Regionas: Lietuva
Kalba: Lietuvių
Keisti

Privatumo politika

Galioja nuo: 2023-03-30

Paysera Tickets platforma

1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „Paysera LT“, juridinio asmens kodas 300060819, adresas: Pilaitės pr. 16, Vilnius (toliau – Paysera), jos filialai ir atstovybės, Paysera grupės įmonės, atsižvelgiant į asmens (kliento rezidavimo valstybę), bei kiti juridiniai asmenys, kuriuos "Paysera LT", UAB pasitelkia teikdama paslaugas ir kurie yra įgalioti veikti „Paysera LT“, UAB vardu. Paysera kontaktiniai duomenys skelbiami www.paysera.com. Paysera paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys yra: dpo@paysera.com.
2. Paysera valdo renginių bilietų pardavimo platformą Paysera Tickets, prieinamą adresutickets.paysera.com (toliau – Paysera Tickets platforma). 3.Paysera Tickets platformoje teikiamos paslaugos apima Organizatorių renginių kūrimą, registraciją į renginius ir informacijos apie renginius teikimą, bilietų į renginius pardavimą, Pirkėjų bilietų pirkimą ir registraciją Paysera Tickets platformoje, paskelbtos informacijos skaitymą (naudojimąsi ja), bet kokios rūšies informacijos ir duomenų teikimą bei gavimą ir visas kitas paslaugas, kurias Paysera teikia ar gali teikti ateityje per Paysera Tickets platformą (toliau – Paslaugos).

Privatumo politikos tikslai

4. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) yra dokumentas, kuriame nustatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės bei kita svarbi informacija, apimtis, tikslai ir kiti svarbūs asmens duomenų aspektai asmenims, kurie naudojasi Paysera Tickets platforma.
5. Privatumo politika taikoma visiems asmenims (tiek fiziniams, tiek juridiniams), kurie naudojasi Paysera Tickets platforma arba lankosi Paysera Tickets internetinėje svetainėje.
6. Paysera gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti Paysera Tickets platformoje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą. Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, Paysera naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones.
7. Visi Paysera surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais.

Privatumo politikos laikymasis

8. Asmuo, lankydamasis svetainėje (tickets.paysera.com) arba naudodamasis joje esančiomis paslaugomis, patvirtina, kad perskaitė privatumo politiką, ją supranta ir su ja sutinka. Paysera pasilieka teisę savo nuožiūra keisti Privatumo politikos nuostatas, paskelbdama naujausią Privatumo politikos versiją Paysera Tickets svetainėje, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje momento. Asmuo, besinaudojantis interneto svetaine ar joje esančiomis Paslaugomis, privalo įsitikinti, kad perskaitė naujausią Privatumo politikos versiją, galiojančią apsilankymo interneto svetainėje metu. Jei asmuo nesutinka su Privatumo politika ir joje išdėstytomis sąlygomis, jis neturi teisės naudotis Paysera Tickets platforma ir per ją teikiamomis Paslaugomis.
9. Sutikdamas su Privatumo politika, asmuo suteikia teisę Paysera tvarkyti jo asmens duomenis Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
10. Paysera atkreipia dėmesį, kad Paysera Tickets platformoje yra nuorodų į trečiųjų asmenų, įmonių ar organizacijų (pvz., renginių organizatorių) interneto svetaines, o asmeninė informacija, pateikta perkant bilietą ar registruojantis į konkretų renginį, perduodama renginio organizatoriui. Paysera neprisiima atsakomybės už renginių organizatorių (ar kitų trečiųjų asmenų) interneto svetainių turinį, asmens duomenų tvarkymo būdus ir asmens privatumo užtikrinimą renginių organizatorių (ar kitų trečiųjų asmenų) interneto svetainėse, net jei asmuo patenka į trečiųjų asmenų interneto svetaines per šioje svetainėje pateiktas nuorodas, todėl prieš pateikdamas informaciją apie save asmuo turi susipažinti su atitinkamos interneto svetainės ir jos valdytojo taisyklėmis, privatumo sąlygomis ir kitais dokumentais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu.

Paysera Tickets platformoje renkami asmens duomenys

11. Privatumo politika taikoma tik tokiai informacijai, kuri gali būti surenkama iš asmenų jiems naudojantis Paslaugomis, ir kuri yra laikytina asmens duomenimis, t. y. informacijai, kuri gali būti tiesiogiai susijusi su asmeniu ar pagal kurią asmuo gali būti identifikuojamas. Šios Privatumo politikos nuostatos netaikomos informacijos atžvilgiu, kuri nėra laikytina asmens duomenimis.
12. Tam tikri Paysera Tickets platformos duomenys, kuriuos Paysera gauna tiesiogiai iš asmens, gali būti laikomi asmens duomenimis, todėl Paysera tokius duomenis tvarko laikydamasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei šios Privatumo politikos nuostatų.
13. Paysera Tickets platformoje renkamų duomenų apimtis priklauso nuo to, kokiomis paslaugomis asmuo naudojasi arba siekia naudotis.
14. Asmuo gali lankytis Paysera Tickets platformos svetainėje ir skaityti joje pateiktą informaciją, nepateikdamas jokios informacijos apie save.
15. Renginio organizatorius: Organizatorių, pasirašiusių Paysera Bendrąją mokėjimo paslaugų sutartį, asmens duomenys renkami ir tvarkomi vadovaujantis Bendrąja mokėjimo paslaugų sutartimi ir jos priedu Privatumo politika.

Bilieto pirkėjas

16. Jei asmuo, kuris nėra užsiregistravęs Paysera Tickets platformoje, nori įsigyti bilietą į Paysera Tickets svetainėje paskelbtą renginį, Paysera visada prašo pateikti ir tvarko asmeninį el. pašto adresą, kuriuo vėliau bus išsiųsti įsigyti elektroniniai bilietai.
17. Kai asmuo perka bilietą, jo nurodytas el. pašto adresas visada perduodamas renginio, į kurį įsigytas bilietas, organizatoriui. Patvirtindamas bilieto į renginį užsakymą, asmuo taip pat patvirtina savo sutikimą, kad jo pateikta užpildyta asmeninė informacija (asmens duomenys) būtų perduota renginio organizatoriui.
18. Paysera Tickets platforma suteikia galimybę renginio organizatoriui sukurti papildomos informacijos laukelius apie konkretaus renginio bilietų pirkėjus (renginio dalyvius). Šiuos pirkėjų asmens duomenis tvarko renginio organizatorius kaip asmens duomenų valdytojas, o Paysera šiuos duomenis tvarko (saugo) kaip duomenų tvarkytojas duomenų valdytojo (renginio organizatoriaus) nurodymu, remdamasi Asmens duomenų tvarkymo sutartimi.
19. Renginio organizatorius prisiima visą atsakomybę už surinktų pirkėjų asmens duomenų tvarkymo teisėtumą. Renginio organizatorius privalo užtikrinti, kad pirkėjų asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtais tikslais ir teisėtu pagrindu, prireikus gauti tinkamą pirkėjo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo ir tinkamai pranešti apie asmens duomenų tvarkymą ar sudarytas asmens duomenų tvarkymo sutartis.
20. Renginių organizatoriams rekomenduojama rinkti tik tuos duomenis, kurie būtini konkrečiam renginiui, ir rinkti juos tik renginio ir jo metu teikiamų paslaugų tikslais.
21. Jei renginio organizatorius ketina naudoti surinktus duomenis rinkodaros tikslais, prieš rinkdamas tokius duomenis jis apie tai turi informuoti asmenis ir gauti jų sutikimą.
22. Jeigu asmuo, patvirtindamas bilieto į renginį užsakymą, sutinka pateikti renginio organizatoriaus reikalaujamą informaciją, asmuo taip pat patvirtina sutikimą perduoti jo pildomą asmens informaciją (asmens duomenis) renginio organizatoriui.
23. Pirkėjo asmens duomenis, pateiktus renginio organizatoriui registruojantis į konkretų renginį, Paysera taip pat saugo pagal šios privatumo politikos nuostatas.
24. Pirkėjas atsako už savo asmens duomenų pateikimą, jų tikslumą, išsamumą.
25. Paysera neprisiima atsakomybės už renginių organizatorių taikomus privatumo politikos laikymosi užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save asmeniui rekomenduojama perskaityti atitinkamo renginio organizatoriaus asmens duomenų taisykles.

Duomenų tvarkymo tikslai

25. Duomenų, kuriuos asmuo pateikia pirkdamas bilietą Paysera Tickets platformoje, tvarkymo tikslas – įsigyti bilietą Paysera Tickets platformoje. Be to, Paysera gali rinkti asmens duomenis kitais Privatumo politikoje nurodytais tikslais.

Registracija Paysera Tickets platformoje

26.1. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi tam, kad asmuo galėtų užregistruoti paskyrą Paysera Tickets platformoje ir peržiūrėti savo renginius, sėdimų vietų planus ar pirkimo istoriją.
26.2. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, registracijos išorinėse platformose identifikatoriai (pvz., Facebook, Google, Paysera ir kt.), šalis ir kalba.
26.3. Duomenų saugojimo laikotarpis: 10 (dešimt) metų nuo registracijos pabaigos.
26.4. Duomenų teikėjai: duomenų subjektas tiesiogiai.
26.5. Duomenų gavėjai: duomenys šiuo tikslu kitiems asmenims neteikiami.

Palaikyti ir tvarkyti santykius su platformos naudotojais

27.1. Jei asmuo savanoriškai pateikė Paysera savo asmens duomenis tam tikram konkrečiam tikslui, Paysera gali naudoti šiuos asmens duomenis šiam konkrečiam tikslui, pvz., jei asmuo kreipiasi į Paysera el. paštu, norėdamas pateikti užklausą dėl Paysera Tickets platformoje teikiamų Paslaugų, Paysera išsaugo ir naudoja asmens pateiktus duomenis, kad pateiktų atsakymą į asmens klausimus, išspręstų problemą ir atsakytų nurodytu el. pašto adresu ar kitais nurodytais kontaktiniais duomenimis.
27.2. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris ir el. pašto adresas.
27.3. Duomenų saugojimo laikotarpis: 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų pateikimo dienos.
27.4. Duomenų teikėjai: duomenų subjektas tiesiogiai.
27.5. Duomenų gavėjai: duomenys šiuo tikslu kitiems asmenims neteikiami.

Informavimas apie paslaugas

28.1. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi siekiant informuoti Organizatorių apie Paysera Tickets teikiamas paslaugas, jų kainas, ypatumus ir kitus pranešimus, susijusius su teikiamomis Paysera Tickets paslaugomis.
28.2. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris, šalis ir kalba.
28.3. Duomenų subjektas patvirtina, kad žino, jog tokie pranešimai yra būtini Paysera Tickets platformos vykdymui ir nėra laikomi tiesioginės rinkodaros pranešimais.
28.4. Duomenų saugojimo laikotarpis: 10 (dešimt) metų nuo registracijos nutraukimo.
28.5. Duomenų teikėjai: duomenų subjektas tiesiogiai.
28.6. Duomenų gavėjai: duomenys šiuo tikslu kitiems asmenims neteikiami.

Asmens duomenų naudojimas tiesioginės rinkodaros tikslais

29.1. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi siekiant pateikti pirkėjams pasiūlymus apie Paysera Tickets teikiamas paslaugas ir sužinoti pirkėjų nuomonę apie minėtas paslaugas.
29.2. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris, šalis ir kalba.
29.3. Paysera taip pat gali atlikti profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais. Profiliavimas gali būti atliekamas naudojant Piwik, Google, Facebook ir kitas analitikos priemones.
29.4. Šiuo tikslu Paysera siunčia naujienlaiškius ir tiesioginės rinkodaros pranešimus gavusi asmens sutikimą. Paysera gali naudotis naujienlaiškių paslaugų teikėjo paslaugomis, kartu užtikrindama, kad minėtas teikėjas laikytųsi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, nustatytų Bendro duomenų valdytojo sutartyje. Asmuo gali atšaukti savo sutikimą gavęs naujienlaiškius ar tiesioginės rinkodaros pranešimus, paspaudęs kiekviename tiesioginės rinkodaros pranešime pateiktą nuorodą „Atšaukti sutikimą“, taip pat bet kuriuo metu informuoti Paysera apie atsisakymą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais el. paštu support@paysera.com.
29.5. Duomenų saugojimo terminai: iki asmens pareiškimo apie atsisakymą tvarkyti duomenis šiuo tikslu arba Paysera Tickets platformoje registruotiems pirkėjams 10 (dešimt) metų nuo registracijos nutraukimo, Paysera Tickets platformoje neregistruotiems pirkėjams 10 (dešimt) metų nuo bilieto į renginį įsigijimo arba asmens duomenų pateikimo dienos.
29.6. Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš paties duomenų subjekto.
29.7. Duomenų gavėjai: duomenys šiuo tikslu gali būti perduodami per paieškos ir socialinių tinklų platformas (šių platformų puslapiuose užtikrinama galimybė atsisakyti tvarkyti duomenis) ir naujienlaiškių paslaugų teikėjus.

Statistinė analizė

30. Minėtais tikslais surinkti asmens duomenys gali būti tvarkomi statistinės analizės tikslais. Šiuo tikslu asmens duomenys tvarkomi taip, kad juos įtraukus į statistinės analizės sritį nebūtų įmanoma nustatyti atitinkamų duomenų subjektų tapatybės. Asmens duomenų rinkimas statistinės analizės tikslais grindžiamas teisėtu interesu analizuoti, tobulinti ir plėtoti vykdomą veiklą. Asmuo turi teisę nesutikti ir paprieštarauti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu tikslu, bet kuriuo metu ir bet kokia forma apie tai informuodamas Paysera. Tačiau Paysera gali toliau tvarkyti duomenis statistikos tikslais, jei įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, nesusijusių su duomenų subjekto interesais, teisėmis ir laisvėmis, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Paslaugų tobulinimas

31. Visais pirmiau nurodytais tikslais surinkti duomenys gali būti naudojami techninėms ir organizacinėms priemonėms, IT infrastruktūrai tobulinti, paslaugų pritaikymui prie naudojamų įrenginių, naujoms Paysera paslaugoms kurti, taip pat didinti pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.

Netinkamo naudojimosi paslaugomis prevencija ir deramas paslaugų teikimas

32. Visais pirmiau nurodytais tikslais surinkti duomenys gali būti naudojami siekiant užkirsti kelią neteisėtai prieigai ir naudojimui, t. y. siekiant užtikrinti privatumą ir informacijos saugumą.
33. Paysera informuos Paysera Tickets platformos naudotojus, jei tam tikrais atvejais atsiras poreikis naudoti asmens duomenis kitais tikslais, nei konkrečiai nurodyta šioje privatumo politikoje. Toks pranešimas visais atvejais pateikiamas prieš renkant asmens duomenis.

Savanoriškas duomenų teikimo pobūdis, tikslumas ir išsamumas

34. Visa informacija, kurią asmuo pateikia Paysera, pateikiama vadovaujantis savanoriškumo, tikslumo ir informacijos išsamumo principais. Įsigydamas bilietą Paysera Tickets platformoje ir pateikdamas asmens duomenis, asmuo sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi šioje privatumo politikoje nustatyta tvarka ir tikslais bei perduodami renginio organizatoriui, kaip nurodyta privatumo politikos 18 punkte.
35. Paysera netikrina pateiktos asmeninės informacijos. Laikoma, kad asmens pateikta informacija yra išsami ir tiksli, o už pateiktos informacijos tikslumą ir išsamumą atsako ją pateikęs asmuo.

Duomenų atskleidimas

36. Visa minėta informacija, kuri sudaro asmens duomenis, nebus perduodama jokiam trečiajam asmeniui be jo sutikimo, išskyrus šioje privatumo politikoje nustatytus atvejus, kai to reikalauja galiojantys teisės aktai arba kai tai būtina Paslaugų teikimo tikslais.
37. Paysera gali atskleisti asmens pateiktus asmens duomenis ar informaciją, kai to reikalauja galiojantys teisės aktai ar atsakingos institucijos. Paysera taip pat gali atskleisti asmens duomenis ar informaciją tik tuo atveju, jei to nedraudžia teisės aktai, ir tik tada, kai konkrečiu atveju tai gali būti objektyviai pateisinama. Paysera įsipareigoja neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus toliau nurodytus atvejus:
37.1. kai asmuo duoda sutikimą atskleisti asmens duomenis;
37.2. teikiant Paslaugas – konkrečiam renginio organizatoriui, organizuojančiam renginį, į kurį asmuo įsigijo bilietą, apie tai informavus asmenį (kaip numatyta šioje Privatumo politikoje, taip pat sutartyse su renginių organizatoriais);
37.3. teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
37.4. jei tai būtina siekiant užkirsti kelią nusikalstamai veiklai arba ją tirti;
37.5. kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.
38. Esant poreikiui, Paysera pasilieka teisę savo nuožiūra pasamdyti kitus asmenis tam tikroms funkcijoms atlikti Paysera vardu. Kad tokie asmenys galėtų vykdyti jiems pavestas funkcijas, jiems gali būti suteikta prieiga prie tam tikros asmeninės informacijos. Tačiau tokiais atvejais Paysera užtikrins, kad minėti asmenys negalėtų naudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais ir tik tiek, kiek tai būtina paskirtoms funkcijoms vykdyti.

Susipažinimas su Paysera turimais asmens duomenimis, netikslumų pataisymas ir nesutikimas dėl tvarkymo ir kitos teisės

39. Asmens duomenų subjektas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, surinktais ir saugomais Paysera Tickets platformoje, ir jų tvarkymo metodu bei prašyti, kad tokie duomenys jam būtų pateikti. Kartą per kalendorinius metus tokie duomenys gali būti teikiami nemokamai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti imamas mokestis, kurio dydis neviršija duomenų teikimo išlaidų.
40. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Paysera nemokamai ištaisytų visus jo asmens duomenų netikslumus.
41. Asmens duomenų subjektas turi teisę sustabdyti duomenų tvarkymą (ištrinti duomenis), jei asmens duomenys buvo tvarkomi gavus asmens sutikimą, jei asmuo atšaukia savo sutikimą, jei asmens duomenys nebėra reikalingi tikslui, kuriam jie buvo surinkti, jei asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba jei asmens duomenys turi būti ištrinti pagal teisinius įpareigojimus. Rašytinis prašymas dėl atsisakymo tvarkyti duomenis turi būti pateiktas Paysera asmeniškai, elektroniniu paštu arba kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis. Jei atsisakymas yra teisiškai pagrįstas, Paysera, išnagrinėjusi prašymą, sustabdys duomenų tvarkymą, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus. Atsižvelgiama į tai, kad teisė nedelsiant ištrinti asmens duomenis gali būti apribota arba neįmanoma dėl teisinės Paysera prievolės saugoti klientų asmens duomenis.
42. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai asmens duomenų subjektas ginčija tokių duomenų tikslumą per tam tikrą laikotarpį, per kurį duomenų tvarkytojas gali patikrinti duomenų tikslumą; kai duomenų tvarkymas yra neteisėtas, o asmens duomenų subjektas nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų ištrinti, ir reikalauja apriboti jų naudojimą; kai duomenų tvarkytojui nebereikia duomenų duomenų tvarkymo tikslu, tačiau jie reikalingi asmens duomenų subjektui deklaruoti, vykdyti ar apsaugoti teisinius reikalavimus. Duomenų tvarkytojas, prieš panaikindamas duomenų tvarkymo apribojimą, informuoja asmens duomenų subjektą, kurio duomenų tvarkymas buvo apribotas.
44. 43. Asmens duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą dėl savo duomenų tvarkymo priežiūros institucijai, jei klientas mano, kad jo duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal galiojančius teisės aktus; kreiptis į asmens duomenų tvarkytoją ir duomenų apsaugos pareigūną dėl savo teisių įgyvendinimo; kitas teisės aktuose nustatytas teises.
44. Prašymas susipažinti su Paysera saugomais asmens duomenimis, juos ištaisyti arba atsisakyti juos tvarkyti turi būti siunčiamas el. pašto adresu tickets@paysera.com. Prašyme asmuo turi aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą.
45. Dėl renginio organizatoriui perduotų duomenų ištaisymo ar ištrynimo asmuo turi tiesiogiai kreiptis į renginio organizatorių.

Slapukai ir lankomumas

46. Paysera gali naudoti slapukus (angl. cookies) Paysera Tickets platformoje. Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į asmens interneto tinklo naršyklę ir saugomos asmens kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į asmens kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Vėliau slapukai naudojami asmens kompiuterio identifikavimui ir palengvina asmens prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau asmuo gali pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami bei ištrinti jau esamus slapukus. Tačiau tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti.
47. Būtinieji Paysera naudojami slapukai visuomet saugomi asmens įrenginyje ir naudojami siekiant pagerinti identifikaciją, svetainės funkcionalumą ir naudojimą, taip pat palengvinti asmens prieigą prie svetainės.
48. Kiti nebūtini slapukai naudojami siekiant pagerinti asmens patirtį naudojantis interneto svetaine ir Paysera Tickets platforma bei pagerinti teikiamų paslaugų kokybę. Šie slapukai naudojami tik gavus asmens sutikimą.
50. Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą ir naudojamus duomenis pateikiama čia.

Baigiamosios nuostatos

50. Paysera pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti privatumo politikos nuostatas. Tokie pakeitimai įsigalioja nuo to momento, kai jie paskelbiami Bendrovės interneto svetainėje – tickets.paysera.com. Taigi asmenims, kurie lankosi svetainėje ir naudojasi Paslaugomis, rekomenduojama visada perskaityti naujausią Privatumo politikos versiją, galiojančią apsilankymo svetainėje ir naudojimosi Paslaugomis metu.
51. Šios privatumo politikos nuostatoms taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visi ginčai dėl šios Privatumo politikos nuostatų sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teismuose.

Privatumo politika (Versija, galiojusi iki : 2023-03-30)