesë në zgjidhjen e mosmarrëveshjes ndërmjet blerësit dhe organizatorit të ngjarjes dhe nuk mban asnjë përgjegjësi në lidhje me zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje të tillë ose pasojat e saj si për Blerësin ashtu edhe për Organizuesin.
11.6. Mosmarrëveshjet në lidhje me ekzekutimin ose mosekzekutimin e gabuar të marrëveshjes shqyrtohen jashtë gjykatës në përputhje me procedurën e përcaktuar me Ligjin për Mbrojtjen e Konsumatorit të Republikës së Lituanisë pranë Autoritetit Shtetëror për Mbrojtjen e të Drejtave të Konsumatorit, adresa: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, email tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, website www.vvtat.lt. Mund të aplikoni në mënyrë elektronike përmes platformës në internet të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve.
11.7. Në rast të dështimit të zgjidhjes së mosmarrëveshjes në mënyrë miqësore ose përmes metodave të tjera jo-gjyqësore të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, mosmarrëveshja do të zgjidhet sipas legjislacionit të vlefshëm të Republikës së Lituanisë në gjykatën kompetente të Republikës së Lituanisë, sipas vendndodhjes së selia e Paysera LT.

Kushtet e shërbimit (Version i vjetër, i vlefshëm deri më: 3/30/23)