Rejon: Międzynarodowe
Język: Polski
Zmień

Polityka prywatności

Obowiązuje od: 12.07.2020

System Paysera Tickets

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka akcyjna z ograniczoną odpowiedzialnością „Paysera LT“, NIP 300060819, adres: Pilaitės pr. 16, Wilno (dalej – Paysera), ), jej filie i przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa grupy Paysera, uwzględniając kraj rezydencji Klienta, oraz inne osoby prawne, które „Paysera LT“, UAB angażuje jako usługodawców i które mają pełnomocnictwa do działania w imieniu „Paysera LT“, UAB. Dane kontaktowe Paysera są podane do publicznej wiadomości na stronie www.paysera.com. Dane kontaktowe wyznaczonego przez Paysera inspektora ochrony danych: dpo@paysera.com.
2. Paysera zarządza systemem sprzedaży i dystrybucji biletów „Paysera Tickets“, dostępnym pod adresem tickets.paysera.com (dalej – system Paysera Tickets).
3. Usługi świadczone w systemie Paysera Tickets obejmują tworzenie i rejestrację wydarzeń przez Organizatorów oraz dostarczanie przez nich informacji o wydarzeniach, usługi dystrybucji biletów na wydarzenia, usługi zakupu i rejestracji biletów Nabywców w systemie Paysera Tickets, czytanie (wykorzystywanie) opublikowanych informacji o jakimkolwiek charakterze i/lub przekazywanie i otrzymywanie danych oraz wszelkie inne usługi, które Paysera świadczy lub może świadczyć w przyszłości w systemie Paysera Tickets (dalej – Usługi).

Cele Polityki Prywatności

4. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej – Polityka Prywatności) jest dokumentem, który określa podstawowe zasady zbierania, gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych i innych ważnych informacji, zakres danych osobowych, cele i inne istotne aspekty, które dotyczą osób korzystających z serwisu Paysera Tickets.
5. Polityka Prywatności dotyczy wszystkich osób (fizycznych i prawnych), które korzystają z systemu Paysera Tickets lub odwiedzają stronę internetową Paysera Tickets.
6. Paysera szanuje prawo do nietykalności życia prywatnego i dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych i innych informacji przetwarzanych w systemie Paysera Tickets. Paysera stosuje różne administracyjne, techniczne i fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić te informacje przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, kopiowaniem lub ujawnieniem.
7. Dane osobowe gromadzone przez Paysera są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Prawnej Danych Osobowych Republiki Litewskiej, Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych i innymi aktami prawnymi.

Przestrzeganie Polityki Prywatności

8. Osoba, odwiedzająca tę stronę internetową (tickets.paysera.com) i korzystając z zawartej w niej informacji i/lub usług, przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że ​​przeczytała, zrozumiała i zgadza się z Polityką Prywatności. Paysera zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zapisów Polityki Prywatności według własnego uznania poprzez zamieszczenie nowej wersji Polityki Prywatności na stronie Paysera Tickets, która wchodzi w życie od chwili jej umieszczenia na stronie. Użytkownicy systemu Paysera Tickets lub osoby odwiedzające system mają obowiązek upewnić się, że zapoznali się z najnowszą wersją Polityki Prywatności obowiązującą w momencie odwiedzania tej strony. Jeśli osoba nie akceptuje Polityki Prywatności i ustanowionych w niej warunków, nie ma prawa do korzystania z systemu Paysera Tickets i świadczonych w nim Usług.
9. Akceptując Politykę Prywatności, osoba udziela Paysera prawo do przetwarzania jej danych osobowych zgodnie z procedurą ustanowioną w Polityce Prywatności.
10. Paysera zwraca uwagę, że system Paysera Tickets zawiera linki do stron internetowych innych osób, przedsiębiorstw lub organizacji (na przykład, organizatorów wydarzeń), i że udostępniane przy zakupie biletu czy rejestracji na konkretne wydarzenie dane są przekazywane organizatorowi tego wydarzenia. Paysera zwraca uwagę, że system Paysera Tickets zawiera linki do stron internetowych innych osób, przedsiębiorstw lub organizacji (na przykład, organizatorów wydarzeń), i że udostępniane przy zakupie biletu czy rejestracji na konkretne wydarzenie dane są przekazywane organizatorowi tego wydarzenia. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za treści stron internetowych organizatorów wydarzeń (lub innych osób trzecich), stosowane przez nich metody przetwarzania danych osobowych, zapewnienie ochrony prywatności nawet w przypadkach, gdy do stron internetowych osób trzecich użytkownik dociera za pomocą linków umieszczonych na niniejszej stronie internetowej, dlatego zanim użytkownik poda informacje o sobie, powinien zapoznać się z regulaminami właściwej strony internetowej czy jej administratora, warunkami ochrony prywatności i innymi dokumentami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe zbierane w serwisie Paysera Tickets

11. Polityka Prywatności odnosi się wyłącznie do takich informacji, które mogą być zebrane od osób korzystających z Usług, i które można uznać za dane osobowe, tj. informacji, które mogą być bezpośrednio związane z osobą i na podstawie których osoba może zostać zidentyfikowana. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności nie mają zastosowania do informacji, które nie są danymi osobowymi.
12. Niektóre zawarte w tej witrynie dane, które Paysera otrzymuje bezpośrednio od osoby, mogą być uznane za dane osobowe, dlatego te dane są przez Paysera przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem Republiki Litewskiej i wymogami innych aktów prawa oraz postanowień niniejszej Polityki Prywatności.
13. Zakres danych gromadzonych w systemie Paysera Tickets zależy od tego, z jakich Usług korzysta lub chce skorzystać użytkownik systemu Paysera Tickets lub odwiedzający stronę internetową.
14. Odwiedzający stronę internetową: Osoba może odwiedzić stronę internetową systemu Paysera Tickets i czytać zawarte w niej informacje bez podawania Paysera jakichkolwiek informacji o sobie.
15. Organizator wydarzenia: Paysera zbiera i przetwarza dane osobowe organizatorów wydarzeń, ale biorąc pod uwagę, że organizatorom wydarzeń świadczone są przede wszystkim usługi płatnicze Paysera, zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ogólną Umową o Świadczenie Usług Płatniczych i jej załącznikiem Polityka Prywatności.

Nabywca biletu

16. Jeżeli Nabywca, nie zarejestrowany w systemie Paysera Tickets, chce nabyć bilet na wydarzenie ogłoszone w serwisie Paysera Tickets, Paysera zawsze prosi o podanie i przetwarza adres e-mail osoby, na który później zostaje wysłany nabyty bilet elektroniczny.
17. Gdy osoba kupuje bilet, przedstawiony przez nią adres poczty elektronicznej zawsze zostaje przekazany Organizatorowi wydarzenia, na które jest kupowany bilet. Osoba, potwierdzając zamówienie biletu na wydarzenie, jednocześnie potwierdza swoją zgodę na przekazanie podanych przez siebie informacji (danych osobowych) Organizatorowi wydarzenia.
18. Paysera przetwarza następujące dane osobowe osoby zarejestrowanej w systemie Paysera Tickets, otrzymane podczas rejestracji w systemie Paysera Tickets: imię, nazwisko, adres e-mail, identyfikator systemu rejestracji (na przykład, Facebook ID, Google ID, Paysera ID itp.), kraj, język.
19. System Paysera Tickets stwarza organizatorom wydarzeń możliwość tworzenia dodatkowych pól informacyjnych o nabywcach biletów (uczestnikach wydarzeń), wymaganych dla celów konkretnego wydarzenia. Te dane osobowe nabywców są przetwarzane przez organizatora wydarzenia jako administratora danych osobowych, a Paysera przetwarza (przechowuje) te dane jako przetwarzający dane w imieniu administratora danych (organizatora wydarzenia), na podstawie Umowy o Powierzenie Przetwarzania Danych Osobowych.
20. Organizator wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem przetwarzania zbieranych danych osobowych nabywców. Organizator wydarzenia musi zapewnić, aby przetwarzanie danych osobowych Nabywców odbywało się na podstawie prawnie uzasadnionych celów i podstaw, gdy jest to niezbędne, by uzyskano odpowiednią zgodę Nabywcy na przetwarzanie danych osobowych, właściwie poinformowano o przetwarzaniu danych osobowych lub by zostało zawarte porozumienie o przetwarzaniu danych osobowych.
21. Organizatorom wydarzeń zaleca się, aby ograniczyli się oni do gromadzenia danych niezbędnych dla celów konkretnego wydarzenia i wyłącznie na potrzeby tego wydarzenia i świadczonych w jego trakcie usług, i aby w żadnym przypadku nie gromadzili numerów PESEL, specjalnych, wrażliwych danych.
22. Jeżeli organizator wydarzenia zamierza wykorzystać zebrane dane w celach marketingowych, organizator wydarzenia musi poinformować o tym osoby i uzyskać zgodę osoby przed zebraniem tych danych.
23. Jeśli osoba wyraża zgodę na udostępnienie żądanej przez organizatora wydarzenia informacji, potwierdzając zamówienie biletu na wydarzenie jednocześnie potwierdza swoją zgodę na przekazanie podanych przez siebie informacji (danych osobowych) organizatorowi wydarzenia.
24. Dane osobowe Nabywcy podane organizatorowi wydarzenia podczas rejestracji na konkretne wydarzenie są również przechowywane przez Paysera zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.
25. Nabywca odpowiada za podanie swoich danych osobowych, ich poprawność i kompletność.
26. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za metody stosowane przez organizatora w celu zapewnienia Polityki Prywatności, dlatego przed przekazaniem informacji o sobie zaleca się, aby osoba zapoznała się z zasadami dotyczącymi danych osobowych stosowanymi przez danego organizatora wydarzenia.

Cel gromadzenia danych osobowych

27. Głównym celem przetwarzania wszystkich danych, które osoba podaje przy zakupie biletu w systemie Paysera Tickets, jest zakup biletu za pośrednictwem systemu Paysera Tickets. Jednak Paysera może również przetwarzać dane osobowe do celów administracji wewnętrznej i marketingu bezpośredniego, które są szczegółowo opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

Wykorzystanie danych osobowych na potrzeby administrowania wewnętrznego

28. Paysera ma prawo do wykorzystania zgromadzonych danych osobowych na potrzeby administrowania wewnętrznego:
28.1. w celu poprawy działania i funkcjonalności serwisu Paysera Tickets, lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników, poprawy jakości Usług itp.
28.2. także jeśli osoba z własnej inicjatywy podała Paysera swoje dane osobowe z określonego specyficznego powodu, Paysera może wykorzystać te dane osobowe w tym celu, w jakim one zostały podane, np. jeżeli osoba kontaktuje się z Paysera drogą poczty elektronicznej składając zapytanie dotyczące Usług w Systemie Paysera Tickets, Paysera wykorzystuje i zapisuje dane podane przez osobę w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez osobą pytanie, rozwiązania zaistniałego problemu i udzielenia odpowiedzi na podany adres e-mail lub korzystając z innych podanych danych kontaktowych.

Wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego

29. Paysera ma prawo wykorzystywać zebrane dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego.
29.1. Dane osobowe są przetwarzane w tym celu do przedstawiania klientowi ofert dotyczących usług świadczonych przez Paysera Tickets.
29.2. W tym celu mogą być przetwarzane następujące dane osobowe: adres e-mail, numer telefonu.
29.3. Dla celów marketingu bezpośredniego Paysera może również prowadzić profilowanie. Profilowanie można wykonać za pomocą Piwika, Google, Facebooka lub innych narzędzi analitycznych.
29.4. Niniejszym dokumentem osoba potwierdza, że została poinformowana o tym, że jej powyższe dane mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego oraz że ma prawo w dowolnym momencie nie zgodzić się i odmówić wykorzystania swoich danych osobowych w tym celu. Możliwość zrezygnowania jest przedstawiana w każdej wiadomości marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem aktywnego linku, który umożliwia cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego.
29.5. Okres przechowywania danych: do zakończenia relacji biznesowej z klientem lub do dnia odmowy przez klienta przetwarzania danych w tym celu.
29.6. Dostawcy danych: bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
29.7. Odbiorcy danych: w tym celu dane mogą być przesyłane do systemów wyszukiwania lub sieci społecznościowych (na stronach internetowych tych systemów dostępna jest opcja rezygnacji). Dane nie są udostępniane innym osobom.
30. Paysera poinformuje użytkowników systemu Paysera Tickets, jeśli w pewnych przypadkach zajdzie potrzeba wykorzystania danych osobowych do celów innych niż te wyraźnie określone w niniejszej Polityce Prywatności. We wszystkich przypadkach poinformowanie ma miejsce przed rozpoczęciem zbierania danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych

31. W przypadku zarejestrowanych użytkowników systemu Paysera Tickets, Paysera przechowuje zebrane dane osobowe przez 10 (dziesięć) lat od zakończenia relacji biznesowej z zarejestrowanym użytkownikiem.
32. W przypadku niezarejestrowanych użytkowników systemu Paysera Tickets, Paysera przechowuje zebrane dane osobowe przez 10 (dziesięć) lat od daty zakupu biletu na wydarzenie lub od daty podania danych osobowych, jeśli dane osobowe nie są podane w związku z konkretnym wydarzeniem.

Dobrowolność, dokładność i kompletność udostępniania danych

34. Wszelkie informacje, które Paysera otrzymuje od osoby, są udostępniane w myśl zasady dobrowolności, dokładności i kompletności informacji. Osoba, kupując bilet w serwisie Paysera Tickets i/lub udostępniając dane osobowe, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych zgodnie z ustanowionymi w niniejszej Polityce Prywatności procedurami i celami, oraz ich przekazanie organizatorowi wydarzenia jak określono w 18 punkcie Polityki Prywatności.
35. Paysera nie weryfikuje udostępnionych przez osobę danych i zakłada, że udostępnione przez osobę dane są kompletne i dokładne, zaś odpowiedzialność za kompletność i dokładność danych leży po stronie udostępniającej je osoby.

Ujawnienie danych

35. Wszystkie powyżej wymienione informacje, które składają się na dane osobowe, bez zgody osoby nie będą przekazywane jakimkolwiek osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce Prywatności oraz gdy tego wymagają obowiązujące przepisy prawa lub to jest konieczne do celów świadczenia Usług.
36. Pasyera może ujawnić udostępnione przez osobę dane osobowe lub informacje, gdy takie ujawnienie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub właściwe instytucje. Paysera może również ujawnić dane osobowe lub informacje, gdy takie ujawnienie nie jest zakazane przez akty prawa i tylko wtedy, gdy w konkretnym przypadku jest to obiektywnie uzasadnione. Paysera zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych dla osób trzecich, z wyjątkiem następujących przypadków:
36.1. gdy jest zgoda osoby na ujawnienie danych osobowych;
36.2. podczas świadczenia Usług – konkretnemu organizatorowi wydarzeń, jeśli osoba nabyła bilet na organizowane przez niego wydarzenie i po uprzednim powiadomieniu o tym osoby (zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności, a także zgodnie z porozumieniami z organizatorami wydarzeń);
36.3. organom ścigania zgodnie z trybem ustanowionym w aktach prawa Republiki Litewskiej;
36.4. jeżeli jest to konieczne w celu zapobiegania działaniom przestępczym lub do prowadzenia śledztwa;
36.5. w innych przypadkach przewidzianych przez prawo.
37. Tam, gdzie jest to konieczne, Paysera ma prawo do najęcia według własnego uznania innych osób, które mogą wykonywać pewne funkcje w imieniu Paysera. Aby osoby te mogły wykonać zlecone funkcje, mogą uzyskać dostęp do niektórych danych osobowych. Jednak w takich przypadkach Paysera zapewni, aby wspomniane osoby nie mogły wykorzystać tych informacji w żadnym innym celu niż niezbędny do wykonywania powierzonych im funkcji.

Dostęp do posiadanych przez Paysera danych osobowych, prostowanie nieścisłości i brak zgody na przetwarzanie oraz inne prawa

38. Osoba ma prawo domagać się zapoznania z danymi osobowymi zgromadzonymi i przechowywanych za pośrednictwem systemu Paysera Tickets oraz sposobu ich przetwarzania, a także zażądać ich udostępnienia. Jeden raz w roku kalendarzowym dane mogą być udostępnione nieodpłatnie, lecz w innych przypadkach za udostępnienie danych może zostać ustanowiona opłata, która nie może przekraczać kosztów udostępnienia danych.
39. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać, aby Paysera bezpłatnie poprawiła wszelkie nieścisłości w swoich danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych oraz ich udostępnienia podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do świadczenia Usług określonych w systemie.
40. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać zaprzestania przetwarzania danych (usunięcia danych) w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane za zgodą osoby, gdy osoba odwołała zgodę lub gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celu, w którym zostały pozyskane lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane osobowe należy usunąć zgodnie z obowiązkiem prawnym. Pisemne zawiadomienie o braku zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć Paysera osobiście, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną. Jeśli brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest prawnie uzasadniony, Paysera, po rozpatrzeniu wniosku, przerwie działania przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo. Należy podkreślić, że prawo żądania natychmiastowego usunięcia danych osobowych może być ograniczone lub niemożliwe do realizacji z powodu nałożonego na Paysera obowiązku ustawowego ochrony danych osobowych klienta.
41. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych na taki okres, w którym administrator może zweryfikować prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem i osoba, której dane dotyczą, nie wyraża zgody na usunięcie danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Osoba, której dane dotyczą, której danych przetwarzanie zostało ograniczone, zostanie poinformowana przez administratora danych przed zniesieniem ograniczenia przetwarzania.
42. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do instytucji nadzorującej w sprawie przetwarzania danych osobowych, jeśli klient uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem jego praw i interesów prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; zwrócenia się w sprawie realizacji swoich praw do właściwego administratora danych osobowych i/lub inspektora ochrony danych; inne prawa określone w aktach prawa.
43. Wniosek o dostęp do posiadanych przez Paysera danych osobowych, sprostowanie lub odmowę należy kierować na adres e-mail: tickets@paysera.com. We wniosku osoba powinna podać dokładne imię, nazwisko i adres e-mail.
44. W sprawie sprostowania lub usunięcia danych, które zostały przekazane organizatorowi wydarzenia, osoba powinna kontaktować się bezpośrednio z organizatorem wydarzenia.

Pliki cookie i odwiedzanie stron internetowych

45. Paysera może korzystać z plików cookie (ang. cookies) w systemie Paysera Tickets. Pliki cookie to małe pliki, które są wysyłane do przeglądarki internetowej osoby i przechowywane na dysku twardym komputera. Pliki cookie są przesyłane do komputera osoby przy jej pierwszej wizycie na tej stronie. Pliki cookie są następnie używane do identyfikacji komputera użytkownika i ułatwienia dostępu do tej witryny internetowej lub informacji na niej zawartych. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie, ale osoba może zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie i skasować już przesłane pliki coockie. Jednak w takim przypadku niektóre funkcje mogą nie działać.
46. Niezbędne pliki cookie używane przez Paysera są zawsze przechowywane na urządzeniu użytkownika i służą do usprawnienia identyfikacji, funkcjonalności i korzystania ze strony internetowej, jak również do ułatwienia dostępu danej osoby do tej strony lub zawartych w niej informacji.
47. Inne opcjonalne pliki cookie służą do poprawy doświadczeń osoby podczas odwiedzania strony internetowej i/lub korzystania z systemu Paysera Tickets oraz do poprawy jakości świadczonych usług. Te pliki cookie są używane tylko za zgodą osoby.
48. Wszystkie informacje na temat używanych na stronie plików cookie, ich przeznaczenia, ważności oraz wykorzystywanych danych są przedstawione tutaj.

Postanowienia końcowe

49. Paysera zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnej chwili postanowień Polityki Prywatności i takie zmiany wchodzą w życie po ich opublikowaniu w witrynie internetowej Spółki tickets.paysera.com. Z tego powodu zaleca się, aby osoby odwiedzające witrynę i korzystające z Usług zawsze zapoznały się z najnowszą wersją Polityki Prywatności, która obowiązuje w chwili przeglądania strony internetowej i korzystania z Usług.
50. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności podlegają prawu Republiki Litewskiej. Wszelkie wynikające z postanowień niniejszej Polityki Prywatności spory są rozwiązywane w drodze negocjacji, a gdyby były one nieskuteczne – w sądach Republiki Litewskiej. 

Polityka prywatności (Wersja nieaktualna, ważna do: 30.03.2023)