Regionas: Lietuva
Kalba: Lietuvių
Keisti

IV Dzūkų kultūros pescivalis „Čiulba ulba“ 2023

Dzaugiamės gałėdami jau kecvirtųroz pakviesc visus, katriej neabejyngi Dzūkijai, navet keturas dzienas pralaisc apsupciem ir apkamšyciem jos kultūru!

Pagrindzinė inpormacija apė pescivalį mūs svetainėn.

Kviecam sekc visas pescivalio naujienas mūs cinkluosa: peisbėn ir instagramon!

>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<

Dzūkų kultūros pescivalis „Čiulba ulba“ – tai galimybė dzūkų jaunimu ir visiem Dzūkijų mylinciem žmonėm pažįc Dainavos kraštų beigi jo tradicijas, kraštovaizdzį ir gamtų per pacyrimų. Pescivaliu kviecam paklausc savį, ar aš dzūkas? O dėl' ko? Kų man tas reiškia? O kas man yra toj Dzūkija? 

Laukiam tavį ir tavo draugaicių!

>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<

Šamet kviesim peškom ataic ar ratuociem atvažuoc in vandenų apsuptų Veisiejų kraštų, katran šųmeco „Čiulba ulba“  (o ir visos Lietuvos!) šviesuolis baigė vidurinį mokyklų. Nū Veisiejų mokykla ir vadzinas vardu šito slauno dzūko, ca pradėjuso kūrc savo ailas, katros paskiau vison Lietuvon kap jokios kitos sužibėjo. Jei dar nežinot, kokiu gi vardu toj mokykla pavadzyta, kviecam dažinoc – atsilankyc Veisiejų kraštan ir pasdairyc terpu, koki kalnai ir ažarai kūrc inkvėpė Sigitų Gedų!

PALAIMYCI CIEJ, KATRIEJ PARAINA NAMO!

Šitų prazį perskaitėm mūs šųmeco pescivalio inkvėpėjo Sigito Gedos ailėraščin „Medzo daina an šaligatvio“. An šaligatvio medziu negera, mislinam, kų ir žmogu an aspalto būc nėr paci mieliausia vieta. Tadgi kecvirtu pescivaliu „Čiulba ulba“ ne cik kviecam gerau pažįc Dzūkijų ir jos žmonių kultūrų, ale ir atsigrįžč in vis tuštėjancus kaimus, pamislįc, kų kožnas galim padaryc, kad ciej kaimai visai neišmirt. Galiausiai kviecam ir palaimyngai ca sugrįžč beigi paciem tapc kurancais nūdzienos dzūkų kultūrų.

>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<

Šamet, susrinkį Veisiejų krašti, aisim in žygius dar nepažįtais kalnais ir paažarėm, an kranto susbūrį giedosim ir šoksim, mokysimės savo rankełėm pasdaryc visokius daiktus, katruos darė nuog sanovės šitosa vietosa gyvenį žmonys, klausysim indomiausių paskaitų ir diskusijų, ir dar visokiu gordzu dzugysim savo dūšelas!

Šalia pagrindzinės pescivalio programos ir vėl’ kožnųdzien ūš Vaikų kiemukas, dėl’ to norim pakviesc jaunas šaimynas su vaikucais drąsiai pas mumi važuoc – būsit veseli ir jūs, ir jūs mažuliai!

PROGRAMA SU ŽAMĖLAPIU 2023

DALYVIŲ (IŠ)PAŽINCYS 2023

JŪS KLAUSIMAI, MŪS ATSAKYMAI: jau grait!

>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<

BILIETŲ KAINOS. DĖL' KO JOS TOKIOS?

Tep tep, daliai jūs šitos kainos atrodo juokyngos. Jau šitų girdėjom ir peraitais metais. Kiciem gi dar kyla mincių, kad ca gal' ne kokis pescivalis, jei tokios žemos kainos. Paaiškysim. 

Mes labai norim, kad mūs pescivalis pirmiausia būt priainamas regiono, kaimų gyventojam, dėl' to ir skelbiam žemiausias bilietų kainas, kokias cik galim – kad ca turėt galimybį dalyvauc visi, nepaisanc to, kap jiem sekas su uždarbiais. Prauda, norėtumėm skelbc dzidesnes kainas, ale tep prarastumėm dalį mūs labai laukiamų Dzūkijos žmonių. Nu ir šitas pescivalis yra ne kokis šou ar tūsopkė, o vieta bendramincių bendruomenei būrcis ir daug viso įdomaus dažinoc apė dzūkų kultūrų, išsimokyc ir išmėgyc, o paskum parsnešč tų žinojimų in savo namus. Dėl' to mum ir yra tep svarbu, kad kaimų žmonys gałėt sudalyvauc, jei jiem nor kiek interesna. Ba pirmiausia dzūkų kultūrai skyrta gyvuoc Dzūkijos kaimeliuose!

Tai jei esat iš tų, katriem šitoj kainukė juokynga, ir jei mislinat, kų šitas pescivalis vertas daugiau ir galit sau laisc prieg jo prisdėc dzidesniu sumu, mes būsim jum be galo dėkyngi ir labai dzaugsimės! Tai galit nupyrkc ne vienų, o daugiau bilietų, arba pervesc norimų sumų europinių in pescivalio organizatoraus banko sąskaitų:

VŠĮ SAMANUKĖS

LT053500010014878191

Mokėjimo paskirtis: Dzūkų kultūros pescivaliu gyvuoc!

>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><< 

NUOLAIDOS!

Nuolaidas taikom moksleiviam, studentam, pensinykam ir neįgaliem. Rasit kainoraščin. Cik neužmirškit pažymėjimų, katruos raiks parodzyc prieg pescivalio vartėlių, jei jūs bilietukas su nuolaidu!

Kap ir kasmet, vaikuciam, katriej dar nelanko mokyklos, pescivalis nemokamas! 

Šamet pyrmųroz intraukėm ŠAIMYNINIUS BILIETUS, katrus kviecam insigyc visus, kas mislina su vaikucais atkeliauc.

 >><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<

Pescivalį rangia Dzūkijų labai mylincų savanorių kamanda, katrai vadovauna Eglė ir Rokas Kašėtos (VšĮ SAMANUKĖS).

Pescivalį pinansuoja Lietuvos kultūros taryba.

>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<

Organizuojam šitų pescivalį, kų rastųs vieta sklaiscis dzūkų kultūrai ir būrcis bendramįslių bendruomenei, katrai Dzūkijos kultūra beigi ateicis ne vis vien!

Kožnais metais mes keliaunam vis kiton vieton ir kviecam pažįc vis kitų Dzūkijos šviesuolį bei vietovį, katron jys gyveno. Pyrmųroz (2020 m.) būrėmės Mardasavan, kur minėjom P. Zalanskų, paskum (2021 m.) suscikom Marcinkonyse, kur prisminėm J. Averkų, o tracųroz (2022 m.) pakvietėm mūs bendruomenį in Subartonis, kur švintėm tį gimuso Vinco Krėvės-Mickevičiaus 140 gimimo mecines.

 

Atsakomybę dėl renginio kokybės prisiima renginio organizatorius. Renginiui neįvykus ar nusikėlus, sprendimą dėl pinigų grąžinimo priima organizatorius. Detalesnę informaciją apie aplinkybes ir grąžinimus rasite čia: Su renginiu susijusios aplinkybės“

Renginio vieta