Regionas: Lietuva
Kalba: Lietuvių
Keisti

NAUDOJIMOSI PAYSERA TICKETS SISTEMA SUTARTIS ORGANIZATORIAMS

Pagrindinės sąvokos

1.1. Bilietas – Paysera Tickets sistemos sugeneruotas dokumentas, kuris suteikia teisę patekti į Organizatoriaus organizuojamą konkretų Renginį, kuriame nurodytas Renginio pavadinimas, Renginio vieta ir data, QR kodas, kita Organizatoriaus pateikta informacija.
1.2. Interneto svetainė tickets.paysera.com – Paysera nuosavybės teise priklausanti elektroninė svetainė, kuri yra sudedamoji Paysera Tickets sistemos dalis.
1.3. Organizatorius – juridinis ar fizinis asmuo, turintis elektroninių pinigų sąskaitą Paysera sistemoje, sukūręs Renginį Paysera Tickets sistemoje ir parduodantis ar platinantis į jį Bilietus.
1.4. Paysera – „Paysera LT“, UAB (juridinio asmens kodas 300060819, buv. Pilaitės pr. 16, Vilnius), kuri sukūrė, palaiko ir plėtoja Paysera Tickets sistemą ir kuriai priklauso visos šios sistemos intelektinės nuosavybės teisės.
1.5. Paysera sistema – Paysera valdoma elektroninių atsiskaitymų platforma, kurioje klientai gali atsidaryti elektroninių pinigų sąskaitas, laikyti sąskaitoje lėšas, jas pervesti, gauti atsiskaitymus, rinkti įmokas už parduodamas prekes / paslaugas. Naudojimosi šia sistema sąlygos yra pateikiamos www.paysera.com.
1.6. Paysera Tickets sistema – Paysera priklausanti elektroninė Bilietų pardavimo ir platinimo sistema, pasiekiama adresu tickets.paysera.com.
1.7. Paysera Tickets mobilioji programėlė – programėlė, įdiegiama mobiliajame įrenginyje, skirta patikrinti Bilieto tikrumą ir galiojimą.
1.8. Pirkėjas – juridinis ar fizinis asmuo, perkantis / nusipirkęs Bilietą per Paysera Tickets sistemą į Organizatoriaus organizuojamą Renginį.
1.9. Renginys – Organizatoriaus organizuojamas koncertas, išvyka, sporto ar bet koks kitas viešas renginys, į kurį patekti yra reikalingas Bilietas.
1.10. Sutartis – Naudojimosi Paysera Tickets sistema sutartis.

Bendrosios nuostatos

2.1. Ši Sutartis sudaroma tarp Organizatoriaus ir Paysera.
2.2. Sutarties dalykas: Paysera suteikia Organizatoriui galimybę naudotis Paysera Tickets sistema, pasiekiama adresu tickets.paysera.com, kurioje jis gali sukurti savo Renginio aprašymą, sugeneruoti Bilietus į Renginį, juos parduoti, registruoti dalyvius į nemokamus renginius, rinkti informaciją apie parduotus ar išplatintus Bilietus, atlikti kitus sistemoje leidžiamus veiksmus.
2.3. Bilietų pardavimui yra reikalingas Įmokų surinkimo projektas, kuriam taikomi Įmokų surinkimo internetu įkainiai ir sąlygos, pateikiami adresu www.paysera.lt.
2.4. Paysera, teikdama Sutartyje nurodytas paslaugas, suteikia tik naudojimosi teisę Paysera Tickets sistema.
2.5. Papildomos Sutartyje nenurodytos paslaugos teikiamos pagal atskirą raštišką Šalių susitarimą, kuriame nustatoma tokių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka bei sąlygos.
2.6. Bilietus Pirkėjams platina ir parduoda tiesiogiai Organizatorius. Laikoma, kad tarp Organizatoriaus ir Pirkėjo sudaroma Bilietų pardavimo sutartis.

Naudojimasis „Paysera Tickets“ sistema

3.1. Organizatorius, norėdamas naudotis Paysera Tickets sistema, prieš tai turi būti užsiregistravęs Paysera sistemoje, atlikęs reikiamas identifikacijos procedūras ir atsidaręs elektroninių pinigų sąskaitą.
3.2. Organizatorius, norėdamas parduoti Bilietus (t. y. rinkti lėšas už jų pardavimą), turi būti susikūręs atitinkamą įmokų rinkimo projektą Paysera sistemoje pagal www.paysera.com pateiktas sąlygas.
3.3. Lėšos už parduotus Bilietus renkamos Organizatoriaus elektroninių pinigų sąskaitoje Paysera sistemoje pagal www.paysera.com pateikiamas taisykles ir sąlygas.
3.4. Organizatorius prie Paysera Tickets sistemos jungiasi naudodamasis Paysera sistemos paskyra.
3.5. Organizatorius Paysera Tickets sistemoje kuria Renginį pateikdamas informaciją apie jį, t. y. pavadinimą, vietą, laiką, trumpą aprašymą, kitą reikalingą informaciją, pasirinkdamas norimus Bilietų nustatymus, apie Pirkėją reikiamus surinkti duomenis, kt.
3.6. Paysera Tickets sistema suteikia galimybę nustatyti duomenis, kuriuos turi pateikti Pirkėjas pirkdamas Bilietą ar registruodamasis dalyviu į nemokamą Renginį.
3.7. Sukurtas Renginys nedelsiant viešai publikuojamas interneto svetainėje tickets.paysera.com, nebent Organizatorius pasirenka, kad Renginys bus privatus. Prie kiekvieno Organizatoriaus sukurto Renginio yra pateikiama informacija apie Organizatorių, jo kontaktiniai duomenys.
3.8. Paysera Tickets sistemoje Organizatorius gali matyti parduotų ar išplatintų bilietų skaičių, sekti savo Renginių statistiką, atlikti kitus sistemoje numatytus veiksmus.
3.9. Organizatorius, norėdamas patikrinti Pirkėjo pateikiamo Bilieto tikrumą ir galiojimą turi parsisiųsti ir naudoti specialią mobiliąją programėlę.
3.10. Organizatorius yra visais atvejais atsakingas už pinigų grąžinimą Pirkėjams. Lėšas už bilietą Organizatorius gali grąžinti Pirkėjui prisijungęs prie savo sąskaitos Paysera sistemoje.

Paysera teisės ir įsipareigojimai

4.1. Paysera įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka suteikti Organizatoriui teisę naudotis Paysera Tickets sistema Renginio aprašymo kūrimui, Bilietų generavimui, jų platinimui ar / ir pardavimui, informacijos apie Renginius, parduotus Bilietus saugojimui bei Renginio viešinimą tickets.paysera.com internetinėje svetainėje.
4.2. Paysera pateikia Organizatoriui instrukcijas, kaip tikrinti Bilietus su specialia mobiliąja programėle.
4.3. Paysera nėra atsakinga už Organizatoriaus pateiktos vaizdinės, tekstinės, grafinės ir skaitmeninės informacijos apie Renginį atitikimą galiojantiems teisės aktams.
4.4. Paysera yra duomenų tvarkytojas pagal Europos Sąjungos Bendrajam duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679.
4.5. Paysera Pirkėjų asmens duomenis renka Organizatoriaus nurodytoje apimtyje ir saugo Privatumo politikoje nurodytais terminais. Paysera užtikrina Paysera Tickets sistemoje saugomų asmens duomenų saugumą.
4.6. Paysera pasilieka teisę savo nuožiūra viešinti Organizatoriaus viešus renginius savo socialinėse paskyrose be atskiro Organizatoriaus informavimo. Renginiai viešinami socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Paysera Tickets - Renginių Bilietai“, skelbiant įrašus paskyros naujienų sraute bei kuriant įvykius su renginio informacija.
4.7. Paysera neatsako už Pirkėjo pateiktų duomenų tikrumą, dėl Renginio kokybės, įvykimo, atšaukimą, lėšų grąžinimą, taip pat už asmenų informavimą apie Renginį, išskyrus informacijos pateikimą apie Renginį tickets.paysera.com interneto svetainėje.
4.8. Jei Renginys atšaukiamas ar nukeliama jo data, Paysera jokiais atvejais ir jokiomis aplinkybėmis neatsako už žalos dėl Renginio atšaukimą arba atidėjimą Pirkėjams ir/ar kitiems tretiesiems asmenims atlyginimą, ir (ar) už žalą dėl pasikeitusių sąlygų.
4.9. Organizatorius yra atsakingas už sąskaitų faktūrų išrašymą Pirkėjams. Organizatoriaus vardu Paysera Tickets sistemoje yra automatinė sąskaitų faktūrų išrašymo funkcija. Paysera pateikia Organizatoriui šios funkcijos naudojimosi instrukciją.
4.10. Esant pagrįstų įtarimų, kad Renginys gali neįvykti ar būti nukeltas, Paysera turi teisę vienašališkai sustabdyti Bilietų į Renginį platinimą ir apie tai informuoti Organizatorių Renginio aprašyme nurodytais Organizatoriaus rekvizitais. Jeigu praėjus 48 valandoms po Paysera pranešimo išsiuntimo Organizatorius nepateikia pagrįstų įrodymų, kad Renginys įvyks ar nebus nukeltas, Paysera turi teisę deaktyvuoti Renginį bei išsiųsti Organizatoriui raginimą grąžinti lėšas Pirkėjams ir panaikinti Renginio aprašymą. Tokiu atveju laikoma, kad nuo Paysera sprendimo sustabdyti Bilietų į Renginį platinimą priėmimo dienos yra nutraukiama Sutartis su Organizatoriumi.
4.11. Paysera neatsako už Paysera Tickets mobiliosios programėlės neveikimą ir / ar netinkamą veikimą dėl to, kad nėra interneto ryšio ar esant interneto ryšio sutrikimams.

Organizatoriaus teisės ir įsipareigojimai

5.1. Organizatorius įsipareigoja užtikrinti visos interneto svetainėje tickets.paysera.com pateikiamos grafinės, tekstinės ir skaitmeninės informacijos apie Renginius teisingumą, išsamumą bei atitikimą galiojantiems teisės aktams. Organizatorius įsipareigoja nereklamuoti ir neskatinti neapykantos, smurto ar priekabiavimo prieš asmenis ar jų grupes; nenaudoti autorių teisių ar prekės ženklu pažymėtos medžiagos nesant tinkamo leidimo.
5.2. Organizatorius įsipareigoja, siekiant apsaugoti Pirkėjų interesus, Paysera pateikus prašymą, per 48 valandas pristatyti sutarčių patvirtintas kopijas arba kitus dokumentus su ūkio subjektais, valdančiais Renginio vietą, taip pat sutartis su atlikėjais bei kitus dokumentus ir/ar įrodymus, užtikrinančius sklandų Renginio vykimą. Bet kokia Organizatoriaus pateikta informacija, vykdant šį įsipareigojimą, bus laikoma konfidencialia. Jei Organizatorius šių dokumentų nepateikia per nustatytą terminą, Paysera turi teisę nedelsiant sustabdyti Bilietų pardavimą / platinimą į konkretų Renginį iki Organizatorius pateiks tokius dokumentus, o jų nepateikus – apskritai sustabdyti Bilietų platinimą / pardavimą į Renginį.
5.3. Organizatorius yra pats pilnai atsakingas už Bilietų kontrolės vykdymą bei į Renginį patekusių Pirkėjų skaičių.
5.4. Organizatorius privalo nedelsiant informuoti Pirkėjus apie bet kokius Renginio pasikeitimus: datą, laiką, Renginio atšaukimą ir pan., taip pat privalo atitinkamai pakeisti šią informaciją Paysera Tickets sistemoje.
5.5. Organizatorius prisiima visą atsakomybę už Renginio įvykdymą ir atšaukimą, taip pat už lėšų grąžinimą Pirkėjams atšaukus Renginį. Organizatorius yra atsakingas už nevykdomą ar netinkamai vykdomą lėšų už Bilietus grąžinimą prieš Pirkėjus bei kitus trečiuosius asmenis (kompetentingas institucijas, kt.).
5.6. Organizatorius prisiima visą atsakomybę už Pirkėjo patirtus nuostolius, jei yra pakeičiama Renginio vieta ar laikas, o Pirkėjas jau yra įsigijęs bilietus į Renginį.
5.7. Organizatorius įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims prisijungimo duomenų prie Paysera Tickets sistemos.
5.8. Organizatorius yra asmens duomenų valdytojas ir turi tinkamai užtikrinti Pirkėjo teises į asmens duomenų apsaugą, kaip tai numatyta Europos Sąjungos Bendrajam duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 ir įgyvendinančiuose teisės aktuose. Organizatorius turi būti pasitvirtinęs Privatumo politiką ir turėti Asmens duomenų tvarkymo taisykles.
5.9. Organizatorius negali naudotis Paysera Tickets sistema renkant kreditinių kortelių numerius, socialinio draudimo numerius, finansinę informaciją ar kitą neskelbtiną informaciją, kuri nebūtina Renginio administravimui.
5.10. Organizatoriui draudžiama organizuoti, platinti bei parduoti Bilietus į Renginius, kurie pažeidžia teisės aktų reikalavimus, yra pornografinio ar erotinio turinio, skirti skatinti alkoholio ar tabako vartojimą, lošimus, naudoti Paysera Tickets sistemą neteisėtai veiklai, sukčiavimui, kitoms nusikalstamoms veikoms vykdyti.

Atsakomybė

6.1. Jei nevykdomi Šalių šia Sutartimi prisiimti įsipareigojimai arba jie įvykdyti netinkamai, tai kaltoji Šaltis privalo atlyginti kitai Šaliai padarytą žalą (nuostolius), įskaitant negautas pajamas.
6.2. Organizatorius besąlygiškai įsipareigoja atlyginti Paysera bet kokias kompetentingų institucijų paskirtas baudas, jei šios baudos buvo paskirtos Paysera dėl Organizatoriaus kaltės.
6.3. Šalys susitaria, kad pretenzijas, gautas iš Pirkėjų, kurios yra susijusios su atitinkamu Renginiu, į kurį Bilietai buvo platinami / parduodami per Paysera Tickets sistemą, nagrinėja Organizatorius. Paysera gavusi tokias pretenzijas privalo jas persiųsti Organizatoriui informuodama apie tai Pirkėją.
6.4. Jei yra priimtas oficialus vartotojų teisių gynimo įstaigos sprendimas, kad vartotojo pretenzija yra pagrįsta ir žalą naudotojui turi atlyginti Paysera, tokiu atveju Paysera pati vykdo tokį vartotojų teisių gynimo įstaigos sprendimą, tačiau Organizatorius privalo atlyginti Paysera patirtus nuostolius dėl įvykdyto vartotojų teisių gynimo įstaigos sprendimo, jei sprendimas priimtas nesant Paysera kaltės.
6.5. Organizatoriui pažeidus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, Paysera turi teisę, be atskiro įspėjimo, nedelsiant vienašališkai nutraukti šią Sutartį, sustabdyti ir / ar nutraukti Organizatoriaus teises naudotis Paysera Tickets sistema, sustabdyti Bilietų pardavimą / platinimą, išsiųsti Organizatoriui raginimą grąžinti lėšas Pirkėjams, imtis kitų teisėtų veiksmų, kurie skirti apsaugoti Paysera, Pirkėjų bei trečiųjų asmenų interesus.

Sutarties galiojimas

7.1. Organizatorius, sutinka su šios Sutarties sąlygomis, jungiantis prie Paysera Tickets renginių kūrimo savitarnos.
7.2. Sutartis įsigalioja nuo tada, kai Organizatorius prisijungė prie Paysera Tickets sistemos ir galioja iki Šalių tarpusavio įsipareigojimų visiško įvykdymo dienos arba iki jos pasibaigimo kitais šioje Sutartyje ar teisės aktuose nurodytais pagrindais.
7.3. Organizatorius apie sutarties pakeitimus informuojamas prieš 60 (šešiasdešimt) dienų. Laikoma, kad Organizatorius pranešimą gavo ir Sutarties sąlygų pakeitimas įsigalioja per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tokio pranešimo išsiuntimo Organizatoriui elektroniniu paštu arba kitomis priemonėmis, kurias registruodamasis nurodė Organizatorius (paštu arba SMS pranešimu su nuoroda į atitinkamą interneto puslapį). Informacija apie Sutarties sąlygų pakeitimus papildomai patalpinama interneto svetainėje tickets.paysera.com. Laikoma, kad Sutarties pasikeitimai įsigalioja naujai kuriamiems Renginiams Paysera Tickets sistemoje.

Kitos nuostatos

8.1. Ginčai dėl šios Sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo sprendžiami Šalių susitarimu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme. Teismingumas nustatomas pagal Paysera registruotos buveinės vietą.
8.2. Ši Sutartis yra sudaryta ir ji turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.
8.3. Sutarties skyrių ir straipsnių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui ir jie negali būti naudojami aiškinant Sutarties nuostatas.
8.4. Šalys neturi teisės perleisti savo teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiosioms šalims be kitos Šalies išankstinio raštiško sutikimo.
8.5. Jei kuri nors šios Sutarties nuostata pripažįstama negaliojančia, likusios Sutarties nuostatos nenustoja galioti.
8.6. Visi pranešimai ir informacija bus laikoma tinkamai pateikta kitai Šaliai, kai įteikiama asmeniškai patvirtinant gavimą, nusiųsta registruotu paštu, faksu arba elektroniniu paštu. Jeigu Šalis pakeičia savo adresą, fakso numerį, elektroninio pašto adresą, tai ji privalo nedelsiant apie tai raštu informuoti kitą Šalį, priešingu atveju tokia Šalis neturi teisės remtis pranešimo ar informacijos negavimo faktu, jeigu pranešimai ir informacija buvo išsiųsti paskutiniais pateiktais Šaliai kontaktiniais duomenimis.