Regionas: Lietuva
Kalba: Lietuvių
Keisti

Privatumo politika

Galioja nuo: 2020-07-12

Paysera Tickets sistema

1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „Paysera LT“, juridinio asmens kodas 300060819, adresas: Pilaitės pr. 16, Vilnius (toliau – Paysera), jos filialai ir atstovybės, Paysera grupės įmonės, atsižvelgiant į asmens (kliento rezidavimo valstybę), bei kiti juridiniai asmenys, kuriuos "Paysera LT", UAB pasitelkia teikdama paslaugas ir kurie yra įgalioti veikti „Paysera LT“, UAB vardu. Paysera kontaktiniai duomenys skelbiami www.paysera.com. Paysera paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys yra: dpo@paysera.com.
2. Paysera valdo bilietų pardavimo ir platinimo sistemą „Paysera Tickets“, prieinamą adresu tickets.paysera.com (toliau – Paysera Tickets sistema).
3. Paysera Tickets sistemoje teikiamos paslaugos apima Organizatorių renginių ir registracijos į juos sukūrimą bei informacijos apie renginius pateikimą, bilietų į renginius platinimo paslaugas, Pirkėjų bilietų įsigijimo ir registracijos Paysera Tickets sistemoje paslaugas, skelbiamos informacijos skaitymą (naudojimą), bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą ir gavimą, bei visas kitas paslaugas, kurias Paysera teikia Paysera Tickets sistemoje ar gali teikti ateityje (toliau – Paslaugos).

Privatumo politikos tikslai

4. Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) yra dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, asmens duomenų apimtys, tikslai ir kiti svarbūs aspektai, asmenims naudojantis Paysera Tickets sistema.
5. Privatumo politika taikoma visiems asmenims (tiek fiziniams, tiek juridiniams), kurie naudojasi Paysera Tickets sistema ar lankosi Paysera Tickets internetiniame tinklapyje.
6. Paysera gerbia asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti Paysera Tickets sistemoje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą. Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, Paysera naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones.
7. Paysera surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais.

Privatumo politikos laikymasis

8. Asmuo, lankydamasis šiame tinklalapyje (tickets.paysera.com) ir (ar) naudodamasis jame esančia informacija ir (ar) Paslaugomis, pripažįsta ir patvirtina, kad susipažino su Privatumo politika, ją suprato ir su ja sutinka. Paysera pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šias Privatumo politikos nuostatas, paskelbdama Paysera Tickets internetiniame tinklapyje naują Privatumo politikos versiją, kuri įsigalioja nuo jos paskelbimo tinklapyje. Paysera Tickets sistemos naudotojai ar tinklapio lankytojai, turi pareigą kaskart įsitikinti, jog yra susipažinę su naujausia Privatumo politikos versija, kuri taikoma apsilankymo šiame tinklalapyje momentu. Jei asmuo nesutinka su Privatumo politika ir joje nustatytomis sąlygomis, jis neturi teisės naudotis Paysera Tickets Sistema ir joje teikiamomis Paslaugomis.
9. Sutikdamas su Privatumo politika, asmuo suteikia teisę Paysera tvarkyti jo asmens duomenis Privatumo politikoje nustatyta tvarka.
10. Paysera atkreipia asmenų dėmesį, kad Paysera Tickets sistemoje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius (pavyzdžiui renginių organizatorių), ir kad asmens pateikiama informacija perkant bilietą ar registruojantis į konkretų renginį yra perduodama to renginio organizatoriui. Paysera nėra atsakinga už renginių organizatorių (ar kitų trečiųjų šalių) interneto tinklapių turinį, jų naudojamus asmens duomenų tvarkymo metodus, asmens privatumo užtikrinimą juose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius asmuo pasieks naudodamasis šiame tinklalapyje esančiomis nuorodomis, todėl prieš pateikiant informaciją apie save, asmuo turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio ir jo valdytojo taisyklėmis, privatumo sąlygomis ir kitais dokumentais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu.

Paysera Tickets sistemoje renkami asmens duomenys

11. Privatumo politika taikoma tik tokiai informacijai, kuri gali būti surenkama iš asmenų jiems naudojantis Paslaugomis, ir kuri yra laikytina asmens duomenimis, t. y. informacijai, kuri gali būti tiesiogiai susijusi su asmeniu ar pagal kurią asmuo gali būti identifikuojamas. Šios Privatumo politikos nuostatos netaikomos informacijos atžvilgiu, kuri nėra laikytina asmens duomenimis.
12. Kai kurie šiame tinklalapyje esantys duomenys, kuriuos Paysera gauna tiesiogiai iš asmens, gali būti laikomi asmens duomenimis, todėl šiuos duomenis Paysera tvarko laikydamasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei šių Privatumo politikos nuostatų.
13. Paysera Tickets sistemoje renkamų duomenų apimtis priklauso nuo to, kokiomis paslaugomis Paysera Tickets sistemos naudotojas ar tinklapio lankytojas naudojasi ar siekia naudotis.
14. Tinklapio lankytojas: Asmuo gali lankytis Paysera Tickets sistemos tinklalapyje ir skaityti jame esančią informaciją, nepateikęs Paysera apie save jokios informacijos.
15. Renginio organizatorius: Paysera renka ir tvarko renginio organizatorių asmens duomenis, tačiau atsižvelgiant į tai, kad renginių organizatoriams visų pirma teikiamos Paysera mokėjimo paslaugos, asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas vykdomas remiantis Bendrąja mokėjimo paslaugų sutartimi ir jos priedu Privatumo politika.

Bilieto pirkėjas

16. Jeigu Paysera Tickets sistemoje neužsiregistravęs pirkėjas nori įsigyti bilietą į Paysera Tickets sistemoje paskelbtą renginį, Paysera visada prašo pateikti ir tvarko asmens el. pašto adresą, kuriuo vėliau išsiunčiamas įsigytas elektroninis bilietas.
17. Asmeniui perkant bilietą, asmens pateiktas elektroninio pašto adresas visada yra perduodamas renginio, į kurį asmuo perka bilietą, organizatoriui. Asmuo patvirtindamas bilieto į renginį užsakymą, kartu patvirtina ir savo sutikimą perduoti užpildytą apie save informaciją (pateikiamus asmens duomenis) renginio organizatoriui.
18. Paysera tvarko šiuos asmens, užsiregistravusio Paysera Tickets sistemoje, asmens duomenis, gaunamus registracijos Paysera Tickets sistemoje metu: vardą, pavardę, el. pašto adresą, registravimosi sistemos identifikatorių (pavyzdžiui, Facebook ID, Google ID, Paysera ID ar pan.), šalį, kalbą.
19. Paysera Tickets sistemoje yra numatyta galimybė renginių organizatoriams susikurti konkrečiam renginiui reikalingos papildomos informacijos apie bilieto pirkėjus (renginio dalyvius) laukus. Šiuos pirkėjų asmens duomenis renginių organizatorius tvarko kaip asmens duomenų valdytojas, o Paysera šiuos duomenis tvarko (saugo) kaip duomenų tvarkytojas duomenų valdytojo (renginių organizatoriaus) pavedimu, Asmens duomenų tvarkymo sutarties pagrindu.
20. Renginių organizatorius yra visiškai atsakingas už renkamų pirkėjų asmens duomenų tvarkymo teisėtumą. Renginių organizatorius privalo užtikrinti, kad pirkėjų asmens duomenų tvarkymas būtų pagrįstas teisėtais tikslais ir pagrindais, kai reikalinga, kad būtų gautas tinkamas Pirkėjo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo, tinkamai informuojama apie asmens duomenų tvarkymą ar sudarytas asmens duomenų tvarkymo susitarimas.
21. Renginio organizatoriams rekomenduojama apsiriboti tik tam renginiui būtinų duomenų rinkimu ir tik renginio bei jo metu teikiamų paslaugų tikslu, ir jokiais atvejais nerinkti asmenų asmens kodo, ypatingų, jautrių duomenų.
22. Jei renginio organizatorius turi tikslą naudoti surinktus duomenis rinkodaros tikslais, renginio organizatorius privalo apie tai informuoti asmenis ir prieš rinkdamas tokius duomenis, gauti asmens sutikimą.
23. Jei asmuo sutinka pateikti renginio organizatoriaus reikalaujamą informaciją, asmuo, patvirtindamas bilieto į renginį užsakymą, kartu patvirtina ir savo sutikimą perduoti užpildytą apie save informaciją (pateikiamus asmens duomenis) renginio organizatoriui.
24. Pirkėjo asmens duomenys, pateikti renginio organizatoriui registruojantis į konkretų renginį, taip pat yra saugomi Paysera remiantis šios Privatumo politikos nuostatomis.
25. Pirkėjas yra atsakingas už savo asmens duomenų pateikimą, jų teisingumą ir išsamumą.
26. Paysera nėra atsakinga už renginio organizatoriaus naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save, asmeniui rekomenduojama susipažinti su atitinkamo renginio organizatoriaus taikomomis asmens duomenų taisyklėmis.

Asmens duomenų rinkimo tikslas

27. Visų duomenų, kuriuos asmuo pateikia įsigydamas bilietą Paysera Tickets sistemoje pagrindinis tvarkymo tikslas yra - bilieto įsigijimas per Paysera Tickets sistemą. Tačiau Paysera asmens duomenis gali tvarkyti ir vidaus administravimo bei tiesioginės rinkodaros tikslais, kurie detalizuojami šioje Privatumo politikoje.

Asmens duomenų naudojimas vidaus administravimo tikslais

28. Paysera turi teisę sukauptus asmens duomenis naudoti vidaus administravimo tikslais:
28.1. tam, kad pagerintų Paysera Tickets sistemos darbą, funkcionalumą, kad geriau suprastų naudotojų poreikius, pagerintų Paslaugas ir pan.
28.2. taip pat jei asmuo savanoriškai pateikė Paysera savo asmens duomenis dėl tam tikros specifinės priežasties, Paysera gali naudoti asmens duomenis tuo tikslu, kuriuo jie buvo pateikti, pvz., jei asmuo susisiekia su Paysera elektroniniu paštu, pateikdamas užklausą dėl Paslaugų Paysera Tickets sistemoje, Paysera naudoja ir išsaugo asmens pateiktus jo duomenis tam, kad pateiktų atsakymą į asmens klausimą, išspręstų susidariusią problemą bei atsakytų nurodytu elektroninio pašto adresu ar kitais nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Asmens duomenų naudojimas tiesioginės rinkodaros tikslais

29. Paysera turi teisę sukauptus asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais.
29.1. Asmens duomenys šiuo tikslu tvarkomi siekiant pateikti klientui pasiūlymus apie Paysera Tickets teikiamas paslaugas.
29.2. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris.
29.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais Paysera gali vykdyti ir profiliavimą. Profiliavimas gali būti vykdomas pasinaudojant Piwik, Google, Facebook ar kt. analitikos įrankiais.
29.4. Šiuo dokumentu asmuo patvirtina, kad yra informuotas (-a) apie tai, jog aukščiau nurodyti jo duomenys gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu bei tai, kad turi teisę nesutikti ir atsisakyti savo asmens duomenų naudojimo tokiu tikslu bet kuriuo metu. Atsisakymo galimybė suteikiama kiekviename tiesioginės rinkodaros pranešime naudojant aktyviąją nuorodą, kurią įgalinus yra atšaukiamas asmens duotas sutikimas duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais.
29.5. Duomenų saugojimo terminas: iki dalykinių santykių su klientu pabaigos arba iki kliento nesutikimo tvarkyti duomenis šiuo tikslu pareiškimo dienos.
29.6. Duomenų teikėjai: tiesiogiai iš paties duomenų subjekto.
29.7. Duomenų gavėjai: duomenys šiuo tikslu gali būti perduodami paieškos ar socialinių tinklų sistemoms (galimybė atsisakyti duomenų tvarkymo užtikrinama šių sistemų tinklapiuose). Kitiems asmenims duomenys neteikiami.
30. Paysera informuos Paysera Tickets sistemos naudotojus, jei tam tikrais atvejais iškiltų poreikis naudotis asmens duomenis kitais tikslais nei konkrečiai nustatyta šioje Privatumo politikoje. Informavimas visais atvejais vykdomas prieš tai, kai pradedami rinkti asmens duomenys.

Asmens duomenų saugojimo terminas

31. Paysera Tickets sistemos registruotų vartotojų atveju Paysera surinktus asmens duomenis saugo 10 (dešimt) metų nuo dalykinių santykių nutraukimo su registruotu vartotoju.
32. Neregistruotų Paysera Tickets sistemos naudotojų atveju Paysera surinktus asmens duomenis saugo 10 (dešimt) metų nuo renginio bilieto įsigijimo dienos arba nuo asmens duomenų pateikimo datos, jei asmens duomenys pateikti ne dėl konkretaus renginio.

Duomenų teikimo savanoriškumas, teisingumas ir išsamumas

33. Visa informacija, kurią asmuo pateikia Paysera, yra pateikiama asmens vadovaujantis savanoriškumo ir teisingumo bei informacijos išsamumo principais. Asmuo pirkdamas bilietą Paysera Tickets sistemoje ir/ar pateikdamas asmens duomenis sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka ir tikslais, bei perduodama renginio organizatoriui kaip nurodyta Privatumo politikos 18 punkte.
34. Paysera netikrina asmens pateiktos informacijos ir laikoma, kad asmens pateikta informacija yra išsami ir teisinga, o už informacijos teisingumą ir išsamumą atsako ją pateikęs asmuo.

Duomenų atskleidimas

35. Visa pirmiau paminėta informacija, kuri sudaro asmens duomenis, be asmens sutikimo nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, numatytus šioje Privatumo politikoje, kai to reikalauja taikytini teisės aktai ar tai reikalinga Paslaugų teikimo tikslais.
36. Paysera gali atskleisti asmens pateiktus asmens duomenis ar informaciją, kai tokio atskleidimo reikalauja galiojantys teisės aktai arba kompetentingos institucijos. Paysera taip pat gali atskleisti asmens duomenis ar informaciją, tik kai to nedraudžia teisės aktai ir tik kai tai yra objektyviai pateisinama konkrečiu atveju. Paysera įsipareigoja neatskleisti asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
36.1. jei yra asmens sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
36.2. teikiant Paslaugas – konkrečiam renginių organizatoriui, į kurio organizuojamą renginį, asmuo įsigijo bilietą, apie tai informavus asmenį (kaip nustatyta šioje Privatumo politikoje, o taip pat susitarimuose su renginių organizatoriais);
36.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
36.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti;
36.5. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
37. Esant reikalui Paysera pasilieka teisę savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie Paysera vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tam, kad tokie asmenys galėtų atlikti pavestas funkcijas, jiems gali tapti prieinama kai kuri asmens informacija. Tačiau tokiais atvejais Paysera užtikrins, kad minėti asmenys negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.

Susipažinimas su Paysera turimais asmens duomenimis, netikslumų pataisymas ir nesutikimas dėl tvarkymo ir kitos teisės

38. Asmuo turi teisę reikalauti, kad jam būtų leista susipažinti su per Paysera Tickets sistemą surinktais ir turimais asmens duomenimis bei kaip jie yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis jam pateikti. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.
39. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Paysera nemokamai pataisytų visus jo asmens duomenų netikslumus. Taip pat asmens duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys bei kad jie būtų atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus jei tai būtina tinklalapyje nurodytoms Paslaugoms teikti.
40. Asmens duomenų subjektas turi teisę prašyti nutraukti duomenų tvarkymą (ištrinti duomenis), atveju, kai asmens duomenys yra tvarkomi asmens sutikimu, asmeniui atšaukus šį sutikimą, arba kuomet asmens duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti arba asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinės prievolės. Rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo turite pateikti Paysera asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu Jūsų nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, Paysera išnagrinėjusi prašymą, nutrauks asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Atkreiptinas dėmesys, jog teisė reikalauti nedelsiant ištrinti Jūsų asmens duomenis gali būti ribojama ar negalima dėl Paysera teisės aktais nustatytos prievolės saugoti kliento asmens duomenis.
41. Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Duomenų subjektą, kurio duomenų tvarkymas buvo apribotas, duomenų valdytojas informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis.
42. Asmens duomenų subjektas turi teisę dėl savo asmens duomenų tvarkymo kreiptis su skundu į priežiūros instituciją, jei klientas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus; dėl savo teisių įgyvendinimo kreiptis į asmens duomenų valdytoją ir/ar duomenų apsaugos pareigūną; kitas teisės aktų nustatytas teises.
43. Prašymą dėl susipažinimo su Paysera turimais asmens duomenimis, pataisymų ir nesutikimo asmuo gali siųsti elektroniniu paštu adresu: tickets@paysera.com. Prašyme asmuo turi aiškiai nurodyti savo vardą, pavardę ir el.pašto adresą.
44. Dėl duomenų, kurie buvo perduoti renginio organizatoriui, pakoregavimo arba panaikinimo, asmuo turi kreiptis tiesiogiai į renginio organizatorių.

Slapukai ir lankomumas

45. Paysera gali naudoti slapukus (angl. cookies) Paysera Tickets sistemoje. Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į asmens interneto tinklo naršyklę ir saugomos asmens kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į asmens kompiuterį pirmą kartą apsilankius šiame tinklalapyje. Vėliau slapukai naudojami asmens kompiuterio identifikavimui ir palengvina asmens prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau asmuo gali pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami bei ištrinti jau esamus slapukus. Tačiau tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti.
46. Paysera naudojami būtinieji slapukai visada yra įrašomi asmens įrenginyje ir yra naudojami identifikavimui, svetainės funkcionalumui ir naudojimui pagerinti, taip pat asmens prieigos prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos palengvinimui.
47. Kiti nebūtinieji slapukai yra naudojami siekiant gerinti asmens patirtį lankantis tinklapyje ir (ar) naudojantis Paysera Tickets sistema bei tobulinti teikiamų paslaugų kokybę. Šie slapukai naudojami tik gavus asmens sutikimą.
48. Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje čia.

Baigiamosios nuostatos

49. Paysera pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politikos nuostatas, ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje tickets.paysera.com. Todėl asmenims, lankantis šiame tinklapyje ir naudojantis Paslaugomis, rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija, kuri taikoma asmens apsilankymo tinklapyje ir naudojimosi Paslaugomis momentu.
50. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių Privatumo politikos nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos teismuose.

Privatumo politika (Versija, galiojusi iki : 2023-03-30)