Регион: Международно
Език: български
Промяна

V Dzūkų kultūros pescivalis „Čiulba ulba“ 2024

Atsklaidziam ilgai kavotų paslapcį!

Penktu mūs sueigu blizgysim karūnų Marei Kuodžiūtei-Navickienei (1883–1962) – neailinio talento Mitraukos kaimo daininykei, katrų daugelis jau baigia užmiršč, ale misnam – šito mes nelaisim! 2024 m. Mariulai būt suvejį 141-eri! Tai gera proga jų prismįc, o kap kam – šitų deimantų atrasc.

Jau kap mum vesela, kų pescivalį pagaliau skiriam moteriai – ir dar kokiai!

Marė Kuodžiūtė-Navickienė – vienintełė kaimo daininykė vison Lietuvon, katros dainų inrašai išlaisci solinėn vinilinėn plokštełėn! Gal’ ir jūs, ar jūs tėvai, seneliai tų plokštełį turit kur lancynon? O gal’ dar ir pasukat? Paklausot?

Plokštełė dzidziuliu tiražu išlaista jau po daininykės smercies – 1976 m., jon skamba 14 dainų (jei neturit pacios plokštełės, jos sekas paklausyc Pakartot.lt arba Epaveldas.lt). Plokštełė padabyta dailinyko V. Ciplijausko nutapytu daininykės portretu, katris, mūs kukliu nuomoni, yra ne kų mažiau kerincis už Mariułės dainavimų. 

Vėliau, 2006 m., išlaista ir knygutė, katron publikuota jau daugiau – 33 dainos, pridėtas ir CD.

Mariułį, besėdzincių praston pirkutėn Mitraukos kaimi, 1956 m. užčiko etnomuzikologės dr. G. Četkauskaitės vadovautos išvykos tautosakai rinkc dalyviai. Jau kap jy užgiedoj, tautosakos rinkėjai nebeišmanė kas daryc – kap tokį sudėcyngų, išdabytų jos dainavimų natom popieriun užrašyc – tai jau buvo nutarta Marį ir jos dukterį Petrį, su katruoj labai jau gražiai buvo susgiedojusios, kviesc Vylniun propesionaliem inrašam. Moterukės ryžos kelionei – tųdzien Vylniun buvo inrašyta 80 jų dainų. Dartės jos yra LMTA Muzikinio pol’kl’oro arkyvo aukso pondas!

Dainos Mariulai mačino aic per jos nelangvų gyvenimų. Prieš smercį jų labjausiai ir gaiłėj: „Nieko man negaila, cik šitų dainų“. Tadu jy dar nežnoj, kad jos dainos suksis miestiecių pateponuosa.

Orų vyrpinancis, švelnus Mariułės balsas, rodos, be jokių pastangų vinguriuojancios meliodijos paskuciniais ano amžiaus dešimtmeciais žavėj ne cik Lietuvos, ale ir užsienio pol’kl’oro cyrėjus, o inrašuosa girdzimus Mariułės vingelius ir visokias sudėcyngas meliodijų puošmenas natom išrašyc buvo kviesci žymiausi to čėso kompozitoriai (B. Kutavičius, F. Bajoras, K. Brunzaitė)!

Kadu tai dzidziuliu atradzimu buvus daininykė, dartės nepelnytai primiršta: dažnas dzūkų liaudies dainų myłėtojas gerai žino Petrų Zalanskų, ale Marį Kuodžiūtį-Navickienį – labai jau retas. Tai jau jos 140-om gimimo mecinėm paminėc ir Mariułės talentu prismįc nutarėm skyrc penktų dzūkų kultūros pescivalį! Jau pyrmas jubiliejinis?!

Kap gałėc jau pratot, pescivalis vyks Senosios (Pirmos) Varėnos apylinkėn, visai šalia buvusio Mitraukos kaimo, katran gyveno mūs Marė. Prauda, paskum kaimas pervadzytas Mitriškėm, o dar vėliau kaimo statusas buvo visai panaikytas – paliko ūlyčiu su Mitriškių pavadzinimu (Mitriškių g.).

***

Marės dainos žodziais šiųmecis pescivalis kviecia „vėjełėm paskloc, miglałėm užsikloc – insikūrc dar Mariułės balsų menanciosa Merkio vingių pievosa, sucikc vieniem kitus, palabyc, ir rozu švįsc dzūkų kultūrų beigi Marės Kuodžiūtės-Navickienės gražių sukakcį!  

***

Programų rasc sekas cia: www.dzukuku.lt

Išduosim paslapcį – dartės kuriam pylno metro pyl’mų apė Mariułį! Sekit naujienėlas.

Ranginys peisbuki: https://fb.me/e/4dHLNzuoC

 

Padabokit anų metų akimirksnių kecvirto pescivalio pylman.

Tankiausiai užduodamus klausimus atsakom cia.

Padaboc, kas šiuosmet pescivalin sveciuosis, sekas mūs cinkluosa: peisbėn ir instagramon!

***

Pescivalis kap ir kožnais metais kvies in visokiausias veiklas: paskaitų klausyc, dzūkiški amatai išmėgyc, žygiuosna aic, diskusijon sudalyvauc, parodos padaboc, dzūkiškai giedoc beigi tancavoc pasmokyc, o maliukai ras kas veikc Vaikų kiemukan.

Tepgi laukia ir naujų zabovų: kas akvatos turės, gałės pamėgyc privėjimų ligi Merkio dalgi pašienauc, o spakainesnius kviesim susėsc ratan ir paporyc apė sau brangiausius kašikus ar skepetas! Katriej pirkias Dzūkijon turi, seksis pasisemc pacyrimo iš nagingo meistros, katras patars, kap, toli nenuveinanc nog vietos tradicijos, puosełėc savo medzinukus. O kam prieg dūšios gaspadiniauc, gałės net ir su dzūkišku vyrtuvi suspažįc. Ir dar gi programon grįžta nakcinis žygis! 

***

Nog 2022 m. pescivalį „Čiulba ulba“ organizuojam visiškai savanoriškai: subūrėm spiecių žmonių, katruos jūngia meiłė Dzūkijai beigi siekis aukščyn kelc dzūkų kultūrų, ir tam raikalu inkūrėm VšĮ „Samanukės“.

Jei jūs tarpi yra norincių paremc mūs VšĮ ir tep pascipryc mūs veiklų, mielai prijimsim jūs paramų!

VŠĮ SAMANUKĖS

LT053500010014878191

Mokėjimo paskircis: Dzūkų kultūros pescivaliu gyvuoc!

Tebgi kožnais metais kvieciam paskyrc mūs VšĮ dalį savo sumokėto GPM. Tų seksis padaryc ligi gegužės 2 dzienos!

Paramos gavėjas: VšĮ „Samanukės“

Įmonės kodas: 305915784

Kap skyrc 1,2% nuog GPM?

Dėkavojam!

***

🥁 Pescivalį rangia VšĮ „Samanukės“ ir smagi „Čiulba ulba“ savanorių komanda.

🥁 Penkto pescivalio namai – „Juostandis“ (Ąžuolų g. 5, Senoji Varėna). 

Kempingai insikurs šalimais esancion Aurimo Budėno stovyklavietėn beigi stovyklavietėn „Naktigonė“.

🥁 Pescivalį pinansuoja LIETUVOS KULTŪROS TARYBA.

*********

👏🏻 MŪS DRAUGAI:

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

LRT

Varėnos kultūros centras

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

UAB Varėnos vandenys

Alytaus kraštotyros muziejus

Merkinės krašto muziejus

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

Alytaus miesto teatras

VšĮ „Balta kreida“

VšĮ “Verpėjos”

VšĮ Teatras „Labas“

VšĮ „Bet kas zyzia“

 

👏🏻 ŽINELAS APĖ PESCIVALĮ SKLAISC PAŽADĖJ:

LRT Klasika

Alytausgidas.lt

„Alytaus naujienos“

„Dzūkijos veidas“

„Dzūkų žinios“

„Merkio kraštas“

FM99 (Alytaus radijas)

Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga

Asociacija „Etnoerdvės“

Dzūkijos regioninė etninės kultūros globos taryba

 

👏🏻 PESCIVALĮ REMIA:

Varėnos rajono savivaldybė

MB Merkio sūrinukas (kavinė „Sūrininkai Dargužiuose“)

UAB Acorus Calamus (ETNO arbatos)

UAB Straikas (SIP SAP sulos)

MB Etnodizainas („EtnoDesign“)

Naminių grybukų cechelis „Nupjauk grybą“

Aptvėrimo sistemos „Tvora pigiau“

UAB Panevėžio alus („Dundulis“)

UAB Resursų centras („Skani tradicija“)

 

>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<

Dzūkų kultūros pescivalis „Čiulba ulba“ – tai galimybė dzūkų jaunimu ir visiem Dzūkijų mylinciem žmonėm pažįc šitų kraštų beigi jo tradicijas, kraštovaizdzį ir gamtų per pacyrimų. Pescivalin kviecam kožnų paklausc savį, ar aš dzūkas? O dėl' ko? Kų man tas reiškia? O kas man yra toj Dzūkija? 

Laukiam tavį, tavo šaimos, draugaicių beigi susiedų!

>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<

BILIETŲ KAINOS. DĖL' KO JOS TOKIOS?

Tep tep, daliai jūs šitos kainos išrodo juokyngos. Jau šitų girdėjom ne rozų. Kici gal' net pamislina, kų ca gal' ne kokis pescivalis, jei tokios žemos kainos. Tai paaiškysim. 

Labai norim, kad mūs pescivalis pirmiausia būt priainamas regiono, kaimų gyventojam, dėl' to ir skelbiam žemiausias bilietų kainas, kokias cik galim – kad ca turėt galimybį dalyvauc visi, nepaisanc to, kiek kas uždyrba. 

Prauda, norėtumėm skelbc dzidesnes kainas, ale tep prarastumėm dalį mūs labai laukiamų Dzūkijos žmonių. Nu ir šitas pescivalis yra ne kokis šou ar tūsopkė, o vieta bendramįslių bendruomenei būrcis ir daug viso įdomaus dažinoc apė dzūkų kultūrų, išsimokyc ir išmėgyc, o paskum parsnešč tų žinojimų in savo namus. Dėl' to mum ir yra tep svarbu, kad kaimų žmonys gałėt sudalyvauc, jei jiem nor kiek interesna. Ba pirmiausia dzūkų kultūrai skyrta gyvuoc Dzūkijos kaimeliuose!

Tai jei esat iš tų, katriem šitoj kainukė juokynga, ir jei mislinat, kų šitas pescivalis vertas daugiau ir galit sau laisc prieg jo prisdėc dzidesniu sumu, mes būsim jum be galo dėkyngi ir labai dziaugsimės! Tai galit nuspirkc ne vienų, o daugiau bilietų, arba paremc pescivalį pavedzimu!

>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><< 

NUOLAIDOS!

Vaikam, katriej dar neturi 5 metukų, pescivalis nemokamas! 

Nuolaidas taikom pensinykam, neįgaliem, studentam, moksleiviam, vaikam nuog 5 m. 

Kainukes rasit kainoraščin (spauskit knopkį PIRKTI BILIETĄ – tadu rodzis visus pasrinkimus!). 

Cik važuodami in pescivalį neužmirškit pažymėjimų, katruos raiks parodzyc prieg pescivalio vartėlių, jei jūs bilietukas su nuolaidu!

Šamet ir vėl' intraukėm ŠAIMYNINIUS BILIETUS, katrus kviecam insigyc visus, kas mislina su vaikucais atkeliauc.

 >><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<

Organizuojam šitų pescivalį, kų rastųs vieta sklaiscis dzūkų kultūrai ir būrcis bendramįslių bendruomenei, katrai Dzūkijos kultūra beigi ateicis ne vis vien!

Mūs pescivalis nestovi vieton ir kožnais metais keliauna per Dzūkijos kaimus, kų pažįtumėm placių Dzūkijų beigi geriau dažinotumėm apė jos kampeliuosa gyvenusius šviesuolius – pescivalio asmenybes. Ligi šių metų visi rozu:

  • Mardasavo kaimi paminavojom daininykų Petrų Zalanskų,
  • Marcinkonysa suspažinom su Juozo Averkos veiklu,
  • apė Vinco Krėvės-Mickevičiaus kūrybų dažinojom Subartonysa,
  • atlankėm poeto Sigito Gedos gimtas Veisiejų apylinkes.
Организаторът носи отговорност за качеството на събитието. Организаторът ще вземе решение относно възстановяването на сумата, ако събитието не се проведе или бъде отложено. За по-подробна информация относно обстоятелствата и възстановяването на средства, моля, вижте Обстоятелства, свързани със събитието

Местоположение (за онлайн събития - URL)