Regjioni: Ndërkombtare
Gjuha: Shqip XK
Ndrysho

Kushtet e Përdorimit të Biletave Paysera

Hyn në fuqi nga: 7/12/20

1. Definicionet kryesore

1.1. Biletat / Biletat e Sezonit - një dokument i gjeneruar nga sistemi i Biletave Paysera, i cili jep të drejtën për të marrë pjesë në një Ngjarje specifike ose në disa ngjarje të organizuara nga Organizatori, dhe ku emri, vendi dhe data e Ngjarjes Jepet kodi QR dhe informacione të tjera të Organizatorit.
1.2. Uebfaqja tickets.paysera.com faqe elektronike elektronike që i përket UAB Paysera LT nën të drejtën e pronës dhe e cila është pjesë përbërëse e biletave Paysera.
1.3. Organizatorët - një person juridik ose fizik i cili ka krijuar një ngjarje në sistemin e biletave Paysera dhe shet ose shpërndan biletat në ngjarje; të dhënat e organizatorit sigurohen pranë informacionit mbi ngjarjen.
1.4. Paysera - UAB "Paysera LT" (personi juridik kodi 300060819, regjistruar në Pilaitės pr. 16, Vilnius), i cili ka krijuar, mbështet dhe zhvilluar sistemin e Biletave Paysera dhe që zotëron të gjitha të drejtat intelektuale për sistemi aktual.
1.5. Paysera Biletat - një sistem elektronik i biletave që i përket Paysera nën të drejtat e autorit, i disponueshëm në adresën tickets.paysera.com.
1.6. Blerësi - një person juridik ose fizik që blen / ka blerë një biletë përmes sistemit të Biletave Paysera për Ngjarjen e organizuar nga Organizatori. Një person juridik ose fizik që shet / ka shitur një Biletë të blerë përmes sistemit të Biletave Paysera sipas procedurës së parashikuar në Rregullore.
1.7. Ngjarjet - një koncert, udhëtim, sport ose ndonjë ngjarje tjetër publike e organizuar nga Organizatori, e cila mund të ndiqet vetëm me një biletë.
1.8. Rregullat - kushtet aktuale të përdorimit të sistemit të Biletave Paysera.
1.9 Vizitori i faqes në internet- çdo person që viziton ose përdortickets.paysera.com uebfaqen,pa marrë parasysh statusin e regjistrimit.

2. Dispozitat e përgjithshme

2.1 Rregullat aktuale hyjnë në fuqi në momentin kur një person fillon të shfletojë sistemin e biletave Paysera. Kur përdorni sistemin e biletave Paysera, personi deklaron se i ka lexuar rregullat e tanishme, pajtohet me to dhe angazhohet që t'i përmbahet atyre. 2.2. Rregullat konsiderohen të jenë një kusht i domosdoshëm për përdorimin e sistemit të biletave Paysera dhe zbatohen si për blerësit ashtu edhe për organizatorët. Personat që nuk pajtohen me Kushtet e Përdorimit të Biletave Paysera nuk mund ta përdorin këtë sistem dhe kur e përdorin atë, marrin përsipër të respektojnë këto rregulla.
2.3. Rregullat e tanishme përcaktojnë kushtet e përdorimit të sistemit të Biletave Paysera kur merrni informacione rreth ngjarjeve, bleni biletat në ngjarje, duke siguruar informacion për organizatorët dhe kushte të tjera të përdorimit të sistemit.
2.4. Paysera rezervon të drejtën për të ndryshuar dispozitat e kësaj rregulloreje në çdo kohë. Ndryshime të tilla hyjnë në fuqi që nga momenti i botimit në faqen e internetit tickets.paysera.com. Një person rekomandohet të lexojë gjithmonë versionin më të ri të rregullave aktuale përpara se të përdorë biletat Paysera.

3. Përdorimi i sistemit të biletave Paysera

3.1 Sistemi i Biletave Paysera është një sistem i ngjarjeve, duke dhënë mundësinë për organizatorët që të sigurojnë informacion në lidhje me ngjarjet, t'u shpërndajnë bileta atyre, dhe blerësit të marrin informacion në lidhje me ngjarjet, organizatorët e tyre dhe të blejnë një biletë nga organizatori. >> 3.2. Paysera nuk ofron asnjë shërbim shpërndarje / shitje të biletave tek blerësit, por ofron vetëm një platformë për shkëmbimin e informacionit mbi ngjarjet mes organizatorit dhe blerësit, dhe për blerjen / shitjen e biletave.
3.3. Paysera nuk mban përgjegjësi dhe nuk ka të drejtë të përcaktojë termat dhe kushtet e shërbimeve, e drejta e përdorimit e cila jepet nga biletat e shpërndara nga organizatori. Paysera gjithashtu nuk mban asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e dhënë në përshkrimin e ngjarjes, duke përfshirë tërësinë dhe kuptueshmërinë e termave dhe kushteve të ofrimit të shërbimit të specifikuara në përshkrim. Organizatori mban përgjegjësi të plotë për përmbajtjen e përshkrimit të ngjarjes, tërësinë, saktësinë dhe legjitimitetin e tij.
3.4. Paysera nuk ofron një mundësi për të rishitur biletën e blerë, përveç një përjashtimi të parashikuar në pikën 3.5 të Rregullave për Biletat e Sezonit. Nëse përshkrimi i ngjarjes nuk parashikon ndryshe, dhe një rishitje e tillë e shkeljes së biletave kufizimet e vendosura nga ligjet dhe / ose organizatori, organizatori ka të drejtë të deklarojë biletën të pavlefshme dhe të mos kthejë biletën e blerë.
> 3.5 Paysera lejon blerësin që ka blerë bileta sezonale, të shesë një pjesë të biletave që përbëjnë biletat e sezonit në sistemin e biletave Paysera. Blerësi mund të përdorë këtë të drejtë rishitjeje në sistemin e Biletave Paysera, shitja e këtyre biletave në platforma / vende të tjera është e ndaluar.
3.6. Të dhënat e organizatorit të ngjarjeve sigurohen pranë secilës ngjarje specifike.
3.7. Personave më të rinj se 16 (gjashtëmbëdhjetë) vjeç nuk u lejohet të përdorin sistemin e biletave Paysera dhe blerjen ose shitjen e biletave. Duke u regjistruar në sistemin e biletave Paysera ose duke blerë ose shitur një biletë, blerësi konfirmon faktin se ata janë të paktën 16 (gjashtëmbëdhjetë) vjeç dhe ata kanë të drejtë të hyjnë në transaksione përkatëse dhe mbajnë përgjegjësi të plotë për korrektësinë e kësaj të dhëna / konfirmim.
3.8. Biletat mund të blihen nga të gjithë personat që kanë të drejtën dhe mundësitë për të hyrë në transaksione të tilla, dmth. Personat funksionimi i të cilëve nuk është i kufizuar brenda fushës aktuale, të cilët kanë mundësitë teknike të paguajnë për biletën dhe të marrin një biletë elektronike dhe që përputhen me kërkesat e kësaj rregulloreje.
3.9. Për të blerë një biletë në ngjarje, Blerësi mund, por nuk është e obligueshme të regjistrohet në sistemin e biletave Paysera të parashikuara në kapitullin 5 të Rregullave. Blerësi, i cili nuk është i regjistruar në sistemin e biletave Paysera, thjesht zgjedh ngjarjen, zgjedh opsionin për të blerë biletën, fut numrin e biletave që dëshirojnë të blejnë, siguron adresën e tyre të vlefshme të emailit dhe informacione të tjera në lidhje me blerësin e kërkuar nga organizatori dhe jep konfirmimet e kërkuara nga sistemi dhe pëlqimin për transferimin e të dhënave të tyre tek organizatori.
3.10. Blerësi mund të paguajë për biletën duke përdorur mënyra elektronike të pagesës të integruara në sistemin e biletave Paysera.
3.11. Blerësi do të paguajë për biletën brenda 1.5 orësh pas dorëzimit të porosisë. Nëse ata vonojnë të paguajnë për biletën, Blerësi merr përsipër rrezikun që blileta të mos blihet dhe sigurohet. Për një rimbursim të parave me pagesë të vonuar, blerësi do të kontaktojë drejtpërdrejt organizatorin.
3.12. Biletat i lëshohen blerësit vetëm pasi të paguajnë çmimin e plotë për biletat. Informacioni në lidhje me çmimet e biletave jepet në faqen e internetit tickets.paysera.com dhe gjatë blerjes së Biletës. Nëse blerësi dëshiron të marrë një faturë për biletat e blera,blerësi duhet të kontaktojë drejtpërdrejt me organizatorin.
3.13. Pasi blerësi të paguajë në mënyrë të përshtatshme për biletën, bileta elektronike e gjeneruar dërgohet në adresën e postës elektronike të specifikuar nga blerësi dhe për blerësin i cili është i regjistruar në sistemin e biletave Paysera, bileta gjithashtu ngarkohet në llogarinë e tyre në sistemin e biletave Paysera . Blerësi është përgjegjës për sigurimin e një email adrese të saktë dhe të vlefshme. Nëse blerësi siguron një email adresë të pasaktë ose të pavlefshme, ata marrin përsipër përgjegjësinë për dështimin e dërgimit të biletave te blerësi ose për dërgimin e tyre dikujt tjetër. Në këtë rast, për marrjen e biletës ose kthimin e parave për biletën, blerësi do të kontaktojë drejtpërdrejt organizatorin.

4. Të drejtat dhe detyrimet e organizatorit

4.1. Organizatori, në mënyrë që të jetë në gjendje të përdorë sistemin e Biletave Paysera, duhet të ketë pranuar Rregullat aktuale dhe të ketë lidhur një marrëveshje me Paysera në lidhje me projektin përkatës për Grumbullimin e Pagesave.
4.2. Organizatori konfirmon që ata shpërndajnë dhe shesin Biletat Blerësve direkt, duke hyrë në transaksione blerje-shitje me Blerësit.
4.3. Fondet nga Biletat e shitura mblidhen në llogarinë e parave elektronike të Organizatorit në sistemin Paysera në përputhje me termat dhe kushtet e parashikuara në www.paysera.com.
4.4. Organizatori është përgjegjës për faturimin e Blerësve. Organizatorit i sigurohet një funksion faturimi automatik në sistemin Paysera. Paysera ofron udhëzimet për përdorimin e këtij funksioni tek Organizatori.
4.5. Organizatori mban përgjegjësi të plotë për ekzekutimin dhe anulimin e Ngjarjes dhe menjëherë do të informojë Blerësit për çdo ndryshim në Ngjarje: datën, orën, anulimin e Ngjarjes, etj., Dhe Azhurnon informacionin përkatës në sistemin e Biletave Paysera.
4.6. Organizatori mban përgjegjësi të plotë për çdo humbje të shkaktuar nga Blerësi për shkak të një ndryshimi të vendit ose kohës së Ngjarjes, ose kushteve të tjera të Ngjarjes kur Blerësi ka blerë tashmë Biletën e Ngjarjes.
4.7. Organizatori mban përgjegjësi ndaj Blerësve dhe personave të tjerë të tretë (autoritetet kompetente, etj.) Për mosekzekutimin ose ekzekutimin e pahijshëm të rimbursimeve të Biletave tek Blerësit. Organizatori mund të rimbursojë Biletën tek Blerësi duke hyrë në llogarinë e tyre në sistemin Paysera.
4.8. Organizatori hyn në sistemin e Biletave Paysera duke përdorur llogarinë e sistemit Paysera.
4.9. Organizatori, kur krijon Ngjarjen në sistemin e Biletave Paysera, ofron informacion në lidhje me të, d.m.th. emrin, vendin, kohën, përshkrimin, informacionin tjetër të kërkuar, zgjedh cilësimet e kërkuara të Biletës dhe të dhënat e kërkuara për tu mbledhur në lidhje me Blerësin.
4.10. Organizatori mund të shikojë numrin e Biletave të shitura ose të shpërndara në sistemin e Biletave Paysera, të monitorojë statistikat e Ngjarjeve të tyre dhe të kryejë veprime të tjera të parashikuara në sistem.
4.11. Organizatori duhet të shkarkojë dhe të përdorë një aplikacion të veçantë celular për të kontrolluar vërtetësinë dhe vlefshmërinë e Biletës. Paysera ofron udhëzime për Organizatorin se si duhet të kontrollohen Biletat me një aplikacion të veçantë celular.
4.12. Organizatori angazhohet të sigurojë saktësinë, plotësinë dhe pajtueshmërinë e të gjithë informacionit grafik, tekstual dhe dixhital në lidhje me Ngjarjet e dhëna në tickets.paysera.com faqen në internet me legjislacionin në fuqi. Organizatori merr përsipër të mos nxisë ose inkurajojë urrejtje, dhunë ose ngacmim kundër individëve ose grupeve të individëve; mos përdorni materiale të mbrojtura nga të drejtat e autorit ose të markave tregtare pa lejen e duhur.
4.13. Organizatori angazhohet që të mos zbulojë kredencialet e identifikimit të përdorura për t'u identifikuar në sistemin e Biletave Paysera tek ndonjë person i tretë.
4.14. Organizatorit i ndalohet organizimi, shpërndarja dhe shitja e Biletave në Ngjarje që shkelin kërkesat e legjislacionit, përfshirë përmbajtjen pornografike ose erotike, Ngjarjet që synojnë të promovojnë përdorimin e alkoolit dhe duhanit ose lojërave të fatit. Organizatorit gjithashtu i ndalohet të përdorë sistemin e Biletave Paysera në kundërshtim me klauzolën 10.3 të Rregullave, si dhe ekzekutimin e veprimtarisë së paligjshme, mashtrimit dhe veprimeve të tjera kriminale.
4.15. Organizatori angazhohet pa kushte që të rimbursojë Paysera për çdo gjobë të vendosur nga autoritetet kompetente nëse këto gjobë janë vendosur ndaj Paysera për faj të Organizatorit.
4.16. Palët bien dakord që Organizatori të analizojë pretendimet e Blerësve në lidhje me një Ngjarje përkatëse në të cilën Biletat u shpërndanë / shitura përmes sistemit të Biletave Paysera. Paysera, pasi ka marrë pretendime të tilla, duhet t'ia përcjellë ato Organizatorit duke njoftuar Blerësin për këtë.
4.17. Nëse një institucion që mbron të drejtat e konsumatorit miraton një vendim zyrtar që pretendimi i përdoruesit është i arsyeshëm dhe dëmi ndaj përdoruesit duhet të kompensohet nga Paysera, vetë Paysera zbaton një vendim të tillë të institucionit që mbron të drejtat e konsumatorit, por Organizatori duhet të rimbursojë Paysera për dëmet e shkaktuara në lidhje me vendimin e zbatuar të institucionit që mbron të drejtat e konsumatorit nëse vendimi është miratuar jo për faj të Paysera.
4.18. Nëse Organizatori shkel detyrimet e tyre sipas kësaj Marrëveshjeje, Paysera ka të drejtë, pa një paralajmërim të veçantë, të përfundojë menjëherë në mënyrë të njëanshme këtë Marrëveshje, të pezullojë dhe / ose të ndërpresë të drejtat e Organizatorit për të përdorur sistemin e Biletave Paysera, të pezullojë shitjen / shpërndarjen e Biletave dhe dërgoni një letër Organizatorit duke kërkuar të rimbursoni Blerësit dhe të ndërmarrni veprime të tjera ligjore për të mbrojtur interesat e Paysera, Blerësve dhe personave të tretë.
4.19. Organizatori bie dakord dhe konfirmon që Paysera ka të drejtë që sipas gjykimit të saj të publikojë ngjarjet publike të Organizatorit në llogaritë e tij në mediat sociale pa njoftuar Organizatorin dhe pa marrë pëlqimin e tyre. Ngjarjet publikohen në llogarinë e rrjetit social Facebook Biletat Paysera-Renginių Bilietai duke postuar informacione rreth tyre në burimin e lajmeve dhe duke krijuar ngjarje të tjera me informacionin e ngjarjes.
4.20. Organizatori bie dakord dhe konfirmon që Paysera ka të drejtë të përdorë hapësirë ​​falas në Biletë sipas gjykimit të saj për reklamimin ose reklamimin e personave të tretë, dhe ta përdor këtë hapësirë ​​për qëllime të tjera. Organizatori konfirmon se ata nuk kanë ndonjë pretendim dhe nuk do të shprehin asnjë pretendim në të ardhmen në lidhje me përmbajtjen, tekstin dhe informacionin grafik, etj. Të botuar në hapësirën e lirë në Biletë. Paysera do të sigurojë që përmbajtja e reklamës nuk do të prishë rendin e përgjithshëm, kërkesat ligjore dhe normat e sjelljes së mirë.

5. Të drejtat dhe përgjegjësitë e blerësit

5.1 Blerësi do të:
5.1.1. të paguajë në mënyrë të përshtatshme dhe në kohë për Biletën e blerë tek Organizatori;
5.1.2. siguroni të dhëna të sakta, të hollësishme dhe të sakta;
5.1.3. të mos shkelë dhe të pajtohet me këto Rregulla, kushtet dhe dispozitat e tjera të disponueshme për publikun të Paysera dhe Organizatorit, udhëzimet ligjore të Paysera dhe kërkesat e legjislacionit në fuqi;
5.1.4. paguani për biletat brenda 1.5 orëve nga dorëzimi i porosisë;
5.1.5. para blerjes së Biletave, vlerësoni të gjitha rrethanat organizative të Ngjarjes, Biletat për të cilat ata blejnë, duke përfshirë datën, kohën, vendin dhe kushtet e tjera të Ngjarjes, lexoni të gjithë informacionin përkatës në lidhje me blerjen e Biletave dhe ekzekutimin e Ngjarjes, pyesni për të dhënat e Organizatorit të Ngjarjeve, etj. Për informacione shtesë, Blerësi do të kontaktojë Organizatorin drejtpërdrejt.
5.2. Blerësi është i ndaluar nga:
5.2.1. falsifikimi dhe kopjimi i Biletave, përdorimi ose blerja e Biletave në mënyrë të paligjshme jashtë platformës së Biletave Paysera;
5.2.2. shitja e Biletave të gjeneruara nga sistemi i Biletave Paysera jashtë sistemit të Biletave Paysera;
5.2.3. duke përdorur çdo pajisje, program ose program që mund të prishë funksionimin e duhur të sistemit të Biletave Paysera;
5.2.4. kryerjen e ndonjë veprimi tjetër që do të krijonte ngarkim irracional ose të tepruar të sistemit të Biletave Paysera.
5.3. Të gjitha veprimet e paligjshme të Blerësit raportohen tek zbatimi i ligjit dhe autoritetet e tjera kompetente.
5.4. Kur përdorni sistemin e Biletave Paysera, Blerësi merr përsipër përgjegjësinë e plotë për saktësinë, plotësinë dhe konformitetin e të dhënave të dhëna me realitetin, dhe ndërmerr të gjitha pasojat për mosrespektimin e kërkesave aktuale.
5.5. Para se të vijë në Ngjarje, Blerësit rekomandohet të hetojë nëse koha, vendi dhe kushtet e tjera të ngjarjes kanë mbetur të pandryshuara.
5.6. Blerësit e përdorin uebfaqen me përgjegjësinë e tyre. Paysera nuk garanton dhe nuk mban përgjegjësi për çdo shqetësim ose problem të hasur nga Blerësi gjatë përdorimit të faqes në internet.

6. Regjistrimi

6.1 Blerësi që dëshiron të shesë një Biletë / Biletat e sezonit në sistemin e Biletave Paysera një personi tjetër duhet të jetë një përdorues i regjistruar i sistemit të Biletave Paysera.
6.2 Regjistrimi bëhet duke përdorur hyrjen e Blerësit në Facebook, Google dhe platforma të tjera, dhe të dhënat e marra nga këto platforma të kërkuara për regjistrim. Personi, duke u regjistruar në sistemin e Biletave Paysera, bie dakord që të dhënat e tyre personale të transferohen te Paysera me qëllim të regjistrimit në sistemin e Biletave Paysera.
6.3. Blerësi mban përgjegjësi të plotë që të dhënat e tyre personale të siguruara dhe të ruajtura në formularin e regjistrimit dhe në sistemin e Biletave Paysera janë të sakta, të sakta dhe të plota. Në rast të një ndryshimi në të dhënat, Blerësi duhet t'i azhurnojë ato menjëherë. Paysera dhe / ose Organizatori nuk do të jetë në asnjë mënyrë përgjegjës për dëmin që i shkaktohet Blerësit dhe / ose personave të tretë për shkak të faktit se Blerësi ka treguar të dhëna personale të pasakta dhe jo të plota ose nuk ka arritur të ndryshojë ose azhurnojë të dhënat pasi ato të ndryshojnë,

5. Rrethanat lidhur me Ngjarjen

7.1 Organizatori mban përgjegjësi për cilësinë e Ngjarjes, ndodhjen e tij dhe sigurimin e informacionit të saktë në lidhje me Ngjarjen dhe ndryshimet në termat dhe kushtet e saj. Lidhur me çdo rrethanë që lidhet me Ngjarjen ose Biletat, Blerësi do të kontaktojë Organizatorin drejtpërdrejt.
7.2. Termat dhe kushtet e Ngjarjes përcaktohen nga Organizatori. Për këtë arsye, kushtet e ofrimit të shërbimeve të ngjarjes mund të ndryshojnë për persona të veçantë. Paysera nuk mban përgjegjësi dhe nuk ka të drejtë të përcaktojë termat dhe kushtet e ofrimit të shërbimeve të cilat mund të aksesohen me Biletat.
7.3. Nëse Organizatori anulon Ngjarjen ose ndryshe informon se Ngjarja nuk do të zhvillohet, ose se data, vendi ose kriteret e tjera të rëndësishme të Ngjarjes janë ndryshuar dhe, kështu, vlefshmëria e Biletave është pezulluar, Blerësit do të kontaktoni Organizatorin direkt për një rimbursim parash dhe / ose kompensim të dëmeve.
7.4. Lidhur me dështimin për të marrë Biletat, zëvendësimin e Biletave ose humbjen e Biletave, Blerësi do të kontaktojë Organizatorin direkt.
7.5. Duke marrë pretendime në lidhje me Ngjarjen, Paysera ia përcjell ato drejtpërdrejt Organizatorit.

8. Përpunimi i të dhënave personale

8.1 Paysera përpunon të dhënat personale të Blerësve sipas procedurës dhe nën kushtet e vendosura në Politikat e Privatësis.
8.2 Të dhënat personale të blerësve për përpunimin e të cilave Organizatori përdor Paysera, përpunohen sipas Marrëveshjes për Përpunimin e të Dhënave Personale të lidhura midis Organizatorit dhe Paysera. Kjo Marrëveshje rregullon procesin e përpunimit të të dhënave personale të Blerësit, detyrimet e ndërsjella dhe përgjegjësinë e Organizatorit dhe Paysera dhe synon të sigurojë mbrojtjen e duhur dhe sigurinë e të dhënave personale të Blerësit në përputhje me legjislacionin në fuqi që mbron të dhënat personale.
8.3. Organizatori dhe Paysera përfundojnë Marrëveshjen për Përpunimin e të Dhënave Personale, e cila është një aneks i Kushteve të Përdorimit të Biletave Paysera të zbatueshme për Organizatorët. Nëse Organizatori nuk pajtohet me këtë Marrëveshje, ata nuk mund të përdorin shërbimet e Biletave të Paysera.

9. Përgjegjësia e Paysera

9.1 Paysera shënon, dhe Organizatori bie dakord, që nuk mban përgjegjësi dhe nuk ka të drejtë të përcaktojë termat dhe kushtet e shërbimeve të cilat mundësohen me Biletat e shpërndara nga Organizatorët dhe nuk mban përgjegjësi për vlefshmërinë e Biletave, pezullimi, azhurnimet, etj. Paysera nuk përcakton çmimet e Ngjarjeve ose termat dhe kushtet e ofrimit të shërbimeve të Ngjarjes, nuk cakton vende dhe nuk përcakton ndonjë kriter tjetër të ofrimit të shërbimit, nuk mban përgjegjësi për cilësinë e shërbimeve të ngjarjeve, përmbajtja e tyre, ndodhja dhe pajtueshmëria me kërkesat ligjore, dhe nuk ofron garanci për shërbime të tilla. Shërbimet e ngjarjeve u sigurohen Blerësve sipas rregullave të brendshme të Organizatorëve. Informacioni në lidhje me termat dhe kushtet e ofrimit të shërbimeve të aksesuara me Biletat e blera jepet në përshkrimin e Ngjarjes ose duke kontaktuar Organizatorin përkatës.
9.2 Paysera nuk mban përgjegjësi për mosfunksionimin e sistemit të Biletave Paysera që ka ndodhur jo për faj të Paysera dhe nuk rimburson dëmet e shkaktuara për shkak të mosfunksionimit të tillë.
9.3. Paysera nuk rimburson dëmet në lidhje me Biletat ose Ngjarjet e blera.

10. Kërkesat për sjellje të sigurt

10.1. Persons before receiving/ordering the Services should take sufficient note of the terms and conditions of Service provision, the price of Tickets or Services, know the limits set for the Tickets allowing to use the services of the service provider, and/or other criteria of service provision. In case of any questions, persons should contact Paysera Tickets for additional information.
10.2. When ordering tickets on the website, persons should make sure that they search for tickets and/or place orders by using only one browser window. If persons search for tickets by using several browser windows, they may lose their tickets, or the session of personal login to the website may time out. For this reason, the procedure for ticket ordering/acquisition may be disrupted.
10.3. Website visitors are prohibited:
10.3.1. to use any devices, programs, or software without the written consent of the Company in order to copy the content on the website or for any other unauthorised actions;
10.3.2. use any devices, programs, or software for processing or uploading ticket orders on the websites of Paysera LT or Paysera Tickets;
10.3.3. use any devices, programs, or software which may interrupt the proper functioning of the website;
10.3.4. to use the Paysera Tickets Website for any illegal activity, including but not limited to, the use of programming code for tracking the actions and behaviour of the Website visitors, exploiting the computer resources of the Website visitors for non-website functionality, distributing computer malware, using hidden or encrypted media;
10.3.5. perform any actions which constitute unreasonable load or overload of the website;
10.3.6. login, reload, or refresh pages of the website or provide other requests to servers more frequently than once in the interval of three seconds.
10.4. Persons use the website at their own risk. Persons are responsible for the security of their password and/or keyword, if applicable, themselves. The Company does not guarantee and is not responsible that persons will not experience any interference or problems when using the website.
10.5. In all cases the person receiving/applying for/ordering Services should act reasonably, with integrity and discretion, and provide only correct information to the Company and clarify all circumstances relevant to them in a specific case and be aware of the full required information.
10.6. Having noticed the breaches specified in clause 10.3 or any other Website breaches, the Website visitor shall inform Paysera about such breaches by email to security@paysera.com.

11. Termat dhe kushtet e tjera

11.1 Për shkak të pengesave teknike ose në rast të rrethanave të tjera, funksionimi i sistemit të Biletave Paysera dhe mundësia e blerjes së Biletave mund të pezullohen ose të ndërpriten.
11.2. Të gjitha të drejtat e autorit për hartimin dhe përmbajtjen e Biletave i përkasin Paysera dhe / ose Organizatorëve, Paysera nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen dhe kërkesat e Biletave të shpërndara në sistemin e Biletave Paysera.
11.3. Çdo mosmarrëveshje që lidhet drejtpërdrejt me Paysera do të përpiqet të zgjidhet përmes negociatave me Paysera. Në raste të tilla, Blerësi duhet të kontaktojë Mbështetjen e Klientit të Paysera në detajet e kontaktit në faqen e internetit .
11.4. Mosmarrëveshjet midis Blerësit dhe Organizatorit zgjidhen ndërmjet Palëve. Paysera nuk merr pjesë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis Blerësit dhe Organizatorit të Ngjarjeve dhe nuk mban asnjë përgjegjësi në lidhje me zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje të tillë ose pasojat e saj për Palët.
11.5. Në rast të dështimit për të zgjidhur mosmarrëveshjen përmes negociatave dhe, me kusht që Blerësi të jetë një person fizik, Blerësi ka të drejtë t'i drejtohet Autoritetit Shtetëror të Mbrojtjes së të Drejtave të Konsumatorit të Republikës së Lituanisë ose zgjidhjes më të afërt Qendra Evropiane e Konsumatorit .
11.6. Në rast të dështimit për të zgjidhur mosmarrëveshjen në mënyrë miqësore ose përmes metodave të tjera jo-gjyqësore të zgjidhjes së mosmarrëveshjes, mosmarrëveshja do të zgjidhet sipas legjislacionit të vlefshëm të Republikës së Lituanisë në gjykatën kompetente të Republikës së Lituanisë në përputhje me vendndodhjen e selia e Paysera LT.