Regionas: Lietuva
Kalba: Lietuvių
Keisti

Paysera Tickets naudojimo taisyklės

Galioja nuo: 2020-07-12

1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Bilietas / Bilietų rinkinys – Paysera Tickets sistemos sugeneruotas dokumentas, kuris suteikia teisę patekti į Organizatoriaus organizuojamą konkretų Renginį arba kelis Organizatoriaus organizuojamus renginius, kuriame nurodytas Renginio pavadinimas, Renginio vieta ir data, QR kodas, kita Organizatoriaus pateikta informacija.
1.2. Interneto svetainė tickets.paysera.com – UAB „Paysera LT“ nuosavybės teise priklausanti elektroninė svetainė, kuri yra sudedamoji Paysera Tickets dalis.
1.3. Organizatorius – juridinis ar fizinis asmuo, sukūręs renginį Paysera Tickets sistemoje ir parduodantis ar platinantis į jį Bilietus; Organizatoriaus duomenys pateikiami prie Renginio informacijos.
1.4. Paysera – „Paysera LT“, UAB (juridinio asmens kodas 300060819, buv. Pilaitės pr. 16, Vilnius), kuri sukūrė, palaiko ir plėtoja Paysera Tickets sistemą ir kuriai priklauso visos šios sistemos intelektinės nuosavybės teisės.
1.5. Paysera Tickets – Paysera autorinėmis teisėmis priklausanti elektroninė Bilietų pardavimo sistema, pasiekiama adresu tickets.paysera.com.
1.6. Pirkėjas – juridinis ar fizinis asmuo, perkantis / nusipirkęs Bilietą per Paysera Tickets sistemą į Organizatoriaus organizuojamą Renginį. Pirkėju taip pat laikytinas juridinis ar fizinis asmuo, parduodantis/pardavęs nusipirktą sistemoje Bilietą per Paysera Tickets sistemą Taisyklių nustatyta tvarka.
1.7. Renginys – organizatoriaus organizuojamas koncertas, išvyka, sporto ar bet koks kitas renginys, į kurį patekti yra reikalingas Bilietas.
1.8. Taisyklės – šios Paysera Tickets sistemos naudojimo taisyklės.
1.9. Tinklalapio lankytojas – bet kuris asmuo, besilankantis ar besinaudojantis tickets.paysera.com Interneto svetaine, nepriklausomai nuo jo registracijos statuso.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Taisyklės įsigalioja asmeniui pradėjus naršyti Paysera Tickets sistemoje. Asmuo, naudodamasis Paysera Tickets sistema pripažįsta, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
2.2. Taisyklės yra laikomos būtina Paysera Tickets sistemos naudojimosi sąlyga ir yra taikomos tiek Pirkėjams, tiek Organizatoriams. Asmenys, nesutinkantys su Paysera Tickets naudojimo taisyklėmis, negali naudotis šia sistema, o naudodamiesi ja įsipareigoja laikytis šių Taisyklių.
2.3. Šios Taisyklės nustato naudojimosi Paysera Tickets sistema sąlygas gaunant informaciją apie Renginius, perkant Bilietus į jas, pateikiant informaciją Organizatoriams, kitas naudojimosi sistema sąlygas.
2.4. Paysera pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje tickets.paysera.com. Asmenims rekomenduojama prieš naudojantis Paysera Tickets susipažinti su naujausia šių Taisyklių versija.

3. Naudojimasis Paysera Tickets sistema

3.1. Paysera Tickets sistema yra Bilietų platinimo sistema, suteikianti galimybę Organizatoriams pateikti informaciją apie Renginius ir platinti bilietus į juos, o Pirkėjams – gauti informaciją apie Renginius, jų Organizatorius bei įsigyti Bilietą iš Organizatoriaus.
3.2. Paysera neteikia Pirkėjams Bilietų platinimo / pardavimo paslaugų, neteikia informacijos apie Renginį, tik suteikia galimybę naudotis platforma, kurioje Organizatorius ir Pirkėjas keičiasi informacija apie Renginius bei sudaro Bilietų pirkimo-pardavimo sandorius.
3.3. Paysera nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Organizatoriaus platinami Bilietai, teikimo sąlygų. Paysera taip pat neprisiima atsakomybės už Renginio aprašyme pateikiamą turinį, įskaitant ir aprašyme nurodytų paslaugų teikimo sąlygų išsamumą ir suprantamumą. Organizatorius prisiima visišką atsakomybę už Renginio aprašymo turinį, jo išsamumą, tikslumą ir teisėtumą.
3.4. Paysera nesuteikia galimybės perparduoti įsigytą Bilietą, išskyrus Taisyklių 3.5 punkte nustatytą išimtį Bilietų rinkinio bilietams. Jei renginio aprašyme nenustatyta kitaip ir toks Bilieto perpardavimas pažeidžia įstatymų ir/ ar Organizatoriaus nustatytus apribojimus, Organizatorius turi teisę pripažinti Bilietą negaliojančiu, negrąžinant už įsigytą Bilietą pinigų.
3.5. Paysera suteikia galimybę Pirkėjui įsigijus Bilietų rinkinį parduoti dalį Bilietų rinkinį sudarančių bilietų Paysera Tickets sistemoje. Šia perpardavimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik Paysera Tickets sistemoje, kitose platformose/ vietose šiuo Bilietus parduoti yra draudžiama.
3.6. Renginio Organizatoriaus duomenys pateikiami prie kiekvieno konkretaus Renginio.
3.7. Jaunesniems nei 16 (šešiolikos) metų asmenims naudotis Paysera Tickets sistema, įsigyti ar parduoti Bilietą yra draudžiama. Registruodamasis Paysera Tickets sistemoje ar pirkdamas, parduodanas Bilietą Pirkėjas patvirtina faktą, kad jam yra suėję ne mažiau kaip 16 (šešiolika) metų ir jus turi teisę sudaryti atitinkamus sandorius bei prisiima visišką atsakomybę už šių duomenų/patvirtinimų teisingumą.
3.8. Bilietus įsigyti gali visi asmenys, turintys teisę ir galimybes sudaryti tokius sandorius, t. y. asmenys, kurių veiksnumas šioje srityje neapribotas, turintys technines galimybes atsiskaityti už Bilietą ir gauti jį elektroniniu formatu, bei besilaikantys šių Taisyklių reikalavimų.
3.9. Pirkėjas, norėdamas įsigyti Bilietą į Renginį, gali, tačiau neprivalo užsiregistruoti Paysera Tickets sistemoje Taisyklių 5 skyriaus nustatyta tvarka. Paysera Tickets sistemoje neregistruotas Pirkėjas gali įsigyti Bilietą išsirinkęs Renginį, pasirinkęs pirkimo funkciją, suvedęs norimą bilietų skaičių, pateikęs savo galiojantį elektroninio pašto adresą, kitą Organizatoriaus prašomą informaciją apie Pirkėją bei davęs sistemos prašomus patvirtinimus ir sutikimus bei leidimą perduoti jo duomenis Organizatoriui.
3.10. Už Bilietą Pirkėjas gali sumokėti naudodamasis Paysera Tickets sistemoje integruotais elektroniniais mokėjimo būdais.
3.11. Už Bilietą turi būti apmokėta per 1,5 val. nuo užsakymo pateikimo. Pavėlavęs apmokėti Bilietą, Pirkėjas prisiima riziką, kad Bilietas nebus nusipirktas ir pateiktas. Dėl pavėluotai sumokėtų pinigų grąžinimo Pirkėjas turės kreiptis į Organizatorių.
3.12. Bilietai Pirkėjui išduodami tik sumokėjus Bilietų kainą. Informacija apie Bilietų kainas yra pateikiama interneto svetainėje tickets.paysera.com bei Bilieto pirkimo metu. Pirkėjui pageidaujant gauti sąskaitą-faktūrą už įsigytus Bilietus, Pirkėjas turi kreiptis tiesiogiai į Organizatorių.
3.13. Pirkėjui tinkamai atsiskaičius už Bilietą, sugeneruotas elektroninis Bilietas yra išsiunčiamas Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, o registruotam Paysera Tickets sistemoje Pirkėjui Bilietas taip pat patalpinamas ir jo Paysera Tickets sistemos paskyroje. Pirkėjas yra atsakingas už tikslaus ir galiojančio elektroninio pašto adreso pateikimą. Pirkėjui pateikus netikslų ar negaliojantį elektroninio pašto adresą jis prisiima atsakomybę, kad Bilietai jam gali būti neišsiųsti arba išsiųsti kitam asmeniui. Minėtais atvejais dėl Bilieto gavimo ar lėšų už Bilietą grąžinimo Pirkėjas turi kreiptis tiesiogiai į Organizatorių.

4. Organizatoriaus teisės ir pareigos

4.1. Organizatorius, siekdamas pasinaudoti Paysera Tickets sistema, turi būti sutikęs su šiomis Taisyklėmis bei sudaręs sutartį su Paysera dėl atitinkamo Įmokų surinkimo projekto.
4.2. Organizatorius patvirtina, kad platina ir parduoda Bilietus Pirkėjams tiesiogiai, su Pirkėjais sudarydamas Bilietų pirkimo-pardavimo sandorius.
4.3. Lėšos už parduotus Bilietus renkamos Organizatoriaus elektroninių pinigų sąskaitoje Paysera sistemoje pagal www.paysera.com pateikiamas taisykles ir sąlygas.
4.4. Organizatorius yra atsakingas už sąskaitų faktūrų išrašymą Pirkėjams. Paysera Tickets sistemoje Organizatoriui yra suteikiama automatinė sąskaitų faktūrų išrašymo funkcija. Paysera pateikia Organizatoriui šios funkcijos naudojimosi instrukciją.
4.5. Organizatorius prisiima visą atsakomybę už Renginio įvykdymą ir atšaukimą bei privalo nedelsiant informuoti Pirkėjus apie bet kokius Renginio pasikeitimus: datą, laiką, Renginio atšaukimą ir pan., taip pat privalo atitinkamai pakeisti šią informaciją Paysera Tickets sistemoje.
4.6. Organizatorius prisiima visą atsakomybę už Pirkėjo patirtus nuostolius, jei yra pakeičiama Renginio vieta, laikas ar kitos Renginio sąlygos, o Pirkėjas jau yra įsigijęs Bilietą į Renginį.
4.7. Organizatorius yra visais atvejais atsakingas už lėšų grąžinimą Pirkėjams ir už nevykdomą ar netinkamą vykdomą lėšų grąžinimą, tiek prieš Pirkėjus, tiek prieš kitus trečiuosius asmenis (kompetentingas institucijas, kt.). Lėšas už bilietą Organizatorius gali grąžinti Pirkėjui prisijungęs prie savo sąskaitos Paysera sistemoje.
4.8. Organizatorius prie Paysera Tickets sistemos jungiasi naudodamasis Paysera sistemos paskyra.
4.9. Organizatorius Paysera Tickets sistemoje kurdamas Renginį pateikia informaciją apie jį, t. y. pavadinimą, vietą, laiką, aprašymą, kitą reikalingą informaciją, pasirinkdamas norimus Bilietų nustatymus, apie Pirkėją reikiamus surinkti duomenis, kt.
4.10. Paysera Tickets sistemoje Organizatorius gali matyti parduotų ar išplatintų Bilietų skaičių, sekti savo Renginių statistiką, atlikti kitus sistemoje numatytus veiksmus.
4.11. Organizatorius, norėdamas patikrinti Pirkėjo pateikiamo Bilieto tikrumą ir galiojimą, turi parsisiųsti ir naudoti specialią mobiliąją programėlę. Paysera pateikia Organizatoriui instrukcijas, kaip tikrinti Bilietus su specialia mobiliąja programėle.
4.12. Organizatorius įsipareigoja užtikrinti visos interneto svetainėje tickets.paysera.com pateikiamos grafinės, tekstinės ir skaitmeninės informacijos apie Renginius teisingumą, išsamumą bei atitikimą galiojantiems teisės aktams. Organizatorius įsipareigoja nereklamuoti ir neskatinti neapykantos, smurto ar priekabiavimo prieš asmenis ar jų grupes; nenaudoti autorių teisių ar prekės ženklu pažymėtos medžiagos nesant tinkamo leidimo.
4.13. Organizatorius įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims prisijungimo duomenų prie Paysera Tickets sistemos.
4.14. Organizatoriui draudžiama organizuoti, platinti bei parduoti Bilietus į Renginius, kurie pažeidžia teisės aktų reikalavimus, yra pornografinio ar erotinio turinio, skirti skatinti alkoholio ar tabako vartojimą, lošimus. Organizatoriui taip pat draudžiama naudoti Paysera Tickets sistemą pažeidžiant Taisyklių 10.3 punkto reikalavimus ar neteisėtai veiklai, sukčiavimui, kitoms nusikalstamoms veikoms vykdyti.
4.15. Organizatorius besąlygiškai įsipareigoja atlyginti Paysera bet kokias kompetentingų institucijų paskirtas baudas, jei šios baudos buvo paskirtos Paysera dėl Organizatoriaus kaltės.
4.16. Šalys susitaria, kad pretenzijas, gautas iš Pirkėjų, kurios yra susijusios su atitinkamu Renginiu, į kurį Bilietai buvo platinami / parduodami per Paysera Tickets sistemą, nagrinėja Organizatorius. Paysera gavusi tokias pretenzijas privalo jas persiųsti Organizatoriui informuodama apie tai Pirkėją.
4.17. Jei yra priimtas oficialus vartotojų teisių gynimo įstaigos sprendimas, kad vartotojo pretenzija yra pagrįsta ir žalą naudotojui turi atlyginti Paysera, tokiu atveju Paysera pati vykdo tokį vartotojų teisių gynimo įstaigos sprendimą, tačiau Organizatorius privalo atlyginti Paysera patirtus nuostolius dėl įvykdyto vartotojų teisių gynimo įstaigos sprendimo, jei sprendimas priimtas nesant Paysera kaltės.
4.18. Organizatoriui pažeidus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, Paysera turi teisę, be atskiro įspėjimo, nedelsiant vienašališkai nutraukti šią Sutartį, sustabdyti ir / ar nutraukti Organizatoriaus teises naudotis Paysera Tickets sistema, sustabdyti Bilietų pardavimą / platinimą, išsiųsti Organizatoriui raginimą grąžinti lėšas Pirkėjams, imtis kitų teisėtų veiksmų, kurie skirti apsaugoti Paysera, Pirkėjų bei trečiųjų asmenų interesus.
4.19. Organizatorius sutinka ir patvirtina, kad Paysera turi teisę savo nuožiūra viešinti Organizatoriaus viešus renginius savo socialinėse paskyrose be atskiro Organizatoriaus informavimo ir sutikimo gavimo. Renginiai viešinami socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje Paysera Tickets – Renginių Bilietai, skelbiant įrašus paskyros naujienų sraute bei kuriant įvykius su renginio informacija.
4.20. Organizatorius sutinka ir patvirtina, kad Paysera turi teisę laisvame Bilieto plote savo nuožiūra skelbti savo arba trečiųjų asmenų reklamą bei savo nuožiūra šį plotą naudoti kitais tikslais. Organizatorius patvirtina, kad neturi pretenzijų ir nereikš jų ateityje dėl laisvame Bilieto plote skelbiamos informacijos turinio, teksto, grafinės informacijos ir pan. Paysera užtikrins, jog skelbiamos reklamos turinys visais atvejais neprieštaraus viešajai tvarkai, įstatymo reikalavimams ir geros moralės normoms.

5. Pirkėjo teisės ir pareigos

5.1. Pirkėjas privalo:
5.1.1. tinkamai ir laiku atsiskaityti su Organizatoriumi už įsigyjamą Bilietą;
5.1.2. teikti tikslius, išsamius ir teisingus duomenis;
5.1.3. nepažeisti ir laikytis šių Taisyklių, kitų Paysera bei Organizatorių viešai skelbiamų sąlygų ir nuostatų, teisėtų Paysera nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų;
5.1.4. apmokėti bilietus per 1,5 val. nuo užsakymo pateikimo;
5.1.5. prieš įsigyjant Bilietus įvertinti visas Renginio, į kurį yra įsigyjami Bilietai, organizavimo aplinkybes, įskaitant datą, laiką, vietą ir kitas Renginio sąlygas, taip pat susipažinti su visa jiems aktualia Bilietų įsigijimo ir Renginio vykdymo informacija, pasidomėti Renginio Organizatoriaus duomenimis, kt. Dėl papildomos informacijos Pirkėjas turi kreiptis į Organizatorių.
5.2. Pirkėjui draudžiama:
5.2.1. klastoti Bilietus, juos kopijuoti, taip pat panaudoti Bilietus ar juos įgyti ne Paysera Tickets platformoje;
5.2.2. pardavinėti Bilietus, sugeneruotus Paysera Tickets sistemos, ne Paysera Tickets sistemoje;
5.2.3. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam Paysera Tickets sistemos veikimui;
5.2.4. atlikti bet kokius veiksmus kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą Paysera Tickets sistemai.
5.3. Apie neteisėtą Pirkėjo veiklą bus informuojamos teisėsaugos ar kitos kompetentingos institucijos.
5.4. Pirkėjas, naudodamasis Paysera Tickets sistema, prisiima visą atsakomybę už teikiamų duomenų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiima visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą.
5.5. Prieš vykstant į Renginį rekomenduojama pasidomėti, ar nepasikeitė Renginio laikas, vieta, kitos sąlygos.
5.6. Pirkėjai naudojasi interneto svetaine savo rizika. Paysera negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad Pirkėjams naudojantis interneto svetaine, nekils jokių trukdžių ar problemų.

6. Registracija

6.1. Pirkėjas, norėdamas Paysera Tickets sistemoje parduoti įsigyto Bilietų rinkinio Bilietą/Bilietus kitam asmeniui, privalo būti registruotas Paysera Tickets sistemos narys.
6.2. Registracija vykdoma pasinaudojant Pirkėjo jau turimu Facebook, Google ir pan. platformų prisijungimu, ir iš šių platformų gaunamais duomenimis, reikalingais registracijai. Asmuo, registruodamasis Paysera Tickets sistemoje, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų perduodami Paysera registracijos Paysera Tickets sistemoje tikslais.
6.3. Pirkėjas prisiima visišką atsakomybę, kad registracijos anketoje ir Paysera Tickets sistemoje pateikti ir saugomi jo asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pasikeitus šiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Paysera ir (ar) Organizatorius jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir / ar tretiesiems asmenims dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus, neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

7. Su Renginiu susijusios aplinkybės

7.1. Už Renginio kokybę, jo įvykimą, tikslų informacijos apie Renginį, jo sąlygų pasikeitimą pateikimą atsako Organizatorius. Dėl bet kokių su Renginiu bei Bilietais susijusių aplinkybių Pirkėjas turi kreiptis tiesiogiai į Organizatorių.
7.2. Renginio sąlygas nustato Organizatorius. Dėl šios priežasties Renginio paslaugų teikimo sąlygos tam tikriems asmenims gali skirtis. Paysera nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Bilietai, teikimo sąlygų.
7.3. Jei Organizatorius atšaukė Renginį ar kitaip informavo apie tai, kad Renginys neįvyks ar pasikeitė jo įvykimo data, vieta ar kiti svarbūs kriterijai ir dėl to yra stabdomas Bilietų galiojimas, Pirkėjai dėl pinigų grąžinimo ir / ar nuostolių atlyginimo turi kreiptis į Organizatorių.
7.4. Pirkėjas dėl negautų Bilietų, Bilietų pakeitimo, Bilietų praradimo turi kreiptis tiesiogiai į Organizatorių.
7.5. Paysera gavusi pretenzijas, susijusias su Renginiu, persiunčia jas tiesiogiai Organizatoriui.

8. Asmens duomenų tvarkymas

8.1. Paysera Pirkėjų asmens duomenis tvarko Privatumo politikojenustatyta tvarka ir sąlygomis.
8.2. Pirkėjų asmens duomenys, kuriuos tvarkyti Organizatorius pasitelkia Paysera, tvarkomi vadovaujantis tarp Organizatoriaus ir Paysera sudaryta Asmens duomenų tvarkymo sutartimi. Šia sutartimi yra reglamentuojamas Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymo procesas, tarpusavio pareigos ir atsakomybė tarp Organizatoriaus ir Paysera ir siekiama užtikrinti tinkamą Pirkėjo asmens duomenų apsaugą ir saugumą pagal galiojančius asmens duomenų apsaugos teisės aktus.
8.3. Organizatoriaus ir Paysera sudaroma Asmens duomenų tvarkymo sutartis yra Paysera Tickets naudojimosi taisyklių priedas, taikomas Organizatoriams. Organizatoriui nesutinkant su šia sutartimi negali būti suteikta galimybė naudotis Paysera Tickets paslaugomis.

9. Paysera atsakomybė

9.1. Paysera pabrėžia, o Pirkėjas ir Organizatorius sutinka, kad ji nėra atsakinga ir neturi teisės nustatyti tokių paslaugų, kuriomis naudotis teisę suteikia Organizatorių platinami Bilietai, teikimo sąlygų, nėra atsakinga už Bilietų galiojimą, jų sustabdymą, atnaujinimą ir pan. Paysera nenustato Renginių kainų, Renginio paslaugos teikimo sąlygų, neskirsto vietų, nenustato kitų paslaugų teikimo kriterijų, nėra atsakinga už Renginio paslaugų kokybę, jų turinį, įvykimą, atitikimą teisės aktų reikalavimams bei neteikia jokių garantijų dėl tokių paslaugų. Renginio paslaugos Pirkėjams teikiamos pagal Organizatorių vidines taisykles. Informacija apie paslaugų, kuriomis asmenys gali naudotis įsigiję Bilietus, teikimo sąlygas pateikiama Renginio aprašyme arba kreipiantis į atitinkamą Organizatorių.
9.2. Paysera neatsako už Paysera Tickets sistemos sutrikimus, atsiradusius ne dėl Paysera kaltės, neatlygina dėl šių sutrikimų atsiradusios žalos.
9.3. Paysera neatlygina žalos, susijusios su įsigytais Bilietais ar Renginiais.

10. Saugaus elgesio reikalavimai

10.1. Asmenys prieš gaudami / užsakydami Paslaugas turėtų kiekvieną kartą išsamiai susipažinti su Paslaugų teikimo sąlygomis, Bilietų ar Paslaugų kaina, išsiaiškinti Bilietų, kurie suteikia teisę pasinaudoti paslaugas teikiančio asmens paslaugomis, nustatytus apribojimus ir (ar) kitus paslaugų teikimo kriterijus. Kilus neaiškumams, asmenys privalo teirautis Paysera Tickets papildomos informacijos.
10.2. Užsisakydami bilietus Interneto svetainėje, asmenys privalo įsitikinti, kad ieško bilietų ir / ar teikia užsakymus naudodami tik vieną naršyklės langą. Jei asmenys ieško bilietų naudodami keletą naršyklės langų, jie gali netekti savo bilietų arba gali pasibaigti asmens prisijungimo prie interneto svetainės sesijos laikas. Dėl šios priežasties gali sutrikti bilietų užsakymo – įsigijimo procedūra.
10.3. Tinklalapio lankytojams Interneto svetainėje draudžiama:
10.3.1. be rašytinio Bendrovės sutikimo naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, siekiant kopijuoti interneto svetainėje esantį turinį arba siekiant bet kokių kitokių neteisėtų veiksmų;
10.3.2. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą bilietų užsakymams apdoroti ar talpinti Paysera LT ar Paysera Tickets interneto svetainėse;
10.3.3. naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam interneto svetainės veikimui;
10.3.4. naudoti Paysera Tickets Interneto svetainę bet kokiems neteisėtiems veiksmams, įskaitant, bet neapsiribojant, programinio kodo, slapta fiksuojančio svetainės lankytojų veiksmus ir elgseną, išnaudojančio svetainės lankytojų kompiuterių išteklius kitam nei svetainės veikimui reikalingam funkcionalumui, platinančio kompiuterių užkratus, talpinančio paslėptos ar užšifruotos informacijos rinkmenas talpinimui;
10.3.5. atlikti bet kokius veiksmus kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą interneto svetainei;
10.3.6. prisijungti, perkrauti ar „atnaujinti“ interneto svetainės puslapius ar teikti kitokius prašymus serveriams, dažniau nei vieną kartą per trijų sekundžių intervalą.
10.4. Asmenys naudojasi interneto svetaine savo rizika. Asmenys yra patys atsakingi dėl savo slaptažodžio ir / ar raktinio žodžio, jei toks yra, slaptumo. Bendrovė negarantuoja ir nėra atsakinga už tai, kad asmenims naudojantis Interneto svetaine nekils jokių trukdžių ar problemų.
10.5. Visais atvejais gaudamas / kreipdamasis dėl / užsakydamas Paslaugas asmuo turi elgtis protingai sąžiningai ir apdairiai, pateikdamas Bendrovei tik teisingą informaciją ir išsiaiškindamas visas jam konkrečiu atveju svarbias aplinkybes bei sužinodamas visą jam reikalingą informaciją.
10.6. Tinklapio lankytojas, pastebėjęs bet kokius Taisyklių 10.3. punkte nurodytus ar kitus Interneto svetainės pažeidimus, privalo nedelsdamas apie tai pranešti elektroniniu paštu: security@paysera.com.

11. Kitos sąlygos

11.1. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybėms Paysera Tickets sistemos veikimas, galimybės įsigyti Bilietus gali būti sustabdytos ar nutrauktos.
11.2. Visos Bilietų dizaino ir turinio autorinės teisės priklauso Paysera ir (ar) Organizatoriams. Paysera neatsako už Paysera Tickets sistemoje platinamų Bilietų turinį ir jo reikalavimus.
11.3. Visi kilę ir tiesiogiai su Paysera susiję ginčai pirmiausia turi būti sprendžiami taikiomis derybomis su Paysera. Tokiu atveju Pirkėjas turi kreiptis į Paysera klientų aptarnavimo centrą puslapyje nurodytais kontaktais.
11.4. Ginčai tarp Pirkėjo ir Organizatoriaus sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu. Paysera nedalyvauja ginčų tarp Pirkėjo ir Renginio Organizatoriaus sprendime ir neprisiima jokios atsakomybės dėl tokio ginčo išsprendimo ar jo padarinių Šalims.
11.5. Nepavykus ginčo išspręsti derybų keliu, jei Pirkėjas yra fizinis asmuo, jis turi teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą arba į Europos vartotojų centrą.
11.6. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai ar kitais neteisminiais ginčų sprendimo būdais, ginčas sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme pagal Paysera LT buveinės vietą.